Jump to content

7_01_05. За самовъзпитание


Recommended Posts

ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

Като ви дойде някоя болест, пейте, тананикайте за себе си. Изпейте тона до 50 пъти. Ако сте анемичен, мързелив или ленив, изпейте тона ре 99 пъти. Ако не обичате да мислите, изпейте тона ми 80 пъти. Ако сте малко разсеян, разточителен, не обичате материалните работи, изпейте тона фа 75 пъти. Ако не обичате правото, изпейте тона сол 100 пъти. Ако не обичате изкуството и художеството, изпейте тона ла 110 пъти. Ако не сте религиозни, не сте набожни, а искате да станете такива, изпейте тона си 150 пъти. Това е теория, лесно се казва. Но има училище, в което човек се учи как да съчетава тия тонове. Има едно съчетание в тези тонове. Първо ще се пеят в тактове. Трябва да се знае какви ще бъдат интервалите между едните и другите тонове. После трябва да се знаят цели тонове ли ще се пеят или половинки, четвъртинки, осминки и т.н.

„Този е живият хляб“, „

И отиде, та се представи“, стр. 388-389.

35. Ще изпеете няколко пъти думата слушам. Така ще си въздействате при различни психически състояния. Така ще изправяте кривата линия на вашия живот и ще вървите по радиусите на концентричните кръгове. Пейте упражнението с думата слушам. То ще ви помогне при самовъзпитанието.

1929-05-17-19_fig2.png

Пейте всички, работете върху себе си и вървете напред.

„Отворени форми“, „

Единство в живота“, стр. 85-86.

Много пъти, когато искате да пеете, дойдат тия противоположни вълни: „Ти си остарял, сега ли ще пееш, на млади години се пее.„ Или, речеш да пееш, казва: „Сега ли ще пееш, студено е.„ Щом ти каже: „Пей„, пей. Мислено пей. Някой път, когато е студено, пей със затворена уста. Ако отвън е топло, пей с отворена уста. Щом е студено, пей със затворена уста. (Учителя пее със затворена уста: М-м-м.) Какво разбирате, какъв е тонът? (Учителя пее: Моля, говори ми сладко.) Кои са подбудителните причини? Този тон верен ли е? (Учителя пее:

Аз ще говоря сладко,

аз ще говоря сладко,

аз ще говоря сладко

на моето сърце.

Аз ще говоря сладко

на моето сърце,

на моето сърце.)

Пей на себе си. (Учителя изпя Изгрява Слънцето.) На мене си пея. Според вас другояче трябва да пея. На мене си пея. Има неща, които трябва да ги поправя. Като пея една песен, пея, докато престанат всички дисхармонични състояния. Има някои паразитни мисли, които ви безпокоят. Като попеете, всичките тия мисли да изчезнат, като че сте новородено дете. (Учителя пее:

До вчера бях сиромах,

а днес съм вече богат.

До вчера бях сиромах,

защото не знаех как да говоря.

Днес станах богат,

защото се научих как да говоря.)

Как може да го изпеете? „До вчера аз не знаех как да говоря.“ Сега, туй е закон на самовъзпитание отвън.

„Великата възможност“, „

Нови насоки“, стр. 17-18.

72. Вие всички имате желание да пеете, но можете ли всички да пеете хубаво? Не че нямате желание, имате желание, но като речете да пеете, не се харесвате. Слушате някого да пее и казвате: „Много хубаво пее.“ Речете ли вие да пеете като него, не можете. Виждате, че той знае да пее, оценява пението, започвате и вие да пеете, но не се харесвате. Коя е причината, че пеете, пък не се харесвате? Не се харесвате, защото не можете да пеете. Защото не сте пели и не сте се упражнявали. Даже когато съм ви говорил за музиката, станете и още от сутринта сте неразположени. От музикално гледище човек е неразположен по 7 причини. Неразположението зависи или от до, или от ре, или от ми, или от фа, или от сол, или от ла, или от си. Има и второстепенни неща около тези ноти. Разположението ви или неразположението ви може да зависи от повишението или понижението на тоновете. Ако сте неразположени, трябва да знаете от кой тон зависи неразположението ви. Може разположението ви да зависи от сол. Щом ми кажете, че причината на вашето разположение е сол, аз вече зная…

Вие ставате и сте неразположени. Причината е сол. Аз пея, когато съм неразположен. Ти станеш, неразположен си. Започни да пееш Неразположен съм. (Учителя пее: Неразположен съм.) То е оперно пеене. Като придобиеш едно неразположение на духа, считай това твое неразположение за една миньорна гама. (Учителя пее: Аз съм разположен.) Казваш: „Не ми се учи.“ Ще пееш пак. Ще започнеш от фа. То е стимулът в тебе. Онези, които не искат да учат, са много щедри, искат само да раздават. Който иска да учи, трябва да пее фа. Ще събираш. Ако можеш хубаво да пееш фа, можеш да се учиш. Ако искаш да имаш хубави маниери, трябва да знаеш как да пееш ми. Ако ми не можеш да пееш правилно, не можеш да имаш обхода. Обходата зависи от тона ми. Той ще ти даде разположение. Когато взимаш правилно един тон, хармония има в тебе. И когато се лекуваш, пак има нещо музикално в тебе, защото целият живот е музика. Божественият живот, който излиза от Бога, е най-великата хармония. Ние си спомняме за ония хубави часове, когато слушаме Божествената музика в нас. „Пейте и възпявайте в сърцето си Господа!“ Казвам: „Кой тон да вземем сега?“ (Учителя пее до. После пее: до ще ден, до ще ден, той ще бъде светъл ден, той ще бъде светъл ден. Всички пеем с него.)

„Вътрешният господар“, „

Подмладяване“, стр. 138, 141.

75. В умствения свят с песните ще произведете светлина, в Духовния свят ще произведете топлина, а във физическия свят ще произведете сила. Та ако ме слушате, по някой път ще образувате един клас да пеете тука. Често аз ви слушам от горе как пеете. Но вие пеете като по задължение. Аз считам, че в музиката човек трябва да бъде абсолютно свободен, напълно свободен, да се не плаши от никого. На комуто от вас да кажа да ми изпее до, се стеснява. В до се съдържат известни трептения. В до има най-малко 16 трептения. Всяко едно трептение отговаря на един вътрешен тон. Някои считат 16, някои 32 трептения. Имате една идея. И тази идея не може да се роди, докато не пеете в себе си до. Най-първо основната подбудителна причина на до трябва да бъде Любовта, после трябва да дойде Мъдростта и после Истината. Три основни подтика ще има. Тогава колко остават, като извадим три от шестнадесет – остават тринадесет трептения. Вие ще дадете ход. Как ще вземете до изведнъж? Трябва да имате известна идея. Аз искам да се освободите. Сиромах съм, искам да се освободя, ще повикам Любовта, ще произведа тон до. Като го произведа, веднага ще се измъти яйцето. Туй яйце вземам. От него ще се измъти пилето. Всякога, когато започвате една работа, каквато и да е, изпейте една песен. Имате една песен „Гледай добре, слушай добре, говори добре.“ Това е естествено. На себе си сега кажете: „Гледай добре, гледай Истината.“ Говори добре – на кого ще говориш добре? На Любовта. Слушай добре. Това е знанието. Трябва да имаш знание. Тогава ще вземеш вярно тона. Как ще изпеете до? (Учителя пее: Гледай добре, слушай добре, говори добре, говори, говори, говори добре.“) Само давам един пример. Мога да пея и по-хубаво, не съм се разпял още, затова така излиза.

„Вътрешният господар“, „

Минало и настояще“, стр. 236, 237.

86. Някой път искате да се скарате. Че скарайте се на свят. Някой път гледам, че не се карате музикално. (Учителя пее следните думи, като се навежда и се вдига.) „Знаеш ли какво имам да ти кажа? Само да ме послушаш.“

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 242.

При самовъзпитание работете и с упражнение № 80 от раздела „

За лекуване“.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...