Jump to content

7_01_06. За възпитанието


Recommended Posts

ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО

4. Поемете въздух, че тогава ще пеем. Двете ръце прострени напред, после поставени горе над главата с допрени пръсти. Двете ръце настрана, после над главата и обливане. Туй е един метод за възпитание на децата в бъдещата школа. Когато се учи музика, учителите ще възпитават децата по този метод най-малко половин час. Някои от учителите могат да употребят този метод с учениците си. Като влезеш при децата, не започвай изведнъж да ги учиш, но около 10-15 минути направи едно упражнение, за да се хармонира съзнанието им под влиянието на музиката. Упражненията с буквите а и о можем да заменим с думи – хармонично съчетани думи трябва да намерим. Трябва да приготвим такива окултни упражнения, такива няма още приведени; окултна музика няма още в Европа, сега се заражда тя. Единствените окултни песни, които имаме, то са сега нашите. Навсякъде имате съвременни песни с мажорни и минорни гласове. Минорната музика всякога изразява дълбочина на сърцето, а тази дълбочина е потребна; мажорните тонове дават сила, интензивност.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „

Работа за новия живот“, стр. 188, 189.

Има едно състояние в музиката, което ще опиша така. Свириш на един човек, на един престъпник. Може да направите опит. Той мисли да краде, да направи някое престъпление – ще му свирите. Ако вие успеете да бутнете на нужното място, този човек ще се промени, защото престъплението върви по известна музика. На пияните хора другояче свирят, на трезвите – другояче. Има една музика на доброто в света. Ако вие вземете тия тонове, той както седи, веднага ще се родят в него известен род мисли и той ще се откаже от своето намерение.

„Ако говоря“, „

Най-голямото изкуство“, стр. 164.

Ако бях учител, щях да имам едно пиано на разположение. И трябва ми само четири ноти, за да внеса ред и порядък между учениците си: „Слушайте, деца!“ И ще започна да пея нотите: до, ми, сол и горно до. Ще разделя думите слушате, деца на срички и на всяка сричка ще приложа съответния тон: до, ми, сол, до. Ще попея 5 минути и след това ще започна работата си. Като се раздвижат, като започнат да не мируват, пак ще им попея. С това ще се внесе в децата едно разположение, и няма да се тревожа. Ако пък бях къщница и чаках мъжа си, който иде нещо разгневен, пак ще седна пред пианото и ще започна да пея със същите тонове: до, ми, сол, до с думите Добре дошъл. Като чуе това, той веднага ще измени разположение, ще кажете: „Хайде, изпей ми това още веднъж!“ Като му пея три пъти, той ще се разположи. Тогава ще му сложа ядене и ще ядем сладко. Така се разрешават въпросите.

„Вас ви нарекох приятели“, „

Умих се и гледам“, стр. 93.

11. Като станеш сутрин, да си потананикаш, да си посвириш с уста. Ако искаш работите през целия ден да ти вървят добре, да си попееш 15 минути. Едно правило е това. Може да го опитате. Ще станеш сутрин, ще пееш. Жена, която не пее, и мъж, който не пее, те не могат да въртят къща, и деца не могат да възпитават. Туй е много вярно. Направете опит! Пейте 15 минути съзнателно и след 1 година ще видим какви ще бъдат резултатите. С помощта на музиката нашето положение ще се подобри най-малко 50% във всяко едно отношение.

„Положителни и отрицателни сили в Природата“,

17. Изпейте Сладко, медено и Сила жива, кажи ми. Тия две песни се спогаждат, понеже водата и медът се спогаждат. Следователно и двете песни може да се изпеят заедно…

Представете си, че някой ви запита: „По какво се отличава окултната музика от обикновената?“ Със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи. Към туй всички трябва да се стремите – в пеенето ви да има яснота и мекота. И упражненията трябва да бъдат меки. Никога не може да пеете едно окултно упражнение без мекота. Едно окултно упражнение се отличава с една крайна мекота, а мекотата предава крайна пластичност, гъвкавост. Ако искате като ученици да се упражнявате, има такива мотиви – духовни – за съзерцание. Започнете да си тананикате една дума, да я повтаряте постоянно, да я изменяте. Има закони, по които ще изменяте, изменяте, и тъй ще нагласявате вашето настроение. За пример, започнете с думата благост. Ще я пееш, ще я изменяш, докато добиеш в себе си известно настроение. Тогава ние ще правим разни упражнения. Сутрин, като станете, да кажем фамилия сте, съберете се деца, баща и майка, започнете окултните си упражнения. Започнете: сила жива, кажи ми, де вода извира, извира, извира, всичките ще пеят. После ще дойдат другите окултни упражнения – децата, всички вкъщи, колкото сте, ще ги изпълнявате. После, скръбта си ти кажи. Ще видите тогава може ли да се възпитават по този начин – с музика – децата, или не. Може. Дадем ли нещо окултно, ще има резултат. Децата се възпитават чрез картини, образи. Този език трябва да бъде картинен. Той е езикът на Природата.

„Положителни и отрицателни сили в Природата“,

За възпитание може да правите упражнение № 80 от раздела „За лекуване“.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...