Jump to content

Безсмъртие


Ани

Recommended Posts

БЕЗСМЪРТИЕ

И тъй, ние видяхме в предшествуващата глава, че този невидим, непознат свят, който ни заобикаля, и който е тъй смело отричан от някои, наистина съществува, и че неговото съществуване е доказано по един неоспорим начин, който не търпи никакви възражения. Ние видяхме, че в човека наистина съществуват по-високи способности, с помощта на които може да се проникне, по-вече или по малко, в този тайнствен свет.

Остава сега да видим какъв е именно този свят, да проучим поне това, което до сега ни се е удало да докажем с помощта на науката, туряйки в действие човешкия разум и изследвайки човешката опитност.

Ние поставяме на разрешение един кардинален въпрос:

Има ли научни доказателства за безсмъртието на човека т. е. за продължаването на неговия живот, на неговото съзнание и индивидуалност след смъртта на физическото му тяло?

Ние твърдим, че има такива, неопровержими доказателства, и който ги отрича, е длъжен преди това да ги проучи.

Както казахме по-рано, първом прочутите английски учени Уйлям Крукс, Оливър Лодж,. Майерс, Гжрней, Сидуйк, Барет и др. подготвиха материалите и дадоха доказателствата за продължаването на човешкото съзнание след смъртта на физическото тяло.

Уйлям Крукс установи с безсъмнена положителност, като бе работил дълго време, с най-голяма научна точност, вземайки най-старателни мерки за предпазване от измама и за пълна сигурност, цяла редица психически и физически явления из областта на спиритизма, които той подраздели на девет групи:1)

„I. Удари и шум с най-различна сила, причинявани от един невидим интелигентен агент.

II. Преместване на предмети, малки и леки, а също така и големи и тежки, без некаква видима причина и без контакт на некое човешко същество.

III. Промяна на тежестта на телата.

IV. Подигане във въздуха на тежко тяло, без никакъв видим контакт. (Той е видел медиума Хом три пъти, при пълна светлина, да се издига пред очите му над пода, без никой да се допира до него.)

V. Музикални инструменти, които свирят без каквато и да било намеса на човека и при условия, които изключват всеко нормално обяснение.

VI. Светлинни явления (той твърди, че е видел много пъти, при условия изключващи всяка измама, да се явява една светла мъглявина, която, сгъстявайки се, взима формата на една съвършенна ръка и след това отново изчезва).

VII. Съобщения, съдържащи разумност, писани от невидими ржце.

VIII. Държане на горящи въглища. Поставяне реката всред горящ огън, без ни най-малки следи от изгаряне.

IX. Най-интересния факт : поява на форми и фигури — привидения. При условие на абсолютно строг контрол, една красива женска фигура, облечена в бяло, се е явявала много пъти. Тя беше тъй-реална, та не само че можеше да се брои пулса й, но и много пъти бе фотографирана при електрическа светлина. Тя бе фотографирана и тогава, когато медиума бе в транс. Последния бе не тъй красив, по-дребен и с по тъмен цвят на лицето от видението, което влизаше през една стая, затворена с ключ и там се връщаше при изчезването си“.

Изследвайки по начин, който подобава на един истински учен, гореизброените явления, Сър Уйлям Крукс се задоволява с тяхната констататация, настоява най-решително на тяхната реалност, без да се опитва да обяснява техните същински причини. Той заявява, че всичко това е действителност, но кои са причините на тия явления, той не може да обясни.

Неговите другари, обаче, не се задоволиха с това, а продължиха изследванията си. Така, вън от многобройните опити, които спадат към гореизброените девет категории, те успеха да съберат много доказателства за самоличността на духовете, явяващи се на сеансите. Тия доказателства са изложени първом в голямото съчинение, плод на дълги изследвания на учените Майерс, Гжрней и Сидуйк под заглавие „Human personality and its survival of bodily death“ (Човешката личност и нейното преживяване смъртта на тялото). Сър Оливър Лодж, знаменит физик и ректор на Бирмингамския университет, продължи с голяма настойчивост изследванията в това направление, плод на което се явиха неговите книги: „Survival of man“ (Безсмъртието на човека), Raymond or the life after death“ (Раймонд или живота след смъртта) и последното му съчинение, излязло преди няколко години и преведено на български под заглавие „Защо вярвам в безсмъртието на човека“. В заключение на тия си изследвания, Сър Оливър Лодж казва; „Аз твърдя без никакво колебание, че продължаването живота на личността, след смъртта на физическото тяло, е факт доказан“.

И още:

„Самоличността на явяващите се на сеансите духове на умряли хора е установена от изследователи — хора на науката, — които вземат пред вид всички трудности за това — напр. предаване на мисълта от живите, персонификация и т. н. Така че самоличността е доказана по един сериозен и систематичен на- чин, чрез критическа проверка на изследователите....

„Лично за мене, очевидността на фактите е толкова пълна, че аз нямам повече никакво съмнение относно съществуването и запазването на живота на личността след смъртта на физическото тяло“

Вън от другите изследвания, Сър Оливър Лодж е правил много сеанси, на които се е явява неговият син Раймонд, убит през време на световната война. От него именно, той е можал да получи много доказателства, чрез съобщаване много неща из миналия им съвместен живот, които никой друг не е знаял, освен бащата и синът. Като плод на тия му именно изследвания, се яви книгата му „Раймонд, или живота след смъртта“.

Дейността на Лодж, Майерс, Гърней и т. н разбира се, е продължена от други учени. В един том под заглавие „Au seuil de l’invisible“ (На прага на невидимото), професора от Дублинския университет, Сър Уйлям Барет, след като обобщава резултатите на всички научни изследвания в тая област, заявява:

„Аз съм напълно убеден, че психичната наука е вече доказала по експериментален път съществуването на една нематериална, трансцедентна същност или душа в човека. Тя е установила също така съществуването на един невидим, духовен свят, населен с живи, интелигентни същества, които могат да се съобщават с нас при известни условия. Ще прибавя, че въпреки многото илюзии, симулации и др., съществува една огромна, постоянно растяща маса от доказателства, които потвърдяват едногласно преживяването от човека на смъртта и разпадането на тялото и мозъка му. По отношение на това, аз вече и най- малко не мога да се съмнявам2).

Огромни изследвания в същата област е направил и ползващия се с всесветска известност френски астроном Камил Фламарион.

В своите големи трудове: „La morte et son mystere“ (3 тома), „L’inconnu et les problemes psychiques“ (2 тома), „Dieu dans la nature“ (2 тома), „Les forces naturelles inconnues“ (2 тома) и „Les maisons hantees“,3) той е събрал, проучил и систематизирал стотици и хиляди дори проверени опитности из тази област, изложени в хилядите страници на горепосочените съчинения.

Немайки възможности, в малкото страници на тази малка книжка, да излагаме на дълго подробности от тия съчинения, ние ще се задоволим да дадем само малки извадки. Така, в предговора към книгата си „L’inconnu et les problemes psychiques“, Камил Фламарион пише:

„Това съчинение представлява опит за научен анализ на неща, които са считани, изобщо, като чужди на науката, а също като несигурни, фантастични, повече или по-малко въображаеми.

„Аз ще докажа, че тези неща наистина съществуват.

„Аз ще се опитам да приложа научните методи за изследване при констатацията и при анализа на редица явления, причислявани до сега в областта на приказките, на чудесното или на свърхестественото, и да установя, че те са причинени от непознати още сили и принадлежат към един невидим естествен свят, различен от този, който е достъпен за нашите чувства. . .

„Човешкият разум не бива да счита за сигурно нищо друго, освен това, което е доказано. Но от друга страна, ние нямаме право да отричаме нищо предварително. Защото свидетелството на нашите чувства е непълно и измамно... По принцип, ние не вярваме на нищо, което не е доказано...

„Съдържанието на това съчинение е напълно научно. Яз оставям настрана по принцип, всичко, което не е добре удостоверено, било чрез наблюдение, било чрез експеримент.

„Мнозина казват: „Но защо да се търси? Вие не ще откриете нищо. Това са недостъпни тайни, който Бог запазва за себе си“. Винаги е имало хора, които са предпочитали невежеството пред знанието. С такъв начин на мислене и на действуване, който много пъти до сега е бил прилаган и към астрономията, ние не бихме могли да узнаем нищо. Това е разсъждаването на тези, които имат навика да не мислят сами и които предоставят на мними авторитети да държат съзнанието им в пелени“.

И след като в продължение на близо 600 страници той разглежда подробно голямо число от тия тайнствени явления, засвидетелствувани, проверени и доказани от него и от много други, той казва в заключение:

„Документите, представени в този том на вниманието на приятелите на истината, далеч не обгръщат общия сбор на психическите феномени, но те са достатъчни за да извлечем от тях неколко предварителни заключения.

„Целта на тези изследвания е да узнаем дали човешката душа съществува като същност, независимо от тялото и дали тя преживява неговото разрушение.

„Е добре! фактите, които току що изложихме, пледират почти всички, в полза на това съществуване. Хипотезата за физически, механически, физиологически влияния, не може да ги обясни. Думата душа, дух, психична същност, е по-подходяща за тия явления. Думата мозък нищо не обяснява, (стр. 566)

„Може да се вижда без помощта на очите, да се чува без помощта на ушите, и то не чрез некаква хиперстезия 4) на органите на зрението и слуха, защото тези наблюдения доказват обратното, но чрез едно вътрешно, психическо, душевно чувство.

„Вътрешният поглед на душата може да види не само това, което става надалеч, на значителни разстояния, но той може още да узнае предварително това, което ще стане в бъдещето. Бъдещето съществува потенциално, детерминирано от причини, които водят към определени резултати.

„Позитивното наблюдение доказва съществуването на един духовен свят, също тъй реален, както е света, познат ни чрез физическите ни чувства“, (стр. 568)

„Предсказанието на бъдещето е, може би, най-загадъчното явление, защото за да съществува то, би трябвало бъдещето да е предварително определено от никакви причини, които го създават. И ще забележим, че само един факт от този род, точно констатиран, би могъл да докаже тая теза. А в същност, ние имаме тук, пред очите си, не един, а стотици такива факти“, (стр. 574)

„Известни наблюдения, известни експерименти, с правени с такава грижа да не се остави и най-малката възможност за грешка, че те носят характера на абсолютна доказаност и пълна компетентност...

„И аз мисля, че съвкупността на всички изложени факти, ни води логически към следните заключения:

1. Душата съществува като реалност , независимо от тялото.

2. Тя е надарена със способности, непознати още на науката.

3. Тя може да действува и да вижда през разстояние, без посредството на чувствата.

4. Бъдещето е предварително определено от причини, които водят към него. Понякога душата може да го вижда“, (стр. 576)

И тъй, душата наистина съществува, като реалност, независима от тялото! Фактите доказват това.

Човек наистина е безсмъртен! Неговият живот не свършва в гроба. Човек е дух, а не тяло. Дух безсмъртен и вечен, на когото тялото е само външна дреха, инструмент, средство за проявление на физическия свет.

С доказването по напълно положителен начин на ясновидството, като средство за проникване в невидимия свят, недостъпен за нашите обикновени пет чувства; с доказването по същия начин и на безсмъртието на човешкия дух, способен да действува независимо от тялото, ние имаме две огромни, със съдбоносно значение за бъдещето развитие на съвременната наука постижения, които от своя страна установяват с положителност две основни истини в окултната наука.

Защото, първо, чрез доказването на ясновидството, се доказва реалността на метода за изследване на окултната наука, с който тя прониква в невидимия и непознат за обикновения човек свят, доказва се, че могат да бъдат достигнати знания, да бъдат научени истини, лежащи вън от обсега на нашите пет чувства.

И второ, чрез доказването на безсмъртието, доказва се основната истина, отнасяща се до човешкия живот, доказва се същевременно реалността на този невидим свят на душите и на скритите причини на нещата, с който окултната наука борави.

След като разгледахме Tези две важни истини, които ни отварят пътя към възприемане светлината на окултизма, ние можем вече да продължим по-нататък, проучвайки основните принципи и закони, които действуват в този невидим свят, в който се крият причините на нещата.

_________________________________________
1
) „Au seuil de l’invisible“, от Сър Уйлям Барег, професор от университета в Дублин.
2
) „Au seuil de l’invisible“ стр. 14.

3) „Смъртта и нейната тайна“, „Непознатото и проблемите на душата“ „Бог в природата“, „Непознатите сили на природата“ и „Посещаваните къщи“ (от духове.)

4) Крайна чувствителност.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...