Jump to content

9. Речник на латинските думи, които в текста са дадени като пояснение в скоби


Recommended Posts

Речник на латинските думи дадени като

 пояснения в скоби

A

Amor - Любов, № 1.

Affectio - предразположение, № 1.

Agere, actio - да действаш, действие, № 2.

Affiecre - да предразположиш, да предизвикаш предразположение, № 5, 33

Amores - любови, № 5.

Affinitas - сходство, № 7.

Alluentia - приток, вливане, № 42.

Amoenitas - удоволствие, № 33.

Anima - Душа, № 14.

Analogon - аналогия, № 56.

Apparentia - илюзорност, видимост, № 7.

Apparere - изглежда, видимо е, № 5.

Applicatio - приложение, № 57.

Appetitus - желание, № 61, чувствена подбуда № 346. Appropriare - да присвоиш, № 116.

Arbitrium - произвол, № 117.

Amor dominandi, iraperandi - Любовта към господстване, към властване, № 142.

Abominatio - мерзост, № 157.

Ascensus - издигане, извисяване, № 235.

Arcanum - тайна, № 243.

Auspicium - виждане, № 252.

Abusus - злоупотребяване, № 264.

Adoratio, adorare - Богопочитание, да почиташ като Бог, да се кланяш на Бог, № 335.

B

Beatitudo - блаженство, № 47.

Benefacere - да правиш добро, № 102; благотворене.

C

Cogitare, cogitatio - да мислиш, мислене, мисъл, № 1. Correspondere, correspondentia - да съответстваш, съответствие, № 3.

Compretendere - да разбираш, № 8.

Cultus-Divinus - богослужение, № 123; богопоклонение, № 333;

cultus - поклонение, № 154.

Concentum - съгласуване, № 26.

Creatrix - творческо начало, № 33.

Continentia - съдържащо, № 46.

Conjunctio - съединение, обединение № 47, 390.

Cognitio - знание, познание, № 50.

Continuum - продължение, № 55; линейност.

Contignum - съприкосновение, № 56.

Conviniens - сходен, № 56.

Conjunctivum - съединимост, № 56.

Connubium - брак, № 61.

Conutus - стремеж, № 61; усилие, № 218.

Communis - общ, № 64.

Caligo - мрак, № 69, (tenebrae - тъма).

Charitas - милисърдие, благотворителност № 83.

Convertio - обръщане, № 138.

Continui gradus - степени линейни, непрекъснати, № 184. Congregatum - събрано, № 184.

Compositum - сложно, № 184.

Causa causadi - причина на следствието от причината, № 197. Coexistere - да съществуваш съвместно, № 185.

Conclusum - съждение, заключение, извод, № 239, № 274. Concupiscentia - порочност, № 246.

Cupiditas - порок.

Connatus - природен, № 262.

Confirmare - да потвърждаваш, да утвърждаваш, да доказваш, № 267.

Circumgiratio - извивка, завой, № 270.

Communicatio - общуване, № 343.

Conjugium - съпружество, № 402.

Contiguus - докосващ се, № 343.

D

Delitium - наслада, № 47.

Dulcedo - сладост, № 47.

Disjunctio - разединение, № 47.

Dissolutio - разтрогване, № 48.

Discreti gradus - разделени степени, № 184.

Distinctus (англ. език distinguishable) - разпознаваем, различим, отличителен, №14, 83.

Dimensio - измерение, вид пространство, размер № 184. Discretum - разделност, обособеност, автономност № 219. Determinatio - определеност, решение, № 239.

Desino, nere - да свърша, да спра, да пресана, № 302.

E

Effectus - действие, № 2.

Esse - да бъдеш, битие, Реалност № 4, 14.

Essentia - естество, есенция, № 5.

Existere - съществуване, да съществуваш, проява, изява, № 14, № 167.

Error - заблуда, грешка № 14.

Essentialia - съществено, № 28.

Exhalatum - изпарение, № 40.

Effigies - вид, изображение, № 52, 288.

Elevatio - издигане, въздигане, № 138, 231.

Experientia - опит, № 182.

Ens - същество, № 229.

Effluvium - течение, № 293 (Emanatio - изливане, изтичане).

F

Fallacia - измамност, заблуда, заблуждение, № 4.

Fallacia sensuum - измамни чувства.

Fixus - устойчив, неподвижен, фиксиран, № 7, № 160.

Forma - форма, № 15.

Facultas - способност, № 39.

Fides - вяра, № 41.

Fanstitas - благополучие, № 47.

Felicitas - щастие, № 47.

Falsitas - лъжовност, лъжливост, № 108.

Falsificatus - олъжетворен, № 187.

Fluxus - течение, № 270.

G

Gradus - степен, № 2.

H

Halitus - изпарение, издишване, № 42.

Humanum - човешко, човечност, № 240.

I

Idea - идея, № 1.

In se - в себе си, само в себе си, сам по себе си, № 4. Intellectus - разум, № 5 (ум).

Influere - да влияеш, № 5.

Intelligere - да разбираш, № 9.

Infinita - безкрайности, № 17.

Indefinita - безпределно, № 29, 155.

Intelligendi facultas - разсъдителна способност, № 39. Imago - образ, № 39.

Initium - начало, № 44.

Illustratio - озарение, № 100.

Intuitus - виждане, № 152.

Indolis - свойство, № 192, склонност.

Idem - едно и също, № 77, еднакво.

Illustrare, illuminare - да озаряваш, да осветяваш, № 256. Intellectualis - разумен, умствен, № 264.

Intelligentia - интелигентност.

Ingeniosus - способен, № 267 (умен).

Ingeniositas - ум, № 276, (способност).

J

Jucunditas - приятност, № 33.

L

Loquela - език, разговор, № 26.

Liberum - свобода, № 58, 116.

Lumen - осветяване, № 69; светлина, № 72.

Lux - светлина, № 116.

Liberum arbitrium - свободен, произволен, № 117.

M

Mens - ум, № 28; по-често: съзнание, № 68; дух, № 82. Materia - материя, вещество, № 5.

Malefacere - да вършиш зло, № 182.

Meditatio - средство, № 303.

Medium - среда. (средно)

N

Nutus - благоволение, произвол, № 24, 25.

Nisus - стремеж, № 60.

O

Objectum - обект, № 7, 40.

Orgo - порядък, № 29.

Opus - дело, № 36.

Origo - начало, № 56; произход, № 264.

P

Percipere - да опознаваш, № 2; да схващаш, № 27. Perceptio - разбиране, № 2.

Prolificatio - плодотворене, № 61.

Particularis - частен, № 64.

Proprius - собствен № 69.

Progressio vitae - преходи, в течение на живота, № 73. Progressivus - преходен, № 75.

Procrdens - произлизащо, № 93.

Proprium - собственост, горделивост, № 114; собствено -№ 285; свойствено - № 255.

Probus - добър, № 213.

Potentia - могъщество, № 217; възможност, № 233. Prudentia - благоразумие, № 267.

Principium - начало, произход; или Principiata - проилизане от началото, № 362.

Q

Quale - качество, № 15.

A quo omnia - от което е всичко, № 27.

Ut ex quibus - от своите начала, № 28.

Qualitas - качественост, свойство (склонност) № 310.

R

Recipies - възприемник, № 4.

Receptio - възприемане, № 6.

Rationale, rationalitas - разсъдливост, рационалност, № 14. Ratio - разсъдък, № 23, смисъл, № 27.

Residere - да имаш седалище, № 25; да пребиваваш. Reciprocus - взаимен, № 35, 49 (mutuus).

Rexormari - да се преобразиш, № 37.

Regenerari - да се възраждаш, № 37.

Repraesentativus - преобразователен, № 52.

Recipientia - възприемлища, № 55.

Reciprocum - взаимност, № 57.

Reagentia - противодейственост, № 58.

Reactio - противодействие, № 68.

Ratiocinari - да мъдруваш, да съдиш, № 69, 254. Ratiocinatio - умуване, заключения, изводи, № 188. Receptaculum - възприемлище, № 223 (recipientia). Reformatio - преобразуване, № 263.

Regeneratio - възраждане, № 263.

Revelatio - откровение.

S

Sapientia - Мъдрост, № 5, 29.

Substantia - субстанция, същност, № 5, 40.

Spiritus - дух, № 7.

Series - ред.

In serie - по ред, № 9.

Sapere - да бъдеш мъдър, знаещ, (умен, № 145); да имаш познания, № 12, 14, 30, 69, 117; да разбираш, (sapere prae aliis).

Sensus - усещане, № 22; чувство.

Successivus - последователен, № 29.

Simultaneus - съвкупен (едновременен), № 29.

Similitudo - подобие, № 18.

Subjectum - субект, № 40.

Sensualiter - чувствено, № 46.

Series - връзка, № 46; поредност.

Scientia - знание, наука, № 67.

Stata (tempora et spatia) - устойчиви, определени (времена и състояния), № 70.

Status - състояние, № 70.

Singularia - единично, № 225.

Spectare - да имаш предвид, да визираш, № 227, 246, 137. Substantiata - състоящи се от субстанции, № 229.

Sentire - да чувстваш, да усещаш, № 89.

Sistere - да проявяваш, № 227; да представяш.

Spiritualis mens - съзнание, собствено духовно, № 252. Scientifica - научно, № 261.

Substantialis - субстанциален.

Substantiates - състоящ се от субстанции, № 273.

Subsistentia - продължаване на съществуването, живота, № 304.

T

Trahere - да заимстваш, № 70; да вземеш, да извлечеш.

U

Universum - вселена, № 4.

Usus - служение, № 20; употреба, предназначение, функция № 170, 331; изпълнение, функция, № 213, 241.

Universale - всеобщо, № 23.

Unio - единение, № 35.

Usus facere - да служиш, № 142.

V

Voluntas - воля, № 25.

Velle - да желаеш, № 30; да искаш, № 57.

Varius - различен, разнообразен, № 54.

Vis - сила, № 65.

Virtus - сила, № 221; доблест, добродетел.

Vox - изразяване, № 250; слово, дума, № 281.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...