Jump to content

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 22


Ани

Recommended Posts

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 22

15 август 1930 год.

В-к „Братство“ е свободен изразител на копнежа и волята за нов живот. Поддържа се от доброволните помощи на своите читатели и се изпраща всекиму, който пожелае.

Адрес: Сава Калименов,

Севлиево.

Съдържание:

Бялото Братство.

Окото — синтез на тялото и душата (Кирил Георгиев — скулптор, Варна)

Из Беседите

Яжте повече плодове и зеленчуци! (Из в. „Добро здраве")

Побеждавайте злото чрез доброто! (П. Г. П.)

Книжнина

Link to comment
Share on other sites

Бялото Братство.

Мнозина мислят че живота във вселената си тече по едни слепи, механически закони, и че съдбините на човечеството също се ръководят от тези слепи. несъзнателни сили. Че няма никакво съзнание, че няма никаква разумна сила, която да направлява безкрайно сложния в своите прояви целокупен живот. Други пък вярват че всемогъщият и вездесъщ Бог е поел грижата за всичко, че Той лично урежда всичко, без каквито и до било помощници.

И двете вярвания са еднакво детински. Зад великите природни закони стои едно могъщо Съзнание, от което те произтичат, и цялата вселена е изпълнена с видими и невидими (за обикновеното човешко око) агенти на това Съзнание, — негови служители, които работят за изпълнението на предначертания от Него план.

Великото Всемирно Бяло Братство представлява от себе си сбора на всички духове от цялата вселена, на всички разумни сили, въплътени или не, които работят, в хармония с Божията воля, за изпълнение на великия Божествен План на всемирната еволюция.

Центъра на Всемирното Бяло Братство, това е Великата Бяла Ложа на Учителите, които работят за издигането на целокупния живог, на всички същества. Глава или Началник на Великата Бяла Ложа е Христос. Други, известни нам, Учители са: Буда, Кришна. Хермес, Лао-тзе, Зороастър, Мохамед. Всичката велика градивна работа извършена всред човечеството от панти века и до днес, е пряко или косвено дело на Учителите. Всички религии с основани от тях според времето, условията и средата, — винаги на хората е било давано тъкмо това, за което те са дорасли, което степента на тяхното развитие е изисквала. От тук и голямата разлика в религиозните представи, схващания и методи. Обаче всички тия ручейчета и рекички имат един общ извор и водят към една и съща цел.

От погледа на Учителите не избягва нищо, нищо не става без тяхно знание и намеса. Те управляват целия ход на историческите събития като винаги се стремят техния краен резултат да подпомага еволюцията и благоденствието на човечеството. Тяхната работа в своята същност е една и съща: изграждане основите на всемирното братство, освобождаването на човека от робството на материята и подготвянето по такъв начин условията за идването на Царството Божие на земята.

До днес развитието на човечеството се е движило под знака на разединението — индивидуализиране, егоизъм, безпощадни взаимни борби. Човек против човек, народ против народ, религия против религия, борейки се, обладани от тъмните сили. с превърнали живота в хаос и земята в ад. Днес обаче ние сме в първите утринни зари на една Нова Ера в историята на човечеството, която ще се развие под знака на Единението — колективизъм, обединение, хармония, Любов.

Бавно но сигурно ние се движим към Новата Бре, когато ще имаме: един Бог, една Религии, едно обединено човечество и една единствена държава върху цялото земно кълбо.

В този велик и съдбоносен за цялото човечество момент, като пратеник на Великото Всемирно Бяло Братство, е дошъл тук, на земята Учителя Петър Дънов, комуто е възложена великата Божествена мисия да даде окончателния и най-важен тласък за обединението във всяко отношение на човечеството, да възпламени новата, единствена за всички хора Религия на Любовта, да разкрие на бродещото в мрак човечество светлината на Божествената Мъдрост и с това да положи основите на Царството Божие на земята.

Учителя Дънов

Той дойде да донесе много, много светлина в света! И не само светлина — Знание и Мъдрост, но и топлина — Любов! Божествената Мъдрост и Божествената Любов дойде да ни донесе той тук, на земята.

Какво дължим ний, неговите ученици, нему?

Ний бяхме в тъмнина ... и всичко около нас и в нас бе хаос. Ний бяхме в безпътица, — бяхме съвършено загубили пътя в лабиринта на човешките умувания и философствувания и бяхме, може би, само на крачка от бездната! ...

И той ни спаси! ... Той пръсна светлина в тъмнината на нощта, която ни бе обгърнала и хаосът в нас и вън от нас се превърна в нечувана хармония ... Той ни изведе из бездната, в която бяхме

затънали и ни показа правия и светъл път към Истината! ...

Той стопли сърцата ни и ни даде да познаем трепета на великата Божествена Любов ...

Ний бяхме мъртви — и той ни възкреси!

Ние умирахме, — и той ни съживи!

От тоя ден, — и завинаги — ние сме със него! От тоя ден, ние предадохме сърцата си нему и посветихме живота си в служене на Бога! — в служене на нашите братя.

Минават оттогава дните, месеците и годините, — и нашия път е все тъй прав и тъй светъл. Изпитанията и препятствията са радост за нас. Трудностите са условия за каляване на нашата воля. Даже неуспехите ни се явяват в наша полза, — те са стимул за удвояване на нашите усилия, за възобновяване на нашата борба със злото.

Защото този, който е станал ученик на Учителя, не знае какво нещо е отчаяние. — Отчаянието няма власт над него. И — едни по-бързо, други по-бавно в зависимост от своите сили, всички ний вървим на, пред. И няма да спрем! Ако даже се случи да паднем, — отново ще станем и ще продължим! ... Ний няма да спрем! Защото нашият Път извива във Вечността и се влива в Бoгa! ...

На Учителя ний дължим всичко! Той ни отвори очите! Той ни приобщи към великата хармония на битието! Той ни изпълни с радост и надежда, с вяра и любов!

Кой е той? — ний нямаме сили да разгадаем. Ний не можем потънкостно да разглеждаме нещо, което далеч надминава нашите сили и способности! Нам, обаче, е известно едно: той е Божи пратеник, дошъл на земята да донесе на измъчените й жители Божествената Мъдрост и Божествената Любов, които ще ги освободят от робството на греxa и смъртта!

Беседите

Всичко, което Учителя говори в своите беседи пред по-широк или по-тесен кръг слушатели, се записва и после се издава в цели серии или отделни брошури. До сега има издадени на български десетина серии от публични беседи, някои от тях съдържащи повече от хиляда страници. Вън от това има издадена цяла редица отделни брошури и сборници от лекции от Окултната Школа на Бялото Братство.

Всичко това представлява един неизчерпаем източник на Мъдрост и Любов, един неизчерпаем източник за работа и градеж, който е достатъчен да нахрани глада на човешката душа, служейки й за материал, който тя може да изучава и разработва теоретически и практически в течение на хиляди и хиляди години. — Тази духовна храна, която се съдържа в Беседите, не може да бъде усвоена в един земен живот. За нейното усвояване е необходима дълга редица животи. Ето защо тя се струва така твърда и несмилаема за някои. Всички хора не са еднакво подготвени за нейното възприемане. Поради това едни ще усвоят повече, други — по-малко, едни ще възприемат едно, други — друго. А има неща, които ще могат да бъдат възприети и да станат достояние само на бъдещите, по-щастливи от нас поколения. Изобщо, за сега беседите са достояние само на малцина — тяхното време още не е дошло, — времето, когато колективното съзнание ще бъде подготвено за тяхното възприемане. И все пак, това време не е далеч!

*

Каквото и да кажем за Беседите, то е недостатъчно, непълно. За нас, обаче, е ясно едно: в тях е дадена основата, в тях са дадени идеите, с които ще се изгради Царството Божие на земята- Беседите представляват оная „Книга на Бъдещето, която ще завладее за Бога света и ще покори сърцата на Божията Любов“.

Link to comment
Share on other sites

Кирил Георгиев — скулптор, Варна.

Окото — синтез на тялото и душата

Единственото нещо, което човек не познава, то е самия себе си!

А между това, какво по интересно и по ценно от една наука, която ни позволява да проникнем в себе си, да се самоизследваме, и ни дава възможност да познаем подобните нам?

Какво по високо изучване от това, което ни посвещава във всичките потайности, що ни окръжават, което ни дава ключа на нашата природа и ми отбулва тесните връзки, които ни съединяват с великото семейство на всички същества?

От познанието на тия отношения произтичат нашите длъжности и нашата солидарност! Изучаването на човека не е, прочее, наистина един клон от общата наука, защото като синтез на науките, то обобщава и резюмира всички.

Да се повърнем прочее, върху една по справедлива преценка на нещата и нека престанем да презираме и да пренебрегваме средствата, които провидението е предоставило на нашето разположение; нека изучим човека в неговата природа и в отношенията, които го съединяват с другите създания във вселената! Нека се научим най сетне, да се познаваме, за да зиаем да се ръководим! …

Един от първите предмети на изучаването на човека, е да научим интимните отношения, които съществуват между неговата духовна и неговата материална природа, сиреч между душата и тялото му.

Съществуват редица науки, като: хиромантия, хирология, физиогномия, френология и др., които имат за цел, да отбулят тайната на човешкото същество.

Една нова синтетична наука, която по своето величие и грандиозност хвърля нова светлина, не само върху съществото — човек, но разгатва мирови закони — разкрива истината — това е науката за окото.

Окото е символ на истина. Само един единствен орган, който не търпи никакви обемни промени от раждането до смъртта и еднакво във всички човешки същества — е окото. Чрез него ни се разкрива в своята дивна красота целокупната природа и в него като в огледало се проектира тя.

Установява се, че окото посредством нервната система, е свързано с всички органи, с целия организма и болезнените явления констатирани тук или там в човешкото тяло, намират отпечатък по диска на окото. Едно внимателно наблюдение ще ни открие, че по основния тон на ириса — кафяв, син или сив — е изпълнен с микроскопични петна, чертички, штрихи от друг цвят по-тъмен или по-светъл. Тия чертички или петна, съвсем не са случайни, а резултат на промени във физическото и душевно състояние.

Колкото по чиста, по плътна е основната боя на ириса, толкова по продължителен е човешкия живот. Освен това, всяко нарушение на функциите на кой и да било орган се отразява върху ирисовия кръг, наречен жизнен пояс. Цветът и широчината на тоя пояс имат връзка със здравословното състояние на организма. Много често явление е, щото ириса да е изпъстрен с петна по цвят и форма разнородни. По тези петна, обаче, освен болестите, могат да се определят и темперамента, характера и душевните разположения на индивида, тъй като на окото е изобразена цялата съдба на човека.

Тази наука ще има поради това. приложение в много области на живота, а особено във възпитанието.

Невъзможно е в няколко думи да се изясни грациозността на тази наука. Години време са нужни и множество пояснителни чертежи и силна воля, за нейното усвояване.

Многогодишното ми наблюдение и експерименти, ми е дало достатъчно материал, който проектирам по един обстоен систематизиран начин да изнеса на обществото за преценка и критика, и с надежда, че ще явят нови сили и продължат издирванията които ще донесат нови истини, все за благото на човека-брат.

Link to comment
Share on other sites

Из Беседите

Геройството на човека седи в понасяне на всички мъчнотии и страдания.

*

Човек сам е изковал веригите, оковите на своя живот и той сам трябва да се освободи от тях.

*

Всеки народ ще има Божието благословение до толкова, доколкото той върши волята Божия. Отклони ли се този народ от правия път и престане да изпълнява волята Божия, той започва вече да кове своето нещастие.

*

Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе новото. Затова именно всички хора трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръка за взаимна работа — за поставяне основите на новата култура, за идване Царството Божие на земята.

*

Защо умират хората? — За престъпленията, които вършат. Тялото се разрушава от най-малкото престъпление, което се върши в него. Човешкият ум и човешкото сърце се разрушават от най-малките, престъпни мисли и чувства, които се зараждат в тях. Гениалността на човека може да изчезне само от едно малко неизправено престъпление.

*

Някои хора мислят, че като се самоотрекат, те ще изгубят всичко. Да се самоотречеш, значи да придобиеш това, което никой в света не може да ти даде. Ако се самоотречеш като жабата, която е живяла в локвата и отива да живее в океана, това самоотричане има смисъл. Ако се самоотречеш от своя живот като птица и започнеш да живееш като млекопитаещо, и това самоотричане има смисъл. Ако се отречеш от живота си като човек и се качиш в по-висока област, в областта на ангелите или други висши същества, и това самоотричане има смисъл.

Link to comment
Share on other sites

Яжте повече плодове и зеленчуци!

Овощията и зеленчуците са най-големия божи дар след въздуха и водата, защото съдържат всички елементи за поддържане на здравето. В тях има всичко, от което се нуждае тялото: белтъци, захар, тлъстини, соли и витамини. Свръх това те съдържат и чиста като сълза вода, която е най-добрия посредник в тялото за разнасяне на хранителните и за отмиване на непотребните вещества.

Но най-голямото им преимущество е, че не съдържат никакви елементи, които да дразнят различните органи в човешкото тяло. Напротив, чрез соковете си те усилват дейността на бъбреците и така спомагат за изхвърляне на повече пикоч, увеличават отделянето на потта, а чрез остатъците си леко гъделичкат червата и така ги карат да се изпразват по-често. А тъкмо това е, от което се нуждае съвременният човек. Смело може да се каже, че 90 но сто от хората, поради заседналия си живот и извратения начин на хранене и живеене, страдат от запичане, при което храната гние в червата и става източник на няколко отрови. С право лекарите приписват половината от човешките страдания на тия отрови, дължащи се на запичане.

Избор на плодове не трябва да има. Всички са отлични за здравето, щом с хубаво узрели. Като почнете от черешите, продължите с черниците, кайсиите, крушите, ябълките, сливите, гроздето и дюлите. Не забравяйте ди ядете повече дини и пъпеши. Те с неоценим източник на здраве. Соковете им с несравнима благодат за стомаха, червата и бъбреците.

Не забравяйте и доматите. Те са съчетание на всичко хубаво в овощията и в зеленчуците, защото съдържат в голямо количество витамини и лимонова киселина. Те са нашите лимони. Техният сок е най-добрият цяр за слаби и рахитични деца. По-рано се мислеше, че докарват пясък в бъбреците и не се даваха на хора, склонни към такова страдание. Днес се знае че вършат точно обратното. Тяхната лимонова киселина разтапя солите в кръвта и не им дава да се утайват в бъбреците и така да образуват пясък и камъни.

Едно само избягвайте — не яжте люти пиперки. Лютевината им се дължи на етерни масла, които силно раздразват лигавата ципа на стомаха, на червата и така докарват възпаление, което влачи диспепсия, язва на стомаха, диария и т. н. Дразнят и бъбреците и предизвикват разстройство и в тяхната служба.

Не забравяйте и скромния лешник и орех. Те с богати с най-фини тлъстини и с белтъци, равни на белтъците в месото и яйцата, без да съдържат техните отрови.

Из в. „Добро здраве"

Link to comment
Share on other sites

Побеждавайте злото чрез доброто!

Това е девиза на доброволците от гражданската служба в Южна Франция, които вместо с пушка и нож за война, работят с лопата и мотика за мир, братство и приятелство между народите.

Отначало на 5 май с били 20 души, сега — 86 души (76 мъже и 10 жени) от 10 народности. Най-много швейцарци — 32, немци — 20, французи — б, англичани — 10 и др. Дисциплина, ред, организация отлични, но доброволни, не наложени отвън.

Организатор: Пиер Церезол, гимназиален у-л от Швейцария. Работа по 8 и пол. часа дневно. Всяка вечер песни, музика, разисквания върху важни въпроси за мира и пр. Истинско училище на мира. Населението се отнася с голямо уважение. Доброволците работят в разрушените от наводнението области при с. Лагард.

Примерът на приятелите на мира е огън, който ще се разгори и ще изгори омразата между народите. Има и курс по есперанто.

Днес, връщайки се от работа, виждам деца взели въже и искат да събарят стена — по примера на приятелите на мира, които събарят стърчащите стени на разрушените къщи. Даже децата на с. Лагард са обладани от желанието да помагат, да работят. И те играят на помагане, а не на война. Колко е мило това! Населението е трогнато. Един селянин подарява 100 франка в знак на благодарност от отличната работа на доброволците.

Колко би било хубаво, вместо военна служба, във всички народи да се установи доброволна гражданска служба в услуга на бедни и пострадали! Време е вече пушките и ножовете да се прековат в мотики и лопати. Пророчеството на Исайя се сбъдва.

Лагард, 24. VII. 1930 год.

П. Г. П.

Link to comment
Share on other sites

Книжнина

Беседи от Учителя

Сила и живот, I серия (200 стр.) ... 30 лв.

Сила и живот, II серия (280 стр.) ... 50 лв.

Сила и живот, IV серия (315 стр.) ... 30 лв.

Сила и живот, V серия (486 стр.) ... 40 лв.

Двата природни метода, VI серия (стр. 514) ... 60 лв.

Царство Божие, подвързана (1100 стр.) ... 150 лв.

Слава Божия, подвързана (1080 стр.) ... 150 лв.

Затова се родих. (350 стр.) ... 50 лв.

Новата земя, (Влизане) (168 стр.) ... 30 лв.

За съдба дойдох, XI серия (230 стр.) ... 40 лв.

Трите основи на живота, ... 10 лв.

Пробуждане на колективното съзнание ... 4 лв.

Новият живот ... 4 лв.

Живите сили на природата, ... 10 лв.

Високият идеал, ... 4 лв.

Обич към знанието ... 5 лв.

Положителни и отр. черти на човека ... 10 лв.

Закон за единство и общност ... 15 лв.

ДРУГИ КНИГИ

Де е истината, учението на Учителя Дънов и и отговор на критиките против учението ... 20 лв.

Кои и какви са белите братя ... 5 лв.

Съвременният обществен морал и Дънов ... 8 лв.

Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов, от А. Томов ... 8 лв.

Всички тия книги се доставят от: Жечо Панайотов. ул. „Опълченска“, №66, София.

* * *

На слънце, ръководство за използване лечебната сила на слънцето, от А. В. Никола.

Препоръчваме на нашите читатели тази малка, но много съдържателна книжка предговора на която даваме по долу под същото заглавие. Книгата струва 7 лв. и се доставя от издателство Ив. Коюмджиев, ул. „Цар Самуил", 50 — София.

Отглеждане ка децата, съветник за родители и възпитатели, от Луй Куне. Цена 12 лева. Доставя се от същото книгоиздателство.

Цивилизацията и пътят на гениите, от Борис Марковенски. Цена 40 лв. Доставя се от автора Б. Марковенски — гр. Перник.

На слънце

(Предговор към книгата със същото заглавие)

Животът на личността, семейството и обществото става из ден в ден по-труден. Затова не е без значение да се посочи общодостъпен път към облекчаване на съществуванието — път, който намалява грижите за прехраната, укрепява здравето и усилва жизнерадостта ни.

Това е пътя към слънцето, към източника на живота ни. Който еднаж е изпитал удивителното въздействие на сутринните слънчеви лъчи, знае как плавно функционират органите и как бодро и опреснено се чувства тялото след това. Слънцето вдъхва живот, усилва обмяната на веществата, укрепва нервите, подобрява горивния процес в организма и благоприятства изхвърлянето на отпадъците, които обременяват кръвта. Придадената ни от слънцето топлина не минава неизползувана през нас, а продължава да действува в тялото. превръща се в сива.

Според новите прозрения на науката, телесният ни живот е електро-химичен процес, а самото тяло — електрическа машина. То се чувства добре само когато го обилно облива електрически ток. Последният обаче се заражда в кръвните и лимфните електролити, в солния разтвор на кръвта, който запазва нормалния си състав под въздействието на слънчевите лъчи. Преди вярваха, че тялото е само калорична машина, която извлича калориите си (топлинните единици) oт тлъстините, белтъчните вещества и въглеродите на на храната. Върху тая вяра почиваше така нареченото рационирано хранене през време на войната. То се провали. Войниците скоро изпитаха значението на слънчевите лъчи, а ранените — удивителното въздействие на солния разтвор. Истина е, че храната е главният доставчик на енергия на теклото, обаче несъмнено е и това, че кръвта и нервите са силни и издържливи само когато тялото разполага с обилен запас от електричество, който светлината, въздухът и топлината усилват.

Може би, изследователите някога ще успеят да произведат слънчева храна, с което ще спестят много труд и грижи на човечеството. До тогава обаче нека всекидневно потапяме тялото си в слънчева светлина!

Нека в избора на храната си винаги да предпочитаме ония плодове и продукти, които са богати със слънчева енергия! Нека носим облекло от материя, която задържа и запазва произведеното от тялото електричество! Нека жилищата ни бъдат потопени в слънчева светлина!

Ние всички жадуваме слънчеви лъчи, понеже сме деца на слънцето. Който желае да води чист и красив живот, не трябва да пренебрегва слънчевата светлина. Това нехайство винаги скъпо се плаща, понеже човек, подобно растенията, зрее и се усъвършенства само под въздействието на слънчевите лъчи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...