Jump to content

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 24


Ани

Recommended Posts

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 24

8 октомври 1930 год.

В-к „Братство“ се изпраща всекиму, който пожелае. Поддържа се от доброволните помощи на своите читатели.

Адрес: Сава Калименов,

Севлиево.

Съдържание:

Народът ни зове!

Към духовно и икономическо възраждане на Българският народ. (Пламен)

Специфична и обща наука. (Извадки от беседа, държана от Учителя на 21. IX. 1930 г.)

Важно известие!

Link to comment
Share on other sites

Народът ни зове!

От освобождението насам, в България се започна едно стремително бягство на интелигенцията от малките градове и селата към столицата и по-големите центрове на страната. Всичко грамотно или полуграмотно бива обхванато от манията на службогонството, чиновничеството. Целия български народ бе подложен на тежко морално изпитание. И той не издържа. Всички почнаха да търсят лек живот, живот без трудности. Живот с удобства, с разни „културни“ развлечения и придобивки.

Веднъж направлението дадено, потокът от хора, напущащи своите родни села и градове продължаваше да си тече с все по-голяма и по-голяма сила, докато се създадоха няколко големи центрове в страната, начело със София. Тези центрове, и особено София, се превърнаха в истински магнити, които привличат мнозина, а особено младежта, предимно със своя външен блясък.

Голяма част от интелигенцията излиза от народа и после бяга, откъсва се от него. Вместо да приложи силите и способностите си за издигане на своите родни места, вместо да прояви самостоятелна творческа дейност там, където тя е най-необходима, тя увеличава все повече и повече излишъка от службогонци в големите градове, а най вече в столицата, подлагайки се на морално падение и превръщайки се в жалко оръдие в ръцете на силните на деня.

Народът е изоставян и продължава да бъде изоставен от отхранените от него синове, които, продължавайки да живеят на негов гръб, влизат в съприкосновение с него само като представители на държавния механизъм и на партийните щабове. Като се прибави при това и политиката на централната власт да се грижи предимно за столицата и за големите центрове, лесно е да си обясним защо днес българското село и изобщо провинцията са останали назад в културно отношение.

Въпреки това, обаче, неоспорим факт е, че българската провинция е била, е, и ще бъде завинаги източника на свежите духовни сили, които постоянно обновяват и крепят истинския културен живот на страната. Изобщо, провинцията има по-здрави морални устои, тя е повече способна за истинско творчество, в нея има по-добри условия за духовен живот и затова само тя можа да намери изход из едно безизходно на пръв поглед положение, каквото е днешното; само в нея има достатъчно сили за разрешение на трудните задачи, които днес живота ни поставя; само тя може да намери един нов път, път към спасение и със сигурност да тръгне по него!

Ето защо, занапред очите на българския народ трябва да бъдат обърнати към провинцията, по-точно — към селото. От там ще дойде спасението. От там ще дойде разрешението на трудните, неразрешимите за българските големи въпроси на нашия стопански живот. От там ще започнат първите опити за реализиране на новото, което живота днес иска. Там, и само там именно тези опити ще се увенчаят за пръв път с успех. Занапред — селото ще ни води! Столицата и големите градове нямат този здрав морален гръбнак, който е необходим за успешното изнасяне на тези опити! Те нямат сили, нямат и условия да тръгнат па новия път.

*

Кой е този нов път? В какво се състои новото, към което всички трябва да обърнем очи, и което, както казахме, ще дойде от селото?

Това е ОБЕДИНЕНИЕТО!

Пълното единство, пълното хармониране — сливането!

Досега са правени опити с кооперации, започват да правят и с комасация. Нищо не може да помогне. Това са палиативи. Това е капка в морето. И кооперацията и комасацията разрешават само една стотна от стопанските задачи на нашето време.

Днес живота иска нещо друго. Той иска нещо много повече: пълно обединение, превръщане на селото в една обща, единна и неделима стопанска единица; премахване на слоговете, — индустриализиране на земеделието, индустрия и в село, задържане на духовните и интелектуални сили вътре в самото село, и като резултат на всичко това — превръщане на селото в един мощен духовен и културен център.

И това не чрез насилие, не по пътя на революцията, или пък чрез закони и нареждания от горе, а по пътя на едно самосъзнаване и духовно пробуждане, по пътя на самоинициативата и самодейността.

Трябва да се започне от долу. Народът сам трябва да започне. И той. ща започне. - Ний имаме пълно основание да вкарваме в неговия здрав разум, в неговата интуиция, в неговата възприемчивост и правилна оценка на новото.

Народа ще започне сам! — Той чака само да му бъде посочен пътя, — истинския, варния път към спасение. Той чака само да бъда пръсната поне малко светлина в страшния хаос, дето се намира днес, за да може да съзре изхода. Народа е обезверен, той много пъти е бил лъган, много пъти е бил заблуждаван, много пъти е бил тласкан по гибелни пътища. Днес той очаква своите верни синове да отидат при него, да се приобщят към неговото дело и да го поведат по пътя на новото и спасителното.

Ето защо, дошло е вече време за възвръщане. Дошло е вече време блудните синове на нашия измъчен народ да напуснат удобствата на блестящите градове, да напуснат нашата шумна и суетна столица, да напуснат тия гнезда на съблазънта и разтлението, които изсмукват и убиват техните духовни сили, и да отидат при своя народ, който ги очаква с отворени обятия.

През трудности и изпитания, през свръхусилия и духовен героизъм, те ще го поведат към победи и творчество, към духовен и икономически разцвет, към щастливо бъдеще. Тогава нашата земя ще се превърне в източник на светлина и народа ни ще даде пример на целия свят! ...

Чуйте, верни и достойни синове на народа; чуйте вий, които не търсите големи заплати, нито охолен живот, нито власт и богатство; чуйте вий, които поставяте над всичко своя дълг, които се чувствате едно с народа, които намирате смисъла на своя живот в служенето, чуйте:

Народът ви зове, самият живот ви зове, — велика, свещена мисия ви е възложена от Небето. Приемете я, изнесете я достойно до край и вие ще запишете със златни букви имената си в страниците на Историята.

Link to comment
Share on other sites

Към духовно и икономическо възраждане

на Българският народ.

В нашия народ се таят огромни духовни сили. Той притежава творчески заложби и духовен устрем, които могат да го издигнат до степен да стане фар на прогреса за целия свят, и да посочи пътя към спасение на много други народи. Нашият народ е млад, той не е разхарчил още силите си в достигане на фалшивата и едностранчива, грубо материалистична култура на Запада. Макар че много е направено в това направление, то обаче засяга предимно интелигенцията, висшите ръководни слоеве и спира до чертата на града. Централното, здравото ядро на народа ни още не е отровено и разядено от гнилостния дъх на Запада.

Под тежестта на своите ужасни противоречия днес западната цивилизация агонизира, лутайки се безпомощно в пълна тъмнина, защото за нея изход няма. Разочаровала се в политическо отношение от демокрацията и парламентаризма, тя търси спасението си в диктатурата, във фашизма. Разбира се, и това няма да й помогне. „От трън, че на глог", казва народната пословица. Фашизмът е едно естествено продължение на старата култура на насилието, социалната несправедливост и националния егоизъм. Голяма разлика между него и днес съществуващата политико-икономическа система няма. В него няма нищо ново, което да отговори на нуждите на времето и да разреши крещящите противоречия на днешния живот.

Следователно въпроса за нас е: да тръгнем ли и ние след тия отчаяни и жалки опити да се продължат с грубо насилие и жестокости последните дни на една отживяла система, или пък, уповавайки се на своя собствен национален гений, да потърсим и намерим един съвършено нов изходен път, който да ни поведе към възход, към нещо ново и по-хубаво, а не из омагьосания кръг на старото.

Да тръгнем ли и ние, по примера на другите народи, по пътя на увековечаване насилието, несправедливостта, тъмнината, или пък потърсвайки и намирайки висшите ценности, висшите духовни сили в сами себе си, в народната душа, да поемем пътя на доброто, на социалната справедливост, пътя на братството и светлината?

Ний, като народ, можем да направим второто, и него именно трябва да направим, защото там е нашето светло бъдеще. Ние не трябва да подражаваме на Запада, не трябва да подражаваме и комуто и да било.

Ний носим в себе си достатъчно енергия, достатъчно духовни сили да тръгнем по един свой собствен, свободно избран и свободно следван път и по такъв начин не да вървим подир другите, не да бъдем водени от тях, а сами да бъдем водачи. Не да се учим от другите, а ние да им дадем пример.

В това именно се състои днес националното призвание на българския народ, което трябва да се изнесе с величествен духовен героизъм и свръхусилия, за да го издигне на недостигана висина и да направи от него фар на правдата и напредъка за всички останали народи.

*

С две думи казано, идеалът, който българският народ трябва да си постави, и за достигането на когото трябва да употреби своите запазени сили, това е Царството Божие на земята.

Това е върховният идеал, за постигането на който не трябва да бъдат пожалени никакви усилия, никакви жертви, защото само той едничък заслужава всички, и най-скъпите даже, жертви. Това е идеалът, който българския народ трябва да реализира на земята за да изпълни своето предназначение, своята мисия в света, за да постигне щастие и благоденствие и да поведе и другите народи към тях.

Пътят, по който българският народ ще постигне тоя свой заветен идеал, оригиналният, напълно нашият, чисто българският път, изтичащ от самите недра на нашия народ, почерпен из най-дълбоките съкровищници на българския дух, това е ПЪТЯТ на Бялото Братство в България.

Към него, към Бялото Братство в България, респективно към неговия Учител, трябва да се обърне днес целия български народ за помощ и спасение, за водителство, за повече светлина !

Няма в България друга Сила. която да е способна да изведе народа ни към светло бъдеще. Няма в България друга Мъдрост, която да прониква тъй-дълбоко до причините на нещата, да познава тъй-потънкостно живота и развитието на индивида и колектива, да е способна да хвърли пълна светлина върху целия живот и да ни посочи изходния път. Няма в България други Дух, който да е свързан с нишките на такава любов с целия наш народ, който с такава самопожертвувателност да работи за нашето спасение и възвеличаване. — Учителя на Бялото Братство е въплъщение на националния гений на българския народ. Той е новият Поп Богомил, който е дошъл да издигне нашия народ и да прослави името му по четирите краища на света.

Към него именно трябва българският народ да обърне своя поглед, в неговите думи трябва да се вслуша, по пътя, който той му чертае, трябва да тръгне. Защото той е изпратеният му от Бога духовен водител, и пътя, който той му сочи, е път от Бога предначертан.

В какво се състои същността на този НОВ ПЪТ?

В братството, — което е равносилно на обединението.

Върху основите на братството именно трябва да се изгради новата българска действителности; върху основите ма братството, на пълното единение трябва да се изгради новата духовна и материална култура на българския народ.

Братство — това означава осъзнаване и осъществяване във всекидневния живот пълното единство на живота; това означава уважение и закрила и на най-малките, най-слабите и най-безпомощните; това означава пълно духовно и икономическо обединение, обединение на всички творчески сили за хармонирана и успешна общополезна дейност.

Братство, — това означава чист живот, чиста храна, чисти радости, то означава че трябва да отхвърлим насилието и жестокостта не само към себеподобните си, но и към своите по-малки братя — животните; то значи че трябва да отхвърлим месната храна като противоестествена и вредна за физическото ни и духовно здраве, а заедно с нея и всички „културни“ удоволствия и привички, които са спътних на израждането.

Братство, — това значи да съзнаем че земята, на която живеем и която ни храни не е наше; а Божия, че тя не може да бъде наша собственост и затова да разорем слоговете, които разделят нашите ниви, да ги съединим, да заживеем заедно, да произвеждаме всичко заедно и заедно да използваме благата, които Бог ни дава.

Братство, — това значи да съзнаем че всички сме деца на един Баща — Бог и затова нямаме право да вземаме оръжие и да си служим с него за каквото и да било и против когото и да било.

Братство, — това значи мир, любов и радост да царуват по цялата земя; това значи разцъфтяване на всичко най-добро, най-красиво, най-възвишено, което съществува в човешката душа; това значи със сдружени усилия, ръка за ръка, с песни, труд и жертви да изградим Царството Божие на земята.

*

Днес българският народ стои на кръстопът. Пред него се разкриват два пътя: единият — пътя по омагьосания кръг на старото, на отживялото, пътя на егоизма, разединенението и бруталността, по който достигнахме до днешните катастрофи и по който и днес искат да ни водят привържениците на насилието; и другия. — новия път на Братството, пътя на мира, любовта и светлината, пътя на пълното обединение и сливане на всички народни сили, който път ни се сочи от Бялото Братство!

Днес българският народ има да избира: към светлина или към тъмнина; към спасение или към гибел! Нека имаме вяpa в неговия здрав разум, нека вярваме че той ще тръгне по пътя на светлината и нека преди всичко изпълним своя дълг като отидем при него и му го посочим.

Пламен

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

Специфична и обща наука.

Да вярва човек е едно нещо, а да знае е друго нещо. Блажени верующите, но още по-блажени които знаят. Блажени са които са любени, но още по-блажени са, които любят. Блажени са които се убеждават в Истината, но още по-блажени които имат Истината. Блажени са тези, които вярват в науката, още по-блажени са които имат науката.

Ще оставите за сега вашите религиозни вярвания да си починат. След като човек се е молил, струва си да си почине. — Науката е една област за почивка, за освобождение. Науката е област за придобиване на сила, за развиване па човешката душа. При нея всичко можеш да добиеш, а извън нея си оставаш такъв, какъвто си, — без нея ти ще бъдеш един скъпоценен камък, заровен дълбоко в земята. Науката ще те извади от земята, ще те направи да пречупваш слънчевата светлина и ще те постави на ръката на някой велик човек.

Сегашният живот не е обоснован на една велика наука, а е живот на невежество. И всички наши сегашни порядки, социални, домашни и религиозни, са обосновани на едно вътрешно невежество. Това трябва да си го признаем, няма какво да се заблуждаваме.

Ний си имаме методи, чрез които работим. Тези методи, които има съвременната наука, са специфични. И те са хубави, но ний работим с общите методи, които са от панти века. Разликата между едните и другите стои в следното: — Отиваме на Мусала с един приятел и гледаме на едно място писано, че Мусала е висок 2950 м. Аз казвам, че не е вярно, а е по-висок. В последствие специфичната наука потвърди действително, че Мусала е над 3000 м. — В природата съществува един велик закон; Известни идеи, чувства и мисли се появяват при известна определена височина. Има идеи, които се явяват при 3500 —4000 м. и т. н. И щом се появят тези чувства и мисли, това показва че сте на съответната височина. Например когато човек се изкачи на 7000 — 8000 м. височина, ако е месоядец, става вегетарианец и забравя своя национализъм. Като дойде до известна височина, човек заспива. Това показва че там е границата, до която може да се развива проявяващия се живот на земята.

Това е от гледището на общите идеи. А от гледището на специфичните идеи е друго. При специфичните идеи например не може да знаеш каква ще бъде съдбата на един човек. И ако искаме да разгадаем съдбата на човека по този път, затова ни е необходимо да вземем ред данни в съображение — височина на ръста, широчина, разните съотношения на разни части на тялото, датата, часа на раждането и т. н. На тази база са изградени и обективните окултни науки, като астрология, физиогномия, френология, хиромантия и т. н. А от гледището на общите идеи, определението на съдбата е много просто.

Според сегашната специфична наука, няма връзка между явленията във физическия и психическия свят. А общата, синтетичната наука казва, че има връзка между физическите явления и вътрешния живот на хората.

Общата наука е като виделината — прониква всичко. И сега ви е необходимо само да развиете онези органи и центрове, които се занимават с общите идеи, с общата наука. Това в съвременната наука го наричат интуиция или вътрешно схващане. Сега предстои да се направи връзка между специфичната наука и общата наука, така че да представят една наука и по такъв начин живота да се сложи на научни основи.

Най-първо човек трябва да се научи да чете по своето тяло, което е една божествена книга. Няма по красив обект за изучаване от човешкото лице, и места през които е минавал човешки крак са по красиви

Любовта винаги се предава чрез мекотата, а знанието, мъдростта. — чрез мекотата — и за да има правилно съотношение между Любовта и Мъдростта, между чувствата и мислите, трябва човек да регулира мекотата и якотата, и те едновременно да съществуват в човека — в мускулите.

Сега, знание ви трябва— знанието на общата наука, което е знание на душата. Има и друго едно същество във вас което трябва да слушате — наричат го висшето „аз" — това е душата на човека. Човек си има един Господ в себе си, който е свързан с великия Господ в света. И този Господ е носител на всяка наука. Защото науката ни трябва сега. Любовта, която иде в света без науката не може да се използва. И всеки един трябва да почне с проучване на себе си, за да се добере до великата божествена мъдрост и каквито мъчнотии имате, постарайте се да ги премахнете посредством знанието.

Сега, ще оставите на почивка вашите религиозни идеи и схващания, и не е важно какво вярвате, а какво знаете и какво можете. Когато хората са събрани на едно место и действат в една посока тяхната мисъл е силна и образува цяло космическо течение. И хората трябва да се научат до впрягат мисълта си, и да я поставят на работа. И религиозните хора трябва да напуснат своите религиозни вярвания и да дойдат до научното познание на нещата.

Вярата не съществува без знанието. Ще вярваш в онова което си опитал, и по закона на съотношенията ще имаш вяра и в това което не си опитал — но имаш възможност да опиташ.

Извадки от беседа, държана от Учителя на 21. IX. 1930 г.

Link to comment
Share on other sites

Важно известие!

Безплатна премия на Есперантската Окултна библиотека „Nova Kulturo“ — графологически и физиогкомически анализи на абонатите.

Сегашното е резултат на миналото. Бъдещето се гради на сегашното. Който разбере едното, знае и другото, той може да предвижда и това което го чака. Живота на човека е една тайна — тъй както е тайна книгата за неграмотния. Който чете и разбира — той знае, а знанието е сила. Който знае е силен — той сполучва в живота си! И е щастлив: А който не знае, е сляп и тегли цял живот. „Малкото камъче, голямата кола прехвърля“.

Жени се слепия и — не вижда кого взема. Има деца и не знае — каква служба или занаят да им избере. Тегли детето, тегли и той цял живот.

Природата е написала това по главата, ръцете, лицето на всекиго, само че трябва да се прочете.

Всяка болест има и своя белег, било на лицето, било на ръцете и с време може да се опознае и вземат мерки.

Със светлината на науките: — графология (наука за определяне на характера по почерка) хиромактия (определяне характера по ръцете и по линиите им, но да не се смесва с дактилоскопията), физиогномия ( — по чертите на лицето), френология (наука за определяне характера по черепа) и пр. и пр. един опитен човек може по почерка, портрета, отпечатъци от ръцете и пр. да направи вярна характеристика на дадено лице.

За да запознае практически своите абонати с тези науки, редакцията на Есперантската Окултна Библиотека „Nova Kulturo“ е ангажирала опитен и вещ графолог, физиогном, хиромант, френолог и астролог, който да прави анализите.

Достатъчно е да изпратите портрета си и няколко реда, за да получите Вашата характеристика, здравословното Ви състояние, известни хигиенични наставления, нещо от Вашите наследствени черти и пр. и пр.

ПРАВО HА БЕЗПЛАТНА ПРЕМИЯ ИМА:

а) всеки, който е платил абонамента си за библиотеката — или го плати най късно до 1 месец след прочитането на настоящето.

б) всеки, които плати абонамента си след тази дата, има право на анализ, графологически или физиогномически срещу доплащане на 25 лева.

в) всеки предплатил абонат има право освен на един безплатен анализ, но още на един срещу заплащане на само 25 лева. Всеки член от семейството на предплатилия абонат има право на анализ, срещу заплащане на действителните разноски за карта, за пощенски разноски и др. 15 лева.

За лица не абонати същия анализ струва 100 лв.

г) анализите се разпращат по реда на получаване на абонамента, а не по реда на получаване портрета или писмото за анализ.

Които искат бързо да получат отговор (не по реда си) а бързо 2 седмици след получаването на портрета и абонамента, плащат двойна такса.

д) портретите според които ще бъдат правени анализите за предпочитане е да са по едрички, и по-нови, като се упомене кога са правени. Яко може да бъдат „ан фас" и „в профил“.

Писмата за графологически анализ да бъдат писани с мастило и ако може — подписани, но не да бъдат писани като за анализ нарочно, а така, както обикновено си пише лицето.

е) към портрета или писмото може да бъдат при. бавени отпечатъци от пръсти, длани и др. с точно обозначение на коя ръка, кой пръст и др. както и датата и местото на раждането. Отпечат. не са задължителни.

Всеки абонат или не, който е платил или плаща своя абонамент и изпраща писмо или портрет за анализ, да приложи лева 15 за разноски — стойност на картата и др.

ЗА САМИТЕ АНАЛИЗИ НЕ СЕ ПЛАЩА НИЩО.

Лицата, които не знаят Есперанто да упоменат изрично това, за да им се приготви- картата на български.

Всичко да се изпраща до: Атанас Николов — пощен. кутия № 6, Бургас, от където при нужда може да се искат допълнителни сведения и обяснения, придружени всеки път с нужните марки ако се иска отговор.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...