Jump to content

Година 3 (10 януари 1931 – 15 ноември 1931), брой 37


Ани

Recommended Posts

Година 3 (10 януари 1931 – 15 ноември 1931), брой 37

20. Септемврий 1931 год.

В-к „Братство“ се изпраща всекиму, който пожелае. Поддържа се от доброволните помощи на своите читатели.

Адрес: Сава Калименов,

Севлиево

Този брой на в-к „Братство" изпращаме на няколко хиляди нови адреси. Следния брой ще се изпрати само на ония от тях, които съобщят в редакцията, че желаят да го получават редовно, като внесат или обещаят да внесат каквото обичат за подкрепа на вестника.

И занапред, както бе досега, в-к „Братство“ ще се поддържа от доброволни вноски. Определен абонамент няма. Кой колкото може. И — кой колкото обича.

Всеки, който подкрепи в-ка, получава безплатно книгата „Човек и Бог“.

Съдържание:

Нашата задача

Чиста храна

Що е човек?

Човек е безсмъртен! (Покана за записване на книгата „Защо вярвам в безсмъртието на човека“, Сър Оливър Лодж)

Мирна революция

В-к „Братство“ доставя:

Вести

Link to comment
Share on other sites

Нашата задача

Ний работим за идването на новия човек, носител на новия живот и творец на новото, единствено на земята Царство на Братството, Мира, Любовта и Свободата.

Кой е този „нов човек“ и от къде ще дойде той?

Този „нов човек" е в самите нас! Той е във всички хора. Само че досега той е бил непроявен, заглушен, свързан във веригите на стария човек, който досега се е проявявал.

Ако не дойде този нов човек, — не може да има щастие, напредък, мир, братство и любов на земята. Ако не дойде този нов човек —условията на живота не може да се променят. Ако не дойде този нов човек — света завинаги ще остане арена на братоубийства и мизерия, долина на страданията и смъртта.

„Живота е лош!“ — казват обикновено. Не! — Хората са лоши! Хората са егоисти, дребнави, жестоки, неразумни, страхливи и безволни — и затова живота е лош. Те, хората, са създали лошия живот. И пак те могат да създадат нов, красив, радостен и щастлив живот.

Как? — Като се преобразят!

Революция е нужна! — казват мнозина.

— Да, вярно е, революция е нужна, обаче тази революция трябва да стане преди всичко в самите нас.

Трябва да се промени строя, условията на живота! — Да, но нека първом променим строя на своя духовен живот, да променим условията вътре в нас, — да променим нашите мисли, чувства и постъпки!

В сърцата и умовете на хората лежи корена на злото, посеян там от хилядолетия, и пуснал здрави корени в живота им. Корена на злото — това е егоизма, причина за разединението и непрестанните борби и братоубийства, причина за мизерията и страданията в света.

Нека изтръгнем това зло от сърцата си и тогава ние ще се преобразим, а заедно с нас ще се преобрази и строя, и условията и целия живот.

Ний искаме нов строй и нови условия. Ний ще работим за създаването на ново общество, без социални противоречия, мизерия и несправедливости. Ний отричаме милитаризира, войните и въоръженията и работим за обединението на целия свят в едно голямо Семейство от народи, в което ще царува мира. любовта, свободата.

Но ний знаем че „ново вино не се налива в стари мехове" и че за достигането на тези велики идеали трябва да се променят самите хора.

В Царството на Щастието могат да влязат само тия, които са достойни за него! Нека никой не мисли, че с промяна на социалния строй ще се промени из основа и неговия живот! Не! Когато се промениш сам ти, вътрешно, когато промениш своите мисли, чувства, постъпки и наклонности, само тогава ще се промени твоя живот. С промяната на вътрешното състояние, ще се променят и външните условия на живота.

Нека тези ни думи не се вземат за приспиване съзнанието или отклонение освободителната дейност на подтиснатите нации и класи, които се борят за премахване външните пречки за техния свободен живот. Не! — В света, в човечеството се борят днес в широк мащаб две сили: силите на доброто срещу тия на злото, силите на новото срещу тия на старото, силите на алтруизма и свободата срещу тия на егоизма и подтисничеството. И ние заставаме непоколебимо на страната на първите.

Но ние искаме да подчертаем, че тоя фронт на доброто и злото, на новото и старото, на алтруизма и егоизма, съществува също така и във всеки отделен човек. Че и в душата на всеки човек се води борбата между новото и старото, и че именно от изхода на тази борба между новия и стария човек вътре в самите нас, зависи дали света и живота като цяло ще се обновят.

Нека създадем, вътре в нас, новия човек , нека станем нови хора и новия живот, новия строй и новите условия ще дойдат неминуемо и незабавно!

Link to comment
Share on other sites

Чиста храна

Чиста храна — чист живот, чисти нрави. Чистата храна е и здрава храна. Това е вегетарианската храна, а особено плодовете и зеленчуците.

Последните открития на науката в областта на храненето доказаха, че в плодовете и зеленчуците се намират едни особени вещества — витамини — които имат грамадна стойност за организма на човека. Много от тези витамини не могат да се доставят от друго място, освен от плодовете и зеленчуците. Последните изобилстват с възприета направо слънчева енергия, която чрез тях се възприема от организма. Плодовете, които съдържат тлъстини и добиваните от тях растителни масла задоволяват напълно нуждата от тлъстини за човешкия организъм. Също и белтъчни вещества, захар и нишесте има достатъчно в растителната храна, та употребата на месото е съвсем излишна.

По данните на сравнителната анатомия и физиология, човек по произход не е месоядно същество. Устройството на неговите зъби, дължината на червата, свойствата на стомашните сокове и т- н. показват, че човек някога е бил вегетарианец, а употребата на месото и навикът за това, са дошли по-късно. Някои учени предполагат, че това е било през време на ледения период, когато растителността е била извънредно ограничена. Окултистите свързват този леден период, а следователно и месоядството, с грехопадението на човечеството, т. е. с отклонението му от правия път на естествения му развой. Вследствие на това отклонение се е появило и отклонението на земната ос, а от там ледения период и всички лоши условия па земята.

Ако днес хората искат да си възвърнат първоначалните добри условия за живот, да си възвърнат Златния Век на миналото, те, отказвайки се от всички свои противоестествени навици и склонности, трябва да се откажат същевременно и от употребата на месото за храна.

Чиста храна, — чист живот, чисти нрави.

Новият човек, човекът, който ще изгради Царството Божие на земята, не може да се храни с месо, — той ще употребява само чистата растителна храна, която се добива без проливане на кръв и няма никакво вредно влияние.

Чистата храна е първата стъпка към нов живот.

Link to comment
Share on other sites

Що е човек?

Дали човек е само тяло, от което след смъртта не остава нищо друго, освен купчина пръст, или пък той е безсмъртно същество, продължаващо живота си и отвъд гроба?

Това е един много важен въпрос за всеки човек, но малцина са днес тези, които му отдават нужното значение. Болшинството от хората „вярват" или „не вярват“ без да са мислили сериозно някога върху този въпрос, без да са чели и поучавали.

Обаче тъкмо от отговора на този въпрос зависи дали човек ще може да осмисли своя живот на земята. Ако нашия живот свършва завинаги в гроба, то колко безсмислени и безцелни биха били всичките ни усилия и стремежи към усъвършенстване и към достигане на някакъв възвишен идеал в живота ни! Колко суетно би било всичко и как жалка би била съдбата на човека!

Ако пък нашия живот и нашата еволюция се продължава и след гроба, то всички наши усилия към самоусъвършенстване, всичката ни работа за изграждане и облагородяване на нашия характер, за придобиване на едни или други способности и качества, придобива дълбок смисъл, защото ний вече знаем, че това, за което днес работим, няма да се изгуби, но ще остане наше притежание и занапред. Жертвата, самоотречението, възвишената любов, стремежа към истината, доброто и красотата имат смисъл и са възможни само поради дълбоко скритото във всяка човешка душа съзнание, — че тя е безсмъртна.

Мнозина обаче казват, че „никой не се е върнал от гроба“, че няма никакви доказателства за безсмъртието на човека, и даже нещо повече — че това било нещо невъзможно да се докаже.

Това не е вярно. Не един, а хиляди хора са се връщали от гроба. Има начини да влезем във връзка с тях и да установим тяхното съществуване. Доказателства и то научни доказателства за безсмъртието на човека вече има. Днешната наука, в лицето на Сър Оливър Лодж, Уйлям Крукс, Камил Фламарион и др., ни ги е дала в изобилно количество. Достатъчно е само да проявим нужния интерес за да ги проучим безпристрастно и ние ще се уверим, че смъртта на тялото не значи и смъртта на човека.

Човек е безсмъртен дух!

Тази велика истина на древността, потвърждава от изследванията на редица учени, които, презирайки укорите и присмехите на някои свои предубедени колеги, се осмелиха да навлязат в тази „Terra incognita" и, поставяйки търсенето на истината над всичко, да докажат, че живота на човека не свършва в гроба.

Слава на такива учени като Олирвьрт Лодж, Уйлям Крукс, Майерс, Фламарион и т. н. които не се побояха да се опълчат против предразсъдъците на своите колеги и да заявят ясно пред всички, че за науката не бива да съществуват области забранени за изследване, и че с методите на научното изследване може положително да се докаже съществуването на човешкия дух след смъртта на тялото.

Истината никога не е била приета с отворени обятия. Винаги тя е бита посрещана с преследвания и присмехи. Така е и сега. Хипнотизирани от материалистическия мироглед, днес хората посрещат най-често с присмехи всеки носител на истината за безсмъртието на човека!.. Нека това не ни отчайва! Все пак, истината ще победи. Иначе тя не би била истина!

Link to comment
Share on other sites

Човек е безсмъртен!

ПОКАНА

ЗА ЗАПИСВАНЕ АБОНАТИ НА КНИГАТА

ЗАЩО ВЯРВАМ

в

БЕЗСМЪРТИЕТО НА ЧОВЕКА

от

СЪР ОЛИВЪР ЛОДЖ

Член на Кралското Общество, професор по физика и дългогодишен ректор на Бирмингамския университет.

„Аз знам тежестта на думата „факт“ в науката, и казвам без колебание, че продължаването на човешкия живот след смъртта на тялото е доказан факт".

Сър Оливър Лодж

„Дошло е време за проучване на невидимото със същата искреност и старателност, с каквито науката досега е проучвала земните неща“.

Ф. У. X. Майерс

„Познанието на човешката душа. като психична и физична същност. ще бъде науката на бъдещето.

Камил Фламарион

„Аз не казвам, че това е възможно. Аз казвам, че това е".

Уйлям Крукс

Голяма част от днешната интелигенция мисли, че въпроса за безсмъртието на човека не влиза в областта на науката и че последната не се занимава с него. И наистина, мнозина от днешните учени гледат с пренебрежение и предубеждение на този въпрос. Обаче, това не се отнася до всички. Напротив, има цяла редица учени, с голям авторитет и големи заслуги в различни области на науката, които направиха обширни изследвания, събраха, проучиха и систематизираха десетици хиляди факти — случаи от ежедневния живот, направиха хиляди опити — експерименти в областта на тайнствените явления: спиритизъм, ясновидство, предсказания, телепатия, левитация, психометрия, материализация и т. н., и по такъв начин, - с помощта на строго научни методи, сложиха основите на една нова наука — метапсихиката, която разширява извънредно много хоризонта на досегашното човешко знание и разколебава из основа материалистическия мироглед.

В „Обществото за Психични Изследвания", което е родоначалник на науката Метапсихика, влизат учени с всесветска известност, от всички културни народи, като професорите Анри Бергсон, Шарл Рише, Камил Фламарион, Оливър Лодж, Уйлям Крукс, Алберт де Шренк-Нотцинг, Ернесто Боцано, Уйлям Барет; д-р Желе, д-р Ости и мн. други. Присъствието на тези първостепенни учени в едно общество, чиято задача е да изследва областта на окултните явления, ни говори ясно, че тия явления не може повече да бъдат считани за шантаж и измама, но че тe са действителни факти. А тези факти, взети в своята цялост, доказват както ясновидството, предсказанията, телепатията, материализацията на духове, така също и безсмъртието на човешката душа и последователните й превъплощения на земята.

В стремежа си да търсим истината и да я направим достъпна на нашето общество, ний си поставяме за задача да издадем редица книги из тази област, написани от големи научни авторитети, до окончателното изясняване на въпроса.

Материалистическия мироглед е едно заблуждение, което сковава днес умовете и духа на хората и това заблуждение трябва да се премахне. За да може да набележи правилен път за своята дейност и стремежи, човек трябва предварително да узнае, какво представлява от себе си си сам той, какво е неговото бъдеще, какво е неговото място и положение във вселената и между другите същества. В тъмнината не може да се върви напред, не може да се намери правия път в живота. А днес по тези въпроси от първостепенна важност за всеки един човек царува пълна тъмнина. За да може да се разпръсне тази тъмнина, ний се обръщаме към всички да ни подкрепят като се абонират и като абонират свои познати за предлаганото от нас съчинение на Сър Оливър Лодж. От неговия прием ще зависи по-скорошното излизане на следващите съчинения от същия характер.

Няколко думи за автора за книгата. Започнал научната си дейност с редица изследвания и открития в областта на електричеството, Сър Оливър Лодж скоро се издига до степента на първостепенен учен. Става професор по физика първом в Лондон, после в Ливерпул, а след това в Бирмингамския Университет, на който е бил главен ректор в продължение на осемнадесет години. Член е на Кралското Общество в Англия, състоящо се от бележити учени, на Обществото за психични изследвания и т. н.

В продължение на своята научна дейност, Сър Оливър Лодж е написал около 30 научни съчинения, повечето от които са от областта на физиката. По въпроса за безсмъртието той е написал три книги: „Безсмъртието на човека" (1884 год.), „Раймонд, или живота след смъртта" (1919 год.), и предлаганото сега от нас съчинение „Защо вярвам в безсмъртието на човека", издадено в 1929 година. Ние се надяваме, че с подкрепата на търсещите истината хора в България, ще можем да издадем освен тази книга и двете му по-първи съчинения по този въпрос.

Книгата ще бъде около 8 коли, с приложение портрета на автора. За да я направим колкото се може по-достъпна за широк кръг читатели, ние определяме цената й за абонатите

само 20 лева,

а след като излезе от печат ще струва 30 лева.

Всеки, който запише 10 абоната, ще получи една книга безплатно.

Сумите, заедно със списъците на записаните абонати, да се изпратят най-късно до 20 октомври т. г. на следния адрес:

Издателство „Братство“,

гр. Севлиево

Link to comment
Share on other sites

Мирна революция

От днешния капиталистически строй на частната собственост, може да се премине към бъдещето безкласово общество на колективната собственост не само чрез насилствена, кървава революция, но и по мирен път, с мирно и разумно преобразуване и заменяне сегашните форми на стопанския живот с нови, по-съвършени такива.

За нас е ясно като бял ден, че бъдещето е на колективната собственост. Процеса на историческия развой ни сочи все по-ясно и по-ясно това. Всеобщата световна стопанска криза, безработицата, дезорганизацията в производството, класовите борби, националните и империалистични войни не ще престанат докато не се хармонира и обедини световното производство и докато не се обединят всички държави в една Всемирна Федерация на народите. Всички тия явления, съпроводени с такива големи страдания за хората, ни говорят ясно, че човечеството или ще се обедини политически и икономически, или ще загине.

Но ний мислим и вярваме, че големите и кървави сътресения при трансформацията на днешния политико-обществен ред в нов. могат да бъдат почти напълно избегнати. И ний твърдим, че това ще бъде от полза и за двете борещи се в съвременното общество сили. Нужно е съзнание!

Богатите, силните, властимащите трябва да разберат, че един исторически процес не може да бъде спрян, те требва да му се подчинят, да не му противодействат, но да направят жертвите, които се искат от тях, за реализиране на правдата в живота. Ако те имат съзнанието и силата да направят доброволно тия жертви, то от това те само ще спечелят, ще избегнат много страдания и може би, ще станат едни от ръководителите на новото преобразувано общество. Не ли — толкова по-зле за тях! — Ако в тях надделее егоизма, те ще бъдат пометени от социалната стихия и само отломки от тях ще успеят да изплуват над разбуненото море на живота.

Но, още по-важно е поведението на бедните, малоимотните, слабите и на всички които са с тях. Te трябва да се откажат да действат с насилие, те не трябва да чакат промяната на строя, някаква нова власт или всестранни, най-благоприятни условия за реализиране на своите идеали. Напротив, те трябва да почнат още днес, при днешните условия в недрата на днешния социален строй, да изграждат основите на новото общество, по мирен, спокоен начин, с труд, постоянство и жертви.

Как е възможно това? ...

Кой може да попречи на селяните от едно село или на част от тях, които са съзнали предимствата на колективния стопански живот, да съединят земите си, да образуват един „колхоз" да речем, по примера на руските такива, и да направят за себе си социалната революция по мирен път, без да увреждат с това някому, без и сами да се излагат на опасност, без да раздухват класовите борби и омрази? — Никой.

Ето, по този път, мислим ний, нашето село може да извърши своята мирна стопанска революция, без сътресения и кръвопролития, като даде пример на целия свет. По същия начин може да изникнат колективни предприятия и в другите области на стопанския живот, докато държавата се принуди да им дава пълна подкрепа, да им създаде условия, да ги подпомага.

Разбира се, началото е трудно, но с труд и постоянство, с преданост и жертви, идеала на трудещите се може да се постигне без насилия и кръвопролития.

Ний сочим тоя път към мирна революция на тия. които са недоволни от днешния строй. Ний мислим, че той е много по-сигурен, и по-бърз от пътя на насилствената революция и затова казваме:

Нека тия, които са готови, да започнат!

Link to comment
Share on other sites

В-к „Братство“ доставя:

Ето Човека! — I. серия беседи от П. Дънов - 25 лв.

Сила и живот, IV. серия - 25 лв.

Сила и живот, V. серия - 40 лв.

Двата природни метода, VI. серия беседи от П. Дъновъ - 60 лв.

Где е истината? — Учението на П. Дънов, и отговор на критиките против учението - 10 лв.

Окултизъм, мистицизъм и учението на П. Дънов, от В.Граблашев - 4 лв.

Човек и Бог, от Пламен - 10 лв.

Хирология, от В. А. Вреде, ръководство за узнаване човешкия характер, способности и съдба по линиите и формата на ръката - 40 лв.

Четене характера, темперамента и болестните предразположения по лицето - 55 лв.

АСТРОЛОГИЯ, от Сефариал, наука за узнаване човешките способности, наклонности и съдба по положението на планетите в момента на раждането му - 40 лв.

Ясновидските предсказания и науката, от Ангел Томов - 25 лв.

На слънце, ръководство за използване лечебните сили на слънцето, от А. Никола - 7 лв.

Лекуване с пост и жизнената сила, от Д-р М- Ридлин - 8 лв.

Хората обвиняват - роман против войната - 40 лв.

Курс по есперанто, от Ат. Д. Атанасов - 25 лв.

Nova Kulturo, есперантска библиотека I. год. - 50

Nova Kulturo, II. год. - 50 лв.

Горните книги се доставят в предплата с наши пощенски разноски, а с наложен платеж — с разноски за сметка на купувача.

Адрес: в. „БРАТСТВО" — гр. Севлиево

Link to comment
Share on other sites

ВЕСТИ

Идущия месец в Цариград ще се състои конференцията за Балканска Федерация, в която ще вземат участие делегати от всички държави на Балканския Полуостров.

Макар че официалните представители на държавите в конференции от подобен характер (Балк. Федерация, Паневропа, разоръжение) я карат малко на шега — задоволяват се само с приказки, в които сами не вярват — все пак самия факт че се говори за тия неща е пълен със значение, е нищо като знамение на времето.

След вековни борби и кръвопролития, иде време вече народите да си подадат братски ръце. Да се обединят и да заживеят в мир и разбирателство. Дошло е вече време и балканските народи да се разберат и обединят, да дадат свобода на потиснатите и така да се освободят от постянно грозящия ги кошмар на една нова война и от милиардните разходи за въоръжение и военна подготовка.

Обаче тази велика задача трябва да се разреши от самите народи. Самите те трябва да подемат инициативата за сближение и обединение, защото дейността на офиц. представители не е много надеждна.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...