Jump to content
Ани

29.10.1923. Логос от Матер Божия. Третият ден от 23-то Велико заседание. стр. 484 – 487

Recommended Posts

484

29 октомври 1923, понеделник, 6 ч.з. 20 ден

Логос от Матер Божия

23-то Велико заседание

Ден трети

М и р  в а м !

Благословено царството на Отца и Сина и Духа небесного над вас.

Благословен е духът в този час над вас възлюбени!

М и р  в а м !

Любезни чадца мои! Ето настана вече ден да се призоват чадцата и да се прояви славата на Отец Мой. Отец ваш, който е на небесата и прояви Сина своего на земята да открие царството на любовта и да прибере пръснатото стадо от лукавия. Любезни! Ето светлината стои пред вас, дойде спасението на човеците и виделината, която дойде от името на Отца. Казвам ви, ще прогони тъмнината, която е обладала земята. Любезни чадца мои! Тези заседания носят тайната и предназначението на Духа Божий. Заради това, чуйте благоволението на Господа, защото благоволява със сила чрез Духа си и в Словото на Сина Си, Господа Исуса Христа и Син мой, цар небесний, дойде, за да устрои царството за хиляди векове. Блажени сте, които слушате, защото ще получите. Престъпете с десния крак към Божията мъдрост, защото мъдрост е Духа и Духа е виделина на умовете ви. Любезни! Ето казва Господ Бог: „Ще събера синовете и дъщерите си и ще излея духа Си във живот вечен.“ А вие бъдете готови, защото това е мястото на увенчаването на Духа Божий със синовете и дъщерите, заради това го освети Отец небесен и нарече го „Светилище“.

Любезни чадца! Ето светилникът е запален и все свети на всички, които благоволят. Казвам ви това, светилникът е спасението на човеците, чрез Сина небеснаго. Този е гласа, който се издига от Сион, защото

* * *

485

29 октомври 1923, понеделник

Логос от Матер Божия

23-то Велико заседание

Ден трети

от Сион ще излезе закона на правдата и живота на вечното възкресение. Любезни! Вие слушате, виждате и заради това ако отречете, извинение нямате, защото това, което виждате и слушате, ще бъде написано на челата ви. Ако вие замълчите, казвам ви, камъните ще свидетелстват заради вас, а над вас ще дойде горко! Това е ученикът и заради това учи и ученика е блажен да приеме мъдростта от учителя си, който е крепост на всичко и над всичко.

Чадца мои! Ето още малко и завесата ще бъде вдигната и ще светне закона на истината и ще дойде проявлението на Духа Божия. Заради това казвам ви: чисти бъдете, неопорочени в душите си. Пазете се от престъпленията на греха, защото греха носи вековечното проклятие и грехът не проблесва във вечната светлина. Чадца мои! Казвам ви, това е свидетелството, което ви свидетелствам от Всемирното братство, което носи любовта над всички вас. Чадца! Очистете ръцете си, защото те ще бъдат закона на правдата и нозете си очистете, защото те ще бъдат закона на добродетелите, които ще проявите. Заради това, казвам ви, по делата ще ви познаят. Ако имате любов, слейте я в моята милост, защото моята милост е милостта на любов и майка, която охранява в блаженство душите.

Любезни чадца мои! Заради това е осветяването на хляба, виното и водата. Хлябът ще бъде мъдростта в духовете ви, виното ще изпълни душите ви с любов, а водата ще просвети умовете и душите ви и ще ги облече в духовната слава, защото тъй подобава на вас, учениците в духа. Чадца мои! Със цветята ще се изпълните с благоухание от

* * *

486

 ..3..

 29 октомври 1923, понеделник

 Логос от Матер Божия

23-то Велико заседание

Ден трети

царството на Eлохимите, ангелите, които са днес над вас. Чадца мои! Камъкът, който ви се даде, е камък на силите и чрез силите ще прогонвате немощите. Чадца мои! Ето, днес, ще бъдат разкрити законите, които не са проявени до днес на Земята пред човеците, защото днес възмъжахте и познавате тайните, които Духа Божи ще благоволи и ще открие. Сега, очи имате и не виждате, уши имате и не чувате, но ще дойде деня, който е пред вратата и ще измени зрението ви във вечната виделина и слушането ви и вечното и ангелското слушане. Чадца мои! Любов моя! Любов на Господа Исуса Христа, пребъдете в единодушие, бъдете в един дух и в едно тяло, защотоединодушието носи ангелската хармония и величието на Божието благоволение.

Чадца мои! Сега, Отец благоволява и иска сърцата ви, пригответе ги, измийте ги да бъдат непорочни. Това ви казвам: да бъдете будни и да чакате благоволението, което Господ Отец ви обещава, ще се изпълни во веки. Чадца мои! Ето сега, време е благоприятно, ето сега изгря слънцето, което носи живот и възкресение. Блажен е който ще бъде събуден от тежкия житейски сън, ще влезе в живот вечен и вечно възкресение. Чадца мои! Заради това казвам вам, радвайте се, защото Отец благоволи да изяви делото и тайното си помишление над вас и да открие Словото си на Земята, тази Земя, която е израилска и в нея е благоволението. Това благоволение от преди 2000 години, че Господ ще дойде и ще посети Земята Израилска, която и нарече Българска, а България с буквата „Б“, това е тайното предназначение на Бога, което е вложено отначало в тази земя, че Бог ще пребъде во веки. И този народ ще се увеличи и със слава ще се увенчае, след като мине изпита.

* * *

487

..4..

29 октомври 1923, понеделник

Логос от Матер Божия

23-то Велико заседание

Ден трети

И със слава ще се увенчае, след като мине изпита да изкорени неправдата и закона на беззаконието. Сега Господ носи огнения жезъл, с който ще измери Земята и ще я приготви за Богожилище. Това ви откривам с благоволението на Господа, това е Българското предназначение, защото окото на Отца блести отначало в този край на Земята и заради това казвам ви, възрадвайте се и възвеселете се, възиграйте като телци в свято място, което е оборище на светлите духове. Чадца мои! С радост и веселие и с Дух Божий възпявайте и величайте Господа и към Славата и величието на небесния цар, който е днес на Земята в сила и мъдрост, в слава и благодат.

(Благослови водата и сложи камъчето във водата и раздаде цветето.)

М и р  в а м !

Възлюбени чадца мои! Молим се на Господа Бога небесного: „Отче мой! Благоволи с милост и Духа Си и запази ги в славата Си от лукаваго. Отче небесний! Сий на вечността, моля тази милост обгърни я с Духа Си и със силата Си. Отче небесни Сий, излей духа Си Отче благий, увенчай ги със Словото на Сина Твоего, когото си проявил на земята между чадцата си. Отче, прояви светилника на Духа Си и оякчи ги чрез крепката Десница, която е сътворила видимото и невидимото. Отче небесен Сий! Предавам ги Аз твоите дъщери на милосърдието в обятията на Духа Си.Те ще бъдат свидетелството на земята заради Сина твоего и проявлението на Духа Си. Бъди благословен от мен и от името на чадцата си во веки. Да бъде Словото Ти огън в сърцата им и да се изпълнят вечните мирове със славата и посещението Твое чрез тях във вселената. Амин, амин, амин.

Любезни чадца мои! Сега дойде гласът на Отец ми:“Благоволих и ще благоволя.“ Заради това бъдете будни, а утре Отец небесний Сий, ще даде заключението на заседанието си и Той ще ви миропомаже с елея, който слиза свише. Да бъдете благословени, да бъде Духа на Отца ми над вас и да бъдете синове Божии. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×