Jump to content
Ани

26.02.1924. В. Учител. Пояснение плана на Царството на човека. стр. 735 – 741

Recommended Posts

 735

 26 февруари 1924, вторник 3 д.,9ч.

Логос от Великия Учител

Пояснение плана

Царството на човека.

Благословени бъдете мои чада!

Аз съм винаги при вас и виждам смута ви, затова, аз ще разреша въпроса, който става между вас.

Царството на човека е и движение на душата, което не сте проумели и аз ще ви разясня за това царство, за което продължих да ви дам това, царството е вън от човека. Преди човека да слезе в твърдата материя, Отец ми като Единица прояви се в Диема, прояви своя дух и чрез този дух е създал всичко видимо и невидимо. Аз няма да продължа за невидимото и за всичко, което е е видимо, но ще ви дам царството на човека, когато човек е съществувал като дух в духа на моя Отец, роди духът дух. Това е когато рече : „Да направим човека по образ и подобие Нашему“, влиза в Елохимския план и Отец се прояви в първата точка „д“ /дух/ и роди човека. Духът се движи /надясно/ и ражда душата /във втората точка „С“/, стават образ и подобие на Бога, т.е. духа и душата в Елохимския план. За да се оформи плана, душата с духа създават волята „М“ /третата точка/ и образува троицата в човека. Всичко чрез волята става. Волята е първородния син на духа и душата, пътува до „Ж“ /четвъртата точка/ и образува сърцето. Това сърце е плана на Елохим. В главния център човека взема форма на Ангел /първия център на богомъдрието/.

В микрокосмоса – човека, първата точка „Д“, ще се намери на върха на главата /задната част на върха на главата/, втората точка „С“ се намира в сърцето. Волята “М“, третата точка, е над стомаха /навярно, плексус соларис/. От тук минава нагоре и образува четвъртата точка /трябва да разбираме дробовете, диханието на живота/.

736

Движението на живота в човека и съответните центрове на четирите точки в Елохимския план, изяснения в Логос от 26 февруари 1924.

M.Stoicev_06.jpg?fbclid=IwAR3ziDGj-bD1-B

Елохимският план нямаше форма, както сега виждаме човека, той се носеше като Дух.

737

..2..

26 февруари 1924, вторник

Пояснение плана на

Царството на човека.

Тази четвърта точка се посочи горната част на дроба на дясната страна. От тази точка се връща в сърцето, втората точка, и оттам в макрокосмоса. Елохимския план е от диафрагмата до главата – четирите точки. Но този ангел няма форма както сега виждаме човека в твърдата материя. Ангелът е първия принцип на този план. Елохимският план е чист, бял, светъл. Тук, в този план, душата взема надмощие, за да влезе в живот. Душата започва своя живот от центъра на духа, първия принцип, и се сливат двата центъра.

Где става кръстосването на линиите? Любезни мои чадца! Кръстосването става на линията, когато духа с душата ражда първородния син, Волята. Волята се поставя като основа на движимия живот из царството на човека. След сливането на двата центъра, душата влиза в живот, но този живот още не е оформен в твърдата материя, това движение е от центъра „мъдрост“ надолу по правата линия в центъра „живот“, т.е. душата „влиза в живот“. За да се оформи живота в твърда материя, минава нагоре чрез плана на троицата /триъгълника, който е дух, душа и живот/, издига се нагоре и взема първоначалния образ, като свръх човека още не е влязъл в твърдата материя, носил се е като одухотворена материя, влиза в кръга „любов“, „Л“. Оттук пътува нагоре, минава чрез върховния „Д“ дух и оттам надолу към кръга „М“ започна неговото одухотворение. Това е линията между голямо „Д“ и кръга „М“. В кръга „М“ взема полутвърда материя. Оттук излиза на външната линия, елипса, и следва надолу, за да се оформи твърдата материя и става във физическото поле /най-външния кръг/, пълен човек /влиза в кръга „Живот“. Тук човекът вече става пентаграма. В горната точка е Бог / в

738

 ..3..

 26 февруари 1924, вторник

Пояснение плана на

Царството на човека.

тялото е макрокосмоса/. В главата е вложен центъра на мъдростта, а мъдростта е Бог. Четирите точки са двете ръце и двете нозе.

От този, долния външен кръг, който представлява пълния човек във физическа материя, и когато човека започне своята еволюция, нагоре по елипсата, ще съблече материята, която е взел от физическата земя и влиза в полуодухотворената материя /от „Ж“ до „Л“/ и оттам нагоре облича Елохимската материя и се слива с Духа на Отца.

Как става движението на живота в човека?

Движението на живота в човека започва от върха на главата чрез мъдростта. Духът ражда душата, която съдържа живота. От главата до сърцето има една прекръстосана жица и чрез нея става течението или раждането на душата в живота.В душата или сърцето, са вложени принципите, които на земята се казват артерии и вени чрез които се движи кръвта. Една от седемте вени или артерии има направление към стомаха или може би към плексус солариса и от този център се разделя на други седем, които дават направление, за да се движи живота чрез кръвта. Движението на кръвта става чрез четирите точки, вложени като центрове в човека. Те са великите управители на човека.

Ако мозъкът заболее, става спиране на този център и живота става бавен, защото движението на този център е спряло. Ако центърът във вашето сърце спре, живота на физическото поле се скончава и материята, в която е проявен живота, става непотребна. Ако центърът на волята спре, живота става непотребен в тази материя. Ако центърът на силата спре, тази сила, която дава подтик на всичките центрове да направлява всичките центрове спре, живота е

739

..4..

26 февруари 1924, вторник

Пояснение плана на

Царството на човека.

непотребен в материята.

В какво се състои силата?

Силата е символ, дейността на волята. Ако волята не прояви дейност, не може да се прояви силата. Затова силата управлява живота. Както живота се движи в ограничената материя, така и Душата се движи в макрокосмоса докато се ограничи в своята материя, живота минава през всичките вени и артерии и всички тези вени и артерии са пътешествието на движимия живот в макрокосмоса. Както душата и духа са се движили в макрокосмоса, така и живота се движи в микрокосмоса. Аз ви дадох очертанието в плана на Човешкото царство.

Любезни мои чадца! Ще дойде ден, когато аз ще отворя вашите очи и ще видите движението на живота на човека, ще познаете вашето пътешествие и царството, в което сте били преди да влезете в своето ограничено царство. Затова, мъчно проумявате, защото всичко, което ви давам, е непроявено до сега, е скрито във всеки човешки ум, а вие, моите ученици на духа, ще проумеете, защото това е вашето предназначение. И сега, аз одухотворявам вашата материя и вашата материя да просветне и когато влезете в материята на Елохимите с всичкото съзнание, да познаете що е човека. Когато човекът е слизал в своята твърда материя, тогава Давид рече: „Що е човек да го помниш или син човешки, та да го посещаваш, направил си го малко по-долу от ангелите“. По-долу от ангелите е когато съблече светлината на светлите Елохими. Сега ще се развие първия център във вас и вашия ум ще образува слънцето на вашата мъдрост „Д“. Вторият център „С“, ще влезе в новия живот на своята еволюция. Третият център „М“, ще прояви своята дейност

740

 ..5..

26 февруари 1924, вторник

Пояснение на плана

на Царството на човека.

в сила и силата ще се слее с центъра на духа и духа ще се слее с духа на Отца Ми. И така ще бъде човекът съвършен, както Отец Мой е съвършен.

Елохимите съществуват ли в човека?

Елохимите съществуват в човека като любов, истина, правда, мъдрост, смирение и кротост.

Каква е разликата между създаване и творение?

Създаване е творение, както светлината и виделината. Творението е идеята на виделината. Създаването е идеята на направата. Творение и създаване и ще направя и направих.

Какви форми имат малките същества?

Малките същества може да се вземат в положителна форма и в отрицателна форма. Малките същества са ограничени в своите телца или клетки, в в които се съдържа живот, а в този живот не се взема като форма, защото те не са оформени. Отрицателните качества на малките същества са пороците. Пороците вземат живот и оформят своя живот в неограничен смисъл и форма, вземат надмощие над положителните малки същества и става едно раздвояване и това раздвояване завладява качествата на волята и волята омаломощава в своята дейност и силата отпада в своето направление и тогава отрицателните същества вземат надмощие и образуват: гняв, омраза, клевети, убийства, чародейство, лакомство и всички тези унищожават живота на човека. Затова човек с волята ще бъде страж над нисшите отрицателни същества, за да ги държи долу под диафрагмата. Затова ще употреби човек волята, за да ги ограничи и унищожи.

741

..6..

 26 февруари 1924, вторник

Пояснение плана на

Царството на човека.

Где живеят Белите Братя, в някоя планета или в пространството?

Всемирното братство не е ограничено, но сега то е оформило своето царство в полето на ментала, за да бъдат по-близо до вас, за да ви подпомагат във всяко направление и да разчистват пътя на вашия духовен прогрес. Всемирното братство съществува от втората сфера на ментала и сега според напредването на времето, те със своята сила пречистват всяко зло от свръхастрала и от нисшия астрал, за да бъдат в общение с вас и да ви предпазват от сгъстената атмосфера на нисшите и пакостливи влияния. Те ще ви бъдат като закрила и пътеводители в пътя на светлината.

Белите братя могат ли да виждат физическите ни тела и всички физически предмети както са?

Любезни мои чадца! Те виждат и духовните, и физически тела и предмети и всичките ви мисли и желания. Затова много пъти те ви изобличават в неправилния живот и държат вашата сметка и я представят в своето царство на върховната сфера. Всичките ви дела, за тях държат сметка и ще ги четат пред вас. Затова ви казвам, чисти бъдете, святи бъдете, непорочни бъдете, за да не ги четат, когато вие отидете един ден при тях и всичките ви дела ще бъдат явни. И така, любезни мои чадца! Всичко проумявайте, което иде свише, което ви давам, защото живота е печат, живота е ключ, духа е мъдрост във вас, който е ограничен. Аз сега ще му дам свобода и живота ще просветне и ще проблесне всичко. Затова ви казвам: искайте, търсете, хлопайте и всичко да бъде с любов и със стремеж, с воля, за да влезе в силата на дейността. Чертежът, който ви дадох, не е още изпълнен с движението и на човешката душа в макрокосмоса и ограниченото в микрокосмоса, продължението и сливането с Отца.

Сега ви благославям да имате успех и моето благословение да ви бъде условие и закон във всяко ваше изпълнение. Амин.

Благославя ни Спасителя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×