Jump to content
Ани

СВЕТОВЕ

Recommended Posts

СВЕТОВЕ

„Едно семе паднало на камениста почва.” Аз уподобявам тая почва на човешкото сърце - на окултен език казано - на астралния свят. Семето скоро изникнало, но и скоро изсъхнало.

„Едно семе паднало на добра почва и дало плод 100, 60, 30.” Тоя процес е обратен на първите три. Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце, числото 60 - израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 - израстване на семето в причинния свят, т.е. в духовното тяло на човека. Казано е в Стария завет, че Бог ще отнеме каменното сърце на човека и ще го замести с ново, от плът. Върху новото сърце ще напише Своя закон. Тогава всички хора, от малко до голямо ще познаят Господа. Всички хора ще минат през тоя процес. Новото сърце няма да бъде от обикновена плът, но от материя, взета от ангелските светове, от най-фина материя. Сегашното сърце е минало през ръцете на учените, на лекарите. Колко пъти са го ряза-ли, докато изучат устройството му! Клапите му често се развалят. Мнозина се оплакват от сърцебиене, от порок на сърцето и др. Новото сърце ще бъде винаги здраво, от него ще излиза живот. То ще бъде олтар, на който вечно ще гори Божественият огън.

„Едно семе паднало на добра почва и дало плод 100, 60, 30.”

Като съберете числата 100 + 60 + 30 = 190. Като се съкрати това число, ще се получи 19. Това значи: когато семето мине през физическия и духовния свят, ще влезе в Божествения. Също така всяка идея трябва да мине през тия светове. Защо? За да почерпи енергия за своето съществуване. Като мине през човешката душа, тя се превръща в чувство. Освен в чувство, идеята трябва да се превърне и в сила, т.е. да влезе в ума, за да придобие известна форма. Най-после идеята трябва да влезе в причинния свят, да стане принцип.

Имате числото 1, имате 2 и числото 3. Във физическия свят какво отношение имат? На неорганическия свят има едно отношение, в органическия свят има друго и в психическия -трето. Да допуснем, че имате един скъпоценен камък, диамант от двайсет карата. Имате едно житено зърно, което съставя една хилядна от един килограм, най-после имате един човек с едно яйце. С кое яйце искате да боравите?

Ако искаш да отидеш на училище да се учиш, пари нямаш, ще хванеш яйцето с двайсет карата, ще го продадеш, ще вземеш пари, ще се учиш. Като свършиш училище, ще вземеш житното зърно, ще идеш да ореш земята, ще го посадиш, да расте житото. Като свършиш и това, ще хванеш човека, себе си ще хванеш. Ще туриш себе си на работа.

Първите числа 1, 2, 3 са основни. Тогава имате 4, 5, 6. 4 влиза в друг закон. И 7, 8, 9. Първите числа са основни, те са от Божествения свят, вторите са от ангелския свят, а третите са на Земята.

Всяко число е израз на нещо. Числата от 1 до 10 представляват свойствата на точката.

Често се говори за числата, освен като числени стойности, още и като живи величини. Живите числа се делят на категории: от 1 до 10 са числа от Божествения свят, от 10 до 100 - от ангелския свят, от 100 до 1 000 - от човешкия свят, от 1 000 до 10 000 - от животинския свят, от 10 000 до 100 000 - от растителния свят, от 100 000 до 1 000 000 - от минералния свят.

От 10 до 100 са ангелите; от 100 до 1 000 е човешкият порядък. От 1 000 нагоре е животинският порядък. И най-дребните същества са турени в тия числа. Няма нищо в света, което да не е отбелязано. В Божественото съзнание всичко е написано.

С Любовта всичко може, с Мъдростта всичко може, с Истината може. Тогава имате съчетание 123: 1 е равно на 4, 2 е равно на 5 и 3 е равно на 6. Това са производни числа.

123 - това са бащата, майката и детето. Числото 123 е много съдържателно.

1 е Мъдростта, 2 - разумността, 3 - силата.

Ако вземем числото 123, общият сбор колко е? 6, то е резултат на 1, 2, 3. Да допуснем, трима души са те, трима души, които работят. Общият сбор на тяхната работа ще бъде 6. Какъв е този сбор? Да допуснем, че имате една човешка мисъл, едно човешко чувство и една човешка постъпка. Те представят един сбор на човешки мисли. Представете си, че и 4, 5, 6 представят един сбор на човешки чувства. Колко е той? 6. 7, 8, 9 е равно на 24, равно е пак на 6. Представете си, че то представя сбор на човешки постъпки. Ако продължавате да събирате цифрите на тези редове числа, сборът е равен все на 6. Имате числата: единица, 2 е основа, 3 - киселина. Ще забележите, че числата в тази редица изменят своето място.

Та, казвам: туй число 123, то спада към безсмъртните числа на Божествения свят. Когато човек разбере законите, 1-то значи законът на Мъдростта, 2-те е законът на Любовта, а 3-те е на Истината. Три закона, по които човек трябва да живее. Единицата вие считайте, че е един код. Единицата е един символ.

Какъв е общият сбор? 1 и 3 правят 4, 2 и 3 правят 5, а сборът от трите числа дава 6. Имате 4, 5 и 6. Извадих другия порядък на числата и пак имате същите отношения. Ако събереш 2 и 3, образува се числото 5. Но то е число меко. 1 и 3 са силни числа, 1 и 3 дава 4. Друг род сили се явяват в природата. За в бъдеще ще има много палави деца. Сега не искам да се спирам. Палавите деца можеш да ги укротиш с числа като пишат. Без да им разправяте, започват да се укротяват. Едно дете, научи го да смята - то започва да се поправя. Като започне с всичките числа да работи, то действа благотворно.

Едно красиво число е 123. Едно Божествено число, което става основа на всеки дом. То има хармония вътре в себе си. Ако махнете 2 и остане само 3, веднага туй число става опасно -13. Тази единица в себе си е активна, съдържа всичките киселини. Числото 2 може да укроти единицата. Двойката укротява енергията на единицата, туря я на работа. Числото 3 хармонизира. В туй съчетание има Божествен порядък. Божествената Любов се е наместила вътре. Трите добродетели - Мъдростта, Любовта и Истината са се наместили вътре.

((1)’)’ Какво разбирате под тази формула? Това е числото 123, това е Бог. А някои казват, че това - [(2+1 )2]10 е Господ.

Бог прави в една вечност само една вдишка. Като издиша, създава целия свят. После с едно вдишване поглъща в себе си света. Но туй е едно число с 15 нули след него. Една вдишка само Бог прави. Учените хора знаят кое е това число. То не е нито квадралион, нито сексталион, но едно много голямо число.

Числата 9 и 4 означават човешкия порядък, а 1 и 3 - Божествения порядък, разумното начало в човека, което е свързано с великите, мощни сили в природата. Срещу 1 никой не може да рита. Числото 17 също означава Божествения принцип.

Ние сме деца на единицата. Като се съберат числата 3, 5 и 1, получава се числото 9 - Божествен резултат, от който един разумен човек може да благува. Ти можеш да намериш щастието си в числото 9.

8 е майката природа. Символизира властта, силата, напрежението, контрола, изпълнителната способност, организацията, успеха. Числото 8 съдържа две четворки. Числото 8 е връзка между двата свята - физическия и духовния. То е число на вечността и безконечността.

При едното Божественото работи. При петте сетивата работят в човека, а при осемте - това са мислите, които работят. Значи при числото 8 умът работи, при числото 5 сърцето работи, а при числото 1 Бог работи. Защото, ако съберете 5 и 8 имате числото 13, което дава 4, 4 е вече волево число. В туй число топлина няма. То е земно число.

24 - добро щастие, духовни сили, протекция.

Ще говоря за числото 153. Среща се само веднъж в Евангелието - случаят с уловените 153 риби. Общият сбор е 9; 153 е завършен резултат, един Божествен цикъл. 153 значи това, което се е завършило благополучно. От него ти може да се ползваш. Онези, които са се занимавали с тайните науки, под думата „153 риби” подразбират една от великите тайни. Рибата е емблема на християнството. Само човек, който разбира естеството на рибите, може да победи всички мъчнотии в живота. Ако ти не разбираш живота на рибите, винаги ще те следват нещастия.

В числото 153 това, първото, е онзи велик принцип, който действа в света. Ако ти имаш една глава светла, която да разрешава постоянно задачите и да знае законите на природата, да разбира тайните на природата, ако в тази глава имаш едно съкровище, числото 5 е съкровището. Това е съкровището, това е майката, туй е онова, което съхранява нещата. 5 не спада към Божествения свят, едното спада към Божествения свят. Петте спада към онези велики души в света, които са разбрали Божия закон. Това е числото 5. Нямаме дума в съвременния език, с която да го определим. Туй е едно число, което твори, но не съгражда. Трите спада към човешкия свят. Защото в света човечеството представлява числото 3. Ние сме деца на числото 1. Числата 5,3 и 1, като ги съберете, дават 9 - един Божествен резултат, от който всеки един разумен човек може да благува. Ти може да намериш щастието си в числото 9. Единственото щастливо число, според мене, е числото 9. Ако повторите 9 - 99, туй е най-щастливото число. Ако го повторите три пъти - 999, то е най-щастливото число и в Божествения свят, и в света на светиите, и на хората. 999 - туй значи да имате един разумен свят.

Ако можете да превърнете числото 153 във време и пространство, в дни и часове, в минути и секунди, в посока на движение, ще бъдете щастливи. Ако не разберете това число, ще изгубите времето си.

Какво представя числото 999? То е 1000 без 1. В деветката се крият всички възможности за твоето повдигане. Като дойдеш до числото 999, не отлагай, в него са всички възможности. Ти имаш всички условия и в трите свята - във физическия, духовния и Божествения. Започни да работиш.

Ако имаш числото 888, като събереш трите осморки, получаваш 24. Като събереш 2 + 4 = 6. Числото 6 означава прозорци на къщата, отдето влиза светлината. Като се каже 6, отвори прозорците си, да ти стане светло.

9 е число на духовния свят. То е възвишеното число.

9 е число на човечеството, на разумността. То е образ на по-съвършени от нас същества. Това число е главата на човека с неговите възможности. В числото 9 са съединени земния, духовния и Божествения живот.

В числата, които ги дава Даниил, има два пъти 1335. Имате една единица, две тройки и една петорка. Колко правят всичко? 12. Защото в дадения случай единицата е мярка на нещата, 3-те, това е закон на равновесие, 5-те, това си ти, човекът, който трябва да работиш. 5 показва разумния човек, който трябва да работи, а онези са условията. Ако не знаеш законите на единицата, а то е мощното състояние, което действа в света, онези грамадни сили, които действат.

Някои идеи са смътни. Идеите имат форма, но са смътни. Твоето око не може да схване твоята идея. Някой път години трябва да мислиш върху едно нещо, за да можеш да си представиш идеята, да се очертае в твоя ум. Туй е в Божествения свят. В първия свят резултата имате:

1 +2 + 3 = 6

Имате едно състояние на мисълта, най-красивото състояние на мисълта, в което няма никакво противоречие. Във втория ред от числа:

4 + 5 + 6 = 15

Тази идея е поставена в своята активност - двама, които събрани, се спогаждат. 15, то е най-красивото, че се спогаждат. Най-първо главата мисли, дробовете чувстват, а стомахът е счетоводител. Главата мисли, дробовете разполагат, а стомахът е счетоводител, той прави сметките. Той е касиер. Той, каквото придобие, изпраща го в кръвта, в дробовете. Дробовете, те пречистват тази кръв. Казвате: човек трябва да мисли. Главата трябва да мисли, дробовете трябва да чувстват, а стомахът какво трябва да прави? Трябва да работи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×