Jump to content
Ани

ЩАСТЛИВИ И НЕЩАСТНИ ЧИСЛА

Recommended Posts

ЩАСТЛИВИ И НЕЩАСТНИ ЧИСЛА

1 е символ на щастието. 3 - когато двама са нещастни, има трети, който е щастлив. Най-щастливите числа са 1, 2 и 3, но да знаете къде да ги турите. В какъвто и ред да ги сложите, сборът им е 6.

Личността е осъдена на смърт при двойката. Тройката е на Юпитер, достойнството на човека. Че има ум, чувства, воля или тяло, значи има с какво да разполага. Ако не можеш да се ползваш от ума, ако не можеш да се ползваш от сърцето - то е двойката. Като дойде волята, ще оправи работата. Ако кажем, че човек не знае как да се справи с ценностите, подразбираме числото 2. (...) Ти, ако не разбираш закона, можеш да пипнеш, да си изгориш ръката. Числото 2 винаги взема, не дава. Туй, което те изгаря, е числото 2. Имаш каквато и да е несрета в живота си, това е числото 2. То винаги взема. То може да е нагорещено или може да е някой чук, то е числото 2. Ти ще бъдеш внимателен, когато се справяш с условията, които влизат в негативната страна на живота.

Щастието трябва да започне с ума на човека. Първият е нещастният човек, а вторият е щастлив човек. Щастие и нещастие. Вторият е щастлив човек, но този човек, който е щастлив, е изложен на големи възможности да изгуби своето щастие. А пък другият, нещастният, има всичките възможности да стане щастлив човек. Нещастният човек е кандидат за щастието, а щастливият човек е кандидат за нещастието. Това са отношенията. Това е в законите на природата.

Вземете числата 1 и 2, вие може да ги разглеждате като количества, но същевременно 1 и 2, това са полюси на действие. И тогава количествено 1 се изразява в количеството 2. Числото 2 е полюс, в който силите на едното се изразяват. И следователно 2 показва едновременно отношение към 1 и количеството от енергията, която от 1 пада в 2. 2 е електрически полюс, дето се появява светлината. 2 е отрицателният полюс. Тогава, за да започне вашият живот, вие трябва да имате 1, един център, от който да излиза вашата мисъл. После трябва да имате 2, условията, при които вашата мисъл трябва да се прояви. Не са мислите, които дават условията. Мислите всякога насочват човека към целта, а пък чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта. Мисълта е силата, която тласка човека към неговата цел или това е центърът на неговите тежнения.

И тъй, три неща да останат сега, които са щастливи, и две - нещастни. Значи, всичко пет неща. Господарят и слугата са нещастните. Тогава, за да превърнете числото 2, което е нещастно число - това са коментарии - за да направите числото 2 щастливо, трябва да слугувате на числото 1, на доброто. Ще станете слуга. Слугата е щастливо число, господарят е нещастно число. Вторият метод пък: за да станете син или чадо на Бога, вие трябва да знаете да слугувате на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Само тогава можете да станете чада Божии.

Щом не знаете да слугувате, никога не можете да станете чада Божии. Та, казвам ви как да станете синове Божии и как да се научите да превръщате нещастните числа в щастливи. Понякога някой е слуга, но от слуга можете да го направите господар. Това е изкуство. Ще слугуваш на числото 1 - на Доброто. Доброто е числото 1. Злото пък е числото 2. Понеже мъжът стана жена, той съгреши; и понеже жената стана слуга на мъжа, и тя съгреши. Следователно, ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа - нищо повече. Сега ще объркате тази работа. И това забравете сега. Защо? Защото сегашният ви живот ще отиде.

Та казвам: ако носът ти е 2 сантиметра, ще се молиш на Бога да го проточи, да го направи 3 сантиметра. Като е 3 сантиметра, ти ще излезеш из областта на страданието. Влизаш там, дето всеки зачита правото. Щом си в числото 2, навсякъде ще имаш противоречия. Не че хората те мразят на Земята, но навсякъде ще имаш противоречия на Земята. Противоречията са неорганизиран свят, който тепърва трябва да се организира. Казваме: „Негативен”. Под думата „негативен” разбираме една неорганизирана материя.

Под думата „три”, разбираме: влизаш в един свят, дето започва да се организира, умът взема участие, сърцето взема участие и тялото взема участие. В един неорганизиран свят имаш чувства, желаеш нещо, казваш: „Да имам пари!” Вземеш билет от лотария, не ти върви. Трябва сам да избереш момента. Ако разбирате, може да спечелите. „Взех, казва, билет, но не спечелих.” Аз зная, че когато той е купил билета, времето е било 2. Някой взел една четвъртинка, някой взел една половинка от билета, някой взел един цял билет, но ако вземеш цял билет на числото 2 - нищо няма да спечелиш. Може да е 8 часа, или 8 минути, или 8 секунди - те ще развалят работата. Когато вземаш билет, да не е осмата секунда, да не е осмата минута, да не е осем часът, защото нищо няма да вземеш. Ако започнеш една работа, нищо няма да стане от тебе, не върви.

Ще кажете вие: „Защо е така?” Ще ви кажа защо е така. Пролетта е първа, второ е лятото, трета е есента, зимата е четвърта. По какво се отличават? През зимата имате вътрешна работа в къщи. Отвън условия няма, всичко е покрито със сняг. Ако зимно време искаш да ореш и да сееш, то е невъзможно. Но зимно време можеш да имаш един хубав обяд, може да имаш една хубаво отоплена стая, то е вътрешен живот. Зимно време може да го направиш красив, а пролетно време е друго.

Сега разглеждам живота, зависи какъв знаменател вземам. Ако човек разбира живота тъй, както Бог го е създал, ако вървим по великия Божи закон, няма да имаме противоречия. Ние сме числото 2, Бог е единица. Нашата воля влиза в стълкновение с Божията воля, нашият ум влиза в стълкновение с Божия ум, нашето сърце влиза в стълкновение с Божието сърце, и тялото ни влиза в стълкновение с тялото на природата. Тогава как ще вървите? Значи умът на всеки един от вас трябва да дойде в съгласие с онова, разумното в природата. Трябва да виждаш онова, разумното, което съществува в природата. Тази разумност, това е Бог, Който се проявява. Някой път правиш нещо, нещо ти казва: „Недей!” Аз съм срещал хиляди хора, които са ми разправяли своята опитност и всеки, който не е послушал онова, което вътре му е говорило, винаги е пострадвал.

Числото 3 не е хармонично. Числото 4 е за предпочитане. То е щастливо число, което дава най-много опитност на човека.

За пътника числото 1 е хубаво, но за земеделеца - не е; числото 2 е хубаво за земеделеца. За семенцата числото 3 е добро. За религиозния 4 е добро. За онези, които гледат Месечината, числото 6 е добро. За буквоядци е числото 7. За аристократите е числото 7.

Сега сте недоволни от живота. Двете очи имат числото 2. Очите количествено са 2. По форма очите образуват осморка. Числото 8 е число ненаситно. То е число на недоимък, на недоволство. Човек всякога е недоволен. То е числото 8. То е песимист. Каквото да му кажеш, казва: „Не върви тази работа”.

Числата 9 и 10 са благоприятни. Числото 9 е завършен резултат, след него почва друг цикъл, друга епоха.

Щом числото 9 в моя живот работи, аз го считам за щастливо число, като число извън физическия свят. 9 принадлежи на един по-висш порядък от същества, които се интересуват от твоята среда. Когато ти се намираш в нужда, те се интересуват от теб и помагат, ако си в нужда.

При моите научни френологични изследвания, когато поставях 10 стотинки вход за сказките, пълнеше се салонът, когато поставях 20 стотинки вход, малко идваха. Числото 10 е щастливо, а числото 20 е нещастно. Ако поставиш 40 лева вход, то е щастливо число, ако поставиш 30 лева вход, няма да ти върви - 30 е нещастно число. Значи числата са щастливи и нещастни.

Българинът - 10 стотинки дава, не му прави впечатление. Като му кажеш 20 стотинки, вижда му се много. Като мине 30-40 стотинки, пак дава, но 20 е много нещо. Изобщо, ако кажеш „двайсет”, много му се вижда, 20 за него е динамично число. Като дойде до 20, мисълта работи. При 10 не мисли и при 30 не мисли, като кажеш „двайсет”, много му се вижда, мисли. Ако искаш 10, дава, 20 не дава. Ако поискаш 20, казва: „20 не давам! 30 давам, но 20 не давам.” Счита го фатално. Може да даде 21, но 20 не дава. Туй число за българите е динамично, както 13 в Европа.

Динамични мисли има. Динамичните мисли спират. Една динамична мисъл не може да я спреш. Тя иска разрешение. В живота има динамични мисли. Всеки трябва да ги употребява на място. Ако ти една динамична мисъл не я употребяваш на място, ще страдаш.

Българинът обича числата 3, 6, 9, 19, защото тези числа работят за него.

За евреина щастливо число е 22, за българина - 31, за французина - 30.

Избягвайте да работите с числа, сборът на които образува 13, 16, 17, 18.

За мъжа щастливи числа са 1 и 2, а за жената - 1 и 9. За мъжа щастливо число е 12, а за жената -19.

Щастието на човека седи в четните числа, а развитието на човешкия ум седи в нечетните числа.

Количеството 1 е живо число. Количеството 2 е също живо число. Също и количеството 3. Колко числа има от 1 до 100? На някои като съберете сбора дават все 10. 33 числа има, които се различават по количество, но всеки път дават единица като краен резултат. Можем да се спрем на тях. Например:

64 - 6 + 4 = 10

55 - 5 + 5 = 10

73 - 7 + 3 = 10

82 - 8 + 2 = 10

91 - 9+ 1 = 10

19 - 1 +9 = 10

Тези числа играят важна роля. 19 е едно щастливо число. Аз ги наричам тия числа 33. Те са мощните, силните числа в живота. Всяко едно число, което завършва с 10, е число на хармонията. Като можеш да събереш общия сбор от цифрите и да получиш 10, то краят ще бъде добър. Можеш да започнеш зле, но всякога ще свършиш добре.

За мен единственото щастливо число е 10.

Числото 11, то е нещастното число в света. По-нещастно число от 11 за евреите нямаше. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец: него мъчно можете да го вкарате в някоя стая на хотел с № 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота. Защо съществуват противоречията в живота? Има определена причина, по която те съществуват. И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата. В света има причини, които определят всяка дейност. Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2. Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината - в числото 3. За всички прояви в живота също има определено време. Българите имат право, като казват, че съществуват нещастни дни. То не е суеверие.

Казва се в писанието, че Господ взел едно ребро, а на еврейски се казва, че взел чифт ребра и от тези ребра направил едно същество, което човекът нарекъл „жена”. Адам казва: „С тия две ребра аз мога да живея по-щастливо”, и сега ребрата са 12 чифта. Значи 13-то число е извадено, а 13 е крайно фатално число. Сега, ако погледнем случая с френския параход, който изгорял, ще видим че е бил пуснат в морето на числото 13. Казват, че той е построен през 1930 година, сборът на числата също е 13 и ето че изгорял. Ще кажете, че това е суеверие. Какво нещо е суеверието? Суеверията са явления, които стават без да можем да ги обясним, но суеверните неща са истински. Само че тълкуването, което даваме, не е истинско, а всички суеверни работи съществуват в света.

Адам е имал 13 ребра и от двете тринадесети ребра е направена жената. От числото 13 и дяволът се страхува.

Числото 13 е фатално. Христос имаше 12 ученици и с Него станаха 13, но беше разпнат. Навсякъде, дето има едно съчетание от 13 души на физическото поле, тази работа няма да успее. Ако имате 12 добри мисли и вие станете с тях 13, непременно ще ви сполети съдбата на Христа. Какви бяха тия 12 ученици на Христа? Кой беше 12-ият? Юда. Той беше и касиер, той пазеше парите. След заминаването на Юда учениците хвърлиха жребий да изберат друг на негово место и избраха едного, а после и апостол Павла, с когото станаха 14 ученика. Сега християнството върви с числото 14, което е число на жертва. Числото 13 пък, е число на кражбите, на подкупничеството в света.

Най-прогресивното число, има сила да се увеличава, да прави чудеса. Христос боравеше с числото 13. Всеки, който се намира в числото 13, винаги ще го сполети една голяма катастрофа на физическото поле. В духовния свят този закон не работи.

Числото 13 мяза на отрова. Нещастията идват с числото 13.

За личния живот числото 13 е фатално, за общия живот числото 13 някой път е щастливо.

В числото 13 имате една киселина, едно противоречие.

Опасна работа е числото 13! При числото 13 седи най-голямата змия, с най-силната отрова. Ева влезе в числото 13, а беше забранено там да се влиза, клъвна я змията, не трябваше да влиза. Падението стана от безлюбие. В числото 13 трябва да влезнат най-силните, най-умните, гениалните, светиите. То не е за невежите хора - те да стоят далеч от него.

Едно време, преди да се яви Ева, Адам имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, тринадесетото, и каза на Адам: „Бъди внимателен с числото 13. То е едновременно число на правдата и на злото в света.”

13 е преобладаващото влияние на мъжкия принцип.

Защо числото 13 е нещастно? Нещастието е там, че то представлява дом, дето майката е заминала на онзи свят, или дъщерята, или синът. Бащата е там, но майката я няма. Майката върши всички работи, благородна е, но я няма и затова всички в къщи скърбят. Децата са въшлясали, няма кой да ги чисти. Любовта я няма при числото 13.

Умира някой - то е числото 13. Отрязват ти ръка или крак - то е числото 13. Оглупял си - това е числото 13. Всичките нещастия в света произтичат от числото 13. Не че числото ги ражда, но онези Божествени сили, които раждат и благата - ги няма. Има една дисхармония.

Числата 3, 6 и 9 създават големи неприятности. Всички хора се страхуват от числото 13. Тройката прави това число опасно. Ако от 13 извадите 3 остава 10, което е хубаво число.

Числото 13 няма милост към нищо, то руши, но и създава. Искате ли да се справите с енергиите на това число, турете Любовта за основа на живота си.

Не се ли изправят старите погрешки, непременно ще се изправим пред числото 13.

13-та глава е фатална. На английски казват: „Нещастно число е туй”. Има и други нещастни числа, не е само едно, много числа има, които са нещастни. 22 е нещастно число, 20 е щастливо число, 29 е нещастно число - за да се избавиш от него, трябва да го събереш, да го направиш на 11, че тогава да се избавиш от големите му противоречия. 30 е нещастно число, 7 е щастливо число. 1 е щастливо, 2 е нещастно, 3 е щастливо.

Знакът на лошия човек е 666 - кораб без кормило. Нулата е движение, което отива отзад на кораба. Три шестици (три по шест) е равно на 18 - липсва нулата - кормилото, което движи кораба. Кораб без кормило, което да направлява пътя, всякога ще се случват катастрофи в живота.

18 е дисхармонично съчетание на 1 и 8. Едно дисхармонично съчетание в астралния свят е 666. 999 е едно от най-хармоничните числа. Общият сбор е 27.

18 - несретно число и тези, които имат път на живота това число или са родени на това число, са несретници.

Числото 18 не е хармонично. 666 - също. 999 е едно от най-хармоничните числа.

19 е щастливо число. 1 е Божествено число, 9 е резултат. Като минете от 1 до 9, ще имате резултат.

Числото 19 е щастливо, 28 - също.

Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху организма. За-пример числата 20, 22, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека.

Числото 29 е число на противоречие. Числото 2 представлява Божествен принцип, който иска да се приложат нещата, които трябва. Ако не се приложат както трябва, идва едно от най-големите нещастия. Числото 9 представлява човешкия порядък, дошъл си до края на един човешки порядък. Като дойде числото 9, не отлагай. Отложиш ли, ще дойде голямо нещастие.

Как е изказан стихът? „Дигни одъра си и ходи!” Какво представя числото 38? Одърът е числото 38.

Числото 38 означава големи противоречия. Сборът му е 11 - това число за евреите е така фатално, както за нас е 13. Сборът от двете единици на 11 представлява борба между доброто и злото.

Числото 39 е щастливо, ако разбира се не е човешка температура.

666 е една банда разбойници, които чакат в гората.

Има един закон, който трябва да проверите в себе си. Всякога, когато попаднете в едно хармонично състояние в живота, вие чувствате една приятност. Да кажем, че сте в много неблагоприятни условия, но почувствате една малка радост, като че нещо хубаво е станало, като че ще се променят условията. Не че нямаш данни. Все имаш известни данни, но ти чувстваш тази промяна, която ще дойде. Както барометърът схваща. И в човека има един психологически барометър, а пък някой път обратното: при най-голямото щастие, има нещо, което ви безпокои. Казвате: „Струва ми се, има нещо да стане. Безпокоя се.” Та именно законът е там: когато човек попадне в едно от тия числа -10,19,28, 73,64, крайният резултат е добър. Това са течения. По това течение като вървиш, ще постигнеш своето щастие, ще отидеш до една пътека, до някой извор. Жаден си, попаднал си по една пътека, която води до някой извор, след един-два километра ще дойдеш до извора. И тогава тази мъчнотия, която има, ще се премахне.

Същият закон е и във вашия ум. Някой път младият човек не иска да живее, казва: „Не мога да нося тия неща!” Той трябва да спре в този момент. Той се намира на един възел, на един висок планински връх. Трябва да намери едно течение, едно правилно щастливо течение, по което да тръгне. Трябва да измени своята мисъл. Щом някой път сте неразположени, изменете мисълта си. Ти казваш: „Как ще се измени?” Тези предмети или тела, за които мислите, или тези приятели, за които в даден случай мислите, изменете вашата мисъл - престанете да мислите за тях. Да приведем примера за онзи цигулар. Младият цигулар за пръв път излиза на сцената и го освиркват. Той си казва: „Що ми трябваше да свиря! Трябваше да почакам.” Но станало, освиркали го. Той оставя цигулката и казва: „Не трябва да свиря, не трябваше да им свиря”. Той трябва да престане да казва така. Той трябва да остави тази публика, да счита, че този инцидент го е видял насън и да си представи втория момент, когато всички му ръкопляскат.

Сега пак ще се върна към щастливите числа. Човек сам може да си определи какво може да му се случи през деня. За тази цел той може да прави малки психологически опити. Вземете една тетрадка, разделена на 12 части според часовете, докато Слънцето залезе и всеки час следете каква мисъл ви е минала до вечерта. Като правите 10 дена наред наблюдения, следните 10 дена ще можете да предскажете какво може да ви се случи, като се ползвате от наблюденията, правени през първите 10 дни. Защото това, което постоянно човек мисли, ще дойде; и това, което постоянно отрича, и то ще дойде. Запример, ако в ума ви дойде мисълта, че ще забогатеете, ще забогатеете; ако дойде мисълта, че ще загазите, ще загазите. Каквото мислите, това ще стане. Ако у вас дойде мисълта, че ще заболеете, и това ще стане. Болестта ще дойде по който и да е начин.

Има числа, според дълбоката наука, които представят установени процеси; има числа, които представят нехармонични процеси в света, определят една материя, която не е организирана. Тия числа ние ги наричаме фатални. На български думата „фаталност” има съвсем друго значение. Коренът на тези думи произлиза от думата „съдба”. Под „фаталност” се разбира, че нещо се случва, без да има причина. Пък то си има своите причини. Казваме: човек, който не е учен, вярва във фаталността на нещата. Ученият човек изключва фаталността. За един от френските романисти, доста виден писател, който е материалист, но бил лековерен, разправят, че всякога, когато ще започне да пише някой роман, имал числа. И ще бръкне да извади едно число. От това число заключавал ще върви ли романът, или не. Той казва: „Това е атавизъм, наследил съм го”. Но пак вярва в него, т.е. не вярва, но пак го прави. Но именно той има тази вяра, той в безверието си пак вярва. Този, който в неверието си прави една работа, е по-силен от онзи, който вярва и не я прави. Този, който не вярва, преодолява неверието, и пак го прави. Някой вярва в едно нещо, и пак не го прави. Той е по-слаб от онзи. Казва: „Аз зная истината”. Казвам: „Щом знаеш истината, защо не я правиш?” „Не съм разположен.” „Но ти си слаб човек.” Истината е, че когато обичаш един човек, това е един разумен процес. Ние сме пратени на Земята и сме свързани, ограничени. Всичко показва доколко ще бъдем прилежни. Ако можем да се освободим със своето прилежание, ние сме научили нещо. Ако не можем да се освободим от ограниченията, показва, че не сме учени.

Вие може да помамите щастливото число да дойде у вас само по един начин. Живо число е то! Единствената сила, с която може да го подмамите, това е Любовта. Ако го обичаш, то ще дойде, нямаш ли обич към него, то ще бяга от тебе като заек. И тогава на неговото място се намества нещастното число. И като дойде нещастното число, ти ще го помниш. Две неща има в света, които човек помни и никога не забравя: щастливите неща и нещастните.

Като дойде нещастното число при човека, той го помни и казва: „Еди-коя си година еди-какво си стана.” „Какво стана?” „Умря жена ми”, или „детето ми”, или „майка ми”, или „баща ми”, или „най-добрият ми приятел”. Или: „тази година изгубих крака си”, „раниха ме на еди-кое си място”, или пък „тази година изгубих всичкото си богатство” и т.н. Тази година е била нещастно число за този човек. Човек трябва да изгуби нещо ценно и когато изгуби това ценното, той тогава само го цени. Когато човек изгуби зрението или слуха си, или здравето си, тогава само ще го цени.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×