Jump to content
Ани

ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ И НЕУТРАЛНИ ЧИСЛА

Recommended Posts

ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ И НЕУТРАЛНИ ЧИСЛА

За раждането на всяко число има определено време и специфично време. Едното дойде с първия човек. Двете дойде с втория човек. Трите дойде, когато се явиха децата на света. Всичките други числа са образувани от тях. 1 плюс 3 равно на 4. Щом имате 4, може да образувате 5, 6. Едното се увеличава само когато се събира. Числото 2 има това свойство, че като се събира и като се умножава, все едно се получава. Другите числа нямат това свойство. Всякога един човек в даден случай представлява едно число, една величина. Може да е количествена, може и да е силова. Може да е една величина на човешкия ум, може да е на човешките чувства.

Ако вие наредите човешката азбука според великия Божествен закон, според който тя действително е наредена, като следва знаците плюс и минус, плюс и минус, после минус и плюс, да дадете на всяка буква нейното определено място, вие ще имате един процес. Такъв процес имате и в аритметиката, дето има различни знаци. Когато се турят тези знаци, трябва да знаете с какъв процес ще работите, дали с изваждане или събиране, дали с умножение или деление, и после има известни правила за събиране на числата. Числата имат известни свойства, които трябва да знаете: трябва да знаете дали дадено число е положително или отрицателно. При това трябва да знаете, че всяко число има и посока на движение. Всяко число е резултат на известни разумни сили. Следователно, от резултатите на числата вие ще знаете интелигентността на това същество, което е зад този резултат.

Отрицателно число е това, което съгражда живота и което го пази вътре в себе си. Те са отрицателни, понеже не се нуждаят от нас и не искат да ни погълнат. Отрицателни числа са още и всички безкористни числа. Всяко отрицателно число събира в себе си желание да даде повече от себе си. Това, което събира, не събира за себе си, а за другите.

Представете си, че сте нарисували окръжност с един диаметър. Центърът на окръжността, означен с единица, определя силата, която е създала света. С 2 означаваме самата окръжност, която е граница на света. Тройката пък представя диаметъра, т.е. силата, която е вложила съдържание на света. И човек минава през същите числа: през единицата, която създава неговия свят; през двойката, която ограничава неговия свят и през тройката, която е вложила съдържание и смисъл в него.

Числото 1 е творческа сила - киселина.

Числото 2 е основа.

Числото 3 - завършен процес.

Това, дето се казва, че тоягата оправя всички работи, това се отнася до единицата. Единицата е създала всички други неща, тя е създала всички числа. Какво означава думата „тояга”? Тя не е българска дума. Тя означава онова, силното, мощното, творческият принцип. Евреите, вместо българската тояга, вместо единицата имат буквата йота. Тя мяза на една малка запетая.

Та казвам: най-първо самообладание трябва. Самообладанието в 1 и 2 не може. Двете е негативно число. Имате плюс - 1 и минус -2. Плюс - единицата е отрова, след като си я взел в себе си, действа. Минус - 2 - още не си я взел, но действа отрицателно. Всички ония сили, които не действат, те са отрицателни. Които действат, са положителни. Една отрова действа вече, показва се, положителна е. Тази, която не действа, тя е потенциална. Как ще наречем плюс - единицата? Най-сил-ното, най-грубото. Единицата е най-силната, най-грубата сила в света. Тази единица, като е дошла в природата, изпокъсала е всичката материя, направила е една каша, хвърлила тук едно парче, там друго из пространството.

Единицата е творчески принцип. Тази единица няма да я вземете като символ на едно количествено число, но то е един път, по който някои сили в природата се проявяват. Единицата показва първоначалните сили, скрити в човека или в самата природа. Що е единицата? Път, по който първоначалните Божествени сили се проявяват в света. Това е единицата. Тази единица не е мека. Това е най-силното, най-грубото число, най-грубата сила в света. По този път се явяват най-гру-бите сили в света, които са толкоз разрушителни. Всичките тия сили, които действат - тоягата е от тях. Като те наложат с тояга, ще разбереш каква сила се явява вътре. Следователно числото 1 трябва да се смекчи. Две е закон за смекчаване. Но туй число е още силно. Едва в 3 имате една сила, която е по-мека, която може да се тури в действие. Числото 3 създава мисълта в човека, дава едно правил но направление как да постъпва. В числото 3 седи онова благородно чувство в човека. От резултатите на тия две сили, които действат в Божествения път, излиза мекото число. Туй число е неутрално само по себе си. То не заема ничия страна, нито на едното, нито на двете. Тия две числа имат желание да минат през този трети път.

Забелязали ли сте, как във вас се събужда гневът? Щом станете активни, то първоначалните сили се събуждат във вас. Искате, каквото намерите, да го разрушите. Вълкът и кучето винаги като хванат някое по-слабо същество, го раздрусват. Сърдят му се, че не е дошло по-рано да го хванат. Толкоз време трябвало да ходи, да търси. Казват му: „Защо не дойде по-рано да ми услужиш, но ми създаде толкоз бели, да ходя да те търся?”

3, 4, 5, 6 са кинетични числа. Трябва обработка на числата 2,1, 0, за да станат активни.

В числата от 1 до 10 числата 3, 6 и 9 са резултат. 1, 4 и 7 - това са положителните сили, които работят; действащи киселини. 2, 5 и 8 са основи. При числото 2 двама се карат. При числото 5 петима се карат, а при 8 - осмина се карат. При 1 - един работи. При числото 5 - сърцето работи, а при 1 - Бог работи.

7 - мъжки принцип, 8 - женски принцип, 9 е резултат от числата 7 и 8. С 10 започва нова епоха в света. Тук единицата се развива при нулата. Тя означава един нов закон. Вие трябва да знаете как се е развила единицата, първичната причина или първичният елемент, в който са били условията. Нулата, кръгът показва, че там е била скрита тайната.

В числата 12,15,18 имате единица, свързана с 2, 5 и 8 - последните числа са отрицателни. Те обещават много, но малко изпълняват.

Числото 12 е преобладаващо влияние на мъжкия принцип. Числото 21 е преобладаващо влияние на женския принцип.

Единицата е преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Двойката - преобладаващото влияние на женския принцип. Тройката пък е резултат от двете числа - от единицата и от двойката. Четирите е мъжкият принцип. Петорката - женският принцип. Шесторката е резултат на влиянието на числата 4 и 5. Седморката е мъжкият принцип, осморката - женският, а деветорката - резултат на тия две числа.

Кръгът показва как се е развила единицата. Като разгледате микроскопическите животни, виждате, че те имат овална форма. Те се делят на две. Най-първо клетката се дели на две, после пак се дели на две. По този начин тя се размножава.

Сега вие имате числата 12 и 21. Каква е разликата между 12 и 21? Цифрите са същите, числата са различни, количествено са различни. По какво се различават? Отличието е, че в 12 вие имате предимство на мощните сили в природата, а в 21 имате меките сили, които работят. 12 е число на хармонията. Като влезеш при 21, трябва да се подчиняваш. В астрологията има 12 зодии и 12 дома. От тях колко дома са на едното и колко на двете? Шест дома са на едното и 6 дома са на двете. Ние влизаме в динамиката на числата. Едно число е динамично, когато то влиза в самия живот.

1, 4 и 7 са положителни числа. 2, 5 и 8 са отрицателни числа. 3, 6 и 9 са неутрални числа.

Бащата разбира смисъла на числата 1, 4, 7.

Майката разбира смисъла на числата 2, 5, 8.

Синът разбира смисъла на числата 3, 6, 9.

В 14 имате две положителни числа и двете са киселини.

Числото 19 е неутрално число.

37 е нормалната топлина, щом стане 40-41, хората умират. Защо? Тази топлина при 41 сгъстява материята, при 37 градуса е в разредено състояние. И двете цифри в числото 41 са положителни, изгарят. Внасят известна дисхармония, която не е приспособена към организма. Тогава как ще преобразят хората 41? Какъв резултат ще му дадете? Пет.

Числата, с които работите, да бъдат цели, а не дробни. Дробите са числа за другия свят. Който си играе с дроби, греши. Когато вървиш с човек, който носи със себе си дробта, каквото и да ти каже, не му вярвай. Ако имаш да даваш на някого един лев, а той иска и стотинките, които си забравил, не очаквай много от тоя човек. Стотинките, дробните числа остават за другия свят, те са величини от духовния свят. Те имат отношение към човешкия дух. На Земята трябва да се работи само с реални величини и то само с четни числа: 2 X 3, 4 X 2 и т.н. Могат ли 7 души да живеят на Земята? Не могат. Сам човек може ли да живее на Земята? Не може. 13 души могат ли да живеят на Земята? Не могат. Ами 12 души могат ли? Могат. 6 души? Могат.

Вие сте изучавали смятане. Знаете, че като делите някое число, най-после остава една единица, която не може да се раздели. Ако получите десетично число, пак остава една единица, която може да разделите на 10 части, но и от нея остава една единица. Можете да продължавате до безконечност, тогава нещата се намаляват. Най-после ще дойдете до едно положение, когато трябва да спрете делението. Ще дойдете до периодичните дроби, дето числата се повтарят периодически. Като дойдете до периодичните дроби, в които няма никакво разрешение, трябва да спрете. Като турите десетична точка, има разрешение. Като дойдете до периодична дроб, никакво разрешение няма. Там трябва да спрете.

Има една обстановка на нещата, която нищо не определя. Ако не искате да спорите с някой човек, дайте му тази единица, която не е делима. Например, делите 10 000 лева, но остават от тях 99 лева. Тези пари не ги делете, дайте ги на другия, за да не става спор. Ако някой банкер дели, той няма да се съгласи с мене. Той ще дели и остатъка. Той другояче мисли, не мисли като мене. За него всяка пара е ценна, защото хвърля лихви. А като се съберат тия лихви, те дават крупна сума. Тази математика вие я дръжте за себе си. Тези банкери на стотинката турят лихви. Така става, когато правите погрешки. Като правите погрешки, на една стотинка туряте лихви, даже и на една десета от стотинката.

Като делите според закона на доброто, не делете остатъка. Остатъкът при доброто не може да се дели. Делението е само в неразбрания живот. В разбрания живот обаче, в добрия живот, никакво деление няма. Когато някое разумно същество пожелае да научи какво нещо е делението, то слиза на Земята, на физическия свят. Като научи делението, качва се горе и там проповядва какво нещо е делението. Като го питат какво нещо е делението, то им казва: „Отлична наука е! Там, имам на Земята приятели, които го прилагат. Ако искате да го научите, слезте при тях, те ще ви научат.” Ако искате да научите изваждането, пак трябва да слезете на Земята. На небето няма изваждане.

По какво се отличават четните и нечетните числа? Кое е по-хубаво - да имаш едно четно число или да имаш едно нечетно число? Когато се жениш, трябва да имаш четно число, а когато раждаш деца, трябва да имаш едно нечетно число. Нищо повече! Щастието на човека седи в четните числа, а развитието на човешкия ум седи в нечетните числа. Ти казваш: „Как ще го разбера?” Разберете го, както можете.

Ако един мъж има две жени, те ще се скарат. Тогава при жененето трябва да се тури една жена и един мъж, т.е. само в числото 2 могат да бъдат щастливи. Но тези двама искат да им дойде още един другар - детето, то е нечетно число. За да бъде то щастливо, трябва му едно дете - четно число, трябва му едно сестриче. Братът и сестрата, това е духовна-та връзка, това е духовната женитба. Братът и сестрата, които се раждат в един дом, това е женитба. Духовно е, когато се раждат едно момче и едно момиче, а ако се раждат все момичета или ако се раждат само момчета, това е едностранчиво.

Изпъкналостта на пръстите са положителни числа, а вдлъбнатините между пръстите са отрицателни. Четири вдлъбнатини имате и пет изпъкналости. Тогава в природата положителните числа са повече от отрицателните. Следователно положителните числа са създали отрицателните. Две положителни числа създават едно отрицателно число. Това е философия, има какво да мислите. Върху това има много да се мисли. В съвременната наука, в математиката, в музиката, навсякъде е казано, че отрицателните числа нямат смисъл. Две положителни числа създават едно отрицателно. Две положителни числа дават възможност да се реализира нещо. Аз вземам отрицателното число като реализиране стремежите на две положителни числа. Стремежите на две положителни числа създават едно отрицателно.

Следователно две добродетели създават една скръб. Радостите в живота са повече, отколкото скърбите. С единица са повече. Същият закон е и за добродетелите, и те са повече. Винаги са повече добродетелите. Затуй казвам: вие сте добри. Злото във вас не е по-силно от доброто. Доброто е с единица по-силно от злото. В крайните резултати победата е винаги на страната на доброто. В началото може доброто да няма успех. И учеността е по-силна от невежеството. Светлината е по-силна от тъмнината.

Никога не отлагайте в себе си една добра мисъл! Нещата в природата не са произволни. Някои хора се раждат при числа, които са отрицателни. Някои хора се раждат при числа, които са положителни. Следователно на числа, които са отрицателни, трябва да търсим противоположното. Вследствие на това между хората има хармония. Онези хора, които са отрицателни, винаги имат желание да се срещат с натури, които са положителни. Всякога между тях има топлина, светлина и сила.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×