Jump to content

КАБАЛА


Ани

Recommended Posts

КАБАЛА

Арабските числа са извадени от един кабалистичен закон. И трябва да разбираме вътрешната страна на числата 1, 2, 3. Запример, ти отиваш на изпит, числото ще те скъса. Числото 13 в Европа къса всички. Никой не иска да иде на работа при числото 13. На материални работи не върви! На малко хора в света върви числото 13. То е от какъв характер? От огнен тип. И какво прави? Всичко изгаря.

Числата 1, 2, 3 имат друга една система. Това е стара Кабала. Мнозина в Европа пишат върху Кабалата, но те не разбират. Те разбират буквалната страна на Кабалата. В Кабалата имате следното. Направете един квадрат. Ти като направиш самата формула, ти си вече господар на всичко. Това е вече едно разрешение на задачата. Но тази задача в ръцете на едно дете носи смърт. Да извикаш духовете е лесна работа, но да ги изпратиш по домовете е най-мъчната работа. Да дигне един скандал всеки може да го направи, но да примириш хората в този скандал е мъчно. Всяко дете може да вземе една кибритена клечка и да я запали. Изкуството да запалиш една плевня е лесно, но като запалиш плевнята да я изгасиш, там се изисква усилие, иначе отиде цялата къща. Има известни процеси в природата, които са лесни. Аз ги наричам процеси на обикновените хора. Има такива процеси, че гениален трябва да бъдеш, за да ги направиш.

Ако вие разгледате чисто от кабалистическо гледище, кое число е най-силно? Да, 7. Кабалистите считат това число за най-силно. В него са съединени два свята. Числото 4 същевременно съдържа всичкия процес. Те считат, че това е процес на развитие от най-нисшето до най-висшето - образуването на един кръг. А 3-те това са основните принципи за образуването на числото 4. Следователно онзи процес на развитието включва 3-те Божествени принципи, които действат вътре в процеса.

Щом имаш числото 7, то е строго число. И там трябва да се развиваш правилно и да управляваш принципите на своя живот. Щом речеш да измениш основните принципи, които действат върху човека, ще дойдат най-големите нещастия. Нещастията на съвременните хора идат от противодействието на тези Божествени принципи. Сега тези противодействия работят върху човечеството; и постоянно природата изправя всичките наши отклонения и отклоненията на цялото човечество от правия път. И всички хора сега са се отклонили и по този път, по който те сега вървят, нищо не могат да постигнат. Природата постоянно туря бентове и спънки, за да направи едно отклонение. Разбира се, това са сега само твърдения, за да се направи един предмет ясен. Как ще се изнесе неговата яснота?

Какво е самоопределението на четворката, на числото 4? Четирите представя абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят, в целия Космос. Като дойдат до четири, кабалистите спират. Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават 1+2+3+4 = 10. Като съберат тези числа, те извършват после обратния процес - изваждане. Те вадят единицата, двойката, тройката и четворката от десетте и получават: 10-1 =9, 10-2 = 8, 10-3 = 7 и 10-4 = 6. Числата 1, 2, 3, 4 представят елементи на десетте (10), а числата 9, 8, 7, 6 са производни на първите четири числа.

Ако аз съм на ваше място, ще начертая един ъгъл, чиито страни да са по 16 см дълги; друг ъгъл със страни по 15 см, друг с 14 и т.н. Сега, ако разгледаме кабалистически, какво значи 15? Да кажем, че имаш неустойчив характер. Като начертаеш един ъгъл със страни 15 см и да има отвор 90 градуса, ти ще въздействаш на себе си, понеже числото 15 е разклащане на злото, а пък 16 е събиране на злото в себе си. Да кажем, че ти искаш да се жертваш. Числото 14 е число на жертвата. И не можеш да разбереш числото 14, докато не жертваш. Ако искаш едно число на хармонията, то е 1 плюс 2. Някой е недоволен от себе си - той има числото 1. Искаш да го направиш доволен - ще му туриш 2 и ще стане 12. Всеки, който е недоволен от себе си, трябва да му турите числото 2, за да стане доволен. Нали с две очи се ходи по-добре, отколкото с едно? Щом човек е сам, има едно око. А щом има един другар, има вече две очи. Следователно, човек трябва да се ожени, за да придобие още едно око. Всеки, който остава неженен, ходи с едно око. Неженените остават еднооки, а женените са двуоки.

Трябва да мислите върху това. Тези работи не трябва да ги вземате буквално.

Изучавайте Кабалата не само на теория, но и приложението й в живота. Всеки човек е определено число. Истинската жена представлява числото 2 - рядко се среща това число цяло. Затова и в жената се срещат много мъжки черти - това е едно от големите нещастия в света. Ще дойде ден, когато целият свят ще разбере, че всичко е построено на числа, които не могат да се изменят.

От какво зависи щастието на човека? Аз ще ви представя това в числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Тия числа съставят цяло едно изкуство. Ако беше един кабалист евреин, щеше да каже, че вашето щастие зависи от числото 22. Всеки човек, който има числото 22, той е Израил. Някой народ не се спира на 22, но на 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Всеки човек, който има числото 31, той е българин. Който има 30, той е французин. Тези числа, както са поставени, това е един ребус за вашето щастие. Ако знаете отношенията на тези числа, можете да направите всичките чудеса в света. Всички последващи числа са в отношения, в зависимост от тях. Това са символи. Всяко число има свой смисъл. Ако знаеш как да съпоставиш това число във връзка с другите числа, ти можеш да произведеш какъвто резултат искаш. Резултатът всякога трябва да бъде едно съчетание на силите. Ако не знаеш как да ги съчетаеш, ти ще имаш един резултат дисхармоничен. Всички дисхармонични резултати действат зле върху човешката нервна система.

В какво седи магнетическата сила на числото 12345? Това число е затворена кабали-стическа формула. Крайното число 5 показва, че туй, което съм посадил, ще ми даде плод. Никак не се съмнявам, че числото 1 - семенцето, което съм посадил, след 5 години ще ми даде плод. 2, 3, 4 показват възможностите, които са скрити в него. Числото 2 показва, че във вашите постъпки трябва да има мекота, 3 е детинството, 4 показва, че трябва да бъдете твърд, устойчив.

Първичната причина, която може да използва условията, това е числото 1, това, от което произтичат нещата.

Сега Кабалата не е вече такава, каквато беше едно време. Сега светът е прогресивен. Когато се говори за Кабалата, трябва да се знае, че това е отвлечена област и там трябва много голям ум. Кабалата изучава вътрешния свят, а сегашната наука изучава външния свят. В древността Кабалата се е изучавала по инволюционен път, когато са слизали съществата надолу, а сега по закона на еволюцията започва обратният път на възлизане и Кабалата трябва да се изучава по нов начин.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...