Jump to content

ДЕЙСТВИЯ


Ани

Recommended Posts

ДЕЙСТВИЯ

В числото 1 има деление; в 2 - умножение; в 3 - изваждане; в 4 - събиране. Тия числа представляват закон.

В живота има три числа, които трябва да разбираш. Ако не разбираш свойствата на числата 1, 2 и 3, ако не разбираш техните отношения, ти нищо не можеш да направиш в света. Това е една основа. Тези числа са поставени, и някой път вървят по един хоризонтален начин. Имате хоризонтален начин на действие - 1, 2, 3. Или имате обратния процес - процесът е точно противоположен - имате 3, 2, 1. Тези числа 1, 2, 3 действат по особен начин: някои числа започват с 2, свършват с 3 - неестествено вървят процесите. Някой път започват с другите числа. Тогава ще имаме различни резултати. Ако започнем с числата 1, 2, 3 отгоре надолу, ще имаме един резултат, ако са отдолу нагоре, ще имаме друг резултат. Вие не знаете какви са резултатите. Това е една загадка.

Когато единицата се завърти четири пъти около себе си, образува двойката. Какво ще разберете от това? Ще разберете, че се образува едно количество. Когато двойката се завърти четири пъти около себе си, образува тройка и т.н. Такъв е законът. Или друго положение: нещата стават ясни, осезаеми, видими, реални, само когато се сгъстяват. Това са отвлечени работи, които нямат смисъл за сегашния живот на хората.

Някои числа съдържат нисши сили, а други - висши. Някои окултисти казват, че шесторката е число на илюзии. Според мене числото 6 показва пътя на слизането и възлизането. Числото 6 е образувано от 2 X 3. Значи имате два триъгълника: единият е с върха надолу, а другият - с върха нагоре. Първият триъгълник показва стремежа на човека към центъра на Земята. Силите на тоя човек са неорганизирани. Вторият триъгълник показва, че стремежът на човека е насочен към центъра на Слънцето. Енергиите в него са организирани. Той има отношение към духовния свят. Човек, на когото върхът на триъгълника е насочен надолу, е лишен от благородство и интелигентност. Той постоянно се натъква на противоречия. С такъв човек не се живее лесно. Той не е лош, но не е организиран. Той не вижда нещата ясно. Той е груб, недодялан. Ако веднъж се ръкуваш с този човек, втори път няма да искаш да се ръкуваш. Защо? Груба, корава е неговата ръка, а твоята е мека, деликатна.

Обърнете триъгълника в квадрат, който е областта, дето може да се обработи капиталът. Капиталът - триъгълникът се обработва в четириъгълника. Квадратът показва, че може да се разреши една задача. Всички носите по един триъгълник. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

Триъгълникът представлява един вътрешен копнеж, а пък квадратът - 4, показва законът на приложението. Трите - имаш плод, изяждаш го. Посаждаш семката, проявяваш се. Посаждането на семката е 4. Когато работиш само за себе си, то е 3.4 е общият живот. Разберете ли числото 4, ще разберете 5, 6, 7 и останалите числа.

Като направиш съединение на 1 и 3, ти ще почувстваш, че си човек в света. До този момент ти ще мислиш, че няма смисъл, че всичко е глупаво, че човек е животно, че човек е това-онова, но щом съчетаеш 1 и 3, ти изведнъж ще измениш положението си, лицето ти ще се измени и какво е станало? Този човек е срещнал числата 1+3 = 4. Какво е 4? Този човек до този момент е нямал основа на живота си, щом е намерил и съчетал 1 и 3, той има ново понятие за вътрешните прояви и сили, не отвън. Той е намерил начин да пази равновесие. Например, едно дете учи за тези сили 1 и 3, то пъпли по земята, философ е то. То търси с пъплене. Ходи, за да съедини 1 и 3, да образува равновесие, за да се издигне на краката си. 1 + 3 = 4. Имаме вече квадрата. В разумния свят това е един човек, който при всичките условия може да бъде поставен в безопасност. Но във вас се заражда онзи лесният процес на обикновените хора. Вие казвате: „Кажи го по-ясно! С такова очертание, с такива загадки не искам. По-ясно го кажи сега.”

Един стар човек се разболял на 50-60 години и не може да стане. И той пъпли. Ако малкото дете пъпли, кои са причините? Казват, че нервната система не държи, това отчасти е вярно. Но когато старият човек пъпли, тогава кои са причините? Старият човек е забравил отношението на 1 и 3 и той започва да пъпли като малко дете. Ако малкото дете ги съчетае, казват, че детето е проходило. Имате една идея. Значи глупаво е било, а сега е проходило. Но ако старият човек пъпли, казвате, че е болен.

Представете си, че това е една стълба, малкото дете слиза отгоре надолу, 1, 2, 3, 4. Следователно детето се е учило да слиза надолу, а пък старият се учи да възлиза. Във физиката имате тогава следното: какво отношение има между онези тела, които слизат, и онези тела, които се качват? Онези тела, които слизат, губят по малко от своята сила. Онези тела, които се възкачват, губят повече. Следователно малкото дете, което слиза надолу, прави малки усилия, големият човек, старият човек, като се учи да проходи, ще изхарчи по-голяма сила. Детето, което по-малко губи, по-малко печели. Обратният процес е у стария: който много губи, много печели. Много изгубил, много спечелил.

Когато някой дойде при мене и ми иска 10 000 лева назаем, аз зная, че нему 10 000 лева не му трябват. Нему му трябват само 10 лева. Тогава има един математически закон: отделя трите нули за себе си и за него остават 10 лева; 3 нули за мене, 10 за него. Казвам: „Тебе ти трябват 10 лева. С 10 лева ще спечелиш повече, отколкото с 10 000.” Казва: „Как тъй?” Казвам: „Ти ще минеш през гората с 10 000 лева, там има разбойници, ще те оберат. Като знаят, че само 10 лева имаш, ще се откажат да те обират за 10 лева, казват: „Не си струва да се ходи подир него за 10 лева!” Десетте хиляди лева, то е външността на хората. Няма такава голяма цена. Но десетте показва ония възможности, при които човек може да се развива. Едното в дадения случай значи Божествената правда, а едната нула показва правдата, която трябва да възкръсне в нас.

Природата дава на своите деца всяко нещо с брой. Като не знае тези закони, майката казва: „Ще дам на детето си 2 ореха”. Питам: защо именно два ореха? „Тогава ще му дам 3.” Защо именно 3? „В такъв случай ще му дам 4,5,6 или повече.” Защо именно толкова орехи ще му дадеш? За всеки даден случай майката трябва да знае колко ореха да даде на детето си. Например, когато някое дете е своенравно, упорито, майката трябва да му даде 2 ореха. Числото 2, т.е. двете единици са положителни числа. Като се съберат, те образуват числото 2, което представлява магнетически метод, смекчаване на енергията. Числото 2 показва, че единицата, те.е диаметърът в кръга се е завъртял два пъти около себе си. Кръгът пък представлява възможностите, при които разумният живот може да се развива. От друга страна, казвам, че диаметърът при двойката е извършил две трети от своята работа, защото при единицата диаметърът извършва 1/3 от цялата работа, а при двойката - 2/3 от цялата работа. Като се говори за възможности, подразбирам квадрат, плоскости, в които животът може да се проектира и от които вие един ден ще излезете.

Ако по характер детето не е уравновесено, а вие искате да го възпитавате в духа на новото учение, дайте му тогава 3 ореха или 3 ябълки. Числото 3 е закон на равновесие. Ще кажете: „Това вече не е нищо друго, освен суеверие.” Според вас, как трябва да се възпитават децата: да се задоволяват техните желания или не? Възпитателите трябва да знаят значението на числата, защото всяко число представлява живи единици, които могат да помагат, а понякога могат и да противодействат при възпитанието.

Ако искате да развитието у детето чувство на справедливост, давайте му по 4 ореха; ако искате да развиете чувствата изобщо, давайте му по 5 ореха; ако искате да развиете религиозните чувства, давайте му по 7 ореха; ако искате да развиете разсъдъка, да стане философ, да придобие критически ум, давайте му по 8 ореха; ако искате да стане благородно, с възвишени мисли и чувства, давайте му по 9 ореха. Дойдете ли до числото 9, спрете. Не давайте на децата си повече от 9 ореха!

При умножаване на 9 с кое да е число, винаги сборът на цифрите от полученото число дава пак 9: 2x9 = 18 = 1+8 = 9; 3x9 = 27 = 2+7 = 9; 4 х 9 = 36 = 3+6 = 9 и т.н.

При събиране на 9 с което и да е число, резултатът е равен на прибавеното число. Запример: 9 + 5 = 14 = 1 + 4 = 5; 9 + 7 = 16 = 1 + 6 = 7 и т.н.

Във физическия живот до 19 години младите са гъвкави, голяма пластичност имат в тялото, в движенията. Приятно е да видиш хубаво движение. Това хората го запазват до 35 години. След 35 години майката започва да става критична, загубва тази гъвкавост, вече няма тази гъвкавост, едва се огъва. Обикнете числата 19 и 35, те са крайни полюси.

Тези числа, в които не стават никакви промени, те са мъртви числа. Мъртвите числа не реагират. Пясъчното зрънце не се изменява. То си остава все пясъчно зрънце. Но ако вие турите едно житено зърно в земята, то ще се измени. Значи, ако е пясъчно зрънце, не се изменя, ако е житено зърно, се изменя. Един червей може да се превърне в пеперуда. Всяка единица, която може да се раздроби, претърпява една вътрешна промяна. 12:2 = 6. Имате две числа, които се изменят. Числото 6 го наричат число на илюзиите. Но числото 6 всякога означава един завършен процес в органическия свят. Когато две същества се съберат на едно място и извършат една работа, то всякога тази работа се изразява чрез числото 6.

За да има истинско знание, всичките ваши мисли и чувства трябва да знаете как да ги съчетаете. Вие сте влезли в окултната наука, има известно съчетание между мислите, чувствата и постъпките. Всяка една мисъл трябва да я превърнете в чувство и после в дело. Напишете 1, 2, 3. Това число може да е в мисловния свят, в чувствения свят и в света на постъпките. Тогава то се различава. Числото 18 в дадения случай е едно нещастно число. Аз мога да ви докажа това. 18 е дисхармонично съчетание на едно и осем. Едно дисхармонично съчетание в астралния свят е също 666. 999 е едно от най-хармоничните числа. Общият сбор е 27. Когато започнеш една работа, трябва да разбираш закона на доброто. В каквото и да е занятие, ако ти започнеш навреме, ще успееш. Ти може да направиш едно възражение - защо е така. Например в 8 часа се отваря гишето на пощата. Ти може да отидеш преди 8 часа, но ще чакаш. Като се отвори гишето, ти ще бъдеш първият. Но преди да се е отворило гишето, не можеш да си вземеш парите. Или ти отиваш в университета преди време. Но той е затворен. После идва разсилният и отваря.

Ти не можеш да мислиш както искаш. Ти може да мислиш каквото искаш, то е твоя работа. Но за да влезеш във връзка с природата, ти трябва да разбираш нейното време, което е определено. Ако спазваш нейното време, тогава ще имаш каквото искаш и ще го получиш. Но ако ти нареждаш както знаеш, тогава нищо няма да получиш. Съществува един вътрешен закон, той е следният: да допуснем, че сте студент; вие сте вкъщи и не ви се ходи в училище, искате да знаете дали да идете или да не идете. Ако във вас има един непреривен импулс да отидете, не отлагайте. Ако има непреодолимо желание да идете, идете. Но ако във вас се зароди борба дали да идете или не, тогаз имате да проучвате въпроса. Но не оставайте вкъщи, и в единия, и в другия случай. В единия случай отидете в университета, а във втория случай идете по друга работа, но не оставайте вкъщи, и в двата случая ще имате печалба.

Всяко число на колко се дели? Запример, числата от 1 до 10 на колко се делят? Преди всичко, те се делят на 1 и на себе си. А после някои от тях се делят още и на други числа тъй: 4 се дели на 2, 6 се дели на 2 и 3, 8 се дели на 4 и 2, 9 се дели на 3. Туй е от 1 до 10. А разглеждали ли сте делимостта на числата от 10 до 100 и от 100 до 1000? Ще кажете: „Какво от това, ако се дели едно число?” Там, дето едно число се дели, то е слабата страна. Следователно слабата страна на 4 е 2.4, това е един мъж, нали? Той е устойчив, богат, скъперник, нищо не дава, пет пари не дава, слугите бие. Но като дойде една жена и го дели, всичкото богатство излиза от кесията му. Той е делим на 2. Мъжът и жената са символи. Не вземайте туй сравнение в буквален смисъл. Мъжът и жената си символи на ония закони и сили, които работят в живота. Следователно всеки трябва да намери на какво се дели той. Ония хора, които много се делят, наричат ги в химията „неустойчиви съединения”.

Щом има спор, нещата трябва да се съберат. Та казвам: сега можете да приложите закона. Ще кажете: какво приложение има? Например едновременно имате две противоположни мисли в себе си. Вие сте и студент, и профеcop. Имате два резултата, ще ги съберете, ще съберете положителното и отрицателното и това, което получите, ще се раздели на две. И няма да бъдете далеч от истината. Един закон е това, един вътрешен закон. Да допуснем, че ти срещнеш един беден човек и нещо ти каже: дай на този беден човек 20 лева! После си казваш: много е, няма да му дам 20 лева, а ще му дам 5 лева. Тогава пресметни си - 20 и 5 дава 25, делено на 2, дава 12 и половина. Дай му толкова! Това е право! Срещнеш едно дете и нещо ти каже: дай му 10 стотинки! А ти си кажеш: 5 стотинки. Тогава пак ще събереш 10 и 5 - 15, делено на 2 - 7 стотинки и половина. Щом имаш една положителна мисъл и една отрицателна, веднага събери ги, тогава се уравнява.

За пътника числото 1 е добро число. За земеделеца числото 1 е лошо число. Числото 2 е добро число за него. За семейния числото 3 е добро. Онези, които се женят, ако нямат числото 3, целият им живот ще бъде нещастен. За религиозния човек трябва да има числото 4, за да бъде щастлив. За светския човек числото 5 е щастливо число. А пък за онези, които гледат Месечината - числото 6. За онези, буквоядци в света - числото 7. Човек, който иска да бъде аристократ, да вземе числото 7. Като ви наброявам тия числа, вие ще си извадите съвсем особено заключение. Тия числа имат съединение помежду си. Числото 1 може да го съединиш с 2 при известни условия, може да го съединиш с 3, 4, 5, 6. От всичките тези комбинации може да извадите нещо много хубаво. Трябва да знаете както един химик да съединявате елементите, и тогава може да извадите разни съединения. Запример, ако водата, която пием, не беше съединена, ако кислородът и водородът не бяха съединени, не щяхме да имаме вода на Земята. После, ако водородът и кислородът не бяха разединени във въздуха, ние не щяхме да имаме въздух, а една по-рядка среда, в която да дишаме.

Който не знае да умножава числото 2, може да пострада. Ти, като хванеш числото 2, веднага трябва да го умножиш. Ако не го умножиш, спукана ти е работата. Грънчарят, който не знае да умножава числото 2, всичките му грънци се пукат. Земеделецът, който не знае да умножава числото 2, нивите му не дават, той едва си изкарва прехраната. На музиканта, който не знае да умножава числото 2, постоянно се късат струните, инструментът се пука.

Коя е мощната сила, която може да определи числото 2? Щом числото е 2, това е Любовта. Мощното в света е единицата, това число, което с нищо не може да се замени, то е най-силното число, то не може да се огъне с нищо. Само едно число има, което може да огъне единицата, това е числото 2. А пък така поставено 2 като 2/3, 2 може да се повлияе само от числото 3. Какво представлява числото 3? Това е отношение. В дадения случай само 4, само детето е в сила да предизвика любовта на майка си. Никое друго същество не е в сила да предизвика любовта на майка си освен детето. Ти на един търговец как ще предизвикаш любовта? Със стоката. На майката? С детето. Ти на един учен човек с какво ще привлечеш любовта? С книгите, със знание. Но числото 3 в даден случай е онова, което може да предизвика числото 2. Питам тогава: по тези разсъждения, кое число е по-силно, 2 или 3? [Три.] Защо? [Защото огъва най-мощното число - 2]. Не, двете огъва. Сега, остава един въпрос неразбран у вас, понеже вие разбирате чисто материалната страна. Мислите ли, че онази форма, в която е турено едно дете, че това е детето? Че това дете, като стане дядо с мустаки и изгуби своето детинство, стане на 70 години, де е тогава детето? Двете огъва. Помнете, че ние имаме число, в дадения случай числото 3 не може да остарее. Щом остарее, то не е числото 3, то е сянка. Всички неща, които остаряват, те са сенки на битието. Щом известна ваша идея се промени, тя е сянка.

Как ще умножиш числото 2? 2 х 2 ще го умножиш - дава 4. От 4 ще извадиш 1 и числото 3 ще те спаси. Сега, това, което ви говоря, е за онези, които мислят. Всички не могат да мислят. Младата мома, която търси своето щастие, търси един момък. Щом го намери, намира своята смърт. Но понеже трябва да се умножат, момата е умножена на две с баща си и майка си - 2 по 2 ще станат 4. И момъкът се умножава на баща си и майка си, и става 4. За да се извадят двамата, трябва да се умножат. Единият се умножава с числото 2 на баща си и майка си, и момата се умножава на числото 2 на баща си и майка си. Сега може да ме питате: защо? Процесът на умножаването е процес на увеличаване. Човек трябва да измени своето положение. Защото пътят, по който вие се движите, трябва да го разбирате. Има хора в света, които разбират този закон. Ако един войник влезе на бойното поле и умножава, той може да мине през град от куршуми, без да го закачи нито един. Той умножава постоянно на 2. На бойното поле има мъртва зона. През тази мъртва зона никакъв куршум не може да мине. Онзи, който стреля, се прицелва, но другият мръдне. Той насочи към него, но никога не може да го улучи. Мери към него, но той се лъже, той не знае къде ще удари. Той вижда - като че е пред него. Някога в живота си вие се боите, страхувате се, че ще ви се случи някакво нещастие. Вие виждате куршума, насочен към вас. Тази пушка цели вас, но не сте вие. Запример, някой път вие чувствате, че ще умрете. Ще умрете, но не вие, някой друг ще умре. Вие безпредметно се тревожите. Един ден, когато ни най-малко не мислите, че ще умрете, тогава вие ще умрете. Щом ви кажат, че ще умрете - се отлага. Щом мислите, че няма да умрете, тогава трябва да знаете, че смъртта ще дойде. Този закон е верен. Някой път мислите, че някаква радост ще дойде - радостта няма да дойде. Пък някой път мислите, че радостта няма да дойде - тогава ще дойде.

За да се постигнат нещата, ти трябва да има да обичаш някого в света. Ако поне един човек не обичаш, ти не можеш да бъдеш щастлив човек. Щастието започва не изведнъж. За да изправите числото 2, 2 трябва да се влюби в числото 1: 1 плюс 2 е равно на 3. По никой друг начин не можете да изправите числото 2! И като се влюби в числото 1, ще имаме резултат 3. 3 ще бъде обект, предметно учение. Една жена се е влюбила в един мъж. Детето е вече обект. Тази жена става майка, в нея се заражда ново чувство. Ако тя не може да има дете, тя няма да знае какво нещо е майка. Следователно, ако ти не можеш да се влюбиш в една мисъл и да родиш нещо, да имаш обект, с който да се занимаваш, ти нищо не можеш да направиш.

8000 х 12 х 4 х 7 х 52 х 365 х 24 х 60 х 60 равно на числото на годините от създаването на света.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...