Jump to content

ПЕНТАГРАМА


Ани

Recommended Posts

ПЕНТАГРАМА

И тъй, който приема мъчението, става красив и в него постоянно приижда Божественият живот. Такъв е законът на Бога. Бог е постоянно на страната на слабите. Всеки, който се хвали, че е силен, Бог му казва: „Хайде, да се преборим!” Господ започва да го тъпче, за да го убеди, че не е силен и че е една от малките единици. Ако напишете едно число с 10 нули и на края поставите една единица, и вземете отделно друга единица, можете ли да намерите колко пъти тази единица е по-голяма от числото с нулите? Числото с нулите е 00000000001. Като се изчисли, получава се 1/10 000 000 000 част от цялото. Ще кажете: „Ние разбираме тази 1/10 000 000 000 част.” Можете ли да опишете пътя, по който тази единица е минала, за да се раздроби на толкова малки частици? Това е законът на инволюцията, на слизането. Ако бихме обяснили тези нули чрез закона на мъчението, щяхме да имаме един велик свят. Всяка нула показва световете, през които е минала единицата.

Онзи българин, който знае свойствата на числата до 31, той може да помогне на целия български народ и ще го изведе от всичките мъчнотии, които има. Но аз не съм срещал нито един българин, който да ги знае. В България няма българин, който знае свойствата на числата до 31. Даже не съм срещал българин, който знае числото 4, свойствата на квадрата. Цяла магия е там. Тези числа да ги съпоставите. Неразбраните работи са гениални работи. Това, което разбирате, е в реда на нещата. В това, което не разбирате, там се крие всичкото - в неразбраните работи на природата. Това не е срамота. Не че не разбирате, но не знаете какъв е резултатът. Всички онези обикновени работи, които започват с печалба и свършват със загуба, вие знаете какъв е резултатът. Но там, дето започват със загуба и свършват с печалба, вие не знаете какви са резултатите. Например, резултатът, с който човек започва, първият резултат, създаването на човека. Бог създава света. Адам е числото 1. Второто число е 2 - създава се жената. Това е печалбата, с която се започва. Обаче в края има една загуба. Те съгрешиха, дойде загубата. Дойде едно число 3. Този адепт като дойде в рая, образува съчетанието с числото 2. Направи едно прегрешение. На какво е равно всичко? Изгубиха рая те, резултатът е нула. Това е изпъждането от рая.

Сега човек започва друг един процес. Започва се с процеса на Христа. Той представя пак числото 1. Вземете евреите и еврейския народ, това е числото 2. Резултатът е смъртта. Имате пак загуба. Със загуба започва, но това учение минава в другите народи и го възприемат. При Христа вие не знаете какъв ще бъде резултатът. Имате друга една печалба, но не знаете крайния резултат. При изпъждането на човека имате страданието. Сега започва друг един процес на страдание. След страданието започва печалбата. Какъв ще бъде резултатът, вие не знаете. При първия процес човек като съгрешил, изгубил, резултатът е нула. При втория процес, след големите страдания и изпитания, които цялото човечество ще претърпи, казват, че след това ще дойде голямата печалба. Вие не знаете какъв ще бъде крайният резултат на човешкото въздигане. Никой не го знае. Знаещият знае, но обикновеният човек не го знае. Вие започвате със страданието, но не знаете след страданието какво ще дойде. Знаете, че ще се измени онзи Адам. Но какво ще добиете, не знаете. Знаете, че ще дойде нещо в нас.

Числото 4 е най-строгото число, което съществува в нашия живот. Това число знаете, че е кръстът, страданието. У човека, който е създаден по образ и подобие Божие, щом туриш ръцете настрани, ти страдаш, започва страданието. Но за да избегнеш страданието, какво се изисква? Ако твоите крака са свързани, ще страдаш. Но ако твоите крака са свободни, то кръстът ще дойде в движение. Щом твоят кръст се движи, ще се измени положението.

Числото 4 е квадрат. Ти от него не можеш да излезеш навън, ти си ограден, ти си в обсадно положение. От числото 4 само числото 5 може да те изведе. То е път, през който може да излезеш навън. Имате тогава пентаграма. Онзи, който разбира този закон, той е турил числото 5 във вид на един нож. Човешкият нож, това е човешкият език.

Та, казвам сега: спрете се върху числата 1, 2, 3, 4. Вземете числото 5 като прицелна точка за изходен пункт. Всеки един да си направи един малък опит. Направете един квадрат и направете една пермутация. Направете пермутациите, направете 4 квадрата, в които да турите тия числа. Ще турите в един квадрат 1, 2, 3, 4. Ще направите втори квадрат и ще разместите числата. Двата втори квадрата ще бъдат във възходяща степен, а двата квадрата в низходяща степен. Единият започва с печалба и свършва със загуба. Другият започва със загуба и свършва с печалба. Едните резултати ще бъдат знайни, а другите - незнайни.

Не считайте, че в самите числа има нещо. Това са символи, проводници на известни енергии. Трябва да знаеш всяко число каква енергия има в себе си. Трябва да намериш онзи център, от който можеш да черпиш тази сила. Значи 2, това са двете очи. 1 какво е? 3 какво е? Очите и носът заедно. 4 какво е? Колко сетива има човек? Две уши, две очи, носът - три, устата - четири. 1, 2, 3, 4 показва, че този човек работи с четири сетива: с очите, с ушите, с носа, с устата си. Питагор е разгледал числата до четири, Питагор е разгледал само главата на човека. Резултатът на човешката мисъл, то са човешките ръце и човешките крака.

1, 2, 3, 4 е изпитание на страданието. После иде петте. Това е голяма наука. Едва сега там започва цялото човечество. Четири като знаете, ще страдате. Но след страданието какво ще дойде? Знаеш, че няма да страдаш. Но какъв ще бъде животът, не го знаете. Както сега човек може да живее, то е числото 4. Кризи, боледуване, но ще мине този период. После иде числото 5. Това значи, че човек ще стане разумен. Има по пет пръста на ръцете си и на краката си. У животните, конят например, има копита. Всичко е свързано там. Конят изучава числото 1. Волът изучава числото 2. Затова неговото положение е много тежко. Раздвоен е кракът на свинята, тя изучава числото 2. Копита има ли тя? Свинята я хранят, тя квичи. Волът постоянно носи хомота, той оре. Казват му: „Хайде, синко, ще се оправи тази работа. Като изучиш числото 2, после ще изучиш числото 3.“

Ти вървиш по пътя, срещаш един вол. Ти си измъчен, скъсан си в университета. Тогава си в положението на вола. Волът има раздвоени копита, но има и два рога. Казвам: много хубаво, като вола ще работиш, и като вола ще употребиш рогата си. Ако ти израснат рога, ще се освободиш. Животните само рогата ги освобождават. Някои турят на дявола рога. Старите адепти са туряли един рог на Мойсея. Като срещнеш вола, ти кажи: „И моите рога трябва да изникнат”. Но ако ти имаш рога и не знаеш как да ги употребяваш, тогава си дете, ще те впрегнат и ще ореш цял ден. Аз съм забелязал във вола, той е станал крайно нетърпелив. Волът казва: „Един ден аз ще започна да употребявам тези рога. Сега само залъгвам господаря си. Като започна да ги употребявам, господарят няма да ме храни със слама вече.” Волът като научи смисъла на своите рога, той хвърля волската кожа, не е вече вол.

Това е преминаването на видовете от една форма в друга. Когато интелигентността, която е свързана с известна форма, се засили, формата се променя. Всяко едно животно може да разцъфти както един цвят при известни благоприятни условия. Учениците на Питаго-ра са учили свойствата на числата от 1 до 4. Гърците до там са отишли. Гърците по-далече не можаха да минат. Те търсиха изходния път и започнаха в изкуствата с числото 5. После цялата култура мина в Западна Европа. Сега европейските народи разрешават числото 5. Това е моралността на човека.

Всеки, който е в числото 4, той няма морал, той е едно животно. Той като животно е силен. Той може да разреши всичко, той се е научил да разрешава. При числото 4 искаш да разрешаваш. Например волът боде, това е числото 4. Ти не излизаш вън от заплетения квадрат или от кръга. А пък при числото 5, ти вече имаш един изходен пункт. При 4 имаш сетива - пипане, вкус, обоняние, слух. Но висшето сетиво е зрението. То е изходният пункт. Това, което виждаш, то е, което спасява света. Това, което слушаш, и то спасява. Но ако слушаш и не виждаш, ти нямаш изходен път. Ще се намериш в един замотан кръг. Значи зрението е петото сетиво, чрез което излизаш от лабиринта, в който си се вплел. От там започва човешката мисъл. Като дойде зрението, тогава слухът, обонянието, вкусът и пипането дохождат в друга гама. Като виждаш, ти вече другояче слушаш, пипаш, вкусваш и миришеш.

По какво се отличава силният поглед? Този човек вижда надалече. Има сила да вижда надалече. Ако виждаш надалече, силен поглед имаш. Ако не виждаш надалече, слаб поглед имаш. После казваме: красив поглед има той. В какво седи красивият поглед? Красивият поглед седи не само в това да виждаш, но да виждаш хубавите страни. Или красивият поглед седи в различаването. Не само да виждаш надалече, но да виждаш красивите страни. В красотата влиза хармонията. Туй е музикалната, външната страна. А пък добрият поглед е вътрешното съдържание. Добрият поглед вижда не само далечните работи, не само красивото, хубавата страна, но и това, което може да влезе в живота. Защото само в света може да влезе животът.

Искаш да развиваш погледа си, ще ви дам едно практическо приложение. Човек трябва да има ясна представа за идеите в ума си, за да има ефект. Това е практическо правило. Силният човек владее много, не само в дадения случай. Силният може да направи много неща, има голямо пространство. Силен човек е онзи, който има разбиране и може да разрешава задачите. Силата на един човек не седи в разрешаването на една задача само. Ако вашият поглед е слаб, той не прониква надалече. Но щом се каже „силен поглед”, разбираме да виждаш какво става на Черния връх като с бинокъл.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...