Jump to content

Школата: Учителят, Братството и Школата


Ани

Recommended Posts

ШКОЛАТА

УЧИТЕЛЯТ, БРАТСТВОТО И ШКОЛАТА

Георги Стойчев

„Един Учител има в света. Учител в света е само Бог. Когато Христос казва на учениците си: „Един е вашият Отец“, Той подразбира Великия Учител. Чрез Учителя, в универсалния смисъл на думата, познава- ме великата Божия Мъдрост, която внася истинското Знание в света, всички живи импулси и идеи в живота. Един е Великият Учител в света, много са неговите проявления.Едно е Знанието, една е Светлината, но Знанието от едно място не идва и Светлината през един прозорец не влиза.“

„Учител е само Онзи, у Когото няма никакво насилие. Той е силен, но не упражнява насилие.

Учител е само Онзи, у Когото няма никаква лъжа. Неговата възвишена разумност изключва всякаква лъжа.

Учител е само Онзи, у Когото няма никакво зло. Неговата доброта изключва всякакво зло.“

/ Беинса Дуно, „Учителят говори“ /

Учителят става Учител, когато намери своите ученици. Ученикът става ученик, когато намери своя Учител.

Учителят се проявява на Земята в определени върхови моменти от развитието на човечеството, като разумен подтик вътре във всеки човек. Познаването на Учителя е духовен процес, свързан с Школата, с пътя на ученика.

За да се прояви Великият Учител, трябва всички разумни същества да се обединят. Христос е колективен дух, в Който са обединени всички Синове Божии, чиито души и сърца бликат от Любов и Живот. Един ден хората ще разберат, че в света има една велика правова държава, чиито граждани , Синовете Божии, са най- разумните същества, които живеят според Божия Закон и вършат Божията Воля. Тази правова държава е единствената Велика Общност, която съществува в света - Великото Всемирно Братство, глава на което е Христовият Дух. Когато някои мислят, че могат да се противопоставят на тези братя, това показва, че те не разбират дълбокия смисъл, който се съдържа в понятието „Бял Брат”, защото са под влиянието на друга една ложа от интелигентни същества, с диаметрално противоположни разбирания за живота. Тази ложа е така нареченото Черно Братство.То има своето място през земния период от еволюцията на Божествената Анхира, но неговото време е определено и силата му е ограничена.

Само онзи, който е в състояние да преодолява атаката на тъмните сили в себе си , може да служи на Светлината. На него Небето поверява трудни и отговорни задачи тук на Земята, само той може да бъде съработник на Бога. В неговото сърце принципите Любов , Мъдрост , Истина светят като три мощни слънца, които радиират сила и знание. Душата му е като една от безбройните Вечерни звезди, в неговото съзнание живеят всички разумни същества и той живее във всички съзнания.

Бялото Братство не е някакво видимо за хората общество или организация. Тези велики братя работят в духовните сфери на Земята. Те определят нейното настояще и бъдеще, ръководят своите избрани, внушават, указват в умовете на готовите души пътя за тяхното повдигане. Държат в мощните си ръце съдбата на човечеството. Направляват действията на държавниците, дипломатите, политиците.

Земното Бяло Братство е отражение, проява на Йерархията - Всемирното Бяло Братство, което съществува в космичното пространство. Бялото Братство на Земята е почвата, в която Учителят посява идеите, за да се проявят в конкретна форма. Така Мировият Учител Беинса Дуно даде на земното човечество знанието за Сътворението в над четири хиляди беседи, в окултните музикални упражнения, които са чудесен метод за пресътворяване на вътрешния свят на човека, и в Паневритмията, чрез която проектира идеите на Божественото творчество в определени геометрични форми, очертани от движенията на тялото. Новият свят получи своята духовна матрица, своя холограмен образ.

По законите на резонанса В земното Бяло Братство се промъкват и деструктивните сили на другото братство, което нарекохме Черно. Братята и сестрите усещат борбата, която се води, като центробежно и центростремително движение на идеи, мисли и чувства вътре в Братството, където става генерално противопоставяне на силите на единството и разединението. Вече казахме, че на силите на злото остава кратък период от време да се проявят, затова те бързат и са агресивни. Последните две качества са сигурен белег, по който можем да ги разпознаем, независимо от блестящите одежди, в които са облечени и от силата, с която разполагат.

Върховен момент в работата на Учителя на Земята беше откриването на Школата: Младежки окултен клас и Общ окултен клас. В класовете Учителят даде великото Знание на живота В достъпна, отворена за всяко човешко съзнание, но скрита за обикновената човешка интелигентност форма. Имало е още една, неизвестна Школа, в която Учителят е разкривал езотеричното знание на високо духовно поле за избраните и за невидимите си слушатели.

Братството и Школата съществуваха заедно, по едно време, на едно място, но имаха своите различни задачи. Чрез Братството Учителят осъществи връзката между света и Духа, създаде възможност определени форми да се проектират и оживеят в съзнанието на обществото и човечеството. За такава форма можем да приемем братското селище, което Учителят нарече символично „Изгрев”. То вече не съществува, но по света има хиляди така наречени планетарни селища, които са основани на принципите на духовното знание, практика и опит. В този смисъл Братството е видимата страна на Школата, а Школата е духовната страна на Братството. Братството е предверието на Школата, където се опитват и изпитват кандидатите за ученици, така както кандидатите за посвещение са минавали през изпити, преди да бъдат приемани за ученици в древните светилища. В този смисъл Школата е духовно явление, проектирано В нашия земен свят. В Школата душата влиза В съзнателна връзка с Възвишените Същества и с Учителя. Подготвителната фаза на Школата е Братството. В Братството има слушатели и вярващи, В Школата има само ученици.

Кандидатът за ученик трябва да се справи преди всичко със своята личност. Личността е родена от първия принцип, който има стремеж да владее, да се налага, да управлява. В душата, като антипод на личността, е заложен Вторият принцип - живот за Цялото.

В Братството тези два принципа са В непрекъснато стълкновение. Личността дава възможности за проявление на света в човека, а душата - за проявление на Духа. В Братството човешката личност е поставена пред изпитания, които може да разреши, ако даде нова посока за проявление на ума и сърцето. Умът и сърцето са двете антени, чрез които човек има възможност да влезе в контакт с Духа и душата, със Светлите Същества, с Космическия Разум, който има своите проявления извън човека и в човека. Учителят казва: ’’Всеки трябва да се запознае поне с един от видните професори на Природата, които да му помагат в трудните моменти от неговия живот. От познанството Ви с видните професори на Природата зависи вашето повдигане. Като се ползват от това познанство, мнозина изпадат в заблуждение и казват, че имали някакво откровение. Не! Школата на Природата с нейните видни професори е научна школа, основана на трезва и съзнателна работа, а не на сънища и откровения. Ученикът трябва да работи много над себе си, за да се свърже с Възвишените Същества на космоса, С Бога. ”

„Школата, в Която влизате, се нарича Християнска, окултна, научна Школа. Християнска е, защото законите, които се изучават, трябва да ги приложите най-първо за благото и повдигането на другите. Окултна е, защото с тези закони ще работите за развитието на вътрешните скрити сили, добродетели и способности. Научна е, защото всичко се проверява на опит.“

Школата, както казахме, е духовно явление, проектирано на Земята. В Школата се осъществява контактът между духовния и физическия свят. Тук тези светове се срещат и обменят своите сили и енергии. За да се поддържа тази връзка, най-важното условие е хармонията във вътрешния свят на всеки поотделно и между учениците. Затова в Школата не се разрешават никакви спорове, които нарушават хармонията, унищожават духовната й мощ и я превръщат във форма без съдържание. Силите на лявото посвещение добре разбират този закон и използват неовладените лични амбиции, за да внасят спорове и разединение. Тези личностни амбиции действат в повечето случаи на подсъзнателно ниво. Затова основната задача, която се поставя пред кандидата за ученик във всяка окултна школа, е да прояви братското чувство и Любовта, която огражда ученика със светлата си броня и го освобождава от неговата личност. В този смисъл Братството стои В основата на Школата.

В сърцето и ума на ученика от окултната Школа първо се проявяват отрицателните сили и енергии. Добре е ученикът, още на прага на Школата, в Братството, да научи закона за тяхното трансформиране, да им даде възходящо направление. Учителят казва: „Закон е: Всеки първоначален подтик В Битието е дисхармоничен и В последствие постепенно се хармонизира. Защо е така - никой не знае.” Ако кандидатът за ученик влезе в Школата извисен и чист, с богат духовен опит, той ще срещне по-малко противоречия. Ако не е постигнал тези качества предварително, дълго ще остане в преддверието на окултната Школа.

Една от най-важните задачи на учениците В Школата е да не се занимават със злото, а да използват неговата енергия. Ученикът не се занимава с проявите на злото в себе си и в другите, а ги превръща в източници на знание и във възможност за постигане на абсолютен самоконтрол. Когато мисли за Доброто, ученикът се свързва с Белите Братя, приема тяхната Любов и Мъдрост.

Проявата на физическите форми се основава върху принципа на поляритета. Активният принцип и пасивният принцип са винаги в равновесие, за да могат формите да съществуват на физическото поле. Братството като организация, като проявление на Космическото Братство на Духа, не може да избегне този закон. Затова в него присъстват поне 10% представители на лявото посвещение. Те са достатъчни, за да създадат нужното напрежение, което да държи будни душите на верните и предани ученици, както и да служат за отдушник на отрицателните сили и енергии, които, казахме, първи изкласяват във всяка окултна Школа. На Ученика е абсолютно забранено да класифицира кой към кое Братство принадлежи.

Школата, която Учителят създаде, е по образец на Великата окултна школа на Бялото Братство на Слънцето. „Ние сме една Школа, едно Братство, което има клонове по цялата вселена. Такива школи има на всички планети, които са пое прякото ръководство на планетните духове, а Школата на Слънцето е под прякото ръководство на Христа, върховният Ръководител и Учител на школите на Бялото Братство по цялата вселена.”

Всеки от планетните духове е изразител и носител на един от Цветните лъчи, на които се разлага бялата светлина - емблема на Христовия Дух. Мисията и задачата на всяка планетна школа е в зависимост от лъча, от който произхожда.

Има школи на Земята, които са под ръководството на Планетния дух на Меркурий, който свети с жълт цвят и звучи в тона „ми”. Те дават методи за развиване на обективния ум и за изучаване вътрешната страна на физическия свят, скритите качества на всички физически явления: минерали, растения, животни, хора, изучават силите, които действат в тях. Тук се крие произходът на окултната медицина.

Школите, които се намират под ръководството на Планетния дух на Венера, който свети в син цвят и звучи в тона „Ла”, са породили всички изкуства. Те изучават света от естетическа гледна точка, красотата и хармонията в природата и човека.

Школите, които се намират под влияние на Планетния дух на Марс, който свети в червен цвят и звучи в тона „До”, помагат за развиване на човешката воля като инструмент за работа със силите на материята. На тези сили се дължи механичното организиране на материалните форми - етап от еволюционното развитие и техническият прогрес в наши дни.

Школите, които се намират под ръководството на Планетния дух на Сатурн, който свети във виолетов цвят и звучи в тона „Си”, пробуждат философската мисъл на човека. Те са научили хората да мислят логично и причинно. Те дават методи за извличане на опитностите от миналото, скрити дълбоко в подсъзнанието. Сатурн създава първичните форми като материя от мисъл.

Школите, които се намират под ръководството на Планетния дух на Луната, която свети със зелен цвят и звучи в тона „Фа”, развиват въображението, сензитивните способности на човека, религиозното чувство, мистичното преживяване. От тях произтичат окултните приказки, безсмъртните литературни произведения на всички времена.

Школите, които са клонове на Централната Школа на Бялото Братство със седалище на Слънцето, имат за емблема белия цвят, който съдържа всички цветове, и включват в себе си задачите и методите на всички други школи. Такава е Школата на Учителя Беинса Дуно. Както Слънцето е носител на Живот, така Школата на Учителя дава методи за придобиване на Живота, защото Животът е почвата, върху която се развиват всички способности и добродетели. Животът произтича от Любовта. Затова Учителят полага Любовта като основен принцип на Школата. Върху Живота като почва изниква знанието, което изучава Природата като жив организъм, като тяло на Бога. Това е Великото Знание, което включва в себе си науката, религията, изкуството.

За първи път в историята на окултното познание вратата на Школата беше широко отворена. С това ще се запомни нашия изпълнен с противоречия двадесети век. Знанието, което се е предавало тайно от уста на уста, беше дадено на цялото човечество. Сега окултните истини се популяризират, влизат в човешкото съзнание по различни пътища, намират своите адепти в научните среди - в областта на физиката, математиката, химията, биологията, психологията, медицината, изкуството. Учените и популяризаторите на окултното знание са пратеници на Бялото Братство. Те са силни, защото не се афишират. Със своето естествено поведението изграждат В общественото съзнание привлекателния образ на неизвестния Все още човек на бъдещето.

Учителят казва: „Науката ще стане окултна и окултизмът - научен.” Очакваме тази велика среща през новото хилядолетие.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...