Jump to content

Легенда към картата на Велико Търново с местата където е Учителя е посещавал.


Recommended Posts

 

ЛЕГЕНДА:

LEGEND

Uchitelat_Veliko_Tarnovo_013.jpg?fbclid=

1. Места, къдетоУчителят е изнасял беседи (всички са публикувани)

Места, гдеУчитель выступал с беседами:

Buildings where the Master delivered lectures (all of which have been published):

*

Читалище „Надежда“ , ул.“ Читалищна“ 9

Читалиште „Надежда“ , ул. Читалиштна 9

Community centre „Nadezda“ , 9 Chitalishtna Str

*

Модерен театър, ул. „Стефан Стамболов“  50 (Учителят изнася публична беседа на 24.08.1919г,- „Космичната обич“ )

Модерен театр, ул. Стефана Стамболова, 50

Modern Theatre, 50 Stephan Stambolov Str. (There, on August 24, 1919 the Master delivered a public lecture - „The Universal Love“)

*

Вилата на Бялото Братство, ул. „П.К.Яворов“  85

Дача Белого Братства, ул. П. К. Яворова, 85

the White Brotherhood Villa, 85 P. K. YavorovStr.

*

2. Места за посрещане изгрева на слънцето:

Места, где встречали восход солнца:

Places for watching the sun go up

*

хълм Картала

холм Картала

the hill of Kartala

*

местност Алпийски дом

местность Альпийский дом

the vicinity of the Alpine Hut

*

3. Къщи, в коитоУчителяте отсядал:

Дома, гдеУчитель останавливался:

Houses in which the Master stayed:

*

къщата в село Арбанаси, където е написал „Заветът на цветните лъчи на светлината“

дом в деревне Арбанаси, где он написал „Завет цветных лучей света“

The house in the village of Arbanassi where he wrote The Testament of the Colour Rays of Light

*

вилата на съборите, ул. „П.К.Яворов“ 85 (в момента жилищна сграда)

дача соборов, ул. П. К. Яворова, 85 (сейчас жилищные дома)

The villa where the Gatherings were held, 85 P.K.Yavorov Str.(at the present momenta block of flats)

*

къщата на семейство Иларионови, ул. „Зеленка“ 28

дом семьи Илларионовых, ул. Зеленка 28

The Illarionovs'house, 28 Zelenka Str.

*

вилата на семейство Иларионови, над чешмата Мармарлия

дача семьи Илларионовых, около источника Мармарлия

The Illarionovs' villa, up drinking fountain Marmalia

*

4. Къщи, в които е лекувал последователите си:

Дома, в которых он лечил своих последователей:

Houses in which he healed his followers

*

семейство Бойнови, ул. „Медникарска“ 12

семьи Бойновых, ул. Медникарска, 12

the Boinovs' house, 12 Mednikarska Str.

*

семейство Дивитакови, ул. „Стефан Стамболов“

17 the Divitakovs' house, 17 Stephan Stambolov Str

*

семейство Иларионови, ул. „Зеленка“ 28

семьи Илларионовых, ул. Зеленка, 28

the Illarionovs' house, 28 Zelenka Str

*

семейство Здравка и Драган Попови, ул. „Гурко“

семьи Здрявки и Драгана Поповых, ул. Гурко

Zdravka and Dragan Popovs, Gourko Str.

*

Мария Карачорова, ул. „Асен Русков“ 8

Марии Карачоровой, Асена Рускова 8

Maria Karachorova, 8 Asen RuskovStr.

*

Стефка Симеонова, ул. „Ал. Пенчев“ 1 (първата права от ляво надясно)

Стефки Симеоновой, ул. Ал. Пенчева, 1

Stephka Simeonova, 1 Al. Penchev Str (the first one standing from left to right)

*

Атанас Добревски, ул. „Константин Кисимов“ 26

АтанасаДобревского.ул. К. Кисимова, 26

Atanas Dobrevski, 26 Konstantin Kisimov Str.

*

Константин Борисов, ул. „Стефан Стамболов“ /в момента е празна площадка/

Константина Борисова, ул. Стефана Стамболова (сейчас там дома нет).

Konstantin Borisov, Stephan Stambolov Str (a vacant lot at the moment)

*

Кина Параскова, ул. „Цанко Церковски“ 1

Кины Парасковой, ул. Цанко Церковского, 1

Kina Paraskova, 1 TsankoTsarkovski Str

*

5. Къщи, в които е правил френологически изследвания:

Дома, где проводились френологические исследования:

Houses in which he conducted phrenological studies:

*

семейство Калпакчиеви, ул. „Марино поле“ (в момента жилищни сгради)

семьи Калпакчиевых, ул. Марино поле

the Kalpakchievs1 house, Marino Pole Str. (at the present moment a block of flats)

*

семейство Бойнови, ул „Медникарска“ 12

семьи Бойновых, ул. Медникарска, 12

the Boinovs’house, 12 Mednikarska Str.

*

семейство Иларионови, ул. „Зеленка“ 28

семьи Илларионовых, ул. Зеленка, 28

the Illarionovs' house, 28 Zelenka Str.

*

семейство Перьови, ул. „Медникарска“ 11

семьи Перевых, ул. Медникарска, 11

the Periovs' house, 11 Mednikarska Str.

*

семейство Дойнови, ул. „Медникарска“ 9

семьи Дойновых, ул. Медникарска, 9

the Doinovs' house, 9 Mednikarska Str.

*

Зорница Петкова, ул. „Етър“ 2(в момента хотел)

Зорницы Петковой, ул. Етыр, 2 (сейчас гостиница)

Zornitsa Petkova's house, 2 Etar Str. (atthe present moment a hotel)

*

Христо Христов, ул. „Цанко Церковски“ 8

Христо Христова, ул. Ц. Церковского, 8

Christo Christov's house, 8TsankoTsarkovski Str.

*

6. Къщи, в които е канен на спиритически сеанси:

Дома, в которые его приглашали для проведения спиритических сеансов:

Houses where he was invited for spiritistic seances:

*

Мария Казакова, ул. „Марино поле“ (в момента поликлиника)

Марии Казаковой, ул. Марино поле (сейчас поликлиника)

Maria Kazakova's house, Marino Pole Str.(at the present moment a polyclinic)

*

Кина Маркова, ул. „Светогорска“ 10 (тази къща оживява в спомените на Борис Николов - „Всемировия Учител Беинса Дуно и Велико Търново том II, стр. 143-147)

Кины Марковой, ул. Светогорская 10

Kina Markova's house, 10 Svetogorska Str (this house is brought to life in Boris Nikolov's memoirs quoted in The Universal Master and VelicoTurnovo, vol II, p. 143-147)

*

Христина Александрова, ул. „Светогорска“ 20

Христины Александровой, ул. Светогорска 20

Christina Alexandrova's house, 20 Svetogorska Str.

*

Стефан Куртев, ул. „Кефалов“ 29

Стефана Куртева, ул. Кефалова29

Stephan Kourtev's house, 29 Keffalov Str.

*

7. Чешми, които е ползвал:

Чешмы, которыми он пользовался

Drinking fountains which he used

*

Мармарлия

Мармарлия

Marmarlia

*

Беляковско шосе (в момента бензиностанция)

Беляковском шоссе, на месте теперешней бензоколонки

Beliakovsko Shose,at the place of the present day petrol station

*

село Арбанаси и Лакото

в деревне Арбанаси и местность Лакото

the drinking fountain in the village of Arbanassi

*

8. Къщи и имоти на Бялото Братство:

Дома и другое имущество Белого Братства:

Houses and estates belonging to the White Brotherhood

*

ул. „П.К.Яворов“ 85 (отчуждена безвъзмездно; Стамат Тодоров Михайлов от 1923 г. до 1964 г. поддържа имотите на Братството, а от 1946 г. е негов ръководител.)

P. К. Yavorov Str.(alienated gratuitously)

*

къща в село Арбанаси, водеща се на името на Драган Попов -адвокат, продадена

дом в деревне Арбанаси, на имя адвоката Драгана Попова, продана

A house in the village of Arbanassi, figuring under the name of Dragan Popov, a lawyer, sold

*

къща в село Арбанаси, водеща се на Константин Иларионов -офицер,продадена

дом в деревне Арбанаси на имя офицера Константина Илларионова, продана

a house in the village of Arbanassi figuring under the name of Konstantin Illarionov, an army officer

*

къща, в която е основана комуната, собственост на сем. Камбурови, продадена на Буланов

дом, в котором основана коммуна, собственность семьи Камбуровых, проданная Буланову

the house in which the Commune was founded, belonging to the Kambourovs' house sold to Boulanov

*

лозя дарени от: Анастас Бойнов - 4 дка, Ив. Дивитаков - 2 дка, Ив. Дойнов Кехайов -12 дка

виноградники, подаренные Анастасом Бойновым - 4 декаров, Иваном Дивитаковым - 2 декара, Иваном Дойновым Кехайовым -12 декаров

Vineyards made over by: Anastas Boinov (4 decares), Ivan Divitakov (2decares), Ivan Doinov Kehaiov (12decares);

*

закупени ниви: във В. Търново - 8 дка; в с. Арбанаси - 3 дка /взети от държавата през 1964г. безвъзмездно/,

купленные земельные участки: в г. В. Тырново - 8 декаров, в деревне Арбанаси - 3 декаров (в 1964 г. конфискованные государством).

Fields bought in: Velico Turnovo(8decares), Arbanassi(3 decares) - expropriated by the State in 1964.

* * *

Този пътеводител е подготвен и се издава със средствата на братската група от Велико Търново при Духовно общество "Бяло Братство".

* * *

„Ние идем в Търново за да създадем на търновци една благоприятна атмосфера. Защо съм избрал Търново? Аз съм го избрал като един център, дето земните влияния на България се срещат и може да се подобри здравословното състояние на българите.“

Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...