Jump to content

Божествената школа на Христа


Recommended Posts

БОЖЕСТВЕНАТА ШКОЛА НА ХРИСТА1)

Школата в миналото и сега

Окултната школа в миналите векове периодически само е проявявала своята деятелност и след туй се е оттегляла в своите кътове, понеже времената не са били назрели. Обаче сега Школата се заема да прокара всички свои възгледи, всички свои правила в живота. Тя взема живо участие във всички отрасли на живота.

Иде ново знание, нова култура в света, културата на Синовете Божии, култура на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Тя ще научи хората как да живеят. Вън от Любовта, Мъдростта и Истината никаква наука не съществува. Те имат приложение в цялата природа. Как ще се оправи светът? Чрез Любовта. Тя е метод, чрез който се разрешават всички противоречия. Аз говоря за Любовта, която ражда живот, за слънчевата, Божията Любов. Законът на Любовта трябва да се приложи. Той е първият закон на Всемирното Бяло Братство. Вторият закон е Мъдростта. Любовта носи живот, а Мъдростта - знание и светлина. Третият закон на Бялото Братство е Истината, която носи свободата. Вън от тия закони не може да се съгради никакво общество, никаква държава. Искам всички да се наричате ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. Ние боравим и с Любовта, и с Мъдростта, и с Истината едновременно. Те са методи за работа, за служене на Бога. Белите Братя са служители на Бога. Те са ангели. Ние се готвим за ученици, да влезем в туй Всемирно Братство и да станем негови членове. На всеки ученик ще се даде една задача и в тази задача се решава неговото посвещение, да мине от една степен в друга. Будни бъдете, учете! “Денят Господен е на вашия праг.” Братя, първият звънец е вече ударил, остават още два! И като ударят те, всичките царства на земята ще бъдат царства на Бялото Братство. Всички хора ще бъдат царе и свещеници на Бога, братя и сестри на Любовта, служители и Синове Божии. Новата епоха, която иде, можем да наречем епоха на възкресение. Отделните индивиди, общества и народи трябва да се осъзнаят като части на едно велико цяло, за да внесат коренен поврат във формите на живота. Това е ново разбиране на живота, това е слънцето, което изгрява в човешкото съзнание.

Това е новата вълна на Любовта, която е започнала да действа в живота. При новото разбиране на живота човек ще вижда, неговото благо е благо на всички. Човек за човека е брат. Новото съзнание, новото разбиране ще внесе коренно преобразувание в целия строй на живота. Подтикът при новите форми на труда ще бъде Любовта. Този е пътят. Няма друг път. Този е единственият път и кога да е, всеки човек ще бъде заставен да тръгне по този път и да даде първо място на Бога в себе си. Всичко е Любов! Но още хората не са достатъчно развити, за да чувстват това. Само в редки моменти на просветление съзнават това. Светлината, която възприемаме, ни праща любов. Светлината съдейства за пробуждане на любовта в нас. Любовта, която иде чрез слънчевите лъчи, събужда в нас Любовта. С въздуха заедно приемаме Любовта на Бога. С водата, с плодовете, с хляба също приемаме Божията Любов. Ние живеем в Любовта. Ние сме потопени в нея. Ние дишаме Любов.

     Ние се къпем в светлината на Любовта. Тя лежи в основата на цялото Битие и ни води към великата цел. Раят е всяко място, където съществата се обичат и живеят един за друг. Божественият свят е раят, понеже там царува Любовта. И когато на земята започне да царува Любовта, раят ще бъде свален на земята. Школата на Бялото Братство работи с трите метода: с Любовта, Мъдростта и Истината, но Любовта е условие за работа с Мъдростта и Истината, т.е. само за онзи, който има любов, се отварят вратите на Мъдростта и само той има силата да се изкачи на върха на Истината. Затова, който има Любов, има всичко. Който има Любов, ще има и Мъдрост, ще има и Истина, и всичко друго. Защо ви събрах в тази Школа? За да образувам от вас една група от души, между които има велика Любов. И тогава тая група да привлече, да снеме Любовта, която е в Божествения свят и оттук тая Любов да залее света. Школата, в която влизате, се нарича Християнска окултна научна школа. Християнска е, защото законите, които изучавате, трябва да ги приложите най-първо за благото и повдигането на другите. Окултна е, защото с тези закони ще работите за развитие на вътрешните скрити сили, добродетели и способности. Научна е, защото всичко се проверява на опит.

Християнството беше окултна школа. Във всяка окултна школа най-първо се развиват отрицателните сили в грамаден размер. Така че, ако не се вземат мерки, много пъти учениците пострадват. Например защо се повдигна гонение против християните? Християните изгубиха правилата на Христа и в следствие на това се набраха много отрицателни сили и като не знаеха как да ги трансформират, повдигна се цяло гонение против тях, докато се намери проход. И ако вие изгубите методите, които ще ви дам, ще дойде същият закон. Той не може да се промени. Например у първите християни дойде идеята за комуна. Те казаха: Не е време за комуни. И други благоприятни условия и сили дойдоха и останаха неизползвани. Тогава дойде гонението. Всякога ще помните това. Законът е същият. Ако една благородна мисъл дойде, ако едно мероприятие се дава вътре в живота ви като условие да го приложите и не го използвате, ще дойде гонението, непременно ще дойдат нещастията. Туй е като две и две четири. Велика наука се придобива в Школата, но затова са нужни хиляди години. За свършване на един факултет от Великата Школа са нужни 8000 години. След това, за да провери, за да приложи задачите, които е решавал в университета, нужни са около десет милиона години. Времето може да се съкрати така, че хиляда години да станат един ден. Това, което човек може да свърши за хиляда години, Бог може да го свърши за един ден. И обратното се случва: това, което човек може да свърши за един ден, Бог може да го направи за хиляди години. Едно е важно за вас: не влизайте в стълкновение с вашите идеи! Не казвайте, че това не можете да направите или онова не можете да направите. Докато живеете, вие трябва да учите. Щом сте влезли в Живата Велика Школа, вие трябва да постоянствате в учението, за да имате резултат.

Каквото придобиете в тази Школа, това ще ви остане. Придобитото ще бъде плод на вашия живот. Две науки съществуват в света: обикновената наука, чрез която човек повече губи по-малко печели и Живата Наука или науката за човешкия дух, чрез която човек непрекъснато напредва. Който се занимава с обикновената наука, той бавно напредва и често изгубва всичко онова, което е придобил. Обикновената наука е временна забава за човека да подслади страданията му.

_____________________

1) ДА-Смолян, Фонд №698, on. 1, а.е. 84, л. 12-18. (Този машинописен текст, написан от Петър Пампоров през 1964 г., представлява предложение за съставяне на книга -ръководство за бъдещите последователи на Бялото Братство, за качествата и задачите на ученика, изпити, условия и др. по лекциите на Учителя Петър Дънов)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...