Jump to content

Ръкописни бележки от Петър Пампоров


Recommended Posts

Ръкописни бележки

от Петър Пампоров по заведено срещу него дело 3 Окръжния съд

- Смолян, и молба за обжалване на съдебното постановление.

ДЕЛО № 461 – а. х. - 1969 г. – 25.ХII.1969 г.- 14 часа.

1. Моля, другари съдии, да отмените постановление № 794 от 2.ХII.1969 г., с което се конфискува една пишеща машина и се задържат книги от П. Дънов и мои статии.

2. Основания:

а) БЯЛОТО БРАТСТВО не е организация забранена от законите на страната, а е призната като верска общност и съгласно конституцията - членовете й се ползват с правата на свободна дейност. Препис от удостоверение № 27526- 40-V.

б) Съгласно чл. 16 от Закона за изповеданията, те се регистрират и аз съм изпълнил това изискване — писмо № III 366 — 22.I.1963 г.

в) Книжнината на П. Дънов не е вредна и забранена.

Решение на Върховния съд №851 - 7.IX.1959 г.

г) Членовете на БРАТСТВОТО имат правото да се ползуват от литературата на П. Дънов, да имат свои молитвени домове, да четат, да се събират (където има по-големи групи). Аз също имам тези права, защото принадлежа към това БРАТСТВО от студентските години (1920г.)

д) УЧЕНИЕТО НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО почива на Евангелието, на идеите на Христа като наука как да живеем в братство. То е морално учение за превъзпитание на човека - да се освободи от егоизма и лъжата. Науката и възпитанието са главните фактори, индивидуалното изправление, домът и училището. Конфискуването на машината и литературата е нарушение на закона.

3. Обществената ми дейност.

а) Като учител уволняван по чл. 70.

б) Есперантски курсове с PMC - Устово, Райково, Смолян.

в) Активна дейност в движението за мир, за трезвеност и есперанто.

Заключение: Допусната е грешка и следва дами се върне литературата и пишещата машина. Моля да постановите.

Чрез Окръжен народен съвет

гр. Смолян

До Народния съд - гр. Смолян

МОЛБА

за обжалване постановление N 794 от 2.XII.1969 г. на Окръжния народен съвет-гр. Смолян, от Петър Георгиев Пампоров, гр. Смолян, гимназиален учител, пенсионер.

Другарю, Народен Съдия,

На 29 април 1969г. беше направено претърсване на дома ми и беше иззета книжнина от П. Дънов и преписи от мои статии, стихове, както и пишеща машина марка “Тирра Адлер” № 480-2724 от органи на МВР. Тези материали заедно с машината са предадени на Окръжния народен съвет - отдел Култура. Със заповед на зампредседателя на Окръжиш съвет машината е била конфискувана, а книгите и преписите са били предадени на Окръжиш архив, без аз да бъда уведомен въз основа на какво закононарушение е конфискувана машината и литературата. След близо 7 месеца очакване аз потърсих обяснение. Председателят на Окръжиш народен съвет др. Иван Теофилов е отсъствувал, бил е в отпуска и не е бил в течение на преписката. Преди една седмица ми е съставен акт от Димитър Малашинов, гл. специалист при Окръжния народен съвет за изкуство и култура, против мен, в който аз съм обвинен, че съм препечатвал и разпространявал вредна в идеологическо отношение литература с автор Петър Дънов, с което съм нарушил Указа за книгоиздателствата под № 9375 от 19.V.1948 г. на Президиума на Великото народно събрание. Поради това и на основание чл. 271, ал.1 от Наказателния кодекс и 356 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс с Постановление № 794 от 2.X11. е издадено постановление да се конфискува пишещата машина и да се задържал иззетата книжнина (за книжнината в постановлението не е споменато, но се подразбира).

Актът е подписан от мен при особено мнение, в което аз излагам основанията, че погрешно съм подведен за нарушение на Указ № 9375 от 19. V.1948 г. Случаят е по-особен и аз ще изложа накратко тези основания, др. Съдия, с молба да ми се върне пишещата машина и книжнината. Ето основанията:

1. Аз съм член на обществото “БЯЛО БРАТСТВО”, основател на което е П. Дънов, признато за верска общност при Министерството на Външните работи и изповеданията. Всички членове на това общество, които са регистрирани при съответните окръжни народни съвети, могат да се ползуват от съчиненията на П.Дънов, могат да имат свои събрания, в които да четат неговите беседи, които учат хората на възвишен морал и на братски живот. Аз имам тези убеждения още като студент и учител и затова съм пълен трезвеник, непушач и вегетарианец - от 55 г. Регистриран съм при Окръжния народен съвет заедно с моята другарка Гинка Добрева Пампорова - съгласно чл. 16 от Закона за изповеданията. Следователно аз имам право да притежавам книгите на П. Дънов, който за мен е УЧИТЕЛ и образец за високонравствен живот. Още повече, че всички негови книги са печатани преди 1948 г. и нямат отношение към Указа за книгоиздателствата.

2. Литературата на П.Дънов, в която се развива неговото учение как да живеем в братство, правда и добро, като членове на общочовешкото семейство и на българския народ, не е инкриминирана с правителствен акт като вредна и забранена. Животът е потвърдил факта, че всички членове на това общество са трезвеници, вегетарианци, честни и добросъвестни. И главно - активно са подпомагали партизаните като ятаци. Прилагам Решение № 851 от 7.IX. 1959 г. (препис), в което Народният съд изрично подчертава това.

3. Признавам, че съм пращал писма до мои съмишленици от Братството и то възрастни, с извадки от беседите и лекциите и то по случай Новата година, пролетта и преписани на машина. Но това в никакъв случай не е пропаганда, защото то не е изпращано на външни хора и на младежи. Следователно неправилно съм подведен, че съм нарушил Указ № 9375. Като български гражданин конституцията ми дава право да имам свое верую, свои убеждения. Като общественик аз съм вземал активно участие в движението за мир, за трезвеност, в есперантското движение - за което имам награди. Въз основа на всичко гореизложено моля, др. Съдия, да ми се върне пишещата машина и книгите, статиите и стиховете ми.

3.XII.1969 г. С уважение: П. Г. Пампоров

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...