Jump to content

Recommended Posts

Година II (1922)

19. Който влезе между нас, като ученик, той трябва да има един съзнателен живот. Той трябва да живее най-първо ( за Бога, тъй, абсолютно, безгранично. Второ, той трябва да живее за своята душа -у ограничено. И после, да живее за своите ближни.

20. Не тъжете за злото в света. На ученика не е позволено да критикува ония постановления на природата. Той няма право да се произнася за нещата. Той трябва само да констатира фактите.

21. Няма да критикувате нищо в природата! Няма да критикувате ония постановления, които Бог е турил! Ще мислите философски, като ученици.

22. И за всички: и млади, и стари, правило е в нас: Ще пеем. После, няма да се свеним от хората, какво ще кажат.

23. Ако искаш работите през целия ден да ти вървят добре, да си попееш 15 минути. Едно правило е това.

24. Ако имате разположение и можете по любов да пеете, пейте; ако нямате разположение и не можете да пеете по любов, не пейте! Дръжте туй правило.

25. Сега, едно правило: щом пеете, всякога ще си турите мисълта: „Ще изпълня това упражнение по всичките правила. Мога да го изпълня добре.“ Туриш ли си тази мисъл, ще го изпълниш. Тъй ще работите.

26. Вие трябва да обикнете предмета, който изучавате. Туй е първото правило. Не обикнете ли предмета, вие няма да имате абсолютно никакво познание, не може да го учите.

27. Колко души има между вас, които изкривяват фактите? Аз съм казал, че в школата ще пазите следующето правило: Ти говориш нещо - ще говориш само туй, което си видял и констатирал.

28. Правило е: Когато кажеш истината, да не съжаляваш; ако съжаляваш, по-добре кажи лъжата, нищо повече!

29. Туй, което сам можеш да го направиш, никога не желай другите хора да ти го направят. Това е едно от правилата за младите. Туй, което можеш сам да направиш, направи го, а само невъзможните неща остави другите да ги направят. Само така ще опазиш духа си. Никога не влагай в себе си идеята, да казваш: „Това не мога да направя, то е невъзможно за мене.“ Макар да не е възможно, ще кажеш: „Мога да го направя.“ Тури в себе си мисълта, че за в бъдеще ще можеш. „Можеш“ - туй е първото правило.

30. Да кажем, че дойде някой мой приятел, който ме е угощавал, и аз кажа: Ще го угостя, защото и той ме е угощавал. Не, правило е: Ще го угостя заради Любовта. Любовта изисква, без да ме е угощавал някой, да му направя една услуга. Туй е Божественото.

31. Ще пазите като правило следното: Косата ви трябва да бъде гладка, да не стърчи.

32. Като ученици на окултната школа, вие се старайте да няма никакво изкривяване на токовете. Учениците на окултната школа не трябва да носят тесни и високи токове. -Широки и ниски токове на обущата си! Туй, като правило, разбирате ли го?

33. Не трябва да седим под сянката на когото и да е. Имаш един навик - то значи, че си под сянката на някого.

34. „Днес“, това е Божественото. Писанието не казва „утре“, но „днес“. „Ако чуете гласа ми, не ожесточавайте сърцето си!“ То значи: Не губете онези хубави условия, посейте доброто в себе си, и то ще се благослови. Туй правило може да се приложи.

35. После, първото нещо, като правило: Ще се стараете да изправите вашите гърбици, такива, прегърбени, не трябва да бъдете. Като станете сутрин, ще си изправите гърбиците. Никакви гърбици!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...