Jump to content
Ани

Година 11 (2 отомври 1938 – 9 юли 1939), брой 230

Recommended Posts

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВАТА ЛОГИКА

Съществува един свят

извън нашата логика.

Учителя.

Когато децата, в своите игри, си нареждат къщички, с най-различни предмети, те пренасят напълно съзнанието си в тях, като заживяват с представата, че това е една пълна реалност, т. е., че предметите, на които те сами с дали известно символично съдържание, с наистина такива, каквито те си ги представят.

Когато учените хора на земята изграждат своите научни и философски системи, или когато прокламират своите схващания за некой отделни въпроси, оставайки във всеки един момент верни на своята логика, привеждайки всички факти, положения и доводи. които подкрепят тяхната теза и старателно избягвайки всичко, което може по-сериозно да й противоречи, — те с уверени в своята правота и в ненарушимостта на своята логика.

Обаче, както децата, така също и учените на нашето време, не знаят, не съзна ват, че извън техния свят, в границите на който те си остават напълно, абсолютно логични и прави, извън ограничения свят достъпен за обикновеното човешко проникване, съществува още един обширен, безграничен, неизследван, непознат за тях свят.

Къщичката на детето си е къщичка за него. Хората, предметите, животните, с които то я населява и изпълва, с наистина такива за него. Но за възрастния, който живее вече в един друг свят, всичко това има само една относителна реалност, една относителна обективност.

Теориите, схващанията и разбиранията на нашите учени за живота с правилни, логични, разумни, обективни, вътре в тази сфера, в която те живеят и се движат.

Но ако човек успее да се издигне над общопознатото, и общопризнатото, ако той успее да види невиди мото, скритото и да разбере непонятното за другите, за него тогава ще стане повече от ясно, че, в същност, обективността на съвременните научни схващания е една относителна обективност, че логиката им е една относителна, ограничена логика, че реалността за тях, е една относителна реалност.

Гледано от по-високо, това, което днешните учени считат за нещо обективно, в същност представлява техни субективни схващания за нещата,

Това е така и не може да бъде другояче, защото съвременните учени познават и признават съществуването само на една ограничена плоскост. — само на повърхността, външността, видимостта на живота.

Животът, истинският живот, в своята целокупност, в своята безграничност, в своята неизмерима, неизследвана дълбочина, е за тях непонятна, неразгадана тайна, от която те като че ли не се интересуват.

Те с прави, за себе си, когато се ограничават в известна, строго определена сфера. Това никой не може да им оспори или забрани.

Но те са смешни, същевременно, когато, ограничавайки се в тази тясна черупка на общопознатото, почват да ни предлагат своите теории за „противоестествеността на вегетарианството“, за това, че „границите“ на науката с само в този свят (Проф. Консулов в „Природа и наука“) или пък за психопатичността на гения и психопатичността на окултисти и теософи — (Д-р Чолаков, в ,Душевно здраве“).

Лъжлива е мярката ви, господа. Макар да сте учени, вие сте се заловили да измервате несъизмерима неща. Затова идвате до такива абсурди — да определяте „границите“ на науката или да твърдите, че всеки гений е психопат.

Ако вие се решите да излезете и надникнете за малко вън от умствената сграда, в която сте израсли и живеете, вие ще видите, че именно вашите мерки за науката и живота, за гения, и за душевното здравей болест, с фалшиви.

С. К.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ЗА ПРЕДРАЗСЪДЪКА И НЕГОВОТО ЛЕКУВАНЕ

Предразсъдъкът е болезнено състояние в човека, от чиито бодил той трудно може да се освободи. Може да претендира, че е човек с широки познания, и че не може да се заблуди, но въпреки това, веднъж завладян от предразсъдъка към нещо, той му става роб през целия живот. Така, например, един от нашите видни лекари в България, редактор на вестник „Душевно здраве“ се надува с всички сили, дори до пръсване, да доказва, че Окултизмът и теософията са признак на психопатичност. А друг един добре известен професор по биология доста отдавна се мъчи да убеди българската интелигенция и народ, че нито етичните, нито научните основи на вегетарианството са състоятелни.

Макар че експериментите които той прави в своята лаборатория, да доказват, че вегетарианският режим е извор на здрав живот, на сила и енергия, той пак, макар и много учен, нашите уважения към него, не може да се освободи от предразсъдъка си, които си е съставил, и в последната книга на сп. „Природа и наука“ се сили на ново да доказва несъстоятелността на вегетарианския режим.

Ето що казва за предразсъдъка Д-р Спатарис, виден лекар в Атина:

„Предразсъдъка е мнение, без предварително изследване и анализиране, то не се подкрепя от никаква опитност. И когато се говори за някой човек с предразсъдък, чиито живот и професия го заставят да остане в своя тесен кръг и сряда, тогава вредата, която може да нанесе един такъв човешки порок, е обикновено ограничена. Но когато такава лоша склонност притежават хора, като например публицисти, които с публикуването на своите пълни с предразсъдък идеи, си позволяват да ги направят известни на публиката, тогава, вместо да услужат на четците, каквато длъжност имат, напротив те ги отклоняват от пътя със своите публикувани статии, пълни с измама и неизвиним фалш“.

Към този човешки вид ни се струва, че принадлежат всички противници на окултизма и вегетарианството.

По нататък Д-р Спатарис продължава:

„Обаче, вместо да коментираме фалшивите твърдения на хората с предразсъдъци, ние предпочитаме да се ограничим днес с кратко обяснение на думата „Мезонеизъм“, „Мезо-неизма“*) е ужасно отвращение, което изпитват някои хора и животни поради силна антипатия към всяко ново нещо и смяна. Той ги сюрпризира и уплашва, и го считат за обида за нещо насочено против тях. Например, забелязва се при кучетата неимоверен консерватизъм и фанатизъм. Те лаят и упорито беснеят против минаващия влак, автомобил, велосипед, даже и музика, когато ги срещат за пръв път. Някои коне, които са свикнали да имат за ездач офицер с униформа, се изправят на задните си крака и хвърлят ездача си, ако той не сложи на главата си поне войнишка шапка.

От всичко това следва, че упорития предразсъдък, както и мезонеизма, представляват патологически симптом на болезнено умствено състояние, което трябва да се лекува.

И по нататък същия Д-р дава примери и доказва, че предразсъдъка се отлично лекува с писмени протести. И който срещне подобна статия, нека не мине мълком, а отправи според силите си енергичен протест, за да видят тия г. г., които седят по върховете, че има хора, които са на противното становище, че мярката, която те прилагат в живота, е тяхна субективна, следователно неестествена.

________________________

*) Съставна дума от гръцки произход: мразя и ново.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

РАЖДАНЕТО НА НОВАТА ДУХОВНА КУЛТУРА

Днес в света се води голяма борба между материализма и духовното начало. Тази борба е съществувала винаги, но сега тя взема особен, интензивен характер, защото старият свят умира, а на негово място се ражда новият свят.

Преди 2000 год. на земята дойде Христос и даде на хората новия Закон на Любовта. До Христа, човечеството не познаваше любовта. Но и днес, въпреки, че учението на Христа победи езичеството, любовта, като същност на живота е неизвестна на хората, и светът живее по закона на егоизма, по закона на материализма и служенето на своето собствено „аз“.

Христос каза: „Аз не мога да открия всичко на хората, защото те не могат да разбират, но ще дойде Утешителят, Духът на Истината, Той ще открие всичко и ще научи човечеството. Светът, в който живя Син Божи, беше много примитивен, много несъвършен. Човешкият разум не беше способен да разбере вечните тайни на Божия живот, тайните на Космоса и затова Христос говореше с думи, достъпни за ума на тези хора. Но всичко в света се усъвършенства, и човешкият разум става все по-способен да приеме това, което по-рано е било недостъпно за него, и материята се усъвършенства, става по изтънчена и указва по-малко съпротивление на Духа.

Тази именно еволюция на материята от грубия материализъм към духовността представлява раждането на новия свят, борбата на духовното начало с примитивността и грубото варварство. Но това не става лесно. Нужни са били милиони години, за да може човекът да дойде до сегашното си състояние, също така ще са нужни много милиони години, за да може обикновеният човек да стане духовен човек, истински Божи син, образ на живия Бог. Краят на всяка епоха от еволюцията на човечеството и началото на друга епоха, се характеризират с велики събития в историята на човечеството. В тези събития вземат участие не само хората, но и природата и целия космос.

Ние живеем в особена епоха. Светът, този свят, към който всички ний сме свикнали, престава да съществува, пропада и се ражда неизвестното ново. Ние още не можем да го видим, но хаосът и безпокойството в света ни сочат неговото идване. Днес всичко на земното кълбо се клати. Няма ни едно място, гдето да не е проникнало безпокойството, неудовлетвореността и търсенията на нещо което, според мнението на хората, може да им донесе щастие. Но такова щастие не съществува. Щастието не идва отвън, то се намира в самите хора, в техните сърца и от хората зависи как ще устроят своя живот.

Мнозина днес провъзгласяват „нови“ учения, предлагат ги за нови, и са хванали много хора в мрежите си. Но не трябва да забравяме думите на Христа, че ще дойдат мнозина, но „по плодовете им ще ги познаете“. Съвременните материалистични учения за щастието на човечеството фактически не са нови. Те са съществували и в античния свят, само че под други имена, но същността им е една и съща. Фактически, това е връщане към старото което е съществувало някога.

Човечеството няма да влезе в новото, докато не скъса веригите на материализма и егоизма, които го приковават към старото и не му дават възможност да намери истинското щастие. Истинското щастие е в духовния мир, в душата на човека в законите на Бога. Не трябва да си представяме духовния свят като някакъв аскетизъм и задушаване на всички земни радости. Напротив, това е радост и веселие в техния благороден, възвишен образ. Това е хармония, красота, пълнота на творчество и развитие на всички свои сили. Който мисли иначе, той не познава истинските закони на духовния свят.

Съществуват безброй светове, гдето живеят същества, много по-издигнати от хората. Те се наслаждават от безгранична радост, която човек не може да си представи, защото няма способности да почувства тази радост и тази пълнота на живота, която е достояние на възвишените същества. Радостта на дивака е също в яденето, пиянството и в грубите форми на половата любов. Културният човек не се задоволява с това. Той желае да чете, да участва в някаква дейност, търси дружбата и симпатията на други хора, наслаждава се от изкуството и от идеите. Живота на дивака му се струва жалък и прост. Така и живота на културните материалисти на нашата планета изглежда жалък и беден на съществата от другите, блестящи духовни светове,

Всичко, което притежава по-висока духовност, има по-пълен и съвършен израз от това, което е грубо и примитивно. Когато хората разберат законите на духовния свят — Любовта, Красотата и Доброто, тогава пред тях ще се разкрие безкрайно поле за дейност, безгранични възможности и безгранична радост и щастие на земята. До тогава ще има борба, нещастия, хаос и безпокойство,

Днес всички духовни хора, които са почувствали красотата и истината на великия закон на Христа, за Любовта и братството, трябва да се обединят и да помагат, за да може тази духовност да дойде по-скоро на земята. А кой е пътя за нейното идване? Същият, който показа Христос на своите ученици, изпращайки ги да проповядват Евангелието, и същият, който сега ни сочи Великият Учител на Всемирно Бяло Братство. Духовният свят ще дойде отвътре, от душите на хората, и когато той се възцари в душите, тогава той ще може да се изрази и навън.

Е. Кидалова

Белград

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Скрих таланта

(из неделната беседа „Скрих таланта“ – 16.X.1938 г.)

„И понеже се убоях, ето, отидох и скрих

таланта ти в земята: Ето, имаш твоето си.“.

Матея. 25;25

В живота съществува една основа, която никой не трябва да пренебрегва. Основата е най-елементарното нещо, с което човек трябва да се занимава. Основата всякога ни се вижда като играчка, като детинска работа, а тя е естественото нещо в живота Когато децата изучават буквите: а, б, в, г, и т. н . това ви се вижда детинска, елементарна работа, но тази работа е основа на знанието. Или, ако се спрете върху кой да е език, на който пише някой философ или поет, или виден писател, той ви се вижда детинска работа, но в същност той е основата на нещата. Елементарните неща определят истинското положение на работите. Следователно, и в човешкия живот има една такава основа, която той не трябва да пренебрегне.

Съществува един свят извън нашата логика, извън нашите обикновени мисли, чувства и постъпки. Това всички трябва да го знаете. Обикновеното в света е една обвивка на нещата, която е потребна, но тя не е същественото. Ние не трябва да се заблуждаваме от обвивките на нещата. Един човек може да е грозен, но да е добър. А някой може да е красив, но да е лош, Външното още нищо не значи. Колко красиви птици има в света, облечени в царски премени, но гълтат мушиците цели. Мушиците отиват цели в стомаха им. Има много видни философи, но и те поглъщат по-малките и по-слабите от тях на общо основание.

Сега, както и да разсъждавате, не си правете статични заключения. Запример, някой казва: Не е добре човек да умира. Не е добре, обаче, човек и да живее. Това са относителни положения. Не е добре човек да бъде в един статичен свят и да умре. Но не е добре човек да живее и да не знае как да живее. Какви блага има в един живот, като живееш да страдаш и да не знаеш защо страдаш? Казвам: добре е човек да умре, добре е и да живее. Ако чрез смъртта човек се освобождава от страданията, тази смърт е на място. Ако, като живее, човек се освобождава от страданията, и този живот има смисъла.

Казва се в Писанието, че този слуга, на когото господарят дал един талант, направил погрешка, че го заровил в земята. Погрешката не седи в това, че го заровил, но че не го обработил. Талант заравя ли се? Той не е царевица, нито жито. Той посял златото в земята, а житото оставил да седи в хамбара. Погрешката не е в това, че той заровил таланта, но в това, че не е знаел как да постъпи с него. Защо поне не го даде на някой банкер, че да роди нещо? Като се посади, житното зърно все ще даде нещо. А ако посадиш едно житно зърно и не получиш нищо, ти не си постъпил право.

Ако живееш, и нищо не придобиваш, ти си на крив път.

Ако живееш, и никаква печалба нямаш, ще те съдят. Ако живееш и принасяш известна полза, ще те възнаградят. Ако умреш, и пак не принасяш известна полза ще те съдят, Някой мисли, че като зарови таланта си в земята, той се освобождава от всякакви отговорности. Не, така не се разсъждава.

Смъртта и животът представляват две фази, върху които сега няма да се спирам да ги обяснявам. Смъртта е начало на живот. Като умреш на земята, ти ще почнеш да живееш на небето. След като умреш в невидимия свят, ти почваш да живееш на земята. Като умреш на земята, ти започваш да живееш в един по горен свят, но ако, след като умреш, не влезеш да живееш в един по-горен свят страданието започна.

Страданието, дето и да е, на земята или в невидимия свят, е признак на това, че ти не си постъпил разумно.

В света съществуват едновременно два живота: действителен и недействителен. Недействителен живот е този, който изисква време, за да се прояви. Значи, под думата „недействителен“ подразбирам непроявен. Ако животът е проявен, той е действителен, аз мога да се произнасям за него Ако не е проявен, той не е действителен и няма какво да се произнасям за него. Вие имате една семка, но не можете да се произнесете за нея. За да се произнесете, вие трябва да я посадите в земята, да цъфне, да даде плод и тогава да се произнесете. Но за това ви са нужни поне три-четири години. Всеки човек на земята е една костилка, семка от едно растение, което трябва да се посади в земята, да израсте, да цъфне, да даде плод и тогава да се види какъв е. В този смисъл често ние се произнасяме преждевременно за нещата.

Волята на човека е първият израз на разумно проявения свят. Мисълта и чувствата са нещо отвлечено. Единственото реално нещо в човешкия живот, това са неговите постъпки, които се обуславят от волята му. Всяка наша постъпка носи в себе си един умствен и един чувствен отпечатък. Всеки плод е интересен за нас дотолкова, доколкото той съдържа в себе си сочност и сладчина. Ако няма тази сочност и тази сладчина в себе си. той не е интересен за нас. Всяка мисъл е ценна за нас дотолкова, доколкото е проводник на светлина. Тази мисъл е добра, Божествена. Всяко чувства, което внася в нас топлина и става проводник на топлина, е добро. То е проводник на Божественото, то внася известна хармония в нашия живот.

Ако човек живее в обикновеното лично съзнание, той е осъден да мине през такива страдания, през каквито хората от хиляди години насам минават и продължават да минават. За да дойдат хората до новото положение на живота, те се нуждаят от едно ново съзнание, Един баща може да стане лош за децата си, понеже дава от милионите си на бедни и на сираци. Те казват: голям прахосник е баща ни, всичко раздаде на бедните, за нас нищо не остави. Лош баща ли е този? Не е лош, добър човек е той. Думите лош и добър са относителни понятия. Под думата „добро“ аз разбирам това, което едновременно е добро за всички хора. В този смисъл зло е това, което едновременно е зло за всички хора.

Сега вие трябва да се освободите от кривите възгледи на вашето минало. Вашите предци, които са живели преди вас, са имали криви разбирания за живота. Те са ви предали много неща криво. Например, като се влюбиш в един човек, ти веднага се сблъскваш с него. Колкото повече обичаш един човек, толкова повече се приближаваш към него. Щом се приближиш много, ти постепенно почваш да се сблъскваш. Има друга любов, която отдалечава. Тя е по-хубава любов. Аз ни най-малко не засягам вашата любов. Аз разглеждам любовта философ ски, без да се спирам върху вашата любов. Аз говоря за неразбраната любов, от която всички хора едновременно страдат. Аз говоря за частичната любов. А има още и семейна, обществена, народна, общочовешка и т. н. Неразбрана любов е тази, от която всички хора страдат еднакво. Идеална, красива любов е тази от която всички хора еднакво благуват. Така е поставена идеята за любовта в моя ум.

Според мене, любовта трябва да бъде достояние за всички хора Това значи: както аз се ползвам от благата на любовта, така трябва да се ползват и всички останали хора. — Възможно ли е това? — Възможно е. В този смисъл аз казвам, че не трябва да делите любовта си, защото, щом я делите, вие изпадате в едно статично положение на нещата. Любовта според вас, е една свещ, която сте запалили в дома си, и трябва да се ползвате от светлината й само вие. Не, всички могат да се ползват от светлината на вашата любов. Казвате: аз не давам никой да ми вземе свещта. Прави сте, вашата свещ никой не може да я вземе, но какво ще правите с божията любов, която се излива толкова изобилно?

Какво ще правите с онази светлина, която се разпространява на големи пространства?

Има фарове, които пръскат светлина на 90 и повече километри разстояние. На тази светлина мнозина могат да четат. Следователно, ако вие се стремите към новия живот и мислите да го използвате само за себе си, вие ще умрете.

И ако живеете изключително за близките си, вие пак ще умрете. Аз не поддържам такива идеи. Хубави са тези идеи. В миналото, този идеал е бил на мястото си, но той не е разрешил всички въпроси, и днес няма да ги разреши. Ние всички трябва да живеем за Божественото у нас, което внася новото в света,

Новото в света, това е любовта

Любовта е проява на Бога, който пък се проявява навсякъде такъв, какъвто е. Когато говорим за Духа, намираме, че той е нещо непонятно за нас. Духът можем да го познаем само чрез любовта, която се проявява. В Писанието е казано: „Бог е Дух. и всички, които му се кланят, в Дух и истина трябва да Му се кланят“. Аз казвам: „Всички, които вярват в Бога, трябва да Му се кланят с любов“. Любовта дава подтик на човека, а истината е метод за постижение на нещата. Истината е най-красивата форма.

Под думата истина се разбират най-красивите форми, в които човек може да облече своите мисли и чувства. Значи човек трябва да служи на Бога с най-красивото, което има в себе си

Сега вие не съжалявайте за положението, в което се намирате. Ако биха ви пренесли в един свят на същества, които са хиляди пъти по-красиви от вас, вие щяхте да се чувствате нещастни. Ако бихте се пренесли между ангелите, които се отличават с необикновена красота и интелигентности с особена музикалност, вие бихте чули такива песни и такава музика, каквито по никой начин не можете да възприемете. Ангелите разполагат с пиана, които имат повече от 25,000 клавиши.

Казвате: Вярно ли е това? Вземете го като един факт. Знайте, че нашата музика е малко отражение на ангелската музика. Като видите една малка река, вие веднага знаете че тя е излязла от големите океани. Същото представя нашата музика в сравнение с небесната. Тази малка река съществува по причина на Великия океан. От там е дошла малката вода. Като слушате музиката на Бетховена, на Моцарта, на Баха, вие се чудете, отгде е дошла тази музика. Музиката на всички наши велики музиканти представлява едно малко течение от музиката на небесния свят, от Божествената музика. Благодарете, че са дошли тези музиканти в света, за да може през тях да протече Божествената музика. И вие можете да бъдете такива проводници. От вас зависи да станете не като Бехтовена, Моцарта и други, но да станете проводници, да протече и през вас нещо Божествено. Всеки от вас може да напише поне една песен в живота си.

И като запеете тази песен, работите ви ще тръгнат на ред. Ако нямате хляб, и запеете тази песен, хлябът ще дойде. Ако децата ви са болни и запеете тази песен, те ще оздравеят. Ако нямате къща и запеете тази песен, и къща ще ви се направи. — Може ли да стане всичко това? — Може. Всеки човек носи в себе си известни качества, с които може да разреши всички противоречия в живота си.

Един богат американски банкер обявил по вестниците, че се нуждае от един секретар касиер в кантората си. За тази служба се явили 20 — 30 младежи, все хора с големи препоръки. На всички тия кандидати банкерът отговарял все едно и също: „Ще ви имам предвид.“ По едно време в кантората влязъл един млад, красив момък, скромно облечем. С влизането си още той видял на земята едно листче паднало. Веднага се навел, дигнал листчето на масата и се обърнал към банкера с думите: Господине, четох във вестниците, че имате нужда от един касиер, но нямам никаква препоръка. Банкерът го погледнал любезно и му от говорил: Вие носите в себе си най-голямата препоръка. Дигането на листчето от земята беше вашата най голяма препоръка.

Следователно, и на вас казвам: Ако вие с влизането си в Божествената кантора не вдигнете листчето от земята, всичките ви препоръки ще отидат напразно. Ако го дигнете, навреме ще ви отговорят: „Вие сте човекът, когото търся“.

Сега ще направя един превоз. Онзи човек, който, като намери едно листче на земята, го дигне и го тури на мястото му, той е човекът, на когото може да се разчита. Обаче онзи, който върви и не поглежда към земята, мисли, че листчето е дребна работа, е човек, на когото не може да се разчита. Дигането на листчето е истинска препоръка на човека. Доброто дело, което човек направи през деня, колкото и малкото да е, може да стане причина да го назначат на служба в Божественото имение. Ако минеш и заминеш, без да направиш едно добро дело, ще ти кажат: Ще те имаме пред вид за в бъдеще. Погрешката на хората седи в това, че отлагат нещата. Важно е какво човек може да направи още сега, в този момент.

Каква мъчнотия има в това, да дигнеш едно малко листче? Едно малко листче е паднало в Божествения свят Наведи се и дигни това листче.

Сега не мислете, че аз ви считам прости. Вие пред мене, както ви виждам, сте с големи препоръки. На всички ви казвам: Ще ви имам пред вид. Но на всички ония, които идете без препоръки, обаче сте готови да дигнете листчето от земята и да го турите на мястото му, веднага се дава служба. Невидимият свят се нуждае от хора без никакви препоръки, но готови да вдигнат листчето от земята. Онези, които ида с големи препоръки, ще чуят думите: „Ще ви имаме пред вид“. И този, който зарови таланта в земята, беше от тези с големите препоръки. На тези хора ще им кажат: Дайте таланта, за да го дадем на другите, които са готови да го използват, т. е. на тези, които го дигнаха от земята.

Питам ви сега: Кой е този лист, който трябва да дигнете от земята? Отъпканият лист, това е любовта която днес от всички се тъпче. Ако дигнете любовта от земята, която се тъпче като малък лист, Господ ще ви каже: Елате тук. Аз искам и вие да дигнете този отъпкан лист от земята, да дигнете любовта и да я поставите на нейното място.

Трета неделна беседа от Учителя,

държана на 16 октомври 1938г.

София – Изгрев.

_________________________________

Когато говорим за учени хора, ние подразбираме гениални хора. Казва се, че днес, между съвременните хора, имало много учени. Ако е така. всички трябва да се радваме, но ние не говорим за ония учени, които преподават в университетите и за това им се плаща. Истински учен е онзи, който работи идейно, без да очаква някакво възнаграждение.

Възвишените същества от невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в новата култура — хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли вие, че сам Господ и ангелите ще слязат на земята да уреждат човешките работи ? Сами те няма да слязат, но ще се изявят чрез готовите за работа хора, които живеят на земята.

(От беседата „Дело съвършено“)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Сутрин рано

Спи градът

В свойто ложе приютен

и загърнат в тъмнина.

Спи градът

сам от себе уморен

отмалял и изтощен.

*

И сънува: как Съдбата

с натиснала главата

и засмукала кръвта

като истински вампир

упоен на пищен пир.

*

Как това, денят което

е изнизал час по час:

низ от зло

претоварено тегло,

наизкача и заскача

прел очите ужасени —

гледки с ужас напоени:

*

в полусрутени бордеи

на земята влажна спят

моят брат и 6paтa твой —

зле пронизани в гърдите,

от бацил, ожесточение,

от мизерия и съмнение,

и напразно чакат радост

те от дела свой жесток!

*

Няма радост!

В тъмната кошмарна нощ

тя изчезна. И целта

на живота е забравена къде е.

Вдъхновението го няма

и останал е трупът.

*

Бляновете са разбити

и останало теглото:

Прикован

във вериги Прометей.

*

Но нощта,

колкото и тежка тя,

се изнизва час по час.

Изток леко руменей,

после пламва. Иде ден!

*

Иде хубав, светъл ден!

Огнени потоци рой

бликват и заливат щедро

цялата земя до край

със идеи и мечти

и с възможности нечути!

*

Иде огън, светлина!

Иде чуден, хубав ден!

Братя, ето!

Гръмва звън

в ранен час

се разнася ясен глас:

*

твърд упорен,

неуморен,

като глас на съвестта,

проговорил в градский шум:

*

Бим, бам, бум.

бим, бам, бум!

Зов за нов живот приканя

всички братя на земята:

*

Братя, има много слънце,

много въздух в тоя свят,

много радост и любов,

много щастие! Иде ден

и залива светлината

нашироко и надлъж

всяко кътче на земята!

*

Братя, вдигайте главите,

отворете си сърцата,

поемете благодат

щедро сипана Отгоре.

И, опити в тая радост,

продължете своя друм!

О р и о н

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

БЕГЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДАЛЕЧНИЯ СЕВЕР

Връщам се през Бургас Варна след 15-месечно пътуване из хубавия север. От 1-ви август мин. год. до 30. окт.; т. г. посетих. Полша, Данциг, Източна Прусия с Мазурските езера, Балтийските държавици (Литва. Латвия, Естония) скандинавските страни (Финландия, Швеция, Норвегия, Дания и най-вече Исландия), Холандия, Белгия, Нормандия, Люксембург. Стигах до най-северния остров Гримзей, гдето слънцето не залязва и минах няколко пъти северния полярен кръг. С това завърших обиколката си ма европейския материк, който сега и околовръст обиколих по море за 45 дни.

Намирам Финландия най-трудолюбивата, Швеция най-солидната. Норвегия най-красивата. Дания най-зелената, а Исландия най-странната и симпатична страна в Европа. А най-добре наредената е малкото Велико херцогство Люксембург — истински земен рай.

Държах стотина безплатни сказки за България и накарах да заговорят за нашата страна и народ повече от 360 (триста) вестници, които ме интервюираха, снимаха и поместиха дълги статии с картини от родината ни, изрезки от които са пратени и в дирекцията на печата о София с консулски доклади.

Говорих на всевъзможни езици: руски, френски, немски, английски, италиански, исландски, но най-много ми служеше международният език есперанто, защото навсякъде из дългия си път намирах есперантисти, които ме улесняваха и така можах много леко, приятно и евтино да видя не само хубостите на посетените страни, но и да вникна в домашния живот на хората, което е най-важното в случая

Възхитен съм от високата култура на северните народи, от тяхното миролюбие, работливост, начетеност, тишина и честност. Например шведите и норвежците не са воювали повече от сто години, а исландците никога не са имали и до сега нямат войска. Високо културните северняци харчат парите си не за въоръжения, а за библиотеки, които по всичко надминават ония на западните народи, а там горе всеки има и домашна библиотека, хиляди книги за седмици се пласират и само идиотите не знаят да четат. Има много да разправям за скандалите и ги соча за пример на балканците, както поради горните им качества, така и за намалените им пощенски, митнически и други тарифи помежду им. Дано и ние българи, сърби, гърци, румънци и др. съседи ги последваме и се превъзпитаме. Стига вече кърви, пушеци и развалини, а да съградим приятелството, което с най-солидна крепост между съседните породи!

В Анверс се качих на „Балкан“ на 1 октомври т. г. Това е бивш пасажерски параход, купен от Франция за 8 милиона лева. Бях единствен пасажер при 40 души екипаж. Товар имаше 4,200 тона стоки за разни южни страни. Пътуването с тоя български параход бе спокойно, с изключение на Атлантика. Там имахме буря, която се разрази в Бискайския залив , наречен гробницата на моряците, та вземахме едва по 4 морски мили в час и водихме страшна борба с вълните.

Останалото пътуване беше отлично. Минахме край Лисабон през Гибралтар. покрай Африканските брегове (Мароко, Алжир, Тунис), спряхме по 3 — 4 дни в остров Малта, в Пирея, Стамбул и Самсун на югоизточния бряг на Черно море, в Анадола (Мала Азия.)

Добри българи намерих, повече търговци, и в Малта и в Атина и в Стамбул и в Самсун.

На 30 октомври в Бургас и на 1 ноември т. г. във Варна имах случая да предам поздравите на северните есперантисти до българските. А сега чрез вашия вестник отправям поздравите на северните народи към българския, заедно с моите благодарности до всички, които ме улесниха в това незабравимо северно пътешествие.

София, 3 ноември 1938.

Ив. X. Кръстанов.

_____________________________

П П. Пътните си бележки и впечатления с много илюстрации ще издам в отделна книга „По Европа с есперанто“ на български и есперанто паралелно.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ЧЕСЪНЪТ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА

Г. д-р Н. Василев е открил един нов лек против туберкулозните бацили, именно: чесънът.

От опитите, които е направил в своята научна лаборатория. върху морски свинчета, е дошъл до констатацията, че ония от тях, които са хранени със серум от чеснов лук, са отбелязвали един чувствителен прогрес в здравно отношение, в сравнение с ония, които са били лишени от тази храна. Особено това е отбелязано в заразените от туберкулоза свинчета. Те след като са консумирали горния серум, бързо са се оправяли, надавали са на тегло и са получавали един доста добър здравен вид.

Извода от горното е, че чесънът унищожава туберкулозните бацили или, най-малко, ги прави негодни за действие.

Ако това ново лекарство укаже същите резултати и върху човека, чесънът ще се яви като спасително средство за боледуващите от туберкулоза, особено в селото, където другите, благоприятстващи борбата с туберкулозата условия са в оскъдица, а чесънът — в изобилие.

И други лекари са изтъквали чесънът, като един продукт, указващ благотворно влияние върху болестните прояви в човешкия организъм, но много малко влияние са му отдавали те на страдащия от туберкулоза.

Ако откритото от д-р Н. Василев лекарство против животинската туберкулоза даде резултати и по отношение на човека, в борбата срещу жълтата болест у нас ще настъпи цяла революция.

Нашето желание е, това ново откритие да пребъде, за да може най-сетне жълтата напаст която, особено в селото, е намерила тъй благодатна почва за развитие, да бъде отстранена от нашата земя, която търпи милиарди загуби, вследствие многобройните жертви.

Е. С

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

В. Пашов

АСТРОЛОГИЯ

Четирите елемента и дванадесетте знака на зодиака

(продължение от бр. 229)

В първата част се спрях доста обширно върху четирите елемента, техните общи свойства и тяхното проявление в трите свята, а също така накратко споменах и за отношението на четирите елементи към човешките темпераменти. Също така доста обширно се спрях върху тайната на зодиака, която ни изяснява отношението на елементите към зодиака. Сега ще се спра тук върху практичната страна на учението на зодиака във връзка с четирите елемента.

Казах по-рано, че проявлението на четирите елемента в трите свята на Битието ни дава 12 фази на космичния ритмус, които фази се наричат знаци на зодиака. Но това е вътрешната страна на въпроса, разглеждане на въпроса по същина, но за практиката е необходима освен това и техническата страна на това проявление.

И по-рано споменах, че учението за космичния ритмус има две страни – вътрешна, която е свързана с проявленията на четирите елемента, като проява на четири основни принципи, които служат като основа за проява на космичния ум, и външна, техническа страна, която свързва проявлението на тези четири космични принципи с видимото движение на Слънцето през небесната сфера. От това гледище, зодиака се определя като един въображаем пояс на небесната сфера, в която се движат Слънцето, Луната и планетите и видимо обикалят около Земята. Той се простира от 23 градуса и 27 минути над плоскостта на екватора до 23 градуса и 27 минути под нея. Сиреч, между тропика на Рака на север, и тропика на Козирога на юг. Еклиптиката е видимия път на Слънцето и сече екватора под ъгъл 23 градуса и 27 минути. Точките на пресичането се наричат равноденствени точки. Целият този въображаем кръг, който се простира по продължение на еклиптиката от двете страни по 8 – 9 градуса, обгръща в себе си 360 градуса и се разделя на 12 равни части, като се изхожда от точката на пролетното равноденствие. Тези 12 деления на въображаемия небесен кръг се наричат знаци на зодиака, и всеки от тях обгръща по 30 градуса, а целият кръг се нарича зодиак, зодиакален кръг – или жизнен кръг. Всеки един от тези 12 знаци на зодиака носи специфични сили и условия и създава и форми със специфично устройство и качество.

Слънцето във видимото си движение през зодиака всеки ден изминава приблизително по един градус и в една година изминава целия зодиак. За един месец Слънцето изминава 30 градуса, или един зодиакален знак. Всъщност, знаците се явяват като поляризация на слънчевата енергия и представляват от себе си зони на астрална енергия, а пренесени в човека, представляват човешкото тяло, потенциалните скрити качества на човешкия организъм, които се привеждат в проява от дейността на планетите, които също така представляват поляризация на слънчевата енергия, но вече в дейно състояние.

Според Астрологията зодиакалните знаци представляват тялото, Слънцето представя духа на човека, Луната представя душата на човека, а петте Планети представят петте чувства, които човек сега има.

Дванадесетте знаци на зодиака, както видяхме, са разпределени между четирите елемента и така получаваме четири групи знакове, които в Астрологията се наричат триъгълници или тригони. Във всеки тригон имаме по три знаци, принадлежащи към един и същи елемент и имат общи качества помежду си.

И така, имаме четири тригона – огнен, въздушен, земен и воден, всеки, от които съдържа по три знаци.

Знаците на огнения тригон, или на огнения елемент се наричат Овен, Лъв и Стрелец и се намират по между си на по 120 градуса, което е един хармоничен аспект в астрологията. Астрологическите белези на трите огнени знаци са:

Bratstvo_11g_009.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt - Овен, Bratstvo_11g_013.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvtЛъв, и Bratstvo_11g_017.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvtСтрелец. Цвета на огнения тригон е червен.

Знаците на въздушния тригон са: БлизнациBratstvo_11g_011.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, ВезниBratstvo_11g_015.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, и ВодолейBratstvo_11g_019.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt. Цвета на въздушния тригон е жълт.

Знаците на земния тригон са: ТелецBratstvo_11g_010.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, ДеваBratstvo_11g_014.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt и КозирогBratstvo_11g_018.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt. Цвета му е син.

Знаците на водния тригон са: РакBratstvo_11g_012.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, СкорпионBratstvo_11g_016.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt и РибиBratstvo_11g_020.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt. Цвета му е зелен.

Знаците от всички тригони, както казах, имат обши качества, но освен това понеже всеки знак се проявява в различна среда, затова всеки знак си има и специфични качества, които го отличават от другите.

Четирите елемента са свързани с четирите главни страни на света — изток, запад, север, юг. Огъня символизира Изтока. В него се намира и началото на зодиака. Знака Овен, първият знак от огнения тригон, е началото на зодиака, изгрява на годината, начало на жизнения кръг.

Огнения елемент е положителен, активен творчески.Той представлява двигателния елемент в природата и живота — елемента на волята Чрез него се проявяват творческата импулси на Битието. Огъня е горещ и сух. Тези качества на огъня се предават и на онези типове които се явяват като израз на тази творческа енергия. Огъня дава специфични морфологични и психологични белези, които с проява на качества на този елемент. Огнения елемент дава холеричния темперамент*). Това са обши качества на огнения тригон. Но той казахме има три проявления

Овен Bratstvo_11g_009.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, Лъв Bratstvo_11g_013.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt и Стрелец Bratstvo_11g_017.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, които имат отношение към трите свята в човека и природата-умствения, духовния и физическия или волевия.

Овена има отношение към умствения свят и гореспоменатите качества на огъня се проявяват при него като умствени качества Хората, които се намират под негово влияние, с активни, подвижни деятелни с прогресивен ум и силно подчертано аз. Те са крайно независими и амбициозни, идеалисти; хора на мисълта и плановете. Те обичат да ръководят, да направляват, да дават тон на нещата. Обичат да господаруват, но самите те не търпят чужда власт. Те не могат да търпят чуждо мнение. По нисшите типове се явяват като тирани и насилници. Те обичат да бъдат глава — да застават начело на движения, начело на всякаква работа.

Вторият знак на огъня е както казах Лъв Bratstvo_11g_013.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt. Той вече има отношение до сърцето — свързан е повече със сърдечния живот на човека. И при него човек има в себе си качествата на огъня — активност, деятелност, импулсивност и пр. но те се отнасят не вече до мисълта, но до чувствата. Те повече изживяват нещата вътрешно, и се импулсират от сърцето. По нисшите типове, увлечени в своите сърдечни импулси изгубват само обладание и се захласват и могат да изпаднат във в краен фанатизъм. Те стават отлични носи. тели и разпространители на идеи, но самите те, не са извори на идеи; и затова им е потребен човек със силна творческа мисъл, който да ги възпламенява и ентусиазира. Лъв — това е вечния огън на живота. У типовете на лъва има голямо самосъзнание, мъжественост и смелост.

Третия знак на огъня е Стрелец Bratstvo_11g_017.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, който се явява като резултат от взаимодействието на другите два знака — от взаимодействието между ума и сърцето — той е външен израз на двете. Тези хора са съши така импулсивни и деятелни, но у тях няма онези крайности в импулсивността на ума както при овена, и екзалтациите на сърцето както при Лъва Те са умерени, сдържани, дисциплинирани и следствие на тази самодисциплина те могат да владеят и другите хора в света и затова между тях се явяват социални водители и военачалници. Те не са хора с дълбок ум и с широко сърце но са хора делови, волеви и осъществяват това, което другите проектират. Така че тези три знака на огъня са свързани с ума, сърцето и волята на човека.

Същото може да се каже и за знаците от другите тритони.

Тригона на въздуха представя запада. Въздушния елемент е положителен, мъжки. Той има отношение към социалния, политическия и духовния живот на човека. Дава една широка и дълбока мисъл, способна да проникне в тайните на синтетичното знание. Този тригон можем да го наречем тригон на знанието, на науката и изкуствата

Качествата на въздуха бяха както видяхме — горещина и влажност. Те са основата върху която се проявява сангвиничния темперамент — който дава хора с топла и буйна кръв.

Чрез първия знак на въздуха Близнаци Bratstvo_11g_011.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt ние добиваме външно знание по пътя на опита, наблюдението и анализата. Той ни опознава с външния свят — развива конкретния ум, наблюдателните способности. Във втория знак на въздуха — Везните Bratstvo_11g_015.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, имаме равновесие на вътрешните и външни сили на духа и материята, тук е дадено повече място на интуицията, отколкото при близнаците. В третия знак на въздуха — Водолея Bratstvo_11g_019.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt, имаме едно по-вътрешно, по-задълбочено знание— мистично знание.

Тригона на водата символизира юга и е противоположен на студения север. Той е който разтопява ледовете — това е силата, която от твърдото прави течно. „Това е обновлението на кристала под друга форма, и възкресение от смърт в живот“, както казва един от херметичните философи. Тригона на водата — казва същия философ означава постоянното усилие на природата да хармонизира противоположностите и да произведе обмяна и химическо сродство.

(Следва)

________________________________

*) По надолу ще се спра да разгледам по подробно темпераментите във връзка с четирите елемента и морфологическите типове свързани с четирите елемента.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КОЛОНА НА ЛЕКАРЯ

Д-р Ив. Жеков - натурист

ЩО Е БОЛЕСТ И ЩО Е ЗДРАВЕ

Разлика в мощност

В предшестващите параграфи, като изложихме за нервния н магнетичния темперамент, ние употребихме паразите: „пълен с мощ, сила“ и „липса на мощ“. Да видим сега коя е причината на тая разлика или „разликата на мощност“!.

Електротехниците казват „разлика на мощността“, „напрежение“ или „електрически натиск“, разликата на електрическата повърхности що съществува между положителния полюс (+) и негативния полюс (-). Причината, която произвежда тая разлика на мощност се казва „електродвигателна сила“ на електрически елемент. Обаче, не е същото, ако се употреби възкиселена вода или солена вода, а това се разбира много добре, защото химическото действие не с едно и също в тия два случая. В това, действително, има една пълмз аналогия по отношение на хранителните материали, които се употребяват като производители на енергия, възстановяване и запазване на човешкото тяло.

Обаче има още едно друго нещо. Понеже всичките човешки открития са предмет на законите на еволюцията и прогреса, то електро-химията реализира един голям напредък в материята и ония рудиментарни генератори на електрическото течение не се употребяват почти никак по причина на многото жива отсечка на цинка от страна на сярната киселина. Днес се предпочитат други електрически елементи, като елемента на Лекланше, който нищо не консумира. И в този случай има една съвършена аналогия, доколкото се отнася за човешкото тяло с ритмичното, физиологичното, търпимото, което произвежда най-голям коефициент енергия с минимална органическа и клетъчна консумация за противовес на токсичното хранене, възбуденото, нетърпимо и антифизиологично, което раздразнява, разменя и дегенерира клетките и което консумира безредно нервната енергия и жизнената сила на организма.

Тука виждаме още, че натуризма осъществи забележителен прогрес в полза па подобрението и запазването на здравето и живота на човешката личност. При това виждаме, че единствената наука, която не направи прогрес е оная, която се казва „медицинска наука, защото нейния изследвания и изучавания, немалко и нейните терапевтически изследвания, като серуми, ваксини, отрови, специалитети и др. ясно ни доказват, че нейните най-видни представители съхраняват едно детинско и погрешно схващани върху истинската етиология на болестите, така също едно лъжливо, невярно схващане за здравето, за природния имунитет и за лечебната сила в човешкия организъм.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ПОЛЕЗНИ ГРИЖИ

за очите, носа и ушите

Зачервените и възпалени клепачи стават веднага бледи ако два-три пъти дневно се измиват с топла вода. Топлият чай с трици премахва кръвта, която се е натрупала в очите.

Трябва да свикнем всяка вечер преди лягане да наказваме ноздрите с есенция от евкалипт, тази мярка ще запази мнозина, поне девет на десет от хрема,

За да се премахнат черния точици по носа, достатъчно е да се изтъркат с топла вода. в която с разтворен малко боракс, след това да се избърше с малко етер.

Освен това трябва да свикнем всяка вечер преди лягане да намазваме вътрешността на ушите си с вазелин, защото това е най-сигурното средство против сърбеж и се постига пълно успокояване.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КНИЖНИНА

Книги за гимназиите, издадени от книгоиздателство „Хемус" София. ул. Солун № 2.

1. Из съкровищата на нашата поезия, изтълкувани песни и разкази от Малчо Николов — бивш главен инспектор по литература при Минист. на Народ. Просвещение. Цена 25.лв..

2. Творческият път на Йордан Йовков от М. Николов — 20 лв.

3. Сборник Йордан Йовков - спомени, статии и бележки за живота и творчеството му Цена 30 лв.

4. Българска литература — биографии и библиографии (заедно с портрети) от Георги Константинови Цена 10 лева.

5. Борци за свободата в народните ни песни от Васил Савов. Цена 20 лева.

6. Българският писател и родната реч от Стефан п. Василев, две книги по 30 лв.

7. Петко Рачо Славейков —очерци за живота му и спомени за него от неговия син Рачо Славейков. Цена 15 лв.

Доставя книжарница „Братство“— Севлиево.

Неврастенията, история, причини и бацил на чумата, стерилизация на ненормалната храна за децата; окултизъм, четвъртото измерение, окултно значение на нашия свят, отговори до читателя и др. съдържа новият, брой на Здрава Раса. Търсете го по будките и вестникарски настоятелства.

Златната земя част I и II, от К. Петканов 50 лв.

Девет дни. К. Петканов, 6 лв.

Въстанието на воденчани от П. Карапетров, 6 лв.

Цар убиец. Цвет. Минков 6 лв.

Едноръкият, П. Карапетров, 6 лв.

В мрежата на заговора, 6 лв.

Издания на библ. „Древна България“ ул, Гурко 32, София.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×