Jump to content

67. Музикалната Пентаграма. (01.09.1944, петък, село Светляево /Мърчаево/)


Ани

Recommended Posts

67. МУЗИКАЛНАТА ПЕНТАГРАМА

01.09.1944 г.

[петък], село Светляево (Мърчаево)

Снощи спаха при мене (в Рилкината къща, където беше евакуиран багажът на брат Славянски) трима души: сестра Сийка Динова, сестра Елена Каназирева и брат Неделчо Попов. Те пристигнаха от София. Аз спах на едното легло, а Елена на другото, до мене. Сийка спа на дивана. Неделчо спа на кушетката.

Аз въобще имам тих и спокоен сън. Посред нощ съм извикала с глас: Бивол, бивол!

Сестра Елена запита:

- Какво има, сестра?

Аз отговорих:

- Бивол има тука, и сочех пред себе си.

На сутринта ние отидохме с брат Христо при Учителя. Разправих Му съня си и как извиках посред нощ.

Лицето на Учителя доби много строго и сериозно изражение. Той Си затвори очите и много дълго време не ги отваряше. Той нищо не каза, но аз разбрах, че не предвещава нещо добро.

Дълго време ние и тримата мълчахме.

Аз много тихо запях, както бях седнала срещу Него, „Мирът иде”. Нотите на тази песен брат Христо ми донесе още като бяхме в София.

Аз коригирах тази песен, защото тя ми беше донесена в един неподходящ вид. Сричките и думите бяха написани под всяка шестнадесетинка нота. Това нещо по възможност се избягва във вокалната музика, защото се нарушава музикалната линия и фразата.

Аз съкратих някои излишни членувания и съюзи, за да легатирам67 някои места и се получи мека музикална линия на фразата.

Седнала на стола срещу Учителя, изпях тихичко цялата коригирана песен.

Една бистра сълза се търколи от лявото затворено око на Учителя. Когато Той ги отвори, те бяха влажни и пълни със сълзи. Той извади бялата Си кърпичка и бавно ги избърса.

Страшна скръб ме прониза, че дори замръзнах на мястото си. За миг само аз поех само една капчица от Неговата, Великата Му скръб и дълго време останах замръзнала, безчувствена на стола си. Погледнах и брат Христо - и той скърбеше.

Дълго време ние и тримата мълчахме.

Аз извадих един бял мукавен лист, на който бяхме с брата начертали едро цялата Пентаграма, заедно с кръга около нея с петолинии.

В кръга бях нанесла най-мистичните стари песни (мотивите им) от Учителя. Вътре бяхме нанесли мотивите на:

Първия ден на „Битието” и новите песни:

„Кажи ми, Светлий Божий лъч”,

„Господи, колко Те обичам”,

„Отче наш, запази ни от изкушение”,

„Една вечна Истина, която е Бог на Любовта”,

„Вътрешният глас на Бога”,

„Химн на Слънцето”,

„Песен на ангелите”,

„Странника” [„Странник съм в този свят”],

„Божествена любов ме озари” и

„Ти ще сполучиш в живота”.

В най-вътрешния кръг сложихме мотивите на:

„Моето слънце днес ще изгрее”,

„Добрия момък”,

„А бре, синко” и др.

В центъра бяхме нарисували контурите на главата на Учителя и на съвършения човек.

Учителят гледаше дълго време чертежа. Лицето Му се проясни.

- ТУК Е ПРЕДСТАВЕНО ЦЯЛОТО УЧЕНИЕ, каза Той, като сочеше с показалеца Си чертежа. В бъдеще това ще се напечати на кориците на песнопойките, каза Той.

Брат Христо Го попита: Учителю, с цветни бои ли ще се напечати?

- Да, рекох, с бои ще се напечати!

- Учителю, попитах аз, дишането ще бъде ли различно при различните видове гласове?

- Колкото имаме по-ниския вид, драматичния вид пеене, толкова и по-ниският вид дишане ще се използва. Например колоритният глас има най-високия вид дишане.

Опората при този вид глас не е при слънчевия възел, а по-нагоре.

- Учителю, а защо певците си служат с израза „атакуване на тона”? Например те казват: правилно, неправилно, меко, твърдо атакуване на тона.

Учителят каза:

- С тази дума те искат да изразят първия момент на неговото образуване.

Всеки тон изгрява в ларинкса, както изгряването на слънцето. Ние виждаме първия лъч на слънцето, тъй и при образуването на тона ние чуваме неговото първо изявяване навън. Най-същественият момент при пеенето е този.

Мъжките гласове се образуват при по-ниско дишане от женските и детските. При ниското дишане певецът задържа това вдихателно положение и в ларинкса си. Тогава кухините на устата, глътката и носа се разширяват повече и тонът резонира добре. При издишване те се отпущат. Мускулчетата на глътката, на трахеята и на ларинкса се активизират силно при пеенето.

Гласовата функция е най-сложното проявление на Битието.

Певците, педагозите и лекарите опростяват тази функция, защото те не могат да я изразят, да я изпеят.

В тази функция участва подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието на певеца. Участват Духът и Душата. Много певци са загубили гласовете си ..., което е свързано само с правилното определяне на естествения вид на гласа.

Учителят каза:

- Например един колоритен вид глас най-добре ще се развие при педагог със същия вид глас.

Видът на един глас не се определя само от неговите височини и низини, но най-главно, от неговия тембър.

Височините и низините вземат второ място при определяне вида на гласа.

Френологическите особености, също и планетните влияния, също определят какъв вид е гласът.

- Що е регистър? - попита Учителят. Редица тонове, които си приличат по тембър и строеж, образуват един регистър. Човешкият глас има няколко регистри. Арабите имат най-много разни определения за видовете на гласа. Те употребяват четвърттоновата система не само при пеенето, но и при свиренето.

Учителят продължи: Ние в братските песни си служим повече с гръдния, ниския регистър, защото колоритните гласове са голяма рядкост.

Учителят наричаше колоратурните гласове „колоритни” гласове.

- Братските песни са изнасяни и разработвани от дилетанти, [дилетант - любител, който се занимава с някое изкуство или наука] певци с нисък регистър.

В бъдеще Братските песни ще се разработват и изнасят и във високите регистри, които не звучат ниско в гърдите, а в главата.

- Учителю, попита брат Христо, за братските песни не е ли най-подходящ средният регистър?

Учителят поясни:

- Братските песни ще могат да се нагласяват за всички видове гласове. Ти колкото повече се изкачваш като пееш, толкова по-тихо пей, за да не се получи крясък. Ти като пееш опери и оперни произведения с голяма динамика, ти като пееш високо, ще трябва да усилиш силата на тона, но не прекалено.

Аз попитах:

-Учителю, има една песен „Нева санзу”, която има и високи, и гръдни тонове.

Учителят каза:

- Бъдещето ще донесе певци, които ще пеят от 5 до 7 октави.

Учителю, помогнете ми да имам послушание. Небето да ми помага. Помогнете ми Словото, което Вие ни говорите, да се въплъти в мене и в нас. Амин!

________________________

67) Легато - свързано и гладко възпроизвеждане на музикални ноти или изпълнение на два или повече тона без паузи между тях.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...