Jump to content

202. Картини и надписи в стаята на Лилиана Табакова


Ани
 Share

Recommended Posts

202. КАРТИНИ И НАДПИСИ В СТАЯТА НА ЛИЛИАНА ТАБАКОВА

В.К: Сега аз искам да Ви запитам за някои неща, за картини от Вашата стая. Какво представлява тази картина?

Л.Т: Ами една, две, три, четири, пет, шест, седем планети.

В.К: Да, това са планети.

Л. Т: А това е стара рисунка на брат Христо, която беше текло върху нея и е прерисувано.

В.К: От него?

Л.Т:. От него. А онова е изгорено, унищожено. Това мога да кажа.

В.К: Тука има някакви концентрични кръгове и планетите, и съответно, нали?

Л.Т: Да.

В.К: А нещо по-подробно за нея?

Л.Т: Не мога да кажа.

В.К: Не можете да кажете.

Л.Т: Друга картина: това е непроявеният човек.

В.К: Тука е като елипса, като яйце.

Л.Т: А всичките линии са неговите възможности. Вижте колко центрове има в непроявения човек и от всеки център по колко линии излизат. Това са пътища, съдби, съдба богата.

В.К: Чий е този чертеж, по Учителя ли е?

Л.Т: По Учителя.

В.К: Кой Ви го е дал?

Л.Т: Също го имам от сандъка на брат Христо.

В.К: Да. Сега, долу има подписа на Учителя, а отдясно - там пак какво значи тука, този кръг, малкият? Тука вижте, да не е Кръстю?

Л.Т: Това е пак знак от Учителя.

В.К: Да, но нещо по-подробно не можете да кажете.

Л.Т: Не може. Само че тия линии са много важни. Всяка линия не е произволна.

В.К: Да.

Л.Т: Тя не е случайна. Чертежа аз съм го правила и е много труден. Не можеш да правиш и да слагаш нито каквато искаш боя, нито пък да правиш, когато ти искаш.

В.К: Да, тази с различни цветове на молива.

Л.Т: А това са възможностите, духовните възможности на непроявеният още човек.

В.К: Ясно, да.

Л.Т:С които линии той ще се прояви в бъдеще, във всички светове. Физически, Духовен, Божествен.

В.К: Да.218

Л.Т: Сега, според Учителя имаме три свята: Физически, Духовен, Божествен; според теософите - седем тела: физическо, астрално, чувствено, ментално, умствено, причинно и будическо тяло.

Учителят казва, хората са нещастни, защото нямат будическо тяло.

А будическото тяло е това тяло, в което влиза Бог да живее.

„И това е живот вечен да позная Тебе Единаго, Истинна-го Бога и Христа, Когото си проводил.”

„Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене,

аз и Отец ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и аз ще ви се изявя.”

„Жилище във вас” - това жилище е будическото тяло.

А будическото тяло се създава - само един път има - от петтях добродетели.

Тия пет добродетели: Истина, Правда, Любов, Мъдрост, Добродетел - дават сокове.

От тия сокове се образува това будическо тяло, в което може да влезе да живее Бог и Христос.

В.К: Да. Туй е портрет на ...?

Л.Т: На брат Христов.

В.К: Кой го е правил този портрет, кой го е рисувал?

Л.Т: Кършовски, художникът.

В.К: Кой беше този Кършовски?

Л.Т.: Кършовски, художникът, той го е рисувал.

В.К:. Така. Сега, тука има още един портрет.

Л.Т:. Също. Пак от Кършовски.

В.К: Този, от Братството ли беше Кършовски?

Л.Т: Кършовски беше известен художник и обичаше Учителя. Когато той направи изложба в София, където се правят изложбите, дойде тука искаше да ги дам, тези две картини от него. Аз не ги дадох. „Тука, викам, няма да излязат от тука!” Той искаше.

И в кухнята имам една картина, пак от него, само са контурите на Учителя. Но така хубаво е направил очите Му идеално.

В.К: Този Кършовски е рисувал и ръцете, и ръката на Учителя. Знаете ли нещо за него?

Л.Т: Нямам. За ръцете нямам.

В.К: Аз съм слушал от Борис Николов, че той е нарисувал много хубави ръце. Той жив ли е този, къде е този?

Л.Т: Жив е.

В.К: Къде живее той?

Л. Т: Нали като четете „Разговорите”, неговата жена беше дошла да плаче на брат Христо, че той я остави, разделиха се.

В.К: Защо я остави?

Л.Т: Ами де да ги знам! Пред салона, аз тогава бях купила ягоди за Учителя и седях пред салона. А брат Христо разговаряше с Кършовска, а тя много плачеше от него, от мъжа си. И се разделиха.

В.К: Сега ще прочета какво има записано и закачено по стените от нея, Лилиана.

Под един портрет, нейния като певица, пише:

„Учителят:

Изкуството на пеенето е изкуство на дишането”.

Това е цитат от Учителя.

На портрета на нейната майка пише следното:

„Сестра Мария премина своя земен път като предана ученичка на Великия Учител.

Сестра Мария, ти ни остави един блестящ пример на благородство, истинолюбие и скромност.

Поклон пред твоя светъл образ.”

Това е под нейния портрет.

По-горе на стената пише така:

„Учителят:

„Музиката предхожда философията, поезията, даже и проявената Любов на земята.

Ти не може да мислиш право, ако музикалното ти чувство не е развито.

Ти не можеш да бъдеш философ, ако ти не си музи кант. Само ако можеш да изпееш една добродетел, ти можеш да я приложиш.”

Друг един цитат:

„Пей като музикант-художник, а не като звукоизпускател. В пеенето трябва да изразяваме всичките чувства.

Ние като започнем, че и любов, и молитва, и нежност, и всичко караме ей-тъй, по шопски. Не, не, ние не търпим това. Изкуството на пеенето е изкуство на дишането.”

Друг цитат:

„Учителят: „Не пей с капитала си, а само с процентите. Тембърът се губи при форсиране.

Пей като музикант-художник, а не като звукоизпускател.”

Друг цитат: от томчето „Ново разбиране” [страница 229]

„Човешкото гърло като инструмент не може да се сравни с никой друг, направен от човека. Нито по сила, тон и израз. Ти имаш гърло, което струва милиони, обаче никой не го цени.”219

Цитат от тома „Петимата братя”, страница 184:

„Някои искат да намерят Христа в мене. Не, Христа ще намерите в Неговото Учение. Вие искате да знаете кой съм. Аз съм братът на най-малките в Царството Божие. Аз, най-малкият, искам да изпълня Божията Воля, да осветя Неговото Име, както Той ме е осветил. Искам и вие да следвате моя пример.”220

Друг цитат от Учителя:

„Новото учение е наука, която съдържа всички възможности за реализиране на добродетелите още в тоя живот.

Новото учение е наука, която носи всички предпазителни мерки да се спрат войните, които сега съществуват.

Новото учение е наука, която съдържа всички закони, правила, методи за реализиране на доброто, към което се стреми човешката душа.”

Друг цитат: „Веднъж в частен разговор Учителят ми каза:

„Някои мислят, че като ходят винаги с мене, са най-близко до мене. Те всъщност са далеч от мене.

Най-близо до мене са тия, които четат беседите, пеят песните и доброволно са се отказали от всички удоволствия, в чистота и святост живеят.”

Друг един цитат от беседата „Право мисли”, [страница 233-234] „Езичниците станаха апостоли, проповядваха Христовото учение. Значи Римската империя застана на страната на Христа. Обаче, Мойсей беше предсказал на евреите, че Бог ще издигне пророк между тях и който не го слуша, ще бъде заличен от лицето на земята. Евреите не послушаха Мойсея и разпънаха Христа.

И вие така, може така да се оправдавате, че е писано вашия Христос да бъде разпнат. От кого? От самите вас.

А вие трябва да станете Негови ученици. Амин.”

[Бележка: Посочен е текст от беседата, която е 32. лекция от Учителя, държана на 14 юли, 1926 г. в г. София, в Условия за разумния човек, лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло братство, V година (1925-1926 г.), том 3. София, 1930: „Езичниците пък отидоха да проповядват Неговото Слово; те станаха апостоли и защищаваха Христа. ... Значи Римската империя застана на страната на Христа, а еврейският народ каза: ние имаме закон, според който този човек трябва да се разпне. Обаче Мойсей беше предсказал на евреите, че Бог ще издигне пророк между тях, когото те трябва да слушат и да му се подчиняват. Който не го слуша, ще бъде заличен от лицето на земята. Евреите не послушаха Мойсей и разпнаха Христа. Мнозина от вас ще кажат, че така било писано в книгите на пророците. Така се оправдаваха евреите, така може и вие да се оправдавате, да кажете, че е писано вашият Христос да бъде разпнат. От кого? - От самите вас.

Казвам, за вас е писано. Във вашия закон, да станете ученици на Христа, Той да ви покаже пътя към Бога. Затова именно, Христос каза: „Аз съм Пътят, Истината и Животът. Аз съм Пътят към Бога. Аз съм Пътят към Истината. Аз съм Пътят към Живота”. Това значи: всички трябва да минете през Христа, да ви покаже пътя към Бога.“]

Това са надписите, които са окачени по стените на нейната стая и ние ги записахме.221

____________________________

218) Забележка на съставителя В. Кръстев: Тази картина като елипса, с многото линии, излизащи от двата центъра на елипсата, е знамето на Бялото Братство

219) Мисълта - мощна сила. 10. Утринно Слово от Учителя, държано на 20 ноември, 1932 г., София-Изгрев. - В: Ново разбиране. Утринни слова, година 2 (1932-33). София, 1949, с. 229: „Ти имаш гърло, което струва милиони. Човешкото гърло, като инструмент, не може да се сравни с никой друг, направен от човека, нито по сила, нито по тон, нито по израз.“

220) Братът на най-малките. 24. беседа от Учителя, държана на 1 януари, 1917 г, София. - В: Петимата братя, беседи от Учителя. София, 1949, с. 184: „Някои искат да намерят Христа в мене. Не, Христа ще намерите в Неговото Учение. Ако искате да знаете кой съм, аз ще ви кажа. Аз съм братът на най-малките в Царството Божие. Аз, най-малкият, искам да изпълня Божията Воля, както Бог е заповядал; да осветя Неговото име, както Той ме е осветил. Бог е бил толкова добър към мене, че аз, братът на най-малките, искам да му се отплатя с всичката си признателност. Искам и вие да последвате моя пример“.

221) Забележка на съставителя В. Кръстев: Всичко, описано тук, го няма вече. Всичко това бе разпиляно умишлено, за да не дойде при мен и да се заличи името Лиляна Табакова, че е била на земята по времето на Учителя Дънов.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...