Jump to content

10. Върховните отношения


Recommended Posts

ВЪРХОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Задачата която е представена на ученика е да разреши върховните отношения - отношения, които са синовни, отношения, които са любовни. Не може ученикът без тия отношения, защото те са гаранцията, те са вярата, те са мъдростта, истината и любовта, които ся поставени като главни двигатели и фактори, за да може ученикът да разреши върховния проблем - произхода на човека, произхода на битието.

За да разреши тия напреднали въпроси, които са били досега най-трудно разрешими, науката е работила с догадки, с предположения, с хипотези, с известни опити, но все пак проблемът за произхода на живота, за произхода на върховното сътворение не е разрешен. Тепърва се прелетяна на ученика - от върховните школи, от върховните мисли, от върховните дела, от върховните системи. Той е, който има да проникне във върховните области на живота. Той е, който има да проникне във върховните области на Духа, в света на Духа. Той е, който има да обходи безпредела на светлината.

Защо да бъде той? Защото е ученик на Духа, ученик на любовта, светлината и истината, Всички други ученици се занимават с известни отлеели от общия кодекс на Божествената наука. Те се специализират в дадена област и казват: „Това е истината. Тук е скрит мировият проблем. Който разреши този проблем, той е отгатнал самата истина.“ Никой досега, който се е занимавал с известни клонове на науката, не е можал да обезсърчи нито себе си, нито окръжаващите, които имат поглед към него, които имат вяра, надежда, че той е пътя, посоката към царството на ведрината, към царството на светлината, към царството на конкретния проблем.

Дали е необходимо ученикът да се занимава с известни клонове на науката? Необходимо е дотолкова, до колкото може да се помогне, да се добере до онзи Промисъл, който е промислил детайлно за всички области, за всички степени, за всички сфери, за всички системи, които ще го научат на тази всемирна наука.

Кой ще му даде истинската мярка на нещата, за да може да претегли с най-голяма точност, с абсолютна мярка, с най-голямата конкретност всички ония явления, които ще има да го занимават в дългия път - пътя към съвършенството?

Дългият път. Дълъг е пътят на ученика, а къс е пътят на всички ония същества, които не са под сферата на Дука.

Защо е дълъг пътят? Нима Божественият разум, който може да се внедри в ученика, не може да скъси този път? Няма за ученика къси разстояния. За ученика има само необятни предели. Той има един необятен, безкраен свят, в който има да изживява многото състояния на Великият промислител, на Бога, т. е. на творческите фактори, на боговдъхновените приливи във вселената.

Не трябва да се плаши ученикът от дългия път. Дългият път му осигурява времето, състоянието, верността. Дългият път го вдъхновява, че не е закъснял. Дългият път му определя бъдещето състояние на неговия дух.

За да може да преодолява мъчнотиите по дългия път, най-верният спътник в неговия живот това е неговият Ръководител - онова същество, което има единствената задача да осигури пътя му, да осигури всички нужди и всички помагала за неговото посвещение.

Има един адепт, има една същество, което е преднина по пътя на ученика. И ако се говори, ако се настоява как ученикът да подготви себе си, било по съсредоточие на мисъл, било по проява на любовта, то е само за това, да може да почувства, да изживее присъствието на това ръководно същество. Понеже Божествената наука е много сложна, много абстрактна, много отвлечена, секретна, математична и астрологична, затова е необходимо да се създадат едни особени условия. Не че няма условия, има, но трябва да се създадат специални условия, които ще въведат ученика в една съвършена богата среда - среда на висшите същества, среда на ония същества, които са превъзмогнали всички трудности, които са придобили едно мирово съзнание, една мирова свръхестественост, една мирова подготовка, която провежда състоянията в по-висши области.

За да може да опита ученикът като една голяма реалност тази специфична, таза специална подготовка,, т. е. да заживее в новите условия и при атмосферата на новата среда, адептът, помагачът, т. е. Белите братя непреривно изпращат своите поздрави, своите пожелания, своите подаръци, своите помагала, да може ученикът да укрепне в дългия път. Крепкостта, уякчаването на неговия характер, разширяването на неговото съзнание е гаранцията, че има вече реалната опитност, за да могат да видят, да се срещнат неговите очи с тия на адепта - да почувства неговия дъх, да почувства шепота на неговото сърце и да се прелеят вълните на неговата мисъл в неговия ум. Само така ученикът ще се обогати и ще може да завърши своя изпит, т. е. до прекъсне вече онази върволица от преживявания на физическия свят, в кармичния свят, в отрицателния свят.

За да няма вече губене на време, за да може ученикът да оползотвори всяко свое движение, всяка своя енергия, с която той е доста богат, трябва да има тази реална подготовка, тази реална среща. Докато ученикът няма тази реална среща, той често пъти ще бъде в безверие. Ако има нещо, което да го измъчва, то е безверието. Ако има нещо, което да го измъчва, то е, че не е получил пряк контакт с тия сили - силите на светлината, силите на Бялото братство. Не че те са преките проводници или върховните фактори, върховните строители, върховните посредници. Най-великият посредник това е Божият дух. Божият дух вдъхновява тия сили, импулсира ги и те да могат да оползотворят тази духовна енергия, да са в помощ на съществата. Те проявяват своето братолюбие, проявяват своята съвест, своето благородство и по този път те могат да отведат много същества, много души в царството на Духа. Както обикновеният ученик не може без учител, така и окултният ученик не може без учител, т. е. без върховен институт, където да школува при върховно присъствие.

Какво е това присъствие? Какви са признаците, че има присъствие? Кои са тия чувства и качества, които могат да открият тия признаци? Трябва да има признаци. Трябва да има влияния, т. е. трябва да има подбудителни причини, които да инструктират душевните сили в ученика, за да застанат на своето място и да преорганизират целия физически апарат, т. е. физическото тяло е всички органи и способности, през които Духът протича като одухотворена енергия.

Има начин, има проникване, има овладяване, има вдъхновяване, което е признак, че наистина тия инструктивни сили упражняват своето давление върху ученика. Тия архитекти на новата мисъл, на новото построяване са, които устройват новото чувство в ученика - шестото чувство.

Дали ученикът ще прояви това чувство? Сега има пет континента. Следователно, има пет чувства. Когато се появи шестият континент, ще се възстанови и шестото чувство. Когато се появи седмият континент, ще се възстанови седмото чувство.

Виждате каква закономерност има в битието. Най-съвършеното същество на земята - човекът, има пет чувства т. е, има възможност да обходи, да проучи, да се ползва от петте континента, има възможността да се ползва от богатството, от знанието, от светлината на петте континента, има възможността да се ползва от влиянието на ония планети, които действат всяка по отделно на известен континент. А това е доста голямо богатство. Да можеш да се ползваш от енергиите на петте планети, ще рече да имаш богатството на тия космични сили. Всяка една планета представлява космична сила.

Защо е космична? Защото е втопена в космоса, защото е център на известни явления. Когато Великото същество се е проектирало като явление, създадоха се тия центрове-планетите и можаха да диференцират тия проекцията проявят тия явления. И сега, една от задачите на ученика от Върховната вътрешна школа е да се занимае с върховните давления на тия космични центрове, да проучи кои космични центрове специално имат пряко влияния върху европейския континент, върху азиатския континент, върху австралийския, американския, африканския и т. н.

Лесно ли е да се научи? Много от големите астролози са работили в това направление, но още не са можали конкретно да опитат, да дадат една точна математична картина, от която да се вижда специфичните влияния на дадените планети към известните пет континента на земята. Но, сега с явяването на новия, на шестия континент върху земята, ще трябва да се претърпят известни реформи, т. е. майсторите ще трансформират някои особени енергии, които са потекли от тия космични центрове, за да могат да отворят пътя за идването на новия континент. И ако в миналото се е казвало, че ще се създаде нова земя, земя която ще бъде чиста, земя която ще бъде земя на светиите, земя на посветените, земя на благото, земя на „меда и маслото“, това е новият континент, шестият континент, който ще бъде населен с шесторасниците. Докато не се появи новият континент, ще продължава подготовката за новите условия на шесторасннците.

Кой ще преорганизира тази нова система? Забележете: ще се създаде една нова система върху земята. Ще се преустроят и останалите континенти. Ще придобият нов облик, нов образ, но това подразбира едно сериозно разтърсване. Това разтърсване ще се получи може би посредством минирането, което ще извършат тия върховни архитекти, за да изпълнят своя миров план. Наистина, те биха минирали земята, биха направили известни пертурбации, за да дадат място на новия континент, но трябва да се съборят океаните в по-големи дълбочини, за да се открие нова суша. А тия големи дълбочини ще бъдат предшествани от известни изригвания - големи, колосални мирови изригвания, които ще бъдат наблюдавани дори и от съществата на другите планети и от съществата на слънцето.

Необходима е, защото това е един върховен проблем. Понеже ученикът е във Върховната вътрешна школа, той трябва да знае за върховните проблеми, за тяхното разрешение, т. е. за тяхното приложение по отношение устройството на земята.

Трябва ли ученикът да очаква това по-бързо да стане? От една страна, колкото по-бързо стане, толкова е по-добре, защото ще развие шестото чувство, но с това преобразяване той ще изживее известни ужаси.

Защо ще ги изживее? Защото още не разбира, защото още е слаб, защото още не знае великата система на творческите сили. При тази творческа система ученикът трябва да може да живее вече и в пространството - да има тази способност да живее в пространството дотогава, докогато земята претърпи тия пертурбации, докато земята се пресъздаде, докато се открие почва на новия континент.

Защо се налага? Налага се, защото има нужда от една нова площ земя, която да бъде чиста, неопетнена, там където не се е проляла нито животинска, нито човешка кръв.

Ето каква е конструктивната мисъл на Върховното ръководство. То иска да подпомогне, т. е. да научи ученика да бъде готов за всички съдбоносни събития, които могат да станат. А те трябва да станат, защото в битието няма застой, няма еднообразие. Там вечно се трансформират, вечно се преорганизирват световете, за да може човешката душа да се издигне до тия върховни предели.

Сега, когато става въпрос за върховен метод, за върховни отношения, трябва да се имат в предвид върховните системи и върховните явления, които ще се проявят като творчески събития.

Но може би ученикът ще възрази: „Кога ще станат тия неща?“ Трябва ли да знаеш за деня, за месеца, за годината, за годините и вековете? Едно трябва да знае ученикът: че той е под прякото действие на върховната мисъл на Върховния бог. А щом Божията мисъл се открие в него, той не може да не знае за върховния план на Бога, защото естеството на Божията мисъл е творческа сила. А щом тази сила преобладава, щом тази сила е като ръководно начало в ученика, той ще се добере до новите явления.

Ученикът трябва да знае за тия неща, затова той трябва да се подготви, т. е. да помогне при построяване на шестото чувство в него. Той трябва да бъде вече с богата интуиция и с богато прозрение. Шестото чувство ще подготви интуицията и прозрението. Не можеш да бъдеш кандидат за върховните неща, ако не си придобия интуицията и прозрението. Интуицията е усета, а прозрението е виждането. За да имаш нов усет, усет на дълбока тишина, подразбира да имаш това Божествено чувство - интуицията. Докато ученикът не възприеме вибрите на тази Божествена интуиция, на това Божествено изкуството, не може да има прозрение. Интуицията е, която ще го въведе в областите на прозрението, а прозрението ще му открие абсолютната истина.

Но за да стане ученикът ясновидец, какво е необходимо? Ново око, с нови тъкани, с нови вибри, с нови ъгли, където да става ново пречупване на светлинните лъчи, да се създаде едно ново вещество, което да бъде фокусната лупа, което да може да прозира и в най-гъстата и в най-фината материя. Това вещество е особен род сили - сили които са излъчени от Божия ум. Който се е добрал до Божия ум, той е станал ясновидец.

Може ли да стане това? Как да не може? Щом ученикът е получил вече окото, щом може да си служи с него и да прониква в битието, щом може да различава явленията и да си служи с всички ония сили, които подържат движението, които подържат силите на природата, защо да не може да получи по-ефирна, по-светеща материя, която да устрои неговото око? Може, но трябва да се оформи неговото шесто чувство.

Какви опити трябва да се правят, за да се постигне това? Върховно да гледа на нещата - да има върховни отношения, върховно да живее, върховно да се движи, върховно да мисли, върховно да обича и върховно да учи.

Какво значи това? Да не се подава абсолютно на никакви слабости, на никакви дребнавости, които отвличат вниманието му и не може да се съсредоточи във върховната система на Духа. Затова е казано: „Когато дойде Духът, ще ви научи на всичко“. А то значи: щом си се съсредоточил във върховните системи на Духа, всичко ще знаят.

Какво всичко? Малко ли е да знаеш за мястото, малко ли е да знаеш за времето, за безкрайното, за вечността? Не е малко. Щом знаеш за мястото, ти ще знаеш и за пространството. А щом знаеш за пространството, ще знаеш и за вечността, защото мястото определя времето, времето определя пространството, а пространството определя вечността.

Това са не само понятия, но и състояния в ученика. Той е започнал с мястото, заживява във времето, движи се в пространството и се слива във вечността. Това е дългият му път. И радостно е, че той има дълъг път - ще може да съзерцава, да изживява всички ония върховни събития, който има да се случат в миросъзданието. Той ще бъде свидетел, когато се появя новият континент. Той ще бъде свидетел, когато се възстанови на земята шестата раса. Той ще бъде свидетел, как шестата раса ще преустрои и другите континенти на земята. Може би той ще бъде свидетел и при появяването и устройването на нови континенти и на другите планети.

Какъв голям, какъв върховен астролог ще бъде ученикът - ще знае за времето, ще знае за събитията, ще знае за давленията, за линиите, за ъглите, при които се преустройват планетите.

Това е един план, това е една скица, която е редактирана от слънчевите същества, които имат това право, които имат тази привилегия да изявят някои върховни мисли на Провидението. някои върховни дела на Върховния Творец и някои върховни чудеса на Бога.

Ползва ли всичко това ученикът? Ползва ли се той от това, което знае? Преди всичко той може да не знае, ако няма живата опитност. А живата опитност ще получи тогава, когато се създаде шестото чувство. То е, което ще го импулсира, то е, което ще го откъсне от нисшите чувства, за да го освободи, да не попада вече под нисшите влияния. Важна е опитността от нисшите явления. Ако се прави давление, ако се устройват школи, то е именно да превъзпитат тия нисши чувства, които са задържали човешкият дух в едно статическо състояние.

Идат нови импулси от царството на Духа. Тия импулси обхождат сега земята и търсят място къде да проявят шестия континент, къде да бъде той - дали във Великия, дали в Атлантическия, дали в Индийския океан. Тия архитекти мерят, т. е. Божият дух витае над океаните и ще създаде новото чудо.

Чудо ли е за ученика? Не е чудо, но-строителен план, строителна система, която ще му помогне да развие новото чувство, шестото чувство. Ние няма да се ограничим само с шестото чувство. В миналото ние говорихме за чувствата. Колко чувства ви открихме? 12 чувства. Добре е да имаш шестото чувство, за да може вече да догаждате и за другите чувства, защото шестте чувства ся двойници на другите шест чувства. Голямото нещастие сега за човека е, че още не може да овладее двойниците. Когато овладее двойниците, тогава в него ще се пробудят нови кундалини, нови чакри, ще се разкрие хилядолистника и вместо да се чака израждане, инволюция, ще се получи обратен процес - възход, еволюция, ритъм.

Това е задачата на върховния импулс във върховната вътрешна школа. Вие често казвате: „Защо ни се говорят тия неща, когато ние не можем а не знаем?“ Ние ви създаваме сега една нова атмосфера, богата с нови образи, с нова форми, с нови явления. Тази нова атмосфера все пак де ви помогне. Ученикът не трябва да бърза в своето заключение. Ако има да бърза, то е затова, защото си прави свои планове, мери със своя аршин и иска нещата така да се нагодят, че всичко да става за един миг.

Ученико, не знаеш още какво да искан. Това което искаш е толкова малко и толкова слабо, че то няма да ти помогне да се издигнеш над това, което си и ти ще се разочароваш.

А какво трябва да се прави? Широко размишление при пълен покой, размишление при пълна, изобилна светлина. Това са опити и пътища за ученика как да размишлява. Ето, ние ви даваме картини и образи, даваме ви и системи, върху които трябва да размишлявате.

Към къде да се съсредоточите? Към това Върховно строителство на тази върховна организация, на това върховно давление. Там ще съсредоточите своите сили, за да могат и те да вземат участие в този общ върховен импулс. Колкото а да се чувстваш слаб и неспособен, не повтаряй тия неща, за да не създаваш мисъл - форми около себе си, които на всяка стъпка ще те спъват. Не мисли, че си слаб. Не мисли, че си немощен. Не мисли, че си нисша класа. Не мисли, че си непросветен. Не мисли, че не си придобил висше образование или световна известност. Това са неща преходни. Можеш да бъдеш един дух със световна известност, но получаваш удар и всичко загубваш. А това често се случва, защото има голямо блуждаене, т. е. разединение както на духовни, така и на умствени сили. Получава се неврастения, психично разстройство.

За да не попаднеш под ударите на тази съдба, дълбоко размишлявай върху онова, което те импулсира. Всестранно размишлявай върху онези образи и системи, които Духът ти разкрива. Така съсредоточени твоите сили, ще импулсират всички твои способности и всички ония таланти, заложени в твоята душа, ще се възрастят, т. е. ще се развиват като добродетели - като любов, мъдрост, правда, истина и светлина.

Ние прикачваме към пентаграмата нов ъгъл и там поставяме светлината. Изобилна светлина е необходима. Ни най-малко кътче от тъмнина да няма у вас. Всичко да бъде трепет на светлината.

Само така импулсирани, само така подготвени ще бъдете дееспособни за върховната работа на Духа. Обособено сега в един нов Върховен институт, голямата грижа е да се запази тайната за този Институт, абсолютно да се запази тази тайна дотогава, до когато напълно се създадат условия за прииждането на посветените братя от шестата раса. Само те ще разберат, само те ще знаят за това слово. Само те ще разгадаят проблема за новото преустройство на земята. Ето защо, запазете дълбоко в себе си тази тайна. За вас тя вече не е тайна, но скрийте това от ленивите духове, които биха използвали прилива на Духа. За да може Духът да бъде в разкритие, т. е. да се разсъблече пред вас, бъдете това уверение. Извънредно много пазете това малко ядро. Бъдете стражата с меч в ръка. Въдете готови да се жертвате за него. Бъдете готови да съхраните в душата си живото слово на Духа. Дали ще имате условия за в бъдеще, дали ще поддържате дадената чистота по отношение прилива на Духа, много ще зависи от вашата будност, от вашата готовност.

Дали няма да ви омръзне да носите меча? Да не би да ви затежи и да кажете: „Толкова време пазихме, толкова време слушахме, толкова дни иждивихме и все пак нито един от шестата раса не срещнахме“. Ще имате случай дори да се опарите от техния огън. Не е дошъл още Духът при вас с меча. Когато дойде духът при вас със своя меч, тежко ви. Той ще воюва. С кого? С вас, с цялата ваша особа. Вие сте един особен колектив още. Живеете още с пазарлъци - продавате, купувате, но всичко това ще се свърши, т. е. частната собственост ще се премахне. Мечът на Духа ще събори тия кумири и ще даде възможност на вашата, душа най-после да каже истината.

Духът и душата - две върховни проблеми, две върховни начала в битието. И ако ние толкова много време губим, то е да склоним вашия дух да помогне на вашата душа.

Кой е вашият дух и коя е вашата душа? Вие често коментирате и казвате: „Какво е това душа и какво е това дух?“ Като какъв живот се проявява душата у вас и като каква енергия и ритъм се проявява Духът у вас? Вашата душа се проявява като живот, а вашият Дух се проявява като енергия, като сила.

Защо? Животът е едно състояние, а духът е едно явление. Кой ще прояви състоянието? Явлението. Духът е, който ще прояви способността, същината на душата.

Кой ще прояви върховното състояние на Бога? Неговият Дух. Така и духът на ученика ща изяви, т. е. ще освободи, т. е. ще обогати мира на душата, т. е. ще обогати живота.

Богат живот - силен дух.

Варна, 3 ноември, 1955 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...