Jump to content

15. От трансформация към поляризация


Recommended Posts

ОТ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Какво е още предназначението на Върховната вътрешна школа? Ние ви дадохме много предназначения, но сега ще кажем: Върховната вътрешна школа трябва да създаде едни добре устроени устни, чрез които ще говори една нация, чрез които ще говоря едно племе, един народ, един континент, цялото жизнено пространство, цялата земя. Следователно, Върховната вътрешна школа представлява както една нация, един народ, така и многото народи, многото континенти, цялата земя.

Велика е службата, голяма е задачата, която тя има да разреши, защото е върховна. Върховните конструктори, върховните представители няма да се задоволят с един малък народ, с една малка нация, с един малък континент. На тях им трябва цялата земя. Ако цялата земя заговори, ако цялата земя възприеме жизнения върховен лъч, тогава тия инструктори, тия представители ще бъдат доволни.

Като изнасяме това предназначение, ние искаме да обърнем сериозно внимание на ученика какви майстори работят върху него, чрез когото да разрешат дадена върховна задача.

Но може би ще се помисли: „Нима върховните строителя, няма върховните фактори, нима Върховното провидение, Върховното творчество се занимава с един твърде слаб център?“ Ученико, преди всичко ти си ученик на Върховната вътрешна школа. Следователно, тя е обект на действието на Върховния огнен лъч, който има да изнесе, да каже за живота, за началото на върховното ръководство,

Кой ще докаже това? Посредством какви обекти ще го докаже? Посредством обекта ученика. Колкото и да е малък той, колкото и да е неустроен, непросветен, все пак той носи названието ученик. Следователно, в Школата присъства ученикът. Никакво друго същество, никаква друга твар не се допуща във вътрешността на Школата. Тя е специално място, специална е там катедрата, специална е аудиторията, специално е влиянието - няма да кажем вечността.

Като засягаме този въпрос, ние искаме да хвърлим повече светлина върху съзнанието на ученика, да може да прецени дадения момент с какви сили, е каква орбита, с какъв хоризонт на работа той е натоварен.

Голям е хоризонтът, но големите неща ученикът ще изпълнява посредством малките способности. Това е чудото. Ако си с големи способност, лесно е да изпълняваш големите неща. Но ако си с малки способности, а у теб преобладава ритъмът на твоя дух и свещената работа на твоята дула, работата ще бъде изпълнена.

Ето как ученикът трябва да ангажира всички свои сили. Не трябва да пилее силите си. На някого не трябва да дава от онова съкровище, вътрешното, което може да бъде изхарчено, прахосано неразумно. Колко много важат жизнените сили, психичните и мистичните сили, които са среда, които са пространство, небе за душата на ученика. Като виждаме как ученикът пилее тия сили, как ги разходва, дълбока скръб осенява лицето, жизнеността и способността на Духа. Но понеже е проектиран Върховният огнен лъч, началните сили на когото са стигнали до ядрото - Върховната вътрешна школа, то няма вече време.

Как да няма време? Всичкото е време, всичкото битие е време, всички явления са време, пространство, необятност, вечност - все е време. Тогава, защо да няма време? Ние и в миналите размишления говорихме за специфичния, вътрешния, жизнения момент. Ние казахме, че Бог се проявява в момента. Той не иска да знае за друго време. Той не държи за многото време, за безпространното време. Той държи за момента.

Защо? Защото в момента се роди светът, в момента се прояви вселената. Макар и големи окултни представители да твърдят, че вселената се е устроила, се е проявила в милиарди и милиарди години, то Господ казва: „Аз съм в момента. Ако не съм в момента, ако не съм във времето, пространството и вечността, то не съм аз Там са вековете, там са времената, там е мястото, но не съм Аз. Защо се нуждаете сега от време? Защото не съм дошъл още във вас. Когато дойда вътре във вас, вашата памет ще забрави за времето, за мястото, за пространството.“

Защо ще забрави? „Защото не е необходимо, защото вие ще бъдете всичкото което съм Аз.“

Ето каква е специфичната подготовка на ученика на върховните явления, на ученика на върховните ядра. Нека чрез вас да проговорят племената. Нека чрез вас да проговори цялата земя.

Има ли нужда да се говори? Господ се е проявил в слово и словото стана битие.

Защо Господ се е проявил в слово? Защото Господ е такава способност, която съдържа всичко. Ето защо, ученикът на върховните проблеми е език на Духа, език на любовта, език на. върховната деятелности на Бога.

Върховни проблеми. Те ще бъдат реализирани в момента - най-слабото, най-малкото което може да се долови. Много е малко това време. Няма теглилки да се измери. Никой майстор досега не е можал да направи такива микроскопически грамове, които могат да намерят този момент. Това е прекрасното, това е чудното, това е радостното за ученика, че той, като най-малък, можа да изпълни върховните проблеми.

Ето къде ние искаме да натиснем - да бъдете жизнен момент във всяко време, във всяко място, във всяко пространство и във всяка вечност. Забравяш, че си млад, че си възрастен, че си стар. Това абсолютно не трябва да те интересува.

Защо няма да те интересува и кога няма да те интересува? Когато си в момента. Щом имаш широко място, щом имаш голямо пространство, щом имаш много време, всички процеси ще трябва да се изпълнят чрез теб. А това е така тежко.

Но ще кажете: „Нали има карма, нали има закон, който задължава всяко едно същество да върви по пътя на еволюцията, да изплати своите кармични задължения“. Ученикът на Върховната вътрешна школа не се занимава с кармата. Кармата може да го брули, кармата може да го съблече, кармата може до го ожени, може да го задигне, но той абсолютно не се интересува от работата на кармата. Защо? Защото е под действието и влиянието на Върховния огнен лъч.

Високо предназначение и високо произхождение. Това са миговете божи. И върху тях действа кармата. Там където има творчество, там където има създаване, много естествено, име и карма. Но този който проектира, който е създал плана, сам определя законите на кармата, но той не попада под закона. Той създава закон за други, които ще носят камъни и кал.

Но ще възразите: „Защо такъв архитект, който претоварва известни същества?“ Защото трябва творчество.

А защо трябва едни същества да бъдат пренебрегнати, натоварени, а други да имат преимуществото да бъдат извън законите и кармата? Има дълбоки причини. Понеже има следствия, то тия архитекти изправят нарушеното по едни строго закономерен път,, т. е. създават такива обекти, където тия същества могат да се възпитават, да развият дейността, която ще пробуди тяхното съзнание, за да се осъзнаят.

Трябва да се осъзнаят. А щом се осъзнаят, те ще напуснат своята професия - да носят кел, тухли и камъни. Във всеки който се е осъзнал, протича благороден потик. Във всеки който се е. осъзнал, протича, укрепва един възвишен върховен морал. Той става вече израз на върховното слово. А щом от този език запламти върховното слово, кармата се претопява, т. е. става един преход, едно трансформиране. След тази трансформация иде вече едно върховно поляризиране.

Ето за къде ученикът е тръгнал - за върховното поляризиране. Какво е разликата между ученика и тия същества, които са под действието на кармата? Има голяма разлика. Ученикът борави вече със силите на поляризацията, т. е. ученикът действа вече със силите на върховната способност, когато върху другите същества действат силите не кармата.

Това е интересно. Ученикът на Върховната вътрешна школа трябва да знае това, тия неща. защото той ще има да воюва с едни особени доктрини - доктрините на кармата, доктрините ла законите, доктрините на справедливостта. Ученикът не се спира пред закона на справедливостта, не се подчинява на справедливостта, т. е. този закон не може да го хване, понеже той е в момент на поляризация на най-върховното, най-вглъбеното действие на Първоизточника. Следователно, колкото и ученикът да мисли да освобождава себе си от влиянията на кармата, ако той не е освободен от мястото, от времето и от пространството, не може да направи това. Това са известни полета, където става трансформацията. Трансформацията има за задача да трансформира енергиите, а поляризацията има за задача да се прояви Духът. Докато не се прояви Духът, устата не могат да говорят, нациите, наредите не могат да говорят, континентите не могат да говорят и цялата земя не може да говори.

А трябва да се проговори. Ученикът е единственият който ще каже истината, който ще говори за самата същина на поляризацията. Никое друго същество не може да проникне в този върховен процес, не може да изживее този върховен процес.

Малките сили ще направят големите работи, т. е. моментът ще прояви и времето и мястото, т. е. моментът ще вглъби в себе си всичкото време, всичкото пространство, цялата вечност.

Ето към какъв момент е тръгнал ученикът. Дали ще му трябва много време? Дали ще му предстои дълъг път? Ако е в процес на трансформацията, ще му трябват милиони години. Ако е в процес на поляризацията , ще му трябва само момент.

Такава е мярката? С тази мярка се измерват силите и възможностите на Великото начало. Не може иначе да го измерите. Колкото и представи да имате - на целия свят, на всичките планети, пак не може да си представите Началото. Но ако имате онази малка способност - момента, вие ще бъдете в Началото.

Ще има ли тогава нужда да се говори за мярка, време, за тежест - място, за необятност, за вечността и т. н.? Какво в същност ще представлява ученикът? Едно голямо око, което ще съдържа всичките възможности на Първопричината.

Но ще възразите: „Нали преди малко говорихте за малкото?“ Това око не може да бъде като земята, като цялото съзвездно пространство. То може да бъде няколко грама, но ние го нарекохме голямо по своето състояние и съдържание. Голямо е защото вижда големите неща, определените неща. От това иде извода, че хората търсят Бога в големите неща, в големите явления, е голелите планети,  сфери, в цялото голямо сътворение. Ако Господ може да бъде в едно малко същество, в едно малко око, в един малък човек, как тогава това малкото може да съдържа всичкото?

Това е изкуството на Божия дух. Когато Божият дух се поляризира в малките неща, той ги прави така, че да съдържат цялата вечност.

Ето какао особено изкуство. Всичко това върви по една върховни линия. Ние сега искаме да узаконим върховните проявя, да направим достъпни върховните явления.

Защо искаме да направим това? За да няма вече скрити неща, т. е. да няма специално за ученика. А долу, където става трансформацията, там още ще има. В процеса на поляризацията нещата вече се изясняват, там вече се разсъмва. Минала е нощта. Започва вечният ден на дадения момент. Проектиран е един Върховен огнен лъч. Той е, който представя, той е, който давя идеята за специфичния момент. Той е огъня, който се е запалил и никога не изгасва, и никога не изгаря.

Ето специфичното у Бога, ето каква е неговата деятелност - огъня който никога не изгаря, но всички същества не еднакво използват този огън. Някои изгарят в него, а други присъстват - зависи от деятелната способност.

И тъй, ученико, теб ти предстои деятелна способност, едно способност, която ясно да очертае специфичния момент на твоята поляризация. Специфичното за ученика е процеса на поляризацията, за да има тази възможност, непременно трябва да мине през Върховната вътрешна школа. Защо? Защото Школата, ще го обогати с принципи, с правила, със съзнание и съобразителност.

Но ще кажете: „какво търсят те, когато ученикът е в момент на поляризация?“ Те ще бъдат само свидетели. За да се изрази едно явление, трябва да има свидетели. Така също и ученикът трябва да се освидетелства.

Кой ще го освидетелства? Ще го освидетелстват силите на Върховното ръководство на Върховната вътрешна школа. Най-висшият институт, който Духът е устроил, който Духът Божи познава, то в институтът на Върховното ръководство.

И тъй, никога ученикът не трябва да забравя, че е във върховен момент, че с него се занимават силите на Върховното ръководство.

Но ще изпъкне мисълта: „Кога ще изживеем това?“

Когато се поляризират е. Щом сте в процес на трансформация, ще изчакате, макар и болезнено. Нищо от това. Ще изчакаш, ученико, да дойде и твоят ред, да се занимае с теб специално Великият професор. Това ще бъде една славна церемония, едно славно събитие - да бъдеш поканен от Върховния професор - който те ти преведе, който ще ти разясни законите на поляризацията.

Каква наука е тя? Физика ли е, химия ли е, астрономия, астрология ли е процесът на поляризацията? Това е божествена наука, наука която се превежда от Върховното ръководство. То знае нейните кодекси, знае нейните същини и цел. Следователно, обгорени от огъня на върховния лъч, напълно ще имате доверието и силите на Върховното ръководство.

Ние ви говорим за една действителност, която абсолютно не подозирате. Вие не виждате образи, форми и проявя. Колко е чуждо за вас, това което ви говорим, колко е далечно, но за вашето съзнание, за вашата душа то е средно, то е близне, то е мило.

Как ще се справите и как ще се примирите с тия размишления, с тия разсъждения, когато заемате място, пространство и време, когато заемате материя, когато заемате енергия - психическа, органическа? Как ще бъдете момент? Как ще бъдете това малкото, което не може да се измери с мярката на времето и пространството?

Колкото повече ученикът размишлява, толкова повече действителните истини му стават най-близки явления. Той започва да борави с тях, започва да живее в тяхната атмосфера и тя от своя страна оказва своето влияние. Ученикът започва да укрепва, да организира своите сили с тия на мистичните сили, които го подготвят за момента на поляризацията.

Най-интересно е сега, това кога ще стане и кой ще го направи - въздухът ли, етерът ли, движението ли, атомът ли? Кой ще направи тази операция? Ученико, ще я направи Върховния професор. Той  знае да направи тази операция. Той  знае да сложи всяко нещо на своето място. Дори ако нещата са объркани, той знае да ги подреди. А в тебе има доста объркани неща. Твоето око например е объркано, неправилно съчетано както по устройство, такт и по същина. Тепърва тия професори ще трябва да пристъпят към операция - да направят една очна операция. А знаеш ли колко много ще струва на този професор?

Какво ще му струва? Време ли, пространство ли, място ли? Ще му струва цял един момент. Той работи само с момента.

Ще кажете, че като има работа с много същества, трябва да има много моменти. Това е по отношение на вашето съзнание - на всяко същество трябва и даден момент, т. е. много моменти. Тепърва на ученика предстои да се справи с трансформацията. В трансформацията казахме участва, времето, мястото и пространството. Редно ли е обаче ученикът преждевременно да напусне трансформацията? Който може, е време. Който не може не му е време.

Но ще кажете: „Ние искаме да можем, но не можем.“

Какво ще направите тогава, за да можете? Ако не се е трансформирала вашата материя, ако не се е трансформирала вашата енергия, вашата деятелност, ако не се е трансформирало вашето око, вашият нос, вашето ухо и цялото ви тяло с астралните му обвивки, как ще стане поляризацията? Поляризацията подразбира завършена трансформация, завършено устройство, т. е. поляризацията разбира вече напълно научен ученик. В края на процеса ученикът дава вече изпит да открие някои закони от поляризацията.

Не е лесна работа да се изкачиш в тия висши полета, да владееш тия висши явления. Иска се една висока култура, един висок произход. Ние казахме, че и малкият ученик може да извърши големи чудеса. Следователно, ученикът не трябва да се обезсърчава, че е в даден процес. Напротив, той трябва да помага на процесите, да им дава условия, база да се развиват, за да може по-скоро да го освободят. Един задържан процес е една спънка. Ученикът не трябва да задържа процесите, а трябва да ги полива, да им въздейства, за да могат и те като едно плодно дърво да дадат плод, защото той най-напред ще направи малката поляризация чрез дадения плод. От там той ще извади енергия, която ще поляризира като действаща сила.

Къде? Тя ще действа върху всеки организъм било като кръв, било като тъкани, било като енергии. Ученикът трябва да помага на природата. Ученикът трябва да помага на съществата, трябва да помага на полетата, на времето и пространството. Нито за момент не трябва да спира какъвто и да е процес. Процесите са едни важни явления. Те са основи в сътворението.

А не може ли без основи. Без основи сътворението не може да се прояви. Ако не туриш основи на къщата, не можеш да я изградиш. Ако правиш колиба, може. Но ако не забиеш колчето и колиба не можеш да направиш. Следователно, процесите са основи. Помнете, там са всичките изпитания и забавления, и грешки, и падения, и какво ли не. Но щом се работи, става трансформация. Там се трансформират всички бременни енергии. Та сега, светът е в процес на трансформиране. Единствено ученикът на Върховната вътрешна школа е в процес на поляризация.

Каква завидна привилегия. Да, това е привилегия за ученика на Върховната вътрешна школа. Няма друго същество, което да има тази привилегия. Няма друго същество, което да мине през върховните явления и върховните начала. Ако има такива същества, това са истинските ученици.

Но ще кажете: „Дали и ние сме такива?“

Ако сте завършили с процеса на трансформацията, няма друго място за вас. Няма какво друго да правите. Гробищата не обичате, калта не обичате, студеното не обичате, много горещото не обичате. Е, какво друго ще правите? Много естествено, ще извършвате някои процеси в поляризацията. Всички процеси които са били в процес на трансформация, ще приведете в пропее на поляризация.

Ето къде е гениалната задача, гениалното изкуство на ученика. Но, това не става чрез външни прояви, а чрез един дълбоко вглъбен върховен вътрешен живот.

Защо ние така ценим, дори надценяваме вътрешния живот? Вътрешната същина? Защото искаме по-скоро да влезете във Върховната вътрешна школа, в по-скоро време да изживеете върховния момент.

- Кой ще ни открие този върховен момент?

Ти сам, ученико, ще го откриеш, защото няма други сили, които могат да ти кажат за това, защото това е личен твой процес. За върховните неща ти не можеш да говориш на другите. Как може върховното да говори за себе си? Това е унижение, тщеславие.

- Тогава, какво да направим?

Ще мълчите. Но ние казахме, че трябва да станете върховно слово. А щем сте слово, как ще мълчите? После, защо е необходимо мълчание? Кога се пречи? Ако се говори? Защо да се пречи? Пречи се на върховните сили на хармонията. Например, върховните сили на хармонията композират някои явления, а точно в това време ти дигаш врява, създаваш паника. Ето как пречиш.

- Защо тия върховни сили не се изместят някъде в друго време и пространство?

Пълно е пространството с операции. Щом е така, ученико. бъди внимателен, защото ти се движиш, без да знаеш къде е твоето място, къде е твоят път, нагазваш в чужди сфери и нарушаваш живота на онези същества, които са заселили тия сфери.

Какво светотатство правиш, без да подозираш. Тъй както червеят се е загнездил в раната на някое същество и я разрушава, създава язви, така и човешкото същество създава язви. Следователно, какво трябва да прави ученикът? Не трябва да ходи, не трябва да работи, не трябва да действа, не трябва да мисли, не трябва да оперира и т. н., за да не наруши сферите на хармонията? Ако ви кажем, че не трябва, вие ще възразите: „Как ще отидем утре на работа? Как ще стане това? Съвършено невъзможно е.“

За сега е невъзможно, но идват славни моменти, когато за даден момент ще се поляризират всички процеси. Какво ще бъде тогава ученикът? Едно върхов-но съзнание. Сако върховното съзнание може да осъзнае в детайли всяко явление в природата, в битието.

Много чужди неща има още у ученика. Той не знае още много неща. Защо? Защото още няма способността да отиде и провери какъв е животът из вселените, из другите планети, из другите слънчеви системи. И наистина, ако със своята мисъл той и отишъл на някоя друга планета, и понеже мисълта има мисълформи, то навсякъде ще го сметнат като някакво насекомо, и може би ще последва някаква операция.

Как ученикът ще бъде върховно знамение? Когато напълно участва във върховното строителство, във върховния акт.

Както виждате, има върховни моменти, има върховни поляризация.

Кога ще дойде възкресението? Когато върховно се поляризираш, когато напълно се завърши процесът на трансформацията.

Ние ви говорим за съвършено друг свят, където са изключени дори и трансформация, и процеси. Но понеже присъствате, където по начало са трансформацията и процесите, то ние скриваме истините и очакваме за друго съзнание, за да кажем и последната истина. Има и най-последни истини. Такова е състоянието на Бога. Има много и много истини.

Ще кажете, че трябва да се раздвижите, за да направите нещо. Ние ви дадохме да направите нещо. Ученикът трябва да бъде специалист майстор и неговата специалност да го води към едно съвършено изкуство, а съвършеното изкуство е обект на върховните способност.

Каква е работата на върховната способност? Работата на върховната способност е да обходи, т. е. да подържа жизнеността на ония същества, които имат вече излъчвания на топлинна енергия, на психична енергия, на мистична енергия. Енергията тук играе важна роля. Енергия значи излъчване от вътрешността на човека, от вътрешността на сърцето, на мисълта и на чувствата - една комбинация на енергии, които съставят една обща вселена.

За да може да се освидетелства присъствието на върховните сили, на Върховното ръководство, необходимо е да бъде завършена поне една малка поляризация.

В какво да се поляризирате? Да се поляризирате в един прекрасен свят, в едно прекрасно същество, в едно прекрасно изкуство в светлината и в Бога. Трябва да издържаш. Когато дойде Духът с голямо напрежение, трябва да издържаш. Трябва да има една богата атмосфера, подобна на слънчевата атмосфера. При добрата атмосфера процесите лесно стават. При една добра атмосфера и върховните неща лесно се завладяват. Ученикът трябва да завладява.

Как ще завладява и какво ще завладява? Да не изпусне в предвид онези дадени условия, които за него са специфично благо. Ученикът трябва добре да се гледа, добре да се носи, добре да се храни, добре да почива, добра да бъде неговата обстановка, добра да бъде неговата среда, добра да бъде неговата песен, добро да бъде и неговото размишление.

Ето какво иска добротата на ученика. А какво казват в църквата? Владиката или някой архиерей ще се помоли да бъдат съществата омилостивени и допуснати някак си в сферата на посвещението.

Много са възможностите. С всичките възможности ученикът не може в дадено време да влезе във висшите светове, но ученикът може да изживее този момент. Това е негово право. Животното няма това съзнание, за да осъзнае тази истина. А пред хоризонта няма никакво препятствие, никакви прегради. Трябва само така да се уедините, та когато извършвате едно действие да бъде извършено така пластично, така ритмично, че дори и да мине през атмосферата на дадено същество, да не му пречи, защото има същества с груба обвивка и ако така действате, ще им попречите.

Лесно е да се справите с видимите неща, но трябва да бъдеш внимателен към онези неща, които са невидими. Те само по вътрешен път се усещат. А име много такива случаи във вашия живот.

Висшите невидими същества действат у вас като проблясък, Те не ви товарят, не ви ангажират, а хвърлят такъв проблясък в съзнанието, че се чувствате доволни, че наистина сте извършили някаква работа.

- Как да си представим всичко това, когато няма написано черно на бяло?

Написано е върху канавата на вашата душа. Тя е истинското проявено.

- А как нашата душа не ни подскаже какво да правим?

Труден е пътят от вашата душа до вашето съзнание. Големи бариери има, големи пропасти има. Вашето съзнание идва чрез вашата мисъл. Вашата мисъл трябва да стане като необходима среда за душата. Тя е, която разчиства атмосферата за душата.

Цялото развитие и трансформиране на битието се отразява в ученика. Колкото повече ученикът има перфектен усет, колкото повече има префинено ухание, толкова повече тази трансформация се отразява в него.

- Но тогава въпросът е много сложен?

Разбира се, че е сложен, но ученикът не трябва да бяга от сложните въпроси, защото той е бъдещ маг, бъдещ мислител, бъдещ учител. Той трябва да знае големите неща.

Но ще кажете: „Ние сега изгубихме понятие за всичко“. Не бойте се. Не сте го изгубили. Ние ви откриваме една нова област, а това е Необходимо, защото казахме, че Върховното ръководство ще проговори чрез Школата на народите, на нациите, на държавите, на континентите, на земята и на цялата слънчева система. Ние ви предупредихме. Въпросът е голям. Вие досега работихте все с малките въпроси. Сега ние искаме да разтегнем, така както ластика се разтяга, духовните сили във вас, затова подсилваме трансформацията. Ние искаме да обогатим вашите размишления, да не кажете утре: „Защо това явление е така?“

Трябва да бъдете вече математици, да създадете веднага такава диаграма - копирана от общата върховия диаграма. Бог е решил да говори. Решил е да се изяви като едно върховно слово. Като ви представяме така Бога, какво понятие ще имате за него по форма, по съдържание и по състояние?

Как си го представяте вие? Трябва да имате представа и то най-съвършена представа.

Как? Като деятелна способност. Всичко извършва, а нищо не виждате - нито органи, , нито устни, нито очи. Има деятелност, но откъде произхожда, от какви органи, вие не можете да видите, както не може да ви види едно малко червейче или насекомо. То може и ще почувства вашето движение и вашия глас, но не знае от къде иде, не знае, че това същество може да има такива качества и способности. Така е и по отношение на Бога. Вие не можете да си представите това голямо, необятно същество, което е навсякъде. Може да чуете неговия глас, да усетите неговото движение, но не можете да си го представите.

И тъй, трансформацията е процес от по-висша гама. Той е важен процес. Той става само с ония същества, на които предстои да влязат в поляризацията.

Това е подготовка н ученика. Когато съзнанието не е пробудено, там няма съзнателна трансформация. Ученикът си създава органи, подготвя ги, укрепва тялото си. Следователно, той е вече по пътя на подготовката. А трансформацията е въздействие на Духа. Организмите на Духа извършват най-сложната трансформация.

А кой ще извърши поляризацията? Централното ядро на Духа, централната мисъл и централната деятелност. Това подразбира съвършено друг процес.

Понеже настъпват времена на новата епоха и идва една нова култура, нов изгрев, както се казва и се създават условия за шестата раса, в този преход се налага да се създадат ядра както на Вътрешна школа, така и на Върховна вътрешна школа. Вътрешната школа има да играе голяма роля. Тя ще подсили вътрешните сили, вътрешния свят, вътрешната любов, вътрешните възможности, а Върховната вътрешна школа има за задача да потвърди върховното ръководство както по отношение на Вътрешната школа, така и по отношение на целия живот.

Върховната вътрешна школа иде като един върховен фактор. Тя ще даде слово, което на първо време ще бъде отречено от официалните патриарси. Обаче епохата на шестата раса е близко вече и това слово ще бъде потърсено, защото ще се знае, че Духът на Върховното ръководство е създал условия. В България се създадоха условие с присъствието на Бялото братство. Бялото братство играе една важна роля. То доста много помогна за новата епоха, за новата култура и за шестата раса.

Учителят е Бялото братство. Ние го нарекохме Син божи, Тогава не може да става упор. Христовият дух ли е или не е Христовият. Беше Син божи. Следователно, това са Синовете божи.

Някои казват: „Христос е Бог.“ А синовете божи от къде излязоха? Има нещо с които, тайнствено, което може да направлява трансформацията и поляризацията.

Варна, 28 януари, 1956 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...