Jump to content

99. Разумната работа


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 99-то

Разумната работа.

Ученико, да пристъпим и продължим нашата работа с изправните наши инструменти, които са светлата мисъл, благородното чувство и силната воля. Казахме да продължим нашата работа, работата е проявата на братята от бялата ложа - тези неуморни адепти, които не престават да работят за изграждането на Всемирното светилище. Всички сили, които те прилагат в това творчество, са духовни сили, Божествени импулси, които вдъхновяват душата, осветяват ума, озаряват съзнанието и са вглъбени в прозрението.

И тъй, друго едно велико качество в ученика е, неговата работоспособност. Той работи така, както работят силите на слънцето, тъй както се преливат силите на звездите, тъй както се изливат силите на духа. Работата на ученика е законното, което определя посоката и възхода на стремежа, чрез която сила ученикът се домогва до разумното, до първичното. Работата на ученика е вдъхновение. Тя го пренася в необятните вселени, и със своя математически метър той определя разстоянието, времето, пространството и необятността. В работата на ученика взема участие елемента на вечността, който го свързва с първичното творчество, и той прониква със своите интуитивни способности в тайнственото на Върховното Начало. В работата на ученика има елемент на Върховен промисъл чрез който той прониква, в загадките. В работата на ученика има и елемент от Великата Божия любов, чрез който той познава живее и е безсмъртник.

И тъй; основните качества на ученика, които го обезсмъртява, са онези атрибути на Великото Върховно Начало. Те са, които му дават най-съвършения образ - образът на пълното съвършенство, образът на първичността. Образът на съвършенството е резултат на Божествената работа. Работи, за да имаш мисли, за да живееш. Чувствай, за да живееш. Чувствай, за да се радваш. Люби, за да знаеш. Това са образа и проявите на душата на ученика, които са безсмъртното, понятното за човешката душа. Ако човешката душа долавя вълните, образите на своето безсмъртие, то това са вълни и образи от душата на ученика. Ученикът е неуморен в работата си. Тя е идеал за него. Той се вдъхновява от работниците на великото Божие дело и, солидаризиран с тях, внася своя труд и постоянство за изграждане светилището, храма на всемирната духовна култура, която създава добри, благоприятни условия на земята, за да се възстанови реда и порядъка на бялото братство.

Съществената работа на ученика е делото на братството. Делото на братството е ключа в ръката му, и той лесно се нарежда с безсмъртните работници, които пренасят духовните богатства от другите светове на земята. Това е ценно и съвършена качество на ученика - да работи и да създава, от нисшите елементи и висши прояви. Той знае да трансформира и преобръща елементите. Той знае, и да ги съчетава, и да ги поставя. Той е довереникът на тия същества от висшите светове, живее и мисли, стреми се и работи, за възстановяване царството на любовта на земята. Ученикът е работник в клетките на Божествения мозък. Там той черпи знания и познава цялата система на Божествения дух. А там, където се проявява Божественият дух, е събудено вече Божественото в човека.

Сега ще засегнем една съществена област в живота на човека, а тя е Божественото у човека. Има начало в човека, а това начало е Божественото. Всяко начало е предшествано от сили, а всички тези сили определят възможността, у човека. Човек е плод и възможности на Божественото. Божественото у човека е подобно на плодовата семка, от която протичат силите, които създават качествата. Божественото у човека е като зародиш. То мисли, чувства и се проявява, а това е най-същественото за човешкото съзнание - да проумее и просветне, да може вече да се ръководи от Божественото. Благодарение на; Божественото у човека, човешкият род излъчи от себе си способния ученик, който работи и създава. Двулично същество е човекът. Ученикът и човекът: Човекът е, който живее, а ученикът е, който работи. и въздава. Човекът е, кой то се моли, а ученикът е, който се вглъбява и съзерцава. Човекът е, когато е неутешим, а ученикът е който се радва. Човекът е, който се стреми, а ученикът е, който постига. Ученикът в човека е Божественото. Бог е Учителя, а ученикът в човека е, който се учи. Всички добри мисли, възвишени чувства, това са мисли и чувства на ученик. Те минават през човека и човек се стреми към съвършеното. Съвършеното значи да се постигне нещо! В езика на ученика не съществува думата съвършенство, защото, този, който знае да работи, има всички най-точни мерки за създаването на дадени образи. В ученика преобладава способността гениалността геният не се усъвършенства, но се проявява. Той служи като обект, като стремеж към съвършенство.

И тъй, работата на ученика е гениална, а гениалното в ученика е Божественото. Какво подразбира гениалност? То е трептение на Божествения Дух, излияние на Божествената същина. Не е гений този, който се проявява само в дадена област. Гений е този, който познава и работи с Божествения ум, който се движи със силата на Божия дух и който работи и се проявява под диктовката на Божията воля.

Ако ученикът днес застъпва тези области на Божественото, то е затова, защото се пренасят духовни елементи от висшите светове на земята, които ще се приспособят във всички области на живота. Ученикът носи благодатта на земята и живота. На него вярват, на него се уповават, защото той устоя пред голямата съблазън, която земните духове му поставиха като изпитания и като новости, Ученикът каза: „Не сте вие моите сподвижници. Други са, които ще ви научат, какао е тайнственост, свръхестественост и безсмъртност“. Вие знаете картината: дойде дявола при Христа и му предложи всички световни богатства и техните съблазни, но той му каза: махни се, сатана, защото е писано за тебе да Ми се поклониш и слугуваш. И отстъпи от Христа сатаната и пристъпиха при него ангелите да му слугуват. Така е днес и ученикът. Ангелски сили са с него и му помагат в трудната но безсмъртна работа.

Това, което ви трябва, вие вече го знаете. е Божественото у вас. Очите ви през Него гледат необятните светли чертози на утрешната свобода. Мислите ви чрез него политат към висините и се връщат напоени о със светлинна енергия, със светлинен блясък и подхранват висшата душа. Вярата ви в Божественото е вяра на безсмъртник. Вие знаете, че животът ви е безконечен, безкраен. Изхождайки от Божественото надеждата укрепва вярата ви за утрешния ден. Силите, които минават през Божественото са крепки, устойчиви. Те всичко могат да създават обичните ви прояви, като минават през Божественото, сдават копнежи за слабите души.

И тъй. Важното за вас е, всички ваши способности и характерни чертите помощта на вашия дух, преминали през светилището на Божественото АЗ, да се увековечат като сили на разумността. Докато вашите мисли не минат през огъня на Божественото, не могат да се пречистят. Докато вашите чувства не минат през пламъка на Божественото, не могат да се облагородят. А чувствата и мислите, това са същественото на вашия първичен душевен живот.

И тъй, ако искате да имате резултатна работа през тази година, а вие вече имате това желание, вие искате това, то насъщно и необходимо за вас е да се разкрие тайнственото из небесата, да ви се проявят божествата, да проговори у вас езика на Бога. Това ще стане само тогава, когато вашата мисъл и вашите чувства минат през Божественото у вас. Божественото у вас е Божествения син - Христос. Ако този Христос е възкръснал вече у вас, вие сте беземъртници. Но ще се зададе въпроса: защо ш нужда да възкръсва Божественото? То е едно състояние и превеждане на плана за възхода на човешката Душа. Доколкото Божественото у човека има силата на възкресението, до толкова човешката душа е будна, трептяща и знаеща. Божественото определя силата на неговите качества и силата на неговата мисъл. Мисълта е тясно свързана с Божественото или казано: Божественото създава елементите на Мисълта. Там, където отсъства Божествено то, няма мисъл, а има само инстинкт.

Това са философски въпроси, отвлечени въпроси. Но когато се дойде до естеството на самата работа, те стават понятни, защото ученикът продължава да учи, продължава да работи в. човешката нива - тая буренясала градина. В нея е останало само бликащият извор, в чиито води ясно се очертават небесната синева. Този извор е Божественото у човека, което блика и е запазило естеството си, първичността си и не е тъй безинтересен, а доста много очебиен, защото напоява жадните, освежава пътуващите. Силно е Божественото у човека. Само заради това достойнство колелото на живота издържа с вярата, че най-после човешкият дух ще се пробуди и ще прояви достойни качества.

Не се спъвайте от така нахвърлените мисли. И тук ние правим опит първо да мислим, а след време ще почнем да работим, защото, който знае да мисли, той може и да работи. Знайте: когато започнете да работите със силите На тия посветени безсмъртници, тогава ще създадем образци от вас за новото.

Към вас се обръщаме, на вас уповаваме и очакваме много; От вас ще вземем и създадем. Това не е шега и временно забавление. Сега към вас се прилагат окултни методи, чрез които ще се създаде у вас здрава мисъл, устойчиви чувства и мъдри постъпки. Към вас ще се обръщат много души. Помощ, съдействие ще поискат от вас. Вие ще бъдете солта и светлината. Нашият опит, да внесем у вас светлинна енергия, вярваме ще бъде увенчан с победа. Ние решихме да се съвещаваме с вас не затова, че вие сте достойните, но защото вие сте ни познати. В миналото вие бяхте в Халдея, в Персия, в Индия и в началото на Християнската епоха. Затова днес от вас се изисква повече. Не ви смятаме за забавачница, а сериозни ученици - школници, братя, в които гори огънят на знанието и тупти сърцето на вечната любов, пламти духът на будната мисъл.

Независимо от тежките условия, които ще ви бъдат поставени като изпит за пробуждане на вашия дух, у вас ще настъпят моменти на превратности. Но вие съборете старите подкладки на вашите убеждения и вградете в себе си силите на новите разбирания, а те са: необятна светлина в ума, съвършена свобода на душата и разумни дела и постъпки за волята.

Обръщаме ви вниманието: знайте, за малцина идва Учителят, но тези малцина ще се размножат и ще изпълнят земята, за да я украсят. Трудна работа, но свята работа с трудност се придобива знанието. И голяма е радостта, че се извършва на време работата.

И тъй, едно друго качество на ученика, това е неуморната разумна работа. Сега вие само мислите. Идват дни, когато ще започнем заедно да работим и тогава ще ви стане ясно, какво значи това да мислиш и това да работиш, каква е разликата между мисленето и работата. Ние ви пожелаваме винаги да бъдете с добър дух и неподчинена душа, с неограничена мисъл, с неподтиснати чувства и свободна воля, за да продължите и през тази година доброто начинание, да поддържате наслоението и вдъхновението на духа на тази мистична школа, за да се украсява образа на школата все повече със скъпоценните камъни на знанието.

И тъй, казано е: „ЗНАЙ И МЪЛЧИ“. Поддържайте тази истина, защото в мълчанието е силата на тайнственото. Нека животът ви бъде хармонично съчетание. Да лъха от вас свежест, младост и красота. Да бъдете млади, но силни. Да бъдете свежи, но опитни. Да бъдете красиви, но неподаващи на неопетнения. Пазете в тайна делото, за да бъде то силно. А когато започнем да работим, тогава ще се проявите. Сега мислете. Вашата мисъл да бъде безгранична, безпрепятствена. Не забравяйте: винаги ръководени от Божественото. Радва ни това, че започваме със същия жар. Днес душата е на изпитания, но всяко изпитание носи устойчивост. Там, където е слабо, ще се скъса, а силното ще се употреби в работа.

Та, внимавайте - на изпитание сте. Подсилвайте силите в себе си, за да не се късате и бъдете годни за работа, тъй както са работили и работят учителите, адептите и посветените.

30 октомври 1942 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...