Jump to content

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 108-мо

Степените

Ученико. в тази среща ще имаме лекция, в разговорна форма, Защото копнеещия човешки дух има достойнството да има привиденията да взема участие чрез духовни постъпки и дела, в работата, в делата и в живота на посветените същества. Казваме в разговорни форма, за да може да се чувства една по-голяма близост, повече сърдечност, повече искреност и свобода, когато се разглеждат известни събития от световен, духовен и обществен характер. Само при една такава близост и чистосърдечност могат великите истини да бъдат разказвани и добре схващани. Великото няма да се внесе в живота чрез бури, чрез катаклизми. То ще есе внесе тъй, както слънчевият лъч прониква в пълна хармония и тишина, и дава от своята сила и светлина на природния дух.

Такива ще бъдат началата на бъдещите занимания във Великата духовна Школа, в която ще школуват и ръководят подготвените елитни духове, които са ръката на провидението, силата на провидението. Те са, които ще поддържат духа на посвещаващите се за великата Божествена работа. Сега няма да очаквате и се надявате на някакви си особени състояния, чрез които да бъдете във връзка със силите на Всемирния Разум Важна е основата, а основата е поставена от силата. Силата е, която въздава нещата. Основата е, която ги поддържа, а любовта е, която ги поляризира. Зад силата стои Всемирният Дух, зад основата - човешкият дух, а зад любовта - човешката душа. Тази троица е възходяща и първа величина, защото има всемирността като душа. Отсъства ли тази всемирност, остава само ограничена основа, където е безсилието. Целта и възможностите чрез които сега се набляга да се създаде и увековечи едно свято дело, което е резултат на силата и основата.

Как мислите, сега ще може ли да възприемете истинския образ на нещата посредством посредници? Посредниците са същества, които ви съдействат и отвеждат, а вие сте силата и тежестта, които ще проучвате, ще запаметявате. Тогава, при такава ведра мисъл и будно съзнание, ще играе ли роля надеждата ? Казано е да се надявате. Надеждата има връзка с вярата. Да се надяваш и да вярваш, това са степени на посредничество. А да знаеш, да усвоиш, да приложиш, това е силата, проявена в дела - в самостойни дела. Само по този път посвещаващият се овладява напълно способностите на ума и посредством тях, той се домогва до мъдростта. В мъдростта посвещаващият се се освобождава от много степени, през които трябва да минава неговия АЗ. Така поставен въпроса, мъдростта е последна инстанция, чрез която се завладяват всички природни сили. Мъдростта, облечена в дрехата на любовта, е компетентна за воняха начало, които са Божествената основа и силата. Силата, която подържа основата, е праволинейна, обособена като разум. Разумът е резултат на мъдростта и любовта. В разума преодоляват тези два елемента: елементът на любовта - да живееш и елементът на мъдростта - да знаеш. Да живееш, защото има за какво, а да знаеш, то е да поддържаш живота. Без любовта и мъдростта, разумът като способност не може да го има.

Ние тук разглеждаме Любовта като висша област във висша степен, защото всички тези сили са степенувани. Защо са степенувани? За да се подържа всемирната хармония, тъй както дънера придържа към себе си клоните. Тъй както океанът привлича реките към себе си, тъй както слънцето подържа хармоничната дистанции между планетите и себе си, така също и всемирната хармония в съчетанието на силите, има степени. Всеки посвещаващ се е степенуван, а всеки степенуван е стъпил върху тази основа, за която говорим.

Сега вие ще кажете: нали ще има едно общо сливане, тогава какви са тези степенувания. Редът в битието е такъв. В основата на самата градация стои степенуването. За да станеш майстор, трябва да минеш през степента калфа. За да станеш професор, трябва да минен степента студент – ученик. Колко повече в Божественото не може да се изнасилват нещата. Там се следи за правилния развой, за да няма никаква празнота, защото в Божественото ученичество е изключена празнотата . Изключено е и незнанието.

За да не ви съблазнява редът ма степенуването, едно ще знаете: вие по дух ще схващате в каква степен ученик сте. По дух ще схващате, дали сте стъпили вече здраво върху силовата обнова. И когато ученикът осъзнае соя ранг на степен, у него съзнателно се събужда вече човекът – Бог, който с голям устрем се стреми да обхване, да завладее по-висша степен.

Как ще ви познават висшите същества? Те ще ви познават по онзи знак, който ви е даден като степен. Тия същества ще се ръководят от дадените ви форми. Когато става въпрос за степенуване, за степенната значка, ние подразбираме възложената ви вече работа, като качество, като сила и знание, която ви дава плода на съвършенството. Но ще кажете: трябва ли сега да си играем на стопени, на рангове или класи? Тук става въпрос да бъдеш степенуван като силно духовно същество, което да може да подържа хармоничното движение. Ако изхвърлим степените, ще дойдем до посвещението. А знае се: без посвещение няма съвършенство. Какво е съвършенството? То е степенуването.

Казваме в разговор форма. Желанието ни е да се повдигат разни по характер въпроси, за да взема участие колективната мисъл, за да се постигат и индивидуални придобивки. Ние знаем, че при общо разглеждане на дадени въпроси, те еднакво се схващат, но еднакво не могат да бъдат приложени. То зависи от степента.

Това за вас се говори, не за света. В света живеят ранговете, а посвещаващите се живеят в степените. Знае те ли каква е радостта, тържеството на висшите същества, когато един посвещаващ се минава в по-горна степен? Тук вземат участие висши съзнания. Радостта не може да бъде в нисша степен. Там тя е нещо непонятно за човека, защото тя е всемирен свят на висши същества, които живеят, мислят при съвършено други условия и степени. А знаете ли каква, е радостта, когато посвещаващият се мине вече в степен на ПОСВЕТЕН. Като най-голямо отличие, най-тържествено му се слага знака на съответната степен на посветен - ВЕНЕЦ изплетен от цветя, събрани от слънцата и сложен на неговата глава. Тия цветя дават сияещия ореол, тази светлина, на която ясновидците се учудват. Само посветеният носи този бляскав ореол, а непосветените са обгърнати с една особена мрачна аура. Тя радиира от падащите чувства, от секрециите на чувствените центрове. На човешкия организъм. Въпросът е за посвещаващият се, за неговото степенуване. Ние няма да ви изброяваме, колко степени съществуват, а само ви казваме: има степени и сега вие се подготвяте, за да може да бъдете степенувани, за да може да възприемете вибрациите, елитната мисъл на висшите чувства. Да не би да дойде у вас мисълта: кой ли от нас е в по-горна степен? За посветения тази мисъл е изключена. Той продължава да се стреми да разбира тайните на природата, да наблюдава небесния простор. Той продължава, да проучва сложността на битието, мисълта за степените много не го занимава? Че има степани, има. Той се самоосъзнава като сила, която поддържа движението на хармонията. Степените са етапи на духа. Това е духовно кръщение. Пита се: е ли Физическото тяло в духовното степенуване? Ако физическото тяло е одухотворено, то като ранг или като носител на една духовна същина вибрира в степените; и колкото повече степента на духа е в по-висша област, толкова повече тялото се обезсмъртява. Чрез тази системна работа, върху тялото, се идва де онова състояние, когато материята може да се дематериализира, да се демагнетизира и трансформира. Но докато не се дойде до това състояние, материята не може да се демагнетизира. Всичко е до префинеността на материята, до усъвършенстването на материята, префинеността на духовната същина в човека. А, това ще стане и става само, когато системната работа на Духа се внедри в основата.

Въпросът беше за основата. Всяко добро начинание има основа. Всяко начинание без обнова пропада. Всеки ученик с основа завладява, а без основа пропада. Всяка идея с основа възкресява, а без основа умира. Всеки ученик с добра основа научава, усвоява, а без основа оглупява. Каква е базата на тази основа? Как ще си представите, че вие наистина имате основа? Как ще бъдете положителни, дали тази база, този базис е добра основа? Кога ще познаеш, че наистина твоите способности са могли положително да ти подскажат, че основата, върху която ти градиш е положителна? По какво можеш да познаеш, че принципите у теб лежат върху една здрава основа и че те са принципи на безсмъртието? Има една мярка за човешката душа, която вярно измерва всички явления. Тя е мярката на възходящия дух, който вярно говори, правилно съпоставя, истински пророкува, истински ръководя. И като резултат ученикът се чувства свободен, развързан. Сродил се е с всички явления в природата, от най-малките до най-големите, той придобива един особен интерес от истински ранг или от особена, степен. Той наблюдава и се вживява в малкото атомче, до големите небесни явления. Той се спира при малкото нежно цветче и се стреми да се вживее в неговия порив на живот, да разбере езика му, да проучи състава му. Така той продължава е всички явления и прояви в природата. Той не търси Бога някъде далеч в безкрайното пространство, а изживява Бога чрез малкото цвете.

Бог му говори, а той само слуша, поучава, защото посветения знае, че където и да е той, не е извън Бога. Той е доволен, че има дадените условия - пробуденото съзнание, чрез което му се разкрива същината на Бога. Така разбира посветения нещата. За него всичко е живо. Той живее чрез Всемирният Разум, вдъхновен чрез Всемирния Дух и щастлив чрез Всемирната Душа.

Ще ви степенуваме чрез явленията на Духа. Тъй е, който ще ви степенува. Той е, който ще ви определи степента. Ще говорите сами със себе си, а то значи, че когато един говори, чрез един ще се разяснява, а чрез други ще се потвърждава. Така са приели Духа апостолите, адептите. Ще се поставят нови духовни форми на възпитание, на обучение. Само чрез тях ще се проведе онази висша духовна наука, която носи пълното знание, пълното разкритие за същината на Първопричината. Ще се премахне заблуждението, защото така е казано. Че се отнеме безводното и ще се създаде волята. Ще се, отнеме слободията и ще се създаде свободата. Човечеството по земята ще се радва на една велика култура, на нов порядък и строй, който ще дадат възможност да се разучава семето на доброто. Ще дойдат новите идеолози, които ще въздадат било научни, било икономични, било художествени системи. Само при тези системи ще има равноправие. Само чрез тях добре ще се оцени човека, добре ще се защити животното и умело ще се отглеждат растенията. За в бъдеще ще дойдат идеолози, които ще създадат програмата, добре обоснована научно, без грешки и опущения и ще замести всички до сега системи. То ще бъде начало за царството Божие на земята.

Бъдещето на земята е рая. Няма да се нарича Едемски рай, а земен рай. Всеки хълм, всяка долина ща бъдат засадени с плодни дървета и ще има изобилие на плодове, защото само една плодна почва, може да бъде условие за съвършен живот.

Новите културни хора, които сега идват на земята, като опитни агрономи, ще създадат рая. Ще бъде райската земя, а плодовете и ще хранят човеците.

Добре е пророкувал пророк Исая. Мечът ще бъда стопен на рало. Вълкът и агнето ще живеят заедно. Лъвът и телето ще пасат заедно, а човекът ще ги води. ТОВА Е НАЧАЛОТО НА ЗЕМНИЯ РАЙ.

12 февруари 1943 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...