Jump to content

375. Изкуството на светлината (първо)


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 375-то

Изкуството на светлината

(първо)

Красив е денят, в който започвате наново делото, наново подемате импулса, наново украсявате пътя си, наново украсявате душата си.

Щастлива е минута та, в която имате за цел да проникнете в по-голямо съвършенство - в онези сфери, в които инструктират вашите дела, вашите мисли, вашите чувства!

Щастлив е денят, в който имате голямата възможност да се срещнете, да мислите, да чувствате със силите, който имат за идея, които имат за цел да внесат богатството, културата, идеите, съвършенството на великата нова култура, която иде да ознамени една велика, божествена епоха на земята!

С какво ученикът ще се занимае? Кои сили са, които ще го занимават? Силите, дошли от далечните предели, от далечните сфери, от необятността, които имат за задача да преведат, да докажат, да направят в достояние онзи велик божествен план, който е взет от върховните същества и да бъде реализиран както в съвършените слънчеви ядра, така и в планетните ядра.

Ученико, призван си да проучиш в най-голяма дълбочина, в най-висша красота изкуството на светлината. Много са съществата, които се занимават с изкуството на светлината. Много са силите, които се стремят да проведат па форма и съдържание поне малко нещо от изкуството на светлината. Тепърва, ученико, имаш да изучаваш в многото поделения, в многото светове, в многото планети изкуството на светлината. Какво голямо щастие е, каква голяма привилегия е да те призоват да бъдеш един от най-изящните художници, за да можеш да разбиращ от краските, от линиите, от живота на светлината! Трябва да бъдеш наистина богат по памет, по идеи, по знание, по мъдрост, за да можеш да откриеш поне едно изкуство на светлината. Трудността се състои в това, да откриеш поне едно изкуство. Това едно изкуство ще те отведе в лабиринта на многото изкуства. Ученикът не се подканя да търси своето освобождение, да опита световната карма. Не. Ученикът го призовават да го отведат в научните институти, където да може да разбере що е изкуство на светлината. Ученикът не се призовава да влезе в онзи лабиринт, в онази тайнствена сфера, където да може да разбере езика, да разбере способността на светлината. В миналото ние много говорихме за Духа и светлината, но сега имаме за задача да ви запознаем специално с изкуството на светлината; Всички елементи, всички атрибути на Духа, това е материал, чрез който светлината светлината създава великата идея за Духа и за неговия баща - Бог.

Когато мислим за светлината, когато влизаме в нейната реалност, ще трябва да излитаме и нейното действие, ще трябва да изживеем и нейното начало, ще трябва да овладеем и нейната сила. Дук ние вземаме светлината като източник, като начало, като същина, която изхожда от всемирното, от великото у Бога. Много са проявите на Божеството. То се проявява като Дух, като светлина, като виделина, като вечност, като необятност, като любов и като живот. Но само това ли е? Когато разгледаме минералния мир, растителния мир, животинския мир и човешкия мир, навсякъде ще прозрем нежната ръка на светлината как те е обагрила, как те е осветила, как е разкрасила човешкия живот.

За да може ученикът да постигне пълното съвършенство, нему му е необходимо изкуството на светлината. Като художник как ти ще нанасяш контурите, как ще изразиш линиите на това художествено сътворение на светлината? Нали трябва да имаш инструменти - четки и багри? От къде ще ги вземеш? Кой ще ти ги даде? Работиш ли с обикновените четки и багри да изразиш нюансите, трептенията на светлината? Колкото и опити да правят художниците, ще създадат мъртва, безжизнена форма, а ученикът, като трепет на светлината трябва да изрази чрез слово и мисъл багрите на светлината. Неговите очи трябва да бъдат блясък. Неговото дихание трябва да бъде импулс, неговият усет трябва да бъде диаграмата трябва да бъде диаграмата на творчеството.

Ето какъв трябва да бъде ученикът по съдържание, по същина. Ето как трябва да гледа той на планетите, на слънцата, на светлината, на целия космичен миров живот. Това е изкуството на светлината, което ученикът трябва да владее като добър мислител; като добър философ, като добър учен, като добър композитор, като добър художник, като добър ученик.

Ученикът ще каже, че възможностите му са малки. Ако възможностите ти бяха големи нямаше да бъдем между вас. Големите възможности са в други сфери, от други светове. А малките, възможности са при малките светове. Следователно, задачата на върховното ръководство е да разкраси, да обнадежди тия малки възможности, да внесе в тях вярата, импулса, ритъма на Духа. Може ли да стане това? И да не искаш, ще стане. Това трябва да стане, защото ти наследяваш велико богатство на Мировия Учител и трябва да бъдеш истински апостол на това велико учение. за да ознамениш великата епоха на Учителя. Не -така случайно е дошъл Учителят. Той е изпратен от Върховното ръководство. Той има великата мисия да преведе на познат, на близък език и стане достъпно долу онова, което е горе.

Ученико, с малките възможности ти си любимец. С малките възможности ти за нас си красота, любов, светлина. С малките възможности ти си за нас бъдеще. Ние искаме да премахнем от твоя ум, от твоето съзнание всичко старо, да бъдеш вече свободен пилигрим, да те изпратим като смел екскурзиант да обхождаш както полетата и върховете на земята, така и сферата на земята, докато се научиш и минеш пределите й и се добереш до нова сфера на друга планета и да проучиш и там системата на Духа. Ние не ти говорим вече как да си сготвиш, как да се умиеш, как да се движиш, какви отношения да имаш с хората, с животните, с растенията, с минералите. Всичко това ти е казано. Ти имаш написаните до сега исторически лекции и беседи на Учителя, а Сега те въвеждаме в една нова лаборатория, в един нов институт - любимата ти Вътрешна свята школа. Обичай тази Школа. Нека вътрешният й живот стане твое дело, твой дух, твоя душа. Обичай тази светиня. Школата, който има за задача да те посвети, да разбереш скритите тайни, да минеш непреодолимите препятствия и сфери. Колкото и да са малки твоите условия, колкото и да са малки твоите възможности, знай, че всяка една твоя твърда стъпка, всяко едно твое твърдо решение, това е тон в живота ти, това е мисъл в ума ти, това е чувство в сърцето ти.

Обичай Школата, съхранявай нейните принципи в своята душа, за да може най-после и душата ти да възкръсне, да се освободи и да почувства полета, безкрайността, светлината.

Не се страхувай, не се страхувай какво ще стане след тебе. Остави миналото. Не се занимавай с него, но върви към бъдещето. Това се велики безсмъртни идеи. Трябва да проучиш настоящето. А какво слово е настоящето и каква всемирна красота е бъдещето! Тепърва ще има да ги опиташ, тепърва ще има да ги изживееш. Ние няма да ти споменаваме за твоите физически недъзи, болести и т. н. Ще носиш, тия последствия и то с благодарност. Ще укрепваш духа си, ще живееш с духа си, ще мислиш и ще побеждаваш с духа си, защото ти поначало си дух, а по същина си душа. Във физическия свят ще правиш опити да се справиш с недъзите на твоето тяло, защото тялото е един свят, който ти е даден, чрез който да разбереш света на твоята душа. Затова, не се отнасяй небрежно към твоето физическо тяло. Досега си злоупотребявал с него. Не си разбрал закона, по който то се развива и си нарушил някои системи у него - като храносмилателната система. дробната или половата системи и сега носиш последствията. Но всичко трябва да се поправи. Трябва да станеш художник, скулптор, композитор, математик. Можеше да бъдеш по-щастлив, по-съвършен, ако отначало знаеше, че физическото ти тяло е сложна композиция, за да съчетаваш добре своите мисли, своите чувства и своите дела. Но тъй като е станало вече нарушението, ще отделяш сили за ремонт. Ще използуваш най-малките възможности да укрепваш силите на своя дух и системата на твоето духовно тяло, за да не би и с него да се злоупотреби.

Ето главната идея, главната мисия на Върховното ръководство - да опази системата на духовното ти тяло, да укрепи способностите и талантите на духовното ти тяло. Щом това стане, ти си вече наследник на новата епоха. Ти ще бъдеш първия, който ще посрещнеш на земята съществата от висшата култура на шестата раса.

И тъй, ученико, когато изучаваш изкуството на светлината, не забравяй, че ще срещнеш може би същества от висшите светове, които идат да внесат културата на шестата раса. Винаги помни това, винаги търси, винаги се вглеждай да видиш новия човек, новия учен, новия наследник, новия безсмъртник. Помни, че ти си макар и малък художник, макар и малък изобразител. Ти вече работиш, ти вече си подтикнат, ти вече си подкрепен от ръката на светлината да изрисуваш един важен орган от твоя свят, който да изрази зеницата на твоето око. Трябва да имаш духовни елементи, духовни окраски с които да нарисуваш зеницата на твоето око. Окото е създадено в духовния свят. Висшите същества го създадоха и го пренесоха на физическия свят. Поставиха го във физическото ти тяло, за да бъде светилник. Затова, пази окото си, облъчвай го с повече светлина, за да го запазиш, да бъде вечно светещо, да бъде дееспособно да отразява духовния свят. Голямо е твоето физическо тяло, но ако нямаше тия малки зеници, как би видял ти това тяло, как би видял земята, как би видял звездите? Той би бил в тъмнина. И ако ти не можеш да използуват духовните си очи, ти също би бил в тъмнина. Сега, когато духовният свят ти е дарил зеницата на окото, пази я, не злоупотребявай с нея. За да я запазиш дееспособна, излизай сутрин рано при изгрев слънце, вглеждай се в слънцето, за да обновиш тъканите. За да запазиш очите си дееспособни, вземай хладка вода и промивай винаги окото си. Подмладявай очите си, обновявай мисълта си, разширявай дробовете си, украсявай сърцето си. Само като такива ще можем да развием теорията за изкуството на светлината. Невидимият свят е изкуство на Духа, а видимият свят е изкуство на светлината.

Ти ще направиш чудото със себе си. Никой друг.

Съчетавай живота на Бялото братство със своя живот. Знаеш ли какво значи Бяло братство? Това са висши върховни същества, които внасят светлина, които проявяват Духа. Затова се казва Бяло братство. Бялото е емблема на възвишеното, на божественото. Затова обичай белия цвят, носи белия цвят. украсявай се с белия цвят. Белотата е пълно съвършенство. В развитието многото цветове са достигнали до най-голямото съвършенство - белия цвят. Същото е и в музиката. В тоновете трябва да се достигне до белия тон, т. е. до мелодичния, до светлинния тон. Тогава ще бъдеш истински ангелски певец.

23 октомври 1954 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...