Jump to content

382. Изкуството на светлината (осмо)


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 382-ро

Изкуството на светлината

(осмо)

Ученикът трябва да има метода на светлината. Кой е метода на светлината? Светлината произвежда ефектите, произвежда звуковете, произвежда цветовете, произвежда отношенията и т. н., но самата светлина ефект ли е? Звук ли е? Цветове ли е? Отношение ли е? Не. Самата светлина е велико начало. Какво трябва да вземе ученикът от метода на светлината? Ученикът трябва да си учи от действието и ефектите на светлината. Той може да прояви методите на светлината и в резултат да бъде музикант, художник, скулптор, математик, астролог и т. н., но какво от това, че той ще бъде такъв? Навярно той ще се ограничи, защото всяка една специалност ангажира и ограничава. Но ние казахме: по-добре е ученикът да бъде ангажиран и ограничен от изкуството на светлината, отколкото да бъде ангажирани ограничен от изкуството на тъмнината.

Каква е сега тук главната мисъл, която ние представяме пред вас, като казваме, че светлината е нито в изкуството, нито в ефектите, нито в отношенията и т. н. Вярно ли е това? Щом е абсолютна същина е вярно. Кое е онова, което ще внесе разнообразие, стремежа, идеята? Точно методът на светлината като работлива птичка да отива от цвят на цвят, да прави експерименти, да събира сладък сок и да прояви своето изкуство в кошера. Все пак пчеличката е ограничена в кошера. Така също и ученикът е ограничен в своето изкуство и знание в кошера.

Кога ученикът може да бъде в положение на абсолютна свобода? Когато придобие естеството на светлината, т. е. когато се осъзнае като абсолютно начало у Бога. Тогава ще познава нещата съвършено в друга светлина, тъй както Бог познава нещата. И когато ние говоря за дълбоко, абсолютно мълчание, то е качество, способност на великия посветени, на големите богове, на абсолютните духове. Тогава ученика няма какво да пита и да казва: както бащите ни запомниха природата, звездното пространство, слънчевите изгреви и т. н. Всичко си е било така и така продължава. Никакво изкуство не виждам, което да даде нови ефекти. Така е. В абсолютните неща няма временни процеси. Те са абсолютни действия, абсолютни явления.

Щом така засягаме въпроса, кое ще импулсира ученика към Абсолютното? Ученикът ще бъде импулсиран от съвършеното, защото само съвършеното е, което може да даде идея като процес за неговото индивидуално усъвършенстване. Ние засягаме въпроса за изкуството на светлината. Следователно, няма да се отклоняваме от своята тема. Абсолютните неща, ще оставим за абсолютните съзнания, за абсолютните духове, за абсолютните посветени, а ще разгледаме изкуството на светлината Какъв голям художник е тя! Какъв голям лекар е тя! Какъв голям музикант, какъв голям композитор е тя! Какъв голям учен, астроном! Какъв голям познавач е тя, защото има такава способност, че навсякъде прониква. Като лекар тя лекува, тя почиства, тя изгаря, тя претопява. Като лекар тя заличава всеки дисонанс във всяко едно съществувание. Тя лекува всяка малка дисхармония в даден организъм. И то майсторски заличава недостатъците дисонансите в човешкия организъм. Защо? Защото тя прониква във всички членове, във всички органи, във всички клетки на човешкия организъм. Тя знае всеки миг, всяка минута как действащи сили оперират в мозъка, какви сили оперират в дробовете, в сърцето, в бъбреците, в половата система, в стомашната система, в крайниците. Тя знае, защото. прониква. И когато говорим да се научи изкуството на светлината, то е да събудим в ученика това знание, тази опитност, тази лечебна сила на светлината, То е да можете да лекувате своите рани, които по невнимание, по незнание сте ги създали, които са ваше лично изкуство. В желанието си човек да стане човек на изкуството, той е направил много погрешки. В желанието си той да владее нещата, той е направил много погрешки. В желанието си да бъде ръководно начало, той е направил колосални погрешки. Следователно, цялото изкуство на човека е нарушения порядък на светлината. Ето защо ученикът трябва да се върне на онова място, откъдето първо е нарушил порядъка на светлината. И когато тръгне наново и владее вече изкуството на светлината, тогава никога няма да заболява, никога няма да се отклонява, защото пътят на светлината е път на голямо съвършенство. Пътят на светлината е път на велико посвещение.

И тъй, ученико, завладявай вече изкуството на светлината, за да не почувстваш вече никога погрешки и нарушения. Остави вече това старо изкуство да грешиш и да се отклоняваш, но научи се от изкуството на светлината, за да бъдеш светлинен по същина, по естество, по вещество, по съдържание, по мисъл и по чувство. Голяма е работата. Не е малка. А ученикът често пъти казва: обърках се. Нищо не разбирам. На къде? В кое царство? На коя планета? В кое слънце? Както те объркват, така и ще те оправят. Достатъчно си объркан. Ти си стигнал до най-високите предели на объркването. Владеел си много изкуства от характера на тъмнината. Знаеш, познаваш цялата черна магия. В  нея се включва и лъжата, и кражбата, и работата, и тщеславието, и блудството, и нечистотата, и крамолата и още много и много, които са дело и изкуство на тъмните сили. Но, за да направи ученикът завой, и то доста остър завой, необходимо е широко съзнание. А това ще стане, когато е във връзка с инструкторите, с художниците на светлината.

Знаеш ли ученико, какво трябва да разбираш под думата светлинен свят, светлинно тяло, светлинен обект, светлинен човек? Необходимо е да владееш изкуството по начало, да знаеш колко и какви слънчеви струи да пуснеш в своя организъм, какво количество светлина да възприемеш в организма си, какви светлинни обръщения трябва да станат в организма ти, какво светлинно налягане трябва да имаш при всички случаи в живота си, какви светлинни отношения трябва да имаш към околната среда, когато изпитваш стремеж към съвършенство, какъв капацитет на музикално изкуство, на музикална способност. трябва да имаш, когато се стремиш да овладееш изкуството на слънчевите лъчи, какъв капацитет от разширено съзнание, какви слънчеви и какви космични сили да вземат участие, за да се разшири твоето съзнание. Трябва да имаш слънчев поглед, чрез който да можеш да проникваш във всички детайли, във всички композиции и вариации на битието, което те окръжава. Трябва да знаеш още какво присъствие на Божеството, какъв тласък и импулс може то да произведе в твоя дух и в твоята душа. Трябва да имаш слънчеви ръце и където пипнеш, всичко да произвежда искри от слънчеви лъчи. Трябва да имаш огнено  слово и където отвориш устните си, да се излъчва от твоя език, от твоето небце струи, вълни от необятна сила, която да изрази напълно изкуството на светлината. Най-после, трябва да имаш проникването - една най-висша способност, едно най-велико вълшебно - изкуство на светлината, за да може да бъдеш лъчиста светлина, полет в необятността на битието.

Ние имаме да говорим още много за изкуството на светлината. Когато дойдем до най-високото стъпало на посвещението, когато проникнете в духовния мир, там ще видите чудо, там ще видите изкуството на светлината. Навярно ще бъдете упоени, навярно ще бъдете хипнотизирани, навярно ще бъдете приспивани в духовния, свят. Какви големи постижения и духовните същества имат в духовния свят по отношение изкуството на светлината! Какви големи познания имат тия духовни същества по отношение работата на светлината! Какви големи отношения имат тия същества по отношение системата на светлината. Няма невежи същества в духовния свят. Всички същества в духовния свят са велики художници, които владеят изкуството на светлината. Всички тия същества владеят и пространството, посещават и по-нисшите царства и провеждат системата на светлината като изкуство по отношение способностите и качествата на даден ученик. За тия същества има вече ефекти, разнообразие, има отношение, има любовни и чувствени прояви. Защо? Защото вдъхновението, което те имат, ги импулсира да напуснат абсолютността и да проведат гениалния ум, гениалното изкуство на светлината върху човека.

Но ще кажете: не се ли те ограничават? Това е един божествен способ - дадено същество да се ограничи, за да може да изпита сладостта, да изпита прекрасното в живота на свободата. Това е метод за възпитание, метод за образование. метод за посвещение. Може ли ученикът да владее този метод. Всеки един ученик е фокус на светлина. Всеки един ученик е обект, е ядро на светлина. Следователно, това ядро трябва да се прояви в изкуството, за да може един ден, някога във вековете да бе насели в абсолютното. Това е целия стремеж - от индивидуалното, от личното, от частичното. към съвършеното, в абсолютното. Как ще познавате тогава нещата в абсолютното? Каква представа имате за абсолютното? Нямате още никаква представа. То с представи не се завладява. Абсолютното може да се овладее посредством проникването. Трябва да имаш органи, качества, способности да проникваш, да имаш така наречената интуиция, по интуитивен път да можеш да откриваш дадено събитие или явление. Ние го нарекохме проникване. То е способ и качество на светлината. Ние застъпваме специално светлината, защото с нея ученикът има да работи. Ако има изкуството на светлината, у него ще преобладава и работата на любовта. Защо? Когато си светлинен, ти си любовен. Когато си любовен, ти си истинен. А когато си истинен, ти си абсолютен. Това са мерки с който Духът примирява всяка една величина, било в природата, било в живота на човека, в битието въобще в цялото сътворение. На ученика се изясняват сега тия мерки. Той трябва да има едно мерило за нещата. Той не трябва да се афектира. Халюцинациите трябва да престанат. Вайканията трябва да престанат, охканията, несгодите, произволите, това са само процеси които го освобождават. И когато говорим, че светлината е лекар, ние правим давление върху ученика да се запознае по-отблизо с изкуството на този лекар, за да може да бъде здрав, изпечен. За върховните неща е необходимо съвършен съд, съвършена книга, съвършено мастило. За върховните неща е необходимо съвършен характер, съвършено развитие, съвършено знание. Кой ще направи ученикът така съвършен? Само изкуството на светлината, т. е. само художниците на светлината. Къде те действат? Къде е тяхното място? Къде е тяхното жилище? Ако ви кажем: навсякъде, безкрайността, във вечността, пак ще се обезсърчите и мислите, че се заблуждавате. Когато нямаш къде да стъпиш, ти се намираш във въздуха и си несигурен. Ти си в дисхармония. А когато някъде си стъпил, тогава ще изпиташ цялата хармония. Какво общо има цялата хармония, абсолютната хармония с твоето положение, че си стъпил здраво някъде? Ученико, това е отношение. Общността се състои в отношенията. Ще използваш отношенията на Абсолютното. И когато привлечеш силите на Абсолютното, майсторството, изкуството на Абсолютното, ти ще създадеш нови отношения. А те ще бъдат отношенията на светлината, на любовта, на истината.

Когато така се увличаме да ви разкажем за някои големи, за някои колосални неща, ние правим известни опущения, т. е. изнасилвания. Не може да не се изнасилят нещата, т. е. не може да не се пресилят, защото има време и времена, има пространство, има и вечност. За да станат тия неща ясни, по-близки, необходимо е ученикът да се осъзнае като център между тях. Докато не се осъзнае като център и ядро, той вечно ще блуждае, вечно ще бъде в конфликт, в разрез със самата действителност. Какво значи действителност? Само изкуството на светлината е действителност за вас, защото изкуството на светлината разкрива глъбините, лабиринтите на Духа Божи. Само тя единствена е, която може да открие същината на Духа. Духът трепне пред нея, нищо не може да скрие. Тя е, която го топи, прави го податлив, прави го материя, прави го енергия, движение, съзнание, любов, отношение.

Но ще кажеш: колко е корав Духът, че трябва силите на светлината да го смекчат, да го разтопят. Духът е абсолютен. Щом е абсолютен, той е корав, силен, мощен.

И тъй, ученико, имай присърце най-малката задача: поне с. утрин като станеш, да помислиш за изкуството на светлината. Когато така мислиш, ти ще имаш връзката със силите на светлината, а това не е малко. Това е най-голямото щастие за тебе. За да можеш да бъдеш дееспособен ученик, да претендираш за абсолютното знание, за абсолютния авторитет, трябва да бъдеш във връзка. А тази връзка ще имаш, когато си в контакт със светлинните сили. Те са, които ще те отведат в царството на Духа. Те са, който ще те втопят в средата на любовта.

Светлина, светлина, това е началото на света. Откогато стана светлина, се прояви и изяви Духът. Светлина, светлина! Когато стана светлина, напълно се сътвори света. Светлина, светлина! Когато стана светло и Божието лице се откри. Откакто стана светлина, напълно се откри света. Докато нямаше светлина, всичко беше небитие. Откакто стана светлина, започва Всемирното сътворение.

Виждаш ли, ученико, какво голямо изкуство е изкуството на светлината? Следователно, заслужава да го изучиш. Заслужава да бъдеш под неговото обаяние. Заслужава да се лекуваш с неговите сили. Ти имаш нужда от лечение. Ти имаш нужда от лечебен еликсир. Ти имаш нужда от лекар. Този еликсир ще ти донесат адептите на светлината. Стани техен приятел, стани техен съученик, макар и в долен клас, в по-долна категория, те ще ти предадат еликсира на здравето. Бъди здрав, да се подмладиш, за да бъдеш жизнен в института, във Вътрешната Школа. Има случай, когато Духът отсяда върху дадена личност, върху ученика и той става безсмъртен ритъм, жизнен свят, потича от него живота, прелива се в него светлината. Като такъв фокус, като такова дело, като такава способност и изкуство, ученикът е в най-висш свят и е най-голям претендент, защото силите на съвършенството са го грабнали и отнесли високо, широко в света на Духа.

Ученико, теб ти предстои Петдесятницата. Ние и друг път ти говорихме и сега ти напомняме: стани светия, да светиш на Петдесятницата, т. е. да се прелее Духът, да бъдеш космичен Водолей, космичен мир.

Когато застъпваме силите, които проявяват изкуството на светлината, ние имаме единствената добра задача да ви запознаем с тях, да тръгнете с тях, да заживеете с тях, да се учите и посвещавате с тях. Тогава жизненото у вас ще се преобрази, силното у вас ще се преобрази, защото ученикът трябва да бъде ново преобразование, защото ще има да се занимае с новото преобразование. Ученикът е най-висше преобразован. Той знае за най-възвишените отношения на великите същества, а то е най-важното. Да имаш познания за отношенията на най-великите същества, това е висша хармония. Няма на човешки език как да ви се предаде. Недостатъчни са буквите, числата, недостатъчни са граматичните знаци, недостатъчни са словата, които могат да предадат в най-голямо съвършенство изкуството на светлината, но все пак ние имаме задачата да ви говорим за изкуството на светлината. Нека тези лекции за изкуството на светлината да бъдат настолна книга, настолно слово, най-сладката храна, най-благото питие, най-свежата мисъл, най-чистата атмосфера, най-широкото небе, най-красивите звезди.

Има ли обекти в небесния свят, в духовния свят, където ще трябва да опрем? Има ли обекти, които още не сме направили достояние на ученика? Да. Когато се издигнете високо в духовния свят, там вече други са отношенията, други са обектите. Този духовен свят трябва да бъде разкрит на ученика. Духовният свят трябва да бъде наука за ученика. Духовният свят трябва да бъде написани скрижали за ученика. Духовният свят трябва да бъде целта и съвършенството за ученика. Колкото повече духовно се издига. колкото повече духовно се обогатява, толкова повече мирът на неговата душа се разширява и скинята на неговия дух се украсява.

Ето един прекрасен свят. Ето едно прекрасно небе. Ето : едно необятно пространство. Ето един прекрасно образуван свят, за който ученикът бленува, за който ученикът страда, за който ученикът работи. Влез в света на Духа, за да бъдеш величието, за да бъдеш съкровеното на Духа. Тогава той ще те претопи в светлина. Какво ще правиш тогава като искри на светлина? Каква дееспособност ще имаш? Какъв обект ще представляваш? Каква индивидуалност, каква материална същина ще бъдеш? Ще бъдеш много и много пъти повече от каквото си сега. Това е истината. Ще бъдеш едно проникване, тъй както е проникнала водата в земята, тъй както прониква и светлината във водата. Но ще бъдещ ли съзнателно проникване? Много повече от съзнателно. Ще бъдеш свръхсъзнателно проникване, защото твоят Бог е такъв, защото неговото начало е такова.

Светлината и Духът - две абсолютни същини, две велики същини у Бога.

12 ноември 1954 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...