Jump to content

392. Ритмусите на живота (второ)


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 392-ро

Ритмусите на живота

(второ)

Какво е свидетелството на ученика пред реалността на живота? То е, че ученикът знае, че се намира винаги под ръководството, винаги под осиянието и давлението на живият божествен свят, че всички същества от висшите светове са обърнали погледа си към ученика, чрез който да проведат едни важни системи, които са линия от централната висша Бяла ложа. Цялата мъдрост, цялата светлина, знание и култура, сила и влияние на тая висша всемирна Бяла ложа има кодекса, който съхранява, който обобщава всички божествени идейни постройки на Висшият промисъл, на Висшето начало.

Щом е така, задала се въпросът, какво може този възвишен божествен свят да изисква специално от ученика? Да има особени отношения първо към живота, който се е разлял по цялата планета, който живот е впрегнат във форми, в образи, в сили, за да може да прояви наистина художественото творчество на гениалната, на висшата божествена мисъл.

Какви други отношения? Ученикът трябва да има едни възвишени отношения към висшите светове, специално към ония същества, които имат за задача да проведат божествената програма на Бялата ложа по лицето на земята.

Отношенията на ученика как тия висши светове трябва да бъдат най-изрядните, най-финните, най-свежите, да бъдат едно велико доверие, една необятна надежда, едно всемирно сърце. Наистина, строителите на Бялата ложа да могат посредством него, чрез неговите способности и качества, през неговите органи и таланти да могат да проявят божественото, възвишеното по форма и съдържание, по образ и състояние. Наистина, на ученика предстои голямата задача да разреши гениалния проблем, както на физическия свят, за отношенията му към него, така и към висшият божествен свят и отношенията му към него. Голяма е отговорността, но пък славна, велика е привилегията, благословението и силата. Да бъдеш един център, да бъдеш едно светящо същество, да бъдеш отломък от слънчевата система, да бъдеш изнедрен като лъч от необятна, та душа, това е най-голямата привилегия, най-голямото достойнство и най-силната проява. За да може ученикът да обгърне със своя ум, със своето знание и сила от построени светове тия реални светове, той трябва да има вече изкуството на най-голямото чудо - изкуството на мировата светлина. Тук не се говори за постройката, не се говори за основите, не се говори дори и за бъдещето на физическия свят. Не че той трябва да бъде изоставен на други фактори, да го устройват, но с влиянието, с богатата си душа, с върховното си прозрение и присъствие, ученикът трябва да респектира всички сили, които реставрират, онова което е загубено, онова което е забранено и разрушено. Важно е отношението към тоя свят да бъде едно присъствие. Няма защо ученикът да бе вглъбява, той да реставрира разрушенията, стълкновенията, но неговото присъствие трябва да респектира. Кой ще респектира? Присъствието на висшия божествен свят. Не може ли божественият свят да има пряко отношение с физическия свят? Не може ли той да обърне умовете и сърцата на ония същества, които са в уклон? Ето божествената система в Бялата ложа. Тя създава най-важни, стабилни ядра, за да може посредством тях да проведе, да пренесе ония възвишени заложби, ония възвишени култури на велико знание от другите висши светове.

И тъй, ученико, не си прави илюзии, че някоя волна и неволна ръка направо ще те благослови и ще ти каже: иди, блаженствай в царството. О, не. Ученика специално трябва да се посвети. А посвещението е един върховен процес. Да се вникне в детайлите на ония божествени мисли и ритмуси в духовния свят, т. е. да може да се анализира до най-голяма точност и до най-дълбока основа една система но божествена мисъл, която се прокарва посред силите на Бялата ложа, върху устройството на живота на земята. Не е лесно на ученика, не е и мъчно, а е тържествено. Най-трудните неща, най-загадъчните неща са тържествени. Там е тържеството на човешкия дух, да може посредством големите усилия, посредством големите посвещения, посредством всемирната известност да проведе великата мисъл на цялото божествено бяло царство - задача колкото и трудна, толкова и сложна. Колкото е мъчна, толкова е достъпна, защото ученикът е присъствие вече на върховно ръководство.

И тъй, кой е този който ще ориентира ученика в онзи сложен божествен свят. Кой е този, който ще го запознае основно с гениалната мисъл която занимава великите посветени, учени, архати, учите ли в царството на духовния свят? То е Върховното ръководство, което има задачата, повеленията да проведе божественият свят с цялата му култура и светлина по лицето на планетата Земя. Само така, драги ученико, ще се оправдаят усилията, страданията, работата на великите учители, които в миналото са работили за повдигане културата на човечеството от земята. Иначе, ще остане глас на безмълвие в пустиня. Никой не може да открие реалната истина, близката истина, свещената истина. Няма да се намери нито инструмент, нито цвят, нито боя, нито система, нито явление, които да могат така да хроникират това спонтанно развитие на съзнателната система - умствената система и сърдечната система с човешките същества по лицето на физическия свят. Но всичко това да има един плюс, т. е. да се зарегистрира реалното присъствие на тия възвишени сили е необходимо висши ядра - огнища, чрез които системната мисъл на Духа ще се проведе като една завършена висша система на посвещение. Не е лошо ученикът да вярва, не е лошо да се надява, да е добродетелен, да е любовен, да е мъдър, но ние потвърждаваме и ще поддържаме тази мисъл до тогава, до когато се въплъти у вас - да станете едно висше присъствие. Тогава не ще бъдат вашите способности, таланти и качества, които ще могат да се справят лесно с цялата система на физическия свят. А кой ще бъде? Върховното Висше присъствие което ще просвети вашият ум, съзнание и интуиция. Такъв е редът, порядъка, такава е системата на присъствието на Духа. Той ще бърза, той не се вълнува, той не изобличава, не се сърди. Напротив, той всичко прецежда. И толкова е съблюдателен, че не оставя да попадне нито една прашинка върху онова, което е прецедено през реалното цедило. Той ще прецеди всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство и действие. А минат ли през цедилката на Духа, те ще останат като есенция, като ефирност, като светлина.

Ето какви ще бъдат новите отношения на ученика към върховното строителство и към висшия божествен свят. За да може да имате контакт, за да имате сношение, за да може да имате обмяна със съществата от висшия божествен свят у вас ще трябва да се създадат нови чувства, нови способности. Ние няма. да ти наброяваме колко трябва да бъдат, но когато имате единствената привилегия на висше присъствие, ще си послужите със способностите на това присъствие. То напълно ще изостави своята индивидуалност, своя авторитет на разположение на вашето вдъхновение. Това е да присъства Бог. Това е да се проведе божествената система. Това е да се проведе божественото творчество.

Ето какъв колектив трябва да представя ученика - колектив с висшата способност на Върховното ръководство. Тогава няма да има вече отстъпление, няма да има уклон, няма да има съблазън, тъмнота. Тогава духовните светове с цялата култура, наука и изкуство ще бъдат родина, ще бъдат бащиния за ученика. Ето как той ще има вече възможността да проведе неизвестните истини и ги направи достояние на съзнанието на човечеството. Много се иска, много неща ще станат. Защо? Защото присъствието е вече въплътено, присъствието е родено и то смущава вече съвестта, смущава съзнанието и мисълта. Присъствието а вече един особен фактор, който така майсторски нашепва, обнадеждва, така майсторски открива и посвещава. И няма да има във вечността същество, което да не е било научено, посветено от това Върховно присъствие, от това всемирно съзнание. Интересно е, ако ученикът се срещне с едно такова възвишено същество от божествения свят, какви могат да бъдат неговите отношения? Ние ще ви зададем този въпрос и ще бъдем радостни, щастливи, ако вие които изучавате, които изживявате това присъствие, какви ще бъдат вашите определения. Какви ще трябва да бъдат отношенията на ученика към тази цяла светла йерархия - Бялата ложа. Поставяме въпроса на ученичката Люба, какви трябва да бъдат нейните отношения към съществата от божествения свят? Ще има достатъчно време да размисли, да се справи, скачи с цялата тази система и да може правилно, логично, изискано, мъдро да отговори.

Това е една малка тема до следващата среща. И другите могат да мислят, да развият тази тема, защото за да може да имате това присъствие и да се опознаете с цялата тази система която е вече обект за вашия интелект, за вашата мисъл, стремежи и чувства. Трябва да правим опити. Този така скрит свят, който е плашел съществата които са се унижавали, които са се страхували, които са нямали куража и доблестта да направят опит, да проникнат в тази голяма вековна тайнственост. Опитите са най-мощното средство. За да може да се запали огъня у вас, да пламне светилника и да свети пред вас. Опита е най-смелото обучение, най-смелото присъствие, най-смелото изискване. Опитът, е най-проницателната система и най-вдъхновената идея в ученика. Следователно, както музикалните форми, които се, дадоха на някои от учениците, така и сега една друга форма - форма на дълбоко размишление и присъствие. Трябва да се опита този свят. Той трябва да стане най-голямата реалност за вас, защото Духът ще се прилее, Духът ще има една велика петдесятница. Духът ще отседне. Трябва да ознамените великото учение на Всемирното Бяло братство на земята.

Ученико, кой ако не ти? Който е обременен, който е отвлечен, който е отклонен, който е натоварен? Той ли ще направи това? Не, ти свободния, ти идейния, ти силния, просветения и посветения. Не случайно Духът се е въплътил в твоята страна. Не случайно Духът се преля в мъдрост и светлина в твоята страна. Не случайно Духът организира, създаде висшето духовно ядро в твоята страна. Така също не е случайно, че Духът изнедри от своята глъбина най-свещените чувства и най-тайнствените замисли и създаде Вътрешната Школа на която ти си член. Това е един голям резултат от присъствието на Бялото братство на земята специално в твоята страна.

Има да се разрешават още много проблеми. Духът е така богат, така изобилен, така необятен, за да може да разкрие своето богато същество пред теб. Наистина, ти си, който ще отвориш очите си, ще откриеш съзнанието си, ще облагородиш мисълта си, за да може той напълно да разчита на твоята велика и мощна мисъл. Тук ще се слеят много Бели ложи от различните планети, от различните слънчеви ядра. Предстои един върховен съвет на много същества от вестите мирове, които ще присъстват на тази голяма конференция. Заедно ще разрешите големия въпрос за царството божие, въплътено вече на планетата и в другите планети.

Ето една централна божествена мисъл, която буди интерес, която събужда духовете, която организира душевните сили. Ето една могъща божествена мисъл, която вдъхновява ученика, за да може да стъпи здраво, положително във Вътрешната светиня. Ето една божествена централна мисъл, която ще има за задача да свърже, да скачи звената, както от планетата Земя, така и от другите планети на слънчевата система с онова светящо звено на слънчевите ядра. Ето една върховна божествена мисъл, която има за задача напълно да въплъти живота на цялата Бяла ложа, както по планетата Земя, така и в другите планети, за да може всяка да стане светлина. живот.

Ученико, ето какво е отношението на тази върховна централна мисъл на божеството. Щом има то такова отношение спрямо теб; опряна всички ония сили, които са в процес на посвещение; тогава какви трябва да бъдат твоите величествени мисли, твоите висши идеи, твоите въжделения, твоите утрешни постижения? Учи се! Трябва да знаеш. Кой ще те научи? Великото присъствие. Кой ще те ръководи? Върховното присъствие. Кой ще те посвети? Върховното всемирно идейно изкуство на Духа. Важни са моментите. Историческо е твоето преживяване на земята. Ти си вече отклонен от общия уровен на живота. Ти вече си повикан, иззет от общия уровен на съществата по земята. Твоята дилема, твоята посока, твоят път, твоята ориентировка са вече от друг свят. Ти не трябва да имаш вече нищо общо с тъмната ложа. Научи се от великия син Христос, който казва: целия свят лежи под лукавого. Само той единствен се противопостави на този лукавого. И трябва да даде голяма жертва с естеството, с кръвта си, с Духът. Той се не подчини. Той беше един голям, бихме казали революционер, бунтар, голям реформатор, който не се съблазни от царството на тъмната ложа. Ето как изпъква очебиещата истина, че всичко лежи под лукавого, че цялата система е система на тъмната ложа. А сега при присъствието на всемирното бяло братство, което вече си създаде аудитория; създаде се ефира, създаде място, завладяха се върхове, планини; когато живота, безсмъртното слово става вече настолна книга, тогава идва висшата ложа, божествената ложа да устрои оная висша академия, висш университет в който ще бъдат запознати учениците с великото изкуство на Духа.

Ето една безсмъртна ориентировка - ориентирай се в глъбините на Духа, възприемай висшето Върховно Присъствие; за да станеш ново явление, ново присъствие, нов свят, нов живот, нова наука, ново изкуство. Това са безсмъртните слова, това са системи, това са идеи, които дълбоко ще залегнат в душата и Духа на ученика.

Когато построяваме основите на този духовен свят във Нашата родина, във вашата страна, ние трептим, ние се радваме, че вие дадохте условия за това, т. е. пожелахте да се възпитате в нов Дух, да присъствате в нова среда, да работите при нови условия, да се самопожертвате за най-възвишеното - за изкуството на светлината. Ние не ще се спрем върху някои неизвестни неизживени неща у вас, не ще се спрем пред някои препятствия, които са пред вас. Когато опитвате нещата, тогава добре ще се научите. Най-добрата, възвишена опитност е да имаш - опитност на висшето присъствие в себе си. Всичко друго е дело, система на тъмната ложа. Няма изключения. Ако не чуеш гласа на Бога, ако не видиш светлината на Бога, ако не изживееш сърцето на Бога, ако не възприемеш върховното знание на Бога. какво си тогава? Нищо. Нали си член на тъмната ложа. Но, ученико, нека белите, свежите вълни, духовни вълни, ароматичните вълни, които се преливат към теб да създадат богата аура около теб, която аура да бъде една истинска защитни крепост, с която да се укрепят при нападението на една тъмна ложа.

Както виждате, въпросът се поставя ребром. Трябва да разрешите една важна задача, трябва да се съгласите и да напуснете света, да напуснете родината на Тъмната ложа. Трябва да стане едно изселване. Вие казвате: и тук е хубаво, има радости, щастие, живот има, музика, какво ли не. Достатъчно служите на тъмната ложа. Понеже сега е време когато напълно да се въплъти Бялото братство по Лицето на земята, за да може да преобрази, както органически, така и психически, социално и научно цялата система на планетата Земя. Следователно, няма вече време, няма вече опущение, за да се бавим, да изчакваме, да се хармонизираме и т. н. Прямо ученикът поставя въпроса: аз трябва да бъда върховно присъствие, аз съм под прякото ръководство на Божия Дух. Няма вече други духове. Всичко лежи под лукавого.

Ученико, ние ти градим нова светиня, ние ти градим нова школа, където твоя дух ще се възпита, ще се коригира, ще се учи. Ние ти определяме нова сфера, където твоята душа ще се прояви като един малък свят, но пълен със светлина, с плодове. Ние ти изграждаме нов храм, където да кажеш твоята молитва, където да се възнесеш високо и високо над земята и да можеш да проникнеш и в другите планети и от там в слънчевите ядра. Ние делегираме едно ново ръководство, един ръководител, който не ще жали нито време, нито сили, а ще подаде своята десница и ще те поведе по светлата пътека към царството на Духа. Ние ти изграждаме нова държава, в която ще се населят благородни възвишени поданици от другите светове, ние ти сътворяваме ново планета, върху която ще растат изобилни плодове, за да можеш да опиташ благото на Духа. Ние те въвеждаме между новата среда, която има божествено отношение към теб и ти да се научиш какво трябва да бъдат твоите отношения към тази висша йерархия. Да ние те подготвяме за един нов представител, за една нова система, която да проведе мислите, божествените мисли в тази нова планета. Тази нова планета е пак Земята, но при нова атмосфера, нова среда, при нови отношения. И тогава имаш право да кажеш: и тук живота е благо, и тук живота е изобилен, и тук живота е щастие, но не както сега ти си добре поставен, а там някъде животните се унищожават, противоречията, страданията и нещастията са големи, а ти да казваш - аз съм щастлив, не е в редът на нещата. Като нов фактор, трябва да подредиш отношенията на човешките същества към животинския мир, към растителния мир и минералния мир. Трябва да внесеш нови отношения, съвършено противоположни на тия до сега. Тия отношения трябва да бъдат светлинни, да внасят светлина, белота, за да може тържеството на Духа върху планетата Земя да бъде едно тържество. Така се възпитай, за да бъдеш причислен към оная йерархия на благородниците, оная йерархия на посветените. Бъди посветен във всяко време, за да може да зарегистрира върховното присъствие на Божия Дух в тебе. Ти си наш обект. Колкото и да не си съвършен и да не си устойчив, все пак ние стъпихме върху тебе и ти щеш не щеш, трябва да издържиш. Макар, че напрежението е голямо, но ти трябва да бъдеш млад, жизнен, здрав, да няма вече хилавост, болести, слабости.

Нека Духът да мине през тебе и да отпуши всички канали които са задръстени. Недей да омаловажаваш момента и да се извиняваш със своите болести и немощи. Моментът е по-важен, по-съществен отколкото цялото твое величие. Моментът е върховно присъствие. Бди за него! Бъди най-ревностен! Нито минута да изпускаш когато става въпрос да бъдеш в процес на присъствие. Това е най-знаменитото условие за теб. Бъди в момента! Нека организмите, осиянието, нека светлинните лъчи бъдат твоето ранно утро, когато да е изгряла твоята звезда, когато да си видял царството на божия Дух.

Ученико, доста много ти говорихме. Но сега искаме опити. Опитай реалното, опитай положителното, опитай същественото, за да бъдеш мъдрец. Само по пътя на мъдростта ще достигнеш до висшето посвещение.

22 януари 1955 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...