Jump to content

407. Изкуството на светлината


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 407-мо

Изкуството на светлината

Чрез изкуството на. светлината, в царството на висшите идеи!

Идейният свят е представител на Разумното начало. Разумното начало се е обособило като идеен свят или идейно царство. Най-красивият свят, най-красивото царство е идейният свят - там където висшите идеи се поляризират във вид на движение, във вид на светлина, в образ на Духа, в образ на планети, в образ на слънца и тем подобни. Благодарение на давлението на идейния свят, благодарение на давлението на силите на светлината, човекът - ученикът може да възприема, може да се храни, може да задоволява своя интелект, своето съзнание и своята душа в своето съществуване. Без присъствието, без проникването на висшия идеен свят, ученикът не може да осмисли своята същина било като интелект, било като талант или сила. Идейният свят е подържал движението, е подържал съзнанието на много същества от древните култури на много сили от другите школи, на много посветени от другите светилища. Идейния свят е бил като култ, като храм, където пробудените души, разумните същества са можели да проведат замислите на Първоизточника в красиви, в цветущи идеи. Най-богат свят на образи, най-богат свят на явления, най-богат свят на светлина - това е идейният свят, и когато се набляга, когато се прави давление върху ученика да се приспособи като проникващо изкуство на светлина, то е да може да навлезе по-дълбоко; по-обширно в идейния свят, от където ще черпи вдъхновение, ще черпи жизненост, ще черпи живот. Колкото и да се говори, колкото и да се представят във форми и образи живота, любовта, Духът и светлината, те не могат да бъдат като реалности, без да се прониква, без да се овладее света на идеите, т. е. царството на идеите. В царството на идеите, Духът е тържество, а светлината трепет. А там където има тържество и трептение, там Духът е в унисон с великите способности и възможности на Първоизточника. Това е необходимо като основа за способността на ученика. Да може да овладее тази мирова способност, тази мирова възможност на Първоизточника, който се е поляризирал като Дух и Светлина, като любов и съзнание, ученикът трябва да навлезе в областта на идейния свят. Само там той ще научи за сложността на живота, за сложността на тайните на живота, там ще научи за началото на живота. Защо? Защото идейният свят е първичната проекция. Чрез първичната проекция, Великото начало е изявило същността на живота, реалността на Присъствието и могъществото на Духа. Следователно, колкото ученикът се домогва до идейните възможности, толкова повече той има осанката на висши идеи. А висшите идеи са които го ориентират, откриват бъдещето с всички възможности и сложности, с цялата красота и реалност. Няма друг по-реален свят от идейния свят, защото там ще откриете мисъл-формите, мисъл-образите на Първоизточника.

Когато ще трябва да се запознаете с известна способност и възможност в битието няма други пътища, няма дори области и други светове, които могат така реално и образно да предадат замислите на Великото начало, освен сферата на идейния свят, толкова повече той придобива свръхестествената способност, свръхестествената мисъл, свръхестественото чувство и съзнание. Какво е това свръхестествено? Повече от естественото, повече от материята, повече от плътта? СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО Е СФЕРА, Е СЛЕДА НА ДУХА. Ако ученикът има да открие никаква свръхестествена сила, то тя именно е присъствието на Духа. А присъствието на Духа е връзка, приток на идейния свят. Ученикът трябва да бъде богат идеен свят. Колкото повече е богат, толкова повече възможности овладява. Необходимо е да се овладеят възможностите, защото това са способности на активните свръхестествени божествени сили. Извън този прилив на идеи, ученикът е еднообразен, скучен, самотен. Той не може да разреши великият проблем на живота. Той не може да разреши големите тайни и на околната среда - присъствието на битието. А колкото повече е овладял идейния свят, толкова повече му остават открити всички вселени в пространството, защото всяка една вселена, всяка една слънчева система е висша божествена идея реализирана по форма, по образ, по съдържание, по смисъл и състояние. Обогатен с прилив на идеи, ученикът е вече едно жизнено ядро, едно огнено звено, който е скачен към общата висша деятелност на необятната верига на възможности в битието. Тогава се обогатява езика, тогава става въплъщение в съзнанието и ученикът чувства себе си като неразделна част, неразделно звена от общия миров колектив и душа. Колкото повече прониква идейният свят, толкова повече се разкрива мировата душа. Мировата душа е комплекс от промисъл, от идейни скици, от идейни проекти. За ученика има една възможност - тя е: да се втопи в мировата душа, защото мировата душа е представителка на най-върховните идеи на Първоизточника. В мировата душа са всички възможности, всички заложби, които се реализират като същини в необятното пространство, като слънчева система, планетни ядра, слънчеви ядра, като атмосфера, като физически сили, като магнетични сили, като електрични сили, като атомни сили и тем подобни.

Колко лесно е ученикът да може да обхване със своя разум и мисъл великите проекти на идейния свят, за да може и той да се нареди наравно с архитектите на тези проекти, защото оперативната мисъл, оперативният Дух и душа в ученика е бъдещата система, която ще изрази по смисъл, по явление, по състояние Великото всемирно присъствие на Божия Дух. Няма друго по-върховно посвещение от това - да можеш да разбираш вече езика на идейния свят, да можеш да слушаш гласът на мировата душа, да можеш да четеш промисъла на Първоизточника. Само така ще можеш да овладееш както времето, така и пространството и да присъстваш съзнателно във вечността. Каква сложност е тя! Каква голяма сложност е, която е обвита в много секретни тайни. И колко ученици са отивали до известни предели и по-нагоре, по-високо, по-пространно, но не са могли да проникнат. Но това е било по причина, че са искали посредством интелекта, посредством физическия опит да открият свръхестествените сили. О, не. Само посредством вътрешното школуване, посредством вътрешното уединение, посредством вътрешното изкуство ученикът може както да открие, така и да се ползува от свръхестествените сили, от техните способности.

Всемирна възможност! Всемирна възможност - в смисъл да имаш тая широта, да имаш тази необятност, та да бъдеш навсякъде, защото всяко начало е и твое начало. Най-голямото нещастие е когато си в деградация. Да бъдеш извън всяко начало, това е най-голямото, падение, най-страшния ужас, който душата на ученика може да изживее. Но свързан с върховните идеи, ученикът никога няма да изживее този ужас. Ето защо. ученикът на Вътрешната скиня се подканя все повече да се вглъбява в идейния свят, който е конструиран от присъствието на Божия Дух,

Какви ще бъдат способностите, какви ще бъдат обноските, каква ще бъде културата на ученика, който е вече заживял, който се е преселил с цялото си естество в идейния свят? Наистина, той ще има едни нови представителни образи, ще бъде едно ново художествено изкуство, ще бъде отглас на една нова всемирна хармония. Неговия поглед ще бъде подобен на небето, неговата мисъл ще бъде подобна на великото сътворение, а неговата душа ще бъде автора, който ще проведе идеите в планетите, където се създават условия да се всели царството на идеите. Безграничният свят на идеите дава най-необятният простор на човешкия дух, където може той да оперира с висшите възможности, с висшите числа и тонове, с висшите състояния и образи. Тогава цялото миросъздание ще бъде така познато, така близко, ще бъде същина, че ще проникне в цялото естество; в цялото вещество на ученика. Тогава той става управител, става директор, става професор, поет; композитор, велик посветен. За него вече няма препятствие, няма скрити места, тъмни места, защото неговото око е така прозрачно, подобно на слънчеви лъчи. А това е изкуство - да може ученикът да бъде като слънчев лъч и да проникне в повече простряното и повече необятност. Тогава ще знае той за много събития, кога, по кое време, в кой цикъл на зодиака някои от планетните светове ще имат трансформация, разрушение, кога, в коя зодия, под кое влияние ще има да се създадат и групират нови ядра, за нови планети. Той ще знае за далечното бъдеще, защото творческата мисъл на великите гениални сили, той ще я приема като депеша, ще може да я разгадава като кодекс.

Голям е полета, големи са възможностите, благодарение на ония изтънчености, на оня вътрешен усет, ученикът става господар, владетел на всички нисши сили, които до сега са били за него процеси, са били спънка. Той вече има калъпи в които поставя тия сили под известно налягане и от тях се образуват известни ядра. Ядрената система за ученика е опитна лаборатория. Там той прави своите опити, компресира сили в образни ядра, пуща известни електрически вълни и произвежда големи ефекти, т. е. опити за ново начало на нови ядра.

Колкото повече нови ядра се създават и то във висша валенция, във висша степен и при способността, изкуството на Духа на ученика, може да се създадат нови планети, нови силови центрове, чрез които ще се изяви напълно идейният свят. Колко много възможности предстоят на посветения ученик за да може да откъсне повече ядра, да изземе от идейния свят и да ги приспособи към обикновените светове. За да може да се създадат повече условия и възможности за проява на нова култура, на нов бит, т. е. на ново същество по образ, по същина, по Дух. Всемирно е изкуството на ученика, защото е изкуство на светлината. А колкото повече това изкуство бъде като способност, толкова повече духът на ученика прониква в детайлите, в секретната съкровищница на светлината.

Ученико, няма друг свят за тебе. Мини през светлинния свят, за да можеш да откриеш идейния свят, от където ще се научиш как да мислиш, как да се движиш, как да живееш и как да работиш. Само идейния свят е който може да те научи, защото в идейния свят са конкретизирани, са въплътени Божиите мисли. Имай висок идеал! Този висок идеал е изкуството на светлината. Ние започнахме годината с изкуството на светлината, ние ще завършим годината с изкуството на светлината. Колкото и да ви говорим за изкуството на светлината, ние няма да изчерпим големите възможности, деятелността на светлината. Но нямаме това за цел. Нашата цел е да сродим, да обновим, т. е. да проникне ученика в ядрата на светлината, за да може и той да бъде едно светлинно ядро. Само като светлинно ядро, той може да бъде откритие, може да познава всички науки, всички окултни науки, всички окултни тайни, всички окултни замисли, всички окултни проекти. Само като светлинно ядро той може да отразява най-чистата материя, най-кристалните цветове. Като светлинно ядро, той може да бъде неограничено движение по хармония, по такт и по образен свят. Колкото повече се овладява изкуството на светлината, толкова повече нещата стават светлинни, открити, реални, познати. Няма неща непознати за ученика, но има неща прикрити, забулени. А сега чрез изкуството на светлината, той ще ги открие, той ще ги разкрие да види тяхната същина. Слабост е, некачествено е ученикът още да разправя на ляво и на дясно, че много неща не знае, че дори най-малкото, което го обикаля не познава. Не сме съгласни. Като слънчево светлинно ядро не можеш да бъдеш тъмнина, не можеш да бъдеш незнание. Трудно е да ви изтласкаме от тази атмосфера. Има един вътрешен бич, който е неумолим при творческия акт. Следователно, ако доброволно не ви тласне онова ученолюбиво чувство и стремеж, бъдете уверени, че ще дойде бича и ще ви изтласка като струя от вашето място. Този бич е Духът. Той има способността да те грабне и отнесе, той има способността да те разложи и обезличи, но той има способността да те посвети. Няма по-реално присъствие от присъствието на Духа. Няма по-реално въплъщение, от въплъщението на светлината. И ако ти, ученико, в бъдеще се въплътиш, въплъти се по изкуството на светлината. Ако мислиш за в бъдеще да присъстваш, овладей изкуството - присъствие на Духа. Това са твоите бъдещи миражи, твоите бъдещи стремежи, бъдещи пространства и небе, твоето изкуство, наука и цел. Иначе ще бъдеш като жаба в блато, ще крякаш, ще викаш. Но кой ще те чуе? Ще те чуе неприятелят, както на жабата неприятел е змията. О, не, няма вече такава съдба. Ще има притискане, но борческият дух, смелата същина на ученика ще преодолее и няма да унизи и подчини своята същина. Колкото и да е тежък кръста, колкото и да е твърд камъка, колкото и да е остро копието, те ще бъдат фиктивни за ученика на посвещението, защото неговите предели, неговото пространство са необятност. Какво съзнание подразбира? Да няма вече ни най-малката тъмнина и незнание, да се запитва и казва, защо това е така. Ученикът вече не пита, ученикът вече не търси, вече не чака, а е оперативна действащи светлинни ядрени сили. Всяка такава светлинна сила е в композиция с висшата творческа хармонична мисъл.

И тъй, няма вече не мога, няма вече не зная. Много неща се изнесоха, много средства се иждивиха за да може да укрепне силата, способността, качествата в ученика, като светлинно ядро. Следователно, предайте вашето не знам, не мога в забравата. Там го изпратете, защото вие вече сте проникване на висшите окултни духовни сили. Какво ще култивират тия сили у вас? Ще пречистят първо организма, ще канализират психическата система, нервната система, умствената и сърдечната система, за да може свободно да се движи светлинното ядро по орбитата, по периферията, през центъра на вашия общ колектив. Изисква се чиста кръв, чиста мисъл, изисква са здрава тъкан, изисква се добре организирана мускулна система. Колкото по-добре е организирана системата, толкова повече прилива на светлинните сили е улеснен. Трябва втопяване, пълно озарение и прозрение. Кога ще дойде? То е дошло, то е при вас и с вас. То отсъства само тогава, когато ученикът казва: не мога, не зная, болен съм, гладен съм. През всичките други минути в живота му, тази деятелност присъства. Тя конструира, тя окачва, тя въвежда.

Ученико, всичко това което ти казахме е взето от висшия идеен свят. Това е слово на висшия идеен свят. Това са мисли, образи от върховния идеен свят, за да може да има една всемирна подготовка, защото твоето съзнание трябва да овладее жизнените сили на мировото съзнание. Защо ти трябва мирово съзнание? За да може да бъдеш истински представител на новата висша култура. Нека за бъдеще да имаш като цел, висшия идеен свят, за да можеш да се преобразиш, за да може да се образува около теб дееспособна аура, която да представлява седемте цвята на слънчевата същина. Ограждай се с такава аура. Колкото повече ти е светлинна аурата, толкова повече си неуязвим от противоположностите. Нека вече за теб да няма противоположности, защото ум Господен е твоето давление. Нека този ум Господен наистина те издигне до идейния свят, т. е. да ти разкрие дейността, прилива и способностите на тоя ум. Бъди ум! Само умният е проникване и е прозрение. А всички вие сте доста умни, т. е. у вас умът е на доста висша степен. Следователно; малко упражнение на този ум и то в средата, в атмосферата, в полетата на идейния свят. Няма да има тогава неясни, неоткрити събития. Проникващия ум веднага открива всяка замислена цел, висша или нисша. Като посветен, той трансформира нисшите замисли, т. е. трансформира замислите на тъмната ложа. А колко е необходимо такива умове при нова корпорация, при новите бъдещи стълкновения между народите по лицето на земята. Народите са под давлението на астралните сили. Следователно, кой ще ги спаси от това давление, освен умният, проникващ ученик, който може на време да трансформира дадени енергии, които ще се отразят неблагоприятно, военно, буйно в живота на човечеството. Каква голяма роля има да играе, ученикът в съдбите на народите. Той трябва да бъде над министрите, над царете, над комисарите, над директорите, над управителите, над комитетите и т. н. Ученикът трябва да ги дирижира. Сега, очаква успокоение, трансформация на тази неприятност на живота, на човечеството. Никой не може да измени тази съдба, освен посветените ученици. На тях се представя да коригират себе си, съдбата на човечеството, т. е. да изкупуват греховете на човечеството. То ще изживее същата съдба, както в далечното минало. Сега свикват конференции, съвещания за напрежението, но всичко това става без присъствието на светлинните сили и няма да има резултат. Тогава, кой е този, който ще изпрати един светлинен лъч на прозрение, на осъзнаване? Един представител понастоящем е ученикът на Вътрешната школа. Той не взема страна, нито в едната, нито в другата корпорация, но той прониква като оперираща мисъл и изобличава и едните и другите. Само той може да влее трезва мисъл, т. е. да открие някои същини от висш идеен свят.

 Ученико, ти си бъдещ управител, бъдещ цар, бъдещ комисар, министър, професор. На теб цялото небе разчита. Макар и да казваш: ние сме толкова малки и нищожни, малко същества, незабелязани същества. Но никога не чакай да бъдеш незабелязан, защото щом бъдеш незабелязан, непременно ще има стълкновение и разрушение. Но ти като светлинен лъч, дирижирай положението за смекчаване на тази репресия за неразбирателството между нациите и народите. Не случайно си сега на земята между племената. Трябва да играеш една важна роля: да смекчаваш страстите, да смекчаваш нравите, да смекчаваш разбиранията. На теб е дадено това право, т. е. не право като лична възможност, а право да съдействаш на ония строителни сили, които имат давлението, които имат предназначението да организират живота върху планетата земя. Нека с тази твоя подготовка като се свържеш с идейния свят, да може като главен оператор, като главен архитект да дадеш своята мисъл и наставление в организацията на народите, за да окажеш благодатно влияние върху съзнанието на тия духове. Ние не ти казваме да се молиш. Ние ти препоръчваме да размишляваш и да присъстваш. Молитвата е за гладния, за болния, за нещастния, а за ученика се препоръчва размишление и присъствие.

5 май 1955 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...