Jump to content

409. Знаменитата мисъл


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 409-то

Знаменитата мисъл

За да владее ученикът изкуството на светлината като характерни черти, като характерни прояви, способности, в неговите прояви е представителната мисъл. Ние засегнахме в миналата среща за представителната мисъл, дадохме известни изяснения, отношения. Това направихме, за да помогнем, да съдействаме; да укрепим някои характерни черти, които са така необходими, за да може да продължи делото, да се изяви напълно, в съвършена форма, в съвършен образ, в съвършено състояние словото. Чие представление е словото? Чие е словото? Всяка проява, всяко явление, всяка възможност е все слово. Чие представление е словото? Как то се характеризира като слово, т. е. като една положителна, реална система?

Ученико, можеш да характеризираш проявите на словото само чрез представителната мисъл, която ознаменува една линия на действие. А действието е резултат на знаменитата мисъл. Представителната мисъл представя. Кого представя? Знаменитата мисъл. Знаменитата мисъл е представител на знаменията. Тя определя какво е знамение, какво е чудо, какво е явление, какво е възкресение и най-после, какво е същина. Знаменитата мисъл обезсмъртява действията на представителната мисъл.

Ученико, в основата на твоя характер трябва да залегне идеята за знаменитата мисъл, т. е. че твоята мисъл е е едно божествено знамение, че твоето присъствие е едно божествено знамението твоята същина е едно божествено знамение. Извън това състояние и извън тази възможност ти не можеш да бъдеш линия, положителна линия на равновесие. А знаеш ли какво е това състояние на равновесие? То е да оперираш с всички магически и космични сили и като резултат от тази операция да имаш божественото знамение. Това е истинската проява на посвещаващият се ученик - във всяко отношение да бъдеш знаменит: в поглед, в движение, в говор, в мисъл, в приказване, в определение, във философия и в знание. Има много възможности, но има знаменити възможности. Тия знаменити възможности са именно върховните сили. Какъв е резултата на посвещението? Да има по форма, по образ, по съдържание и смисъл знаменитите мисли на посветените същества. Досега ученикът е бил представител на нисши мисли, на нисши дела, на нисши инстинкти, на нисши прояви благодарение на това, че е бил под влиянието на нисшите представителни мисли. А щом е в пътя на посвещението, той има вече реалните постижения като безсмъртна; висша представителна мисъл, която дава образното давление, образното знамение. Кое това образно знамение? То е истинското отношение към цялата природа, отношение към цялото миросъздание, отношения към светлината и Духа.

Знаменитата мисъл ознаменува реални стъпки. Знаменитата мисъл ознаменува реално движение, реално знание, защото тя произхожда от знаменитите царства, от знаменитите вселени, от знаменитите същества.

Ние искаме да свържем ученика със знаменитите полета. Нему му е много говорено за някои явления, които са фактори на физическия свят. Пълен е той с такива възможности и знания, но те са все повторения. Тези повторения са станали дори като религиозни обреди, като култ, морал и т. н. Но дойде ден, дойде момент на преобразованието, на преминаването, т. е. да се напуснат култовете, обредите, да се напуснат сфинксовете, да се напуснат идолите. Ученикът никога не трябва да повтаря великата безсмъртна истина по образ като идол. Най-скованата мисъл е тази, която се материализира като идол. А знаете ли колко идоли има мисълта, в съзнанието на човечеството? Кога то ще се освободи от тия идоли? Когато стане коренна промяна в целокупния живот - в областта на религията, в областта на социологията, в областта на науката. изкуството, поезията.

Трудна е тази дилема. Как можеш да събориш тия стари идоли? Кой ще посмее да подрови техните основи? Той трябва да бъде наистина гигант, с велики безсмъртни характерни черти, т. е. той трябва да владее изкуството на представителната мисъл и присъствието на знаменитата мисъл. Необходимо е да приложи такова едно рязко действие, което да произведе едно светкавично събитие. Имало е такива исторически моменти в живота на земята и в живота на човечеството. Те са били интересни за даденото време, но сега интелектуалният сбор на сили действа вече по един вътрешен специфичен дълбоко съсредоточен метод - да се осъзнаят съществата като велика безсмъртна представителна мисъл и да живеят като знаменитости. Ако не живееш като знаменитост, нищо не си. Ти си едно вечно повторение - можеш само на гайда да свириш, да бръмчиш, да дигаш шум и да няма хармоничен такт, хармоничен нюанс. Но при представителната мисъл и при знаменитите прояви и действия имате вече един нов хармоничен свят, който е представител на висшите светове.

Защо ви занимаваме с висшите светове? Нима вие свършихте работата си с нисшите светове на физическия свят? Вие ядохте, пихте, удоволствахте се. Макар и по стар начин, по традиция, по навик още искате да опитвате някои прояви от нисшите светове, но много бързо ще се разочаровате. Защо ще се разочаровате? Защото в нисшите действия няма представителна мисъл и няма знаменита мисъл. Там е вечно повторение. Не е лошо да повтаряш нещата, да повтаряш ученичеството, но ще настъпи състояние на безразличие и отегчение. Да оставим настрана личното достойнство.

Изнасяме тези неща, не че те ще ви спънат и спрат. О, не. Ние искаме така да се развият нещата, че да няма застой, т. е. да се пробуди онзи дълбок стремеж, онова възвишено любопитство и ученолюбие, за да търсите и да откривате. Пред вас стои един такъв велик по обем, знаменит по смисъл и съдържание свят, който трябва да изучите, да отгатнете и се вживеете. Щом сте представителна мисъл, трябва да представите този свят. А той трябва да бъде представен като знамение. За кого трябва това знамение. За всички ония същества, които са още в нисшите светове, които още се забавляват, които още приспиват своето съзнание. Нали ученикът ще бъде бъдещия светоносец, апостол, светия, пророк, отец. Нали ученикът ще представлява света на боговете, живота на боговете делата на боговете? Нали ученикът ще представлява, върховната духовна култура и великото безсмъртно знание, което ще се прояви като абсолютна истина?

Има ли същества по земята, които така да мислят? Интересно, има ли същества, които да мислят като представителна мисъл и знаменита идея? Ако има наистина, земната атмосфера ще бъде напоена с гениални мисъл-форми. и тия гениални мисъл-форми ще произведат знаменити чувства, знаменити постъпки, знаменити размишления. И понеже такива се срещат в пространството, в атмосферата на земята, логично е да си представим, че има такива същества. Има същества, които са представители на велики знания, които представляват живота, състоянието на земята пред висшите светове. Следователно, земята не е забравена, не е откъснала, не е хаос. Има същества, които мислят за нея, има същества, които й помагат в движението й, в нейния път.

Каква е тук идеята, т. е. защо засягаме тия явления? Засягаме ги, защото искаме да напомним, да внушим, т. е. да преобразим вече съзнанието на ученика, че той е бъдещ представител, бъдеш свидетел, бъдещ архитект, бъдещ композитор, който ще представи живота и състоянието на силите на земята. Тепърва ученикът ще има да бъде представител на една нова култура, т. е. представител на културата на двадесетия век, като има способността да ознамени някои прояви, които ще бъдат зарегистрирани в историческите алманаси на висшите светове. Това е новото представителство, а за него се иждивяват много сили и средства, за да може това ново представителство да има най-възвишените характерни прояви, а те са представителната мисъл и знаменитата мисъл, за да може да се разкрият вътрешните прояви, вътрешното съдържание, вътрешното естество на духовния мир, който е така сроден и близък на ученика, защото духовният мир е свързан с една висша същина. А тази същина е душата. Следователно, душата е представителния мислов мир, душата е знаменитото в природата, в сътворението. За да може тази душа да има всичките възможности на възвишените мирове, тя трябва да бъде богата с представителна мисъл и със знаменита мисъл. Кого ще представлява и какво ще бъде знамението, което ще бъде представено? Печал, страдание, нещастие, смърт? Има едно ново сияние, едно вътрешно сияние, което вече дава сигнал на ученика да укрепи свой характер, да укрепи своята воля, да разшири своето съзнание, за да може да издържи неговото сърце, неговата мисъл и целият негов свят при новите давления на представителната мисъл и при знаменитата мисъл. Това вътрешно сияние ще бъде божият глас. Който има уши да чуе, той ще се пробуди. Който има интуиция да схване, той ще се пробуди. Най-после, който има ясновидство ще види нежните трепети на този глас, който по форма и съдържание ще бъде велика безсмъртна хармония.

Ученико, теб ти се падна щастието да се срещнеш с представители на Всемирното бяло братство. Теб се дава възможност да имаш връзката, да имаш словото, да имаш същините, т. е. да се наредиш в редиците на великите посветени в най-реалното, в най-знаменитото, в най-върховното. Каква привилегия е това! Какво щастие е това, ако става въпрос за някакво щастие. Ти имаш вече друга сфера, друга атмосфера. Теб вече те движат други интереси, други сили. Теб те облива друга светлина, други етерни вълни. Ти си вече едно ухание, едно осезание. Ти си вече един нов представител, едно озарение. А това не е малко. Това не е само гордост, доволство, но това е превъзходство, т. е. да превъзходстваш нисшето и да живееш във висшето, да си ликвидирал с нисшето и да строиш с висшето.

Това са строителни мисли. представителни мисли, знаменити мисли. Бъди знаменито по съдържание, бъди знаменит по по характер, по качество, по прояви. Имаш дадено в живота и това дадено е един плюс към твоята същина и съдържание. Обикни това дадено. Възлюби този, който ти дава. Той нищо няма да вземе от тебе. Но ти, който си получил, който си се обогатил, имай поне една скромна благодарност. Смири се, за да бъдеш повече обичан. Пред кого да се смириш и какво трябва да разбираш под думата смирение? Дали овчедушие, дали смирението на камъните или на пръста? О, не. Ти си живот, ти си цвят, ти си жизнена прана. Ти си вече нова зора, нов изгрев. Следователно, маса същества ще излязат да посрещнат този изгрев, тази представителна мисъл, това велико знамение.

Ето какво очаква бъдещето. Какво е това бъдеще? Божествена култура - същества със строителна мисъл, същества със смирени чувства, същества с любвеобилни сърца. Никога се не заблуждавай да казваш: тъй както е вървяло до сега, така ще върви и в бъдеще. Ти си забравил какво е било в началото. Не можеш да твърдиш, че все така е било и в миналото. Хубаво е, че си забравил. Ако имаше тези спомени, те биха те така притиснали, че ти би се преобърнал на камък. Всички същества, които са преживяли такива депресии са станали на камъни. По една привилегия и щастие, ти не си камък: А колко много работа ти предстои. Всички тия камъни ти трябва да преобърнеш на жива душа, т. е. да освободиш всички тия същества. Това е твоя задача. Ако тук ти ще се проявиш като безсмъртна представителна мисъл и като знаменита мисъл, ще бъдеш достоен да бъдеш приет в общия колектив на Вътрешното ръководство. Животът е така интересен, така забавен, та няма време за упадък на Духа, няма време за бездействие. Камъкът може да бездейства; почвата може да бездейства, но водата не бездейства, растителният свят не бездейства, животинският свят не бездейства. Това иде да напомни за великата история на вселените какви депресии, какви катаклизми, какви формации са станали в миналото. Знаменита памет трябва и знаменита воля трябва. Вие подчертавате вече своята знаменита мисъл. Как я подчертавате? От време на време, в дадени моменти ви занимават световните проблеми те, мировите проблеми. Макар в делничните дни, в ежедневната ви работа да сте се отклонили, в дадени моменти имате предвид мировите проблеми. Ето защо, ако ние настояваме да бъдете по-често във връзка, да имаме по-често среща, то е за да имате повече време преживяно в проблемите на живота, защото само като си в непрекъсната връзка, спонтанен с тия градивни сили на битието, ти напълно живееш, напълно осмисляш своето съществувание, т. е. тогава ти имаш най-голямата възможност да посветиш своя ум във вариантите на представителната мисъл и знаменитата мисъл. През всичкото друго време понякога само мислиш за някои проблеми от миров характер, защото впечатленията бързо се менят, понеже си в досег с една култура на идолите, на традициите. Ето защо, налага се по-често да се срещате и да обменяте мисли в този дух. Ние ще прекратим вече нашите срещи, но това съвсем не значи, че не трябва да имате общ сбор. Ние и вие имаме да изиграем едно геометрическо упражнение. А в основата на това геометрическо упражнение стои представителната мисъл, знаменитата мисъл. Казваме геометрическо, защото то има форма, има и образ. Но ще дойде ден, когато формата ще се слее с образът, а образът ще се слее в същината, т. е. в подобието.

Такъв е реда и системата, в които мисълта на ученика ще варира. Варианти са необходими и то най-красиви, пластични, свежи, за да може да стане пълно обновление, пълно съчетание с физическия колектив на ученика. Ще трябва да се направи нещо. Какво да се направи? Ако искаме да направим колело, ще вземете дърво и сечиво и ще направим колелото. Ако искаме да направим люлка, ще вземем въже и ще направим люлка. Ако искаме да направим машина, ще вземем железа и ще направим машина. Но трябва да се направи нещо. Какво е това, което трябва да се направи? Да имате прямата връзка с висшите светове, т. е. да се опознаете с ангелския сват, да научите за културата, да научите за знанията, науката, нравите на ангелския свят и да ги снемате тук. Да бъдете във връзка със света на адептите, да изучите техните нрави, техните обичаи, тяхното изкуство и тяхната наука. Да бъдете във връзка с Върховното ръководство, което ще ви даде абсолютната истина, т. е. ще, ви каже абсолютната истина. Кои сте вие, какво сте и какво има да става с вас. Представителство е необходимо. Това представителство ще получите благодарение на вашите настойчиви размишления. Размишлявай, за да може. да оживее в тебе словото. Колкото повече жизнени сили се въплътят в тебе, толкова повече словото, придобива изворен характер. Тогава Духът лесно ще проведе великата система на Всемирното братство по лицето на земята. Това е една от големите идеи - да се населят повече бели братя. върху земята. Това е еволюционният път на земята. Тя ще приюти повече светли сили, които да внесат началото на новата божествена култура.

Мъчно ли е? Мъчно и лесно. Когато си чул Божия глас е лесно. А когато си глух, е мъчно. Каква връзка има слухът с твоето посвещение. Слухът е представител на всемирната хармония. Ето защо, развивай тази способност, за да можеш да долавяш най-нежните варианти, да достигнеш до тази висота, че да долавяш вариантите на Духа. Тогава Духът ще ти подскаже какво да правиш, как да хармонизираш, как да съчетаваш, как да работиш. Изработвайте в себе си делови способности. Обърнете внимание особено на вашия дух. За да бъдеш способен ученик, необходимо е слухарство, защото шепотът на живота се долавя само чрез слуха. Когато имаш развит слух, ще имаш непосредствено и развито обоняние. А то е толкова важно. Чрез своето обоняние, ще можеш да долавяш ароматичните есенции на Духа. А когато си чул и когато си усетил, тогава ще видиш. За да чуеш, знай, че има някакво явление, което е събудило в тебе този усет. А когато си в ароматите на Духа, в теб вече се заражда чувството и характерът да видиш.

Ето как ще придобиеш ясновиждане. А ясновиждането подразбира всемирно проникване. Всемирното проникване ще бъде представено чрез представителната мисъл и чрез знаменитата мисъл. Такива ще бъдат резултатите като представителство и като знаменитост.

Ученико, така се възпитавай, така мисли и бъди уверен, че у теб ще настане дълбока тишина, ще се укрепи нервната ти система, за да станеш дееспособен за великата работа.

20 май 1955 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...