Jump to content

3. Свети места в България. Свети места на българите


Recommended Posts

СВЕТИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ.

СВЕТИ МЕСТА НА БЪЛГАРИТЕ.

„Тук идвам, защото Бог е идвал. Неговите стъпки са стъпвали тук. Нашето пребиваване на Рила се сравнява с историята на цялото човечество : излизането му от Рая, влизането му в гъстата материя и връщането му в Рая” - УЧИТЕЛЯТ

Рила, месец юни 1942 година

Ясно научно определение за „свети места“ няма. По правило, те не са предмет за разглеждане от никое сегашно научно направление в съвременното знание. Като основна причина, породила тази празнина в човешкото познание, можем да посочим сегашната, а и предишна материалистическа ориентация на науката. Челното място в нея заемат не принципите и законите във видимите и невидими части от Всемира, а комплекси от физико-химични дисциплини и техните приложни изследвания. Ни най-малко не бива да се залъгваме, науката работи там, където се получават резултати, които спомагат пряко за материалното благоденствие на човешкото общество и неговите индивиди. Едва ли днес, в съвременното човечество, ще се намери поне един, който да насочи своите усилия, енергия и средства в нещо, което няма да му донесе материална обезпеченост. В момента целият фронт на научните изследвания и техните приложения, както в областта на природните, така и в областта на обществените науки, е създаден така, че да оказва пряко въздействие върху общественото материално производство. Този фронт присъства във всичките сфери на сегашния ни живот - научните знания и научните подходи са подчинени на производството, икономиката, политиката, социалното управление, медицина и системата на образованието. Точно казано - сегашната официална наука е основа за господство на човека над Природата. Резултатите от това господство в различна степен оказват влияние върху всеки един от нас, а те без прикриване на истината са пагубни както за човека, така и за планетата Земя. Понесли в себе си последствията от „съвременния научен начин на живот”, ние търсим често спасение, утеха или изход в позабравените Свети места. Какво представляват те? Какво е тяхното предназначение? Как и къде възникват? Кога и от кого са създадени? - Ще отговорим на тези въпроси, които стават наново актуални, от позициите на Новото Учение. Отначало, ще дадем определение за Свети места: Светите места са центрове за непосредствен контакт между Първо Причината - Божественото начало на човека - и неговата душа.

За да разберем смисъла и вътрешното съдържание на даденото определение, е необходимо да проследим пътя на развитие в земни условия на човешкото същество. Дълъг е този път, в хода на времето през пет раси и дванадесет култури в тях. Но задължително в основите на тези културно-исторически епохи на човешкото развитие лежат нравствено духовни центрове: Свети места, които дават тласък и съпътстват еволюционното човешко развитие. Тези Свети места съществуват от дълбока древност и не само работят интензивно в определена култура на дадена раса, но и предварително енергийно подготвят тяхното възникване, развитие и... упадък. Същевременно върху новата „обетована земя“, където се ражда новата култура или раса, възниква нов нравствено-духовен център, който постепенно и последователно оформя новите възприятия в човешкия живот. Тези процеси, ограничени в досегашните исторически рамки, са периодични, безкрайни и непрекъснати.

Светите места не възникват и не се създават по решение на нечие правителство или по специално лично желание - Те са Велик акт в Разумната Природа. Може ли в настоящия момент „всичко можещия“ съвременен човек да създаде Свято място? - Едва ли! И не само тази констатация: ние дори при възможностите и мащабите на съвременното строителство създаваме мегастроителни обекти, в които има всичко друго, но не и условия за духовен простор на душите и телата ни. Създаваме конгломерати в невъобразимо хаотично струпване на производствени, жилищни, културни и административни единици. Колко време още ще изтърпи Природата тази хаотичност в своите полета на подредена хармония...?

Светите места имат дълбоки корени, които черпят живителни сокове, чиито най-важни съставки се образуват от Хармоничното Единство на Човек, Природа и Духовен свят. Космическите мащаби са единствената мярка за тяхното изучаване от нас, съвременните хора. С помощта на досегашните методи в научното познание и знания, съхранени и предавани в продължение на векове в духовните центрове и езотерични школи, ще разгледаме и обясним външната форма и вътрешното съдържание на Светите места.

Така, както в човешкото физическо тяло са локализирани биоенергетични точки и центрове, така и по повърхността на Земята, като особен вид жив организъм, се намират биоактивни центрове и области, в които се влива и извършва обмен на енергии между Земята и по-високо измеримите духовни светове и Космоса. Тези области по лицето на Земята не са равнозначни. В зависимост от времевия цикъл, вътрешното съдържание и форма, те имат различни по вид предназначения, които, погледнати от мащабите на Цялото, са равносилни по обем енергия. Ще направим едно условно, човешко разделяне на Светите места:

1. Центрове, съхранили и съхраняващи знания за миналото, настоящето и бъдещо развитие на човешкия род.

2. Школи, в които под ръководството на Учител учениците ускорено изучават бъдещите етапи от развитието на характерна култура в бъдещата раса.

3. Места, в които се проверяват и прилагат на практика придобитите знания за бъдещата човешка практика в синхрон със законите на Разумната Природа.

С навлизането на човечеството в Новата Епоха на Водолея от 1914 година се активизират биоактивни центрове и области от земната повърхност, които започват да оказват силно влияние върху хода на човешката история за създаването на новата Шеста раса. Основният център, който ръководи тези процеси, се намира в днешните земи на България. Творческите йерархии от по-високо измеримите светове на нашия, в синхрон с процесите във Всемира, в течение на милиони години концентрират и локализират на строго определени места и при строго определени народи тези центрове. На планетата Земя са изградени и съхранени три ярко изразени в по-близък исторически план криста-лизационни центъра на географски, енергийни и духовни полярности от различен, според необходимостта, вид, обединени в Едно, върху основата на една Съвършена Разумност. Тези три места са: Близкият Изток, Балканската част от Европа и Централна Азия. В момента енергийното поле на България е с повишена интензивност, тук се създава и активизира една от най-важните духовни чакри на планетата. Тези процеси не са случайни, а се развиват по предварително начертан многовековен план в многопластова физическа, душевна и духовна дълбочина. Доказателства за всичките тези твърдения намираме още при хронологичното проследяване летописите в книгите за Световния Развой на Древноиндийските Риши, Древноегипетските знания и датировките от Древния Мексикански календар. Още повече доказателства се намират в ненадминатия до момента със своята точност Древен Български календар, а също при разкодирането на най-новата и същевременно с най-дълбоки духовни корени Славянска писменост. Тези знания са отпреди милиони години. Те постоянно съпътстват величавия човешки ход не само на Земята, но и през другите планети и звезди. Постоянно, вечно съхранявани и преподавани на човечеството от неговите Учители. В по-близък исторически план доказателства намираме в езотеричните школи, където се преподават тези знания. В Америка - от Розенкройцерския водач и ясновидец Макс Хайндл, в Европа - от Антропософският водач и ясновидец Рудолф Щайнер и в България - от Всемировия Учител на Бялото Братство Беинса Дуно.

Изобилието на Свети места, духовни центрове и езотерични школи в дадена страна в продължение на векове е указание за задачата на нейния народ в бъдещата му мисия, за отговорна, водеща роля в историята на цялото човечество. Съществуването им е придружено със специфично биоенергетично излъчване, което от своя страна обуславя почвата, готовността за развитие на нова сетивност и мироглед на хората, живеещи по тези земи. Неслучайно в миналото, а и в момента в България има много високодуховни и интелигентни личности в сравнение с другите страни. Неслучайно, ако направим кратък обзор на достиженията на човешкия гений в културните и научни области, ще открием активното присъствие на българския корен. В този Разумен акт на живата Природа наблюдаваме един неотменим принцип: Светите места, като форма без вътрешно съдържание - хората, проводници на Висшите вибрации - са само едни пустинни руини, Теккета осиротели, с рухнали колони.

Ще разгледаме въпроса за Светите места на българите в по-обширен географски, исторически, духовен и био-социален аспект.

Планетата Земя е опасана с т. н. „огнен пояс”, върху който са разположени големите планински вериги. Този пояс условно води своето начало от Хималаите, преминава под Кавказ, Черно море, Странджа, Рила, Алпите, Пиринеите, по дъното на Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, по дъното на Тихия океан и завършва отново в Хималаите. Вибрациите на този „огнен пояс” излъчват огромна по своята сила и мощ енергия, която, сравнена с позната ни физически измерима температура, е равна на енергията от външния слой на Слънцето от нашата планетна система. Събудена от непосветени, тази енергия може да превърне Земята в огнено кълбо. Точно в този пояс, на няколко километра от гр. Малко Търново, е построена преди хилядолетия гробницата на богинята, божеството Бастет. Коя е тя? - Според легендите на нашите предци, великата и могъща Бастет е майка на целия човешки род, на четирите човешки раси, всички ние сме нейни деца. Историята за създателите на гробницата разказва българската светица Ванга: „ Много, много отдавна дошли по вода от Египет. Били високи и стройни хора с черни коси. Носели маски на лицата си. Били облечени като кукери. Има гроб на жена, която държи жезъл от извънземна материя в ръцете си Има написана история за две хиляди години назад и предсказания как ще се развие света две хилядолетия напред…”. Условно наречената от нас гробница е построена по строго съвършен астрономически архитектурен план. Знанията, приложени в него, говорят за цялостна познаваемост на вертикалния и хоризонтален обемен вътрешен и външен модел на Вселената, който тепърва съвременните учени преоткриват. Този тип архитектурни планове са използвали в строителството си познатите ни в древността цивилизации на Стария свят: Египет, Месопотамия, Крит, Гърция, Индия, Мексико и Китай. Единството във формите на митологичната и ритуална структура на построените съоръжения от пространствения модел на Вселената говорят и за единството в произхода на древните народи, и на българите като част от тях. С така направеното отклонение от темата правим и още едно - относно произхода на българите. То е необходимо не само в исторически план, а и за бъдещето ни развитие в изпълнение на поставената мисия като избран народ. Неправилна е тезата на някои историци, които считат българите за потомци на скитници и азиатски скотовъдци - грабители. Представите за азиатския произход се получават от кръвосмешението на азиатските племена с българите при техния величав, неизучен още поход от съвременните историци, до пределите на Китай и Индия. Физиологичната същност на голяма част от българите говори за прилежна домовитост и „заседнал” хилядогодишен живот, ярко изразен и в прочутата ни гостоприемност. В далечни, далечни времена виждаме първите стъпки на българите, които са във вътрешното съдържание на славянството, призовано да играе съществена роля в недалечните бъднини на човечеството. Нашата родова връзка се крие в библейското „Юдино коляно”, един от дванадесетте сина на Яков е наш „родоначалник”. По неговата родствена линия са дошли в света Давид и Христос. След тези уточнения, тук е мястото да цитираме в пълна подкрепа Кръстю Мутафчиев в неговата „История на прабългарите”- част II, стр.75: „Бастет е полубогиня, получовек. Родена е в земите на Странджа планина. Принадлежи на Давидово коляно, от клона на Авесалом - третия син на Давид. Бастет е била царица на различни народи, обединени в едно. Народите били: евреи, прабългари, далматинци, египтяни и немци. Тези народи са дошли от Египет по море и суша. Те не са избягали от тази страна, а нарочно са дошли, за да погребат своята царица там, където е родена - в Странджа планина. Такава е била нейната воля!”. В изпълнението на тази нейна последна воля се построява последния храм, съхраняващ безценни знания, които ще разкрият /когато му дойде времето - б.а./ Великата тайна - кои сме ние, откъде идваме и накъде отиваме!

Характерна особеност на Светите места, които описваме, е тяхната постоянна вътрешна връзка и взаимообусловеност. Те се разглеждат като центрове с готов за активизиране интензитет в определени периоди от време, в конкретна историческа обстановка. Тяхното влияние е съизмеримо с високо духовните сфери от Битието, оказващи активно въздействие върху различните форми одухотворена материя и главно в човешкия-организъм. Нека отправим един по-обширен поглед към един от районите по българските земи, в който съществуват от дълбока древност местности с особено предназначение. Те не блестят със своето величаво строителство, но има нещо в тях и около тях, което ни кара дълбоко до се замислим и осъзнаем. Да насочим нашето внимание към североизточната част на България и към десетките могили, разположени привидно хаотично на югозапад от с. Свещари и северно от с. Малък Поровец, на 10 км. от гр. Исперих. Там се намира т. н. археологически комплекс „Сборяново”. /Използваме публикувани материали на академик Тодор Дичев, Борис Илиев, Кръстю Мутафчиев, Алексей Стоев и Иван Лазаров/. Занимават ли се учените още с тази, не само археологическа, находка? Продължават ли изследванията си в правилната посока на констатацията, че този археологичен комплекс, а и колко още по земите български, се вписва в икосиедро-додекаедричната система на Земята /ИДЗС/? ИДЗС е възникнала полуофициално като хипотеза благодарение на френския академик Ели дьо Бомон в края на миналия век и развита в своята пълнота през 70-те години на нашия век от Н. Ф. Гончаров. Тази ИДЗС е изградена на базата на възможен, по-скоро реално съществуващ кристалоподобен силов скелет на Земята, който влияе със своите полета върху много процеси и явления на планетата. Голямата Българска загадка Сборяново е действително свързана със звездното небе и доказателство за това е „звездното” разположение на могилите. Те са разположени върху земната повърхност, така както е било разположението на определени съзвездия от небесния свод през III-V век пр. н. е.. И не само това, самите съоръжения от местността Сборяново са ползвани от тракийското племе гети, от славяни и българи и по-късно от мохамедани. Какво може да говори този необичаен на пръв поглед факт, че едни и същи обекти се ползват от привидно различни народи? - Освен че тези народи са от един и същ корен и той се губи далеч във времето... и този корен е български!? Нека продължим: на 6 км. северозападно от гр. Исперих, до с. Свещари, по поречието на река Крапинец, се намира теккето „Демир баба”. Ще пренебрегнем в момента неговата Синагога - Джамия - Църква като строителен обект и ще обърнем нашето внимание към трите огромни мегалитни камъка. Върху два от тях е стъпила триединната сграда на „Демир баба”. Третият е на входа на оградения със странен зид двор на постройките. Спираме се върху това съоръжение и трите МЕГАЛИТНИ камъка, защото те по нищо не отстъпват на другите познати световноизвестни мегалитни образувания. Мнозина от съвременните учени са единни в мнението си, че учудващият строеж в Англия, състоящ се от грамадни изправени каменни блокове, над които са поставени други, наречен СТОУНХЕНДЖ, е величествен паметник от времето на първата раса на Земята. С увереност можем да твърдим, че и Трите каменни блока на „Демир баба” са от същата епоха. В тях е закодирано послание със знания, предназначени за земната цивилизация. И пак и отново, това е сътворено с помощта на ръката и ума от предците на българина.

Бялата раса в своето историческо развитие е преминала през пет култури: Индуска, Персийска, Египетско-Асиро-Вавилонска, Еврейско-Гръко-Римска и сегашната, вече отминаваща Западно-Европейска. При това движение на културите в дадена основна раса, както при нашата Бяла раса, Невидимият свят фокусира в особени точки от земната повърхност своите енергийни импулси, даващи мощни тласъци за тяхното възникване и развитие. Това става единствено с активизирането на Свети места, разположени, по правило, по върховете на планинските вериги на планетата Земя. Такива центрове на повърхността на земята има на няколко места: в Алпите, Пиринеите, Андите, Хималаите, Северния полюс и Рила. За всяка култура в дадена раса се активизира точно определен център: Западно-Европейската култура е получила Космически импулси за развитие от връх Монблан. Първата култура в Шестата раса ще получава високо хармонични духовни вибрации от връх Елбрус. Днес новите идеи за Славянската култура в Бялата раса се възприемат и предават на българския народ посредством център, разположен на Рила с локализиран връх Мусала.

Рила е планина с еруптивен характер и съществува от девет милиона години. Тя не е била никога под нивото на водите от Световния океан. Върху нея са разположени физически центрове, през които духовните енергии слизат на земята. Всемировият Учител Беинса Дуно, работещ сред българския народ и в земите на България, е посочвал неведнъж Светите места, които са характерни фокуси на висшите духовни трептения. Такива места главно се намират в Рила, по-точно циркусът на Седемте рилски езера, Голям и Малък Скакавец и местността Рупите в Мальовишкия дял. За Рупите, като свещено място, Обитавано от ефирни тела, говори и светицата Ванга. Свято място, Школа, в която под ръководството на Учител от висшите духовни йерархии се изучават и прилагат ускорено знанията за основните моменти в бъдещето развитие на Новата култура - Славянската - и на практика се проверяват придобитите знания е местността „Изгрева” в София.

По-подробно ще се спрем на Седемте Свещени Рилски езера, защото те се характеризират като „вътрешна част” в Храма на посветените. Храм, в който свещенодействуват невидимите същества от високоизмеримите светове. Рила в момента е планетарен център на Великите души, преминали всичките земни етапи на обучения през своята „човешка практика”, в която се намираме в момента ние. Основната задача на тези Души ебезкористна служба на всички българи и цялото човечество.

Първото езеро е наречено „МАХАРЗИ”, което означава „Голямата почивка”. /Наименованията на езерата са дадени от Учителя, които отговарят на техните действителни имена на език, върху чиято основа е създаден Санскритският - приеман от съвременните учени за най-древен. От този общ за цялото човечество език, в зората на слизането муша Земята, е създадена и Славянската писменост/.

Второто езеро е „ЕЛБУР” - „Бог е Силният”, третото - „БАЛДЕР - ДАРУ” – „Онзи, който дава блага”. „Близнаците” са две езера, които се намират в подножието на връх „Харамията”. На този връх е дадено ново име и е премахнато отрицателното му въздействие върху човешкия организъм. Новото име, дадено от Учителя, е „ХАРНОМИЕ”. Петото езеро е едно от най-дълбоките езера и има формата на бъбрек, наречено е „МАХАБУР”, означаващо „Големият и Силният”. На това езеро се намира един от изходите на АГАРТА. Шестото езеро на Рила е „СЪРЦЕТО”, то е духовен и физически център, Сърце, на България и българите. Тук е и един от входовете на АГАРТА. Най-високото и най-малко езерце от 7-те Рилски езера е „ШЕМХАА”, „Главата” на целият циркус. Шемхаа е символ на Мъдростта, която управлява целокупния Духовен, душевен и физически живот на земята. Най-старите библиотеки в света, съхраняващи Мъдростта на човешкото същество, се намират в Рила. Всъщност това са „акаши”, страници, написани от Разумна-та Природа, пишещи се и в момента. Тази информация не бива да мислим, че се намира в библиотеки, пълни с безброй рафтове и обемни томове. Както вече споменахме, на Рила, на две от 7-те езера, се извършва високоизмерим духовен обмен с Агарта. Необходимо е да дадем пояснение на това понятие в рамките на досегашните ни познания за по-високо измеримите светове от нашия триизмерим. Агарта е една от ложите на Бялото Братство. Тя не се намира в нашия физически свят, а е в по-висшите, духовни измерения. Посредством енергиите, фокусирани от Слънцето, силовите полета от Бялото Братство се пренасят към земята през върховете на строго определени планински вериги. Тази Космическа енергия е жизнено необходима за всяка нова култура в дадена раса. Строителството на пирамидите в Египет не е било самоцелно, а по необходимост от енергийни приемници на този тип енергии, които дават тласък за развитието на третата Египетско-Асиро-Вавилонска култура в петата Бяла раса. Кои са строителите на пирамидите и гробницата на Бастет, можем сами да си отговорим.....

При по-широко и обстойно разглеждане въпросите за Свети места на българите ще се натъкнем на усещането, че България, в своята цялост, е едно Свято място на много народи и няма да бъдем далеч от истината. Тя е „кредитирала” в продължение на векове, а и сега продължава да кредитира много от Европейските страни и цялото славянство. В подкрепа на казаното е достатъчно само да погледнем пътя на богомилите от ранното средновековие, „Милите на Бога”, дали тласък за развитие на Ренесанса в тънещата от схоластичен мрак Европа.

23.04.1996 г. гр.Плевен

КАНИСКА

_______________________________

ЛИТЕРАТУРА

1. Дънов. П., „Аз ви избрах” - Извънредни беседи от Учителя 1920 г., изд. „Всемир”, София, 95 г.

2. Боев. Б., „Мисията на Богомилството”, изд. „Велико Търново”, 92 г.

3. Блаватска. Е., „Разбулената Изида”, том I, кн. 2, изд. „Астрала”, София, 95 г.

4. Шюре. Е., „Великите посветени”, част II, изд. „Е А”, София-Плевен, 91 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...