Jump to content

5. Великото Триединство


Recommended Posts

ВЕЛИКОТО ТРИЕДИНСТВО

„Битието като цяло е обусловено от три

велики Принципа, които ние наричаме:

Любов, Мъдрост и Истина” - УЧИТЕЛЯТ

Има три основни правила в човешкото Битие, които всеки един от нас трябва да държи в ума си, ако иска животът му да бъде осмислен. Първото правило е свързано с нашия път в целокупния живот не само на земята - Любовта е път за Живота. Тя стои величаво в началото на този единствено прав път на всичките същества във Всемира. Второто правило е неразривно свързано с начина на извървяване на този път - Знанието за Мъдростта е светлината, която ни води по пътя на Любовта. Третото правило осигурява нашата, а и на всички разумни същества, Свобода - Истината е единствената сила, която ни дава тази безгранична Свобода. Това са трите максими за действително разумен целокупен човешки живот, тук на Земята и във Вселенските простори. Всичко друго е вдигане на пушилка по човешките пътища към вечно бленуваното Съвършенство. В момента всичко написано до тук е само факт, този факт трябва да се опита и провери. Не може да се говори за неща. които не са опитани. ”Бог е направил един път за живота и ако искаме да придобием живота, трябва да вървим в него, а сега хората го увъртат насам -нататък и искат да имат живота. За да придобиете живота, трябва да вървите направо, без увъртания, в пътя на Любовта. Тези. които вървят в пътя на увъртанията, казват, че този път е по-лесен. Ни най-малко. Той е път на отлагане, а отлагането в живота не улеснява работите, а ги усложнява и забърква, при което нищо не се постига в живота, а само се забавляват /хората - б.а./, без да постигнат нещо”.

Така. както съществува във Всемира Една Първопричина, така съществуват и първичните причини Любов, Мъдрост и Истина. В своята действителна, първична, непомрачена от никого и нищо същност Любовта, Мъдростта и Истината са Великото Триединство на Първопричината. Във всяка една форма на проявеното Битие, от възможно най-малката, до възможно най-голямата, Великото Триединство има неотменимо от никого и нищо задължително присъствие. Начините на изява на това присъствие са безкрайно многообразни и необятни, както е безкрайна и необятна Вселената. В човешкото Битие Животът, Знанието и Свободата са резултатът от постоянното действие на триединните първични причини. Животът е резултата на Любовта, Знанието е резултат на Мъдростта и Свободата е резултат на Истината.

Тези три принципа имат отношение и към личния човешки живот. Те са три велики сили, които организират ума, сърцето и волята на човека. И, когато действат хармонично и правилно в нас, ние имаме правилни и разумни отношения към Битието и ближните си.

Мнозина от нас игнорират така поставените въпроси относно неотменимите Принципи в Природата и Вечното Триединство в безбройно безкрайните форми на Всемира. Голяма част, почти всички от духовните до физическите водачи на човечеството днес, не са наясно със Законите на Природата. Дори, когато са поставени в проблематични ситуации, не се съобразяват с тези Закони, а се опитват да ги нарушат или променят. Тези неправилни, нелогични и неразумни опити са станали отдавна тяхно, а и наше ежедневие. Тогава идват на сцената нещастията, разочарованията и мъчението - кой е виновен за тяхното появяване? И тогава пак, в своето невежество, търсим причините не там, където са, а отправяме поглед към небето и казваме: „Така е създаден Светът”! - Не, Светът не е създаден така, ние в своето неоправдано маниакално величие и неоправдано невежество го създаваме и правим да бъде такъв. Ще въведем необходимите пояснения: „Представете си, че имате един динамичен център - начало на нещата. Понеже е в постоянно движение, този център ще образува около вас един кръг, който ще бъде толкова голям, колкото е голямо съзнанието ви. В съзнанието на всеки един човек се крият точно определени възможности, вследствие на което кръгът не може да стане нито по-голям, нито по-малък. Тази е причината, поради която човек не може да измени Законите на Природата”. Единственото, което му остава, е добре да Ги изучи, добре да Ги познава и правилно да Ги прилага в своя живот. И тогава, след като види, усети и разбере нещата в тяхната взаимовръзка и обусловеност, да се произнесе за причините на своите неудачи и нещастия. Нека поговорим с езика на математиката: човешкото същество е една сложна формула, в нея съществуват уравнения, математически действия и за мнозина от нас - множество неизвестни. Образно казано, математическото отношение - човек - влиза в постоянни връзки с околната видима и невидима действителност. И тези връзки безусловно могат да се представят с езика на математиката в цифров и геометричен вид. Да, могат да се представят в този вид, но за съжаление простите от пръв поглед елементи в тези уравнения са неразбрани от нас. А сме тръгнали да завладяваме Космоса, да въвеждаме Нов Световен Ред и да питаме: „Има ли Господ и къде е Той”? За пример: по отношение въпроса за квадратурата на кръга и смисъла на Питагоровата теорема за правоъгълния триъгълник „учените изпадат в положението на Настрадин Ходжа, който карал десет магарета. Когато слизал от магарето, започвал да брои колко магарета води със себе си. Преброил ги, излизат десет на брой. Качил се на магарето и пак започнал да брои. Сега излизали девет. Пак слизал от магарето, броил ги - десет магарета. Така той слизал и се качвал на магарето. но не могъл да преброи магаретата. Той се чудел къде се губи едното магаре - не се сещал, че магарето е под него. Когато слизал и се качвал на магарето, Настрадин Ходжа изпадал в един омагьосан кръг на съзнанието и се обърквал”.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...