Jump to content

5. 1. Вътрешни и външни процеси в ума, сърцето и волята


Recommended Posts

Вътрешни и външни процеси в ума, сърцето и волята.

Във физическия свят човек разполага с три сили. посредством които се развива и извършва разумни движения - това са силите на ума, сърцето и волята. Тези три сили се намират в постоянно взаимоотношение и обмен. Запазвайки това съотношение в разумни граници, човек се намира в равновесно положение спрямо живота на Земята и Небето. Като определен вид кондензирана енергия, живееща в материални условия, ние трябва да изучаваме и познаваме законите на равновесието, с които можем да регулираме силите на ума, сърцето и волята. В тези закони волята се явява равнодействаща сила между силите на ума и сърцето, т. е. тя уравновесява, запазва съотношението, което ни помага правилно и успешно да изживеем определените ни животи на Земята.

Когато живеем на земята, и то във физическото си тяло. трябва чрез сетивата, заложени в него, да изучаваме законите, по които умът, сърцето и волята работят. В земни условия силата на волята се проявява при изпълнение на поето обещание. В тази проява на волята трябва добре да знаем, разберем и анализираме под чие влияние се намира тя - на сърцето или ума. В областта на влияние на сърцето ще работим със специфичните закони на сърцето, в областта на влияние на ума ще работим с неговите специфични закони. Следователно, във всяка една област се работи с определени закони, смесването на тези закони или пренебрегването на част от тях води често до неправилни, погрешни резултати и изводи.

Нека разгледаме положението на човек в земни условия чрез методите на т. н. жива геометрия. Представяме го като жив равнобедрен триъгълник АВС /фиг. 1/, точките от върховете му съответно са: т. А - човешкото сърце. т. В - човешката воля и т. С - човешкият ум. Разглеждаме и страните ма триъгълника като силови линии, а именно: страната АВ - сили на волята или физическа сила; страната ВС - сила на ума; страната АС - сила на сърцето.

Duhovnite_uchenia_013.jpg?fbclid=IwAR2t6

Когато силата на волята или физическата сила започне да намалява, постепенно триъгълникът АВС се изражда в отсечка. Кога става това? - Когато човек е изгубил своята посока на движение в заобикалящата го природна среда. Следователно, отклонил се е от правилния път на развитие, нарушил е съотношението на силите в себе си, пренебрегнал е законите на Всемира. В този случай той непременно се връща там, откъдето е произлязъл -Първопричината. Извършват се процесите на смърт във физическото тяло, раждане на душата. Душата започва своя път в различните енергийни полета на Вселената, пречиства се, дава отчет и започва своята подготовка за нов цикъл на прераждане. Тези процеси са подчинени на едни кармични закони, допуснати в циклите на прераждането на човешкото същество. Нека разгледаме възможностите на сърцето, ума и волята на човека в земни условия. И нека на ума и сърцето на човека дадем някаква определена величина - сила. Тази сила може да получи изява, когато е поставена в известни условия, в дадени възможности. Кои са те? - Това са времето и мястото на проявяване. Времето - като комплекс от година, месец, ден, час, минута, секунда и части от нея, а мястото - точка със строго определени географски равнинни и пространствени координати. В зависимост от тези данни можем да определим възможностите на ума и сърцето на всеки един човек или група от хора. Същевременно трябва да отбележим, че умът и сърцето не се проявяват едновременно в земните условия. Човешкият зародиш, от момента на неговото зачеване да момента на раждане, преминава през 400 000 форми. В крайните фази се образуват крайниците, вътрешните органи и храносмилателна системи. В момента на раждане на детето, с поемането на първата глътка въздух, сърцето започва своя самостоятелен личен ритъм. Изявата на съзнателна умствена дейност се забелязва относително по-късно. Точни данни за фиксирана първа мисъл във времеви план у детето не е фиксирана от учените. Удачно тук за себе си можем да си зададем въпроса: кога се е появила в нас първата ни мисъл и каква е тя? Научен интерес представлява фактът, че сърцето, като орган от човешкото тяло с изпълнителна функция на „помпа”, ако бъде захранвано само от енергията, получена от разграждането на приетите хранителни вещества, през денонощието може да работи само 2-3 часа. Явно останалата енергия постъпва „отвън” с необходимата сила и ритмичност. Можем да поразширим обясненията и да поднесем факта, че честотата на сърдечния ритъм е толкова различна, колкото са човешките физически изявени индивиди на земята. С две думи казано: всеки човек има свой различен от другите сърдечен ритъм. Освен това многообразие съществува и един интервал на спиране на сърдечната дейност, който се появява периодично след десетия, стотния или хилядния удари. Именно в този интервал на почивка сърцето получава основен енергиен импулс за своята работа от Вселената. Учените медици имат право да приемат тези необичайни за тяхната работа факти или да ги оспорят. Но в единия или друг случай все ще имат някаква придобивка. От казаното до тук се вижда, че сърцето, освен физиологична, изпълнява и още две важни функции. Едната от тях е да приема и предава чувства. Да, чрез сърцето се свързваме с чувствените процеси във Всемира.

В мозъка, главен представител на централната нервна система в човешкото физическо тяло, съгласно днешното познание, благодарение на физико-химични процеси се извършва мисловната дейност. На многобройните научни открития в тази област няма да се спираме, ще предоставим факти от Новото учение, които могат да доведат до нови открития и в тази област. Също няма да се натрапваме и с непризнатата от съвременните учени медици Френология, която бележи своето бурно развитие и напредък в началото на двадесети век.

Изследвайки дейностите на човешкия мозък, учените са стигнали до извода, че при пълното негово натоварване за извършване на максимална мисловна дейност се ползват едва 10-12% от огромните му потенциални възможности. А също, че ние използваме за умствена работа само едната половина от нашия мозък. Електро-енцефало-графичните изследвания за честотата, амплитудата и доминиращата активност на биотоковете в мозъчната кора констатират наличието на пет или шест типа вълни: δ, θ, α, β и γ т. н. ЕЕГ -вълни. Изследвани са закономерностите на тяхното появяване и са локализирани.

Съгласно природните закони човек е в постоянен мисловен обмен с всичките реално съществуващи енергийни форми, тук на Земята и в Космоса. За мислите не съществуват прегради, изградени от времето, пространството и скоростта. В каквото и да сме състояние, будни или по време на сън, мисловният обмен се провежда и съществува постоянно. В този неизменно съществуващ мисловен обмен мислите придобиват определена форма, запълнена със съдържание. В зависимост от тези два характерни белега - форма и съдържание, те заемат съответните енергийни нива в Битието. Участват в мисловните Вселенски процеси и се връщат оттам, откъдето са произлезли - човешкото същество. Голяма част от мислите, на които сме подчинени малко или много в своите действия, не са на никого другиго, освен нашите мисли, подготвени за реализация в материалните условия на човешката ни практика.

По време на сън човешката душа се отделя от физическото тяло, без да прекъсва т. н. сребърна нишка с него и преминава в по-високо измеримите светове от материалния. Там тя дава „отчет” за извършеното през деня, допълнително се обучава, получава указания за предстоящи земни събития и ролята на човешката личност в тях. Тези процеси се извършват по време на т. н. от учените „парадоксален сън”, който се характеризира с появата на високочестотни ритми, импулси в кората на мозъка. ЕЕГ- диаграмата в тази област се десинхронизира, появяват се бързи REM очни движения, учестява се сърдечната дейност и дишането. За изследването на процеса - отделяне на душата от физическото тяло, е необходимо учените да насочат своето внимание към γ - тип вълната от ЕЕГ вълните. Тя се характеризира с честота 31-60 1/s и амплитуда до 10 μV, в тези енергийни стойности се извършва информационният обмен с по-високо измеримите светове.

В будно състояние ние се свързваме съзнателно или несъзнателно със заобикалящата ни видима действителност и с представителите на минералния, растителен и животински светове. Доминиращи над всички са връзките ни с представители от човешкия род. Носители на обменна информация са α вълните, които се характеризират с честота 8-13 1/s и амплитуда 40-100/20-120/ μV. Интересен е фактът, че те се наблюдават в човешкото същество едва след петгодишна възраст, но, сравнени с останалите вълни, са в постоянни денонощна интензивност.

След това кратко навлизане в проблемите на мисловните процеси на човека можем да направим обобщението, че умът е този орган от нашето тяло, чрез който извършваме мисловен обмен. И в Духовните общности определението за Всемира не е нищо друго, освен: Разумен Сбор от Мисловни процеси. В тези мисловни процеси активни участници сме и ние, като част от Цялото. Реално светът, в който живеем, е създаден от Божествения Ум и Божествената Мисъл, които работят и в момента в необятните простори на Всемира.

Една от проекциите на Великото триединство Любов, Мъдрост и Истина във физически изявеното човешко същество е също триединна и се изразява в отношението: ум, сърце и воля. Живата геометрия /всъщност учениците от школата на Питагор са се занимавали изключително и само с тези въпроси/ разглежда и представя волята, сърцето и ума като математически отношения с насочено движение в определена посока.

За онагледяване на казаното ползваме фигурата от живата геометрия - правоъгълен триъгълник САВ /фиг. 2/, със страни СА /е/, АВ /с/ и ВС /а/, където силовите енергийни линии а, в и с са съответно: ум, сърце и вoля и се намират в съотношение а: в: с.

Duhovnite_uchenia_014.jpg?fbclid=IwAR2t6

Умът е с посока на движение нагоре, сърцето с посока на движение надолу, а волята - в хоризонтални посока на движение. Тези координати, като живи разумни сили, имат известни съотношения помежду си, те се концентрират в една обща точка - човека, живеещ в дадена среда. Щом се събират в една обща точка, то те имат и един общ интерес. Площите от квадратите на силовите линии: с2, в2 и а2 определят и съответните им възможности в човека, а от тук - и полето на възможностите във физическия свят, изразено с неговата воля.

В сила е уравнението, познато, като уравнение на Питагор за зависимостите между страните в правоъгълния триъгълник:

с 2 = а2 + в 2

Волята е сила, енергия, която извършва всичко във физическите полета на материята. Тя винаги е в резултат от мислите, чувствата и желанията на човешкото същество. Човешката воля е тази сила, която участва и е участвала активно в изграждането на физическите ни тела. Мисълта е подтик, който слиза отгоре, тече като река надолу и се влива в обширното море на човешкото тяло. Чувството, желанието е събраната в човешкото сърце енергия, която постоянно иска да се прояви. Следователно водеща, определяща роля в отношенията между сърце, ум и воля даваме на човешката воля. Защо? - Като човешки същества, живеещи на Земята, ние постоянно сме подложени на достатъчни по брой и големина ограничения и въздействия - положителни, а в много случаи и отрицателни: щастие - нещастие; радост - скръб: богати - бедни; живи - мъртви и т. н. . които се подчиняват на определени природни закони. Единствено свободни сме в упражняване на нашата воля, която, когато е в непрекъснат контакт и връзка с Волята на Първопричината, притежава неописуема по големина и мощ сила. Кои са отличителните качества на волята?

Първото качество на волята е нейната твърдост. Твърдостта е и основната опорна точка на волята.

Второто качество на волята е смелостта, безстрашието.

Третото качество на волята е незабавното и почти мигновено приложение, но без отлагане. Отложим ли. забавим ли приложението на волевото действие, колкото безстрашни и твърди да сме - няма да придобием очакваните резултати.

Волята, както всеки един елемент от Всемирните съставки, е триединна в своята същност и има изява съответно в три от световете на проявеното Битие.

Необходимите качества за проява на волята във физическия свят са: твърдост, смелост, безстрашие и приложение.

„Освен на физическия свят волята се проявява и в умствения свят. /главен представител - ума б.а./. Отличителните качества на волята в умствения свят са: разбиране, проумяване, схващане и долавяне. Това, което си разбрал, ще проумееш. Това, което си проумял, ще схванеш. Това, което си схванал, ще доловиш. Можете ли от схващането да отидете към разбирането? - Не, ще вървите последователно / в реален план: разбиране, проумяване, схващане и долавяне б.а./.

Едно от отличителните качества на волята в Божествения свят е нейното благородство. Волята трябва да бъде благородна, да има благороден импулс, благороден подтик”.

При това уточнение за възможностите на волята й даваме относително постоянна стойност и ще проследим процесите, които протичат при увеличаване или намаляване на енергийните възможности на ума и сърцето. / фиг.З /

Duhovnite_uchenia_015.jpg?fbclid=IwAR2t6

Когато нарасне големината на отсечката СВ, се увеличават силовите линии на ума, а от там и неговите възможности СВ2 едновременно с това намалява големината на отсечката СА, което от своя страна води до намаляване силовите линии на сърцето и неговите възможности СА1. Волята влиза в относително подчинение на ума, на силовите линии и възможности на мисълта. Умствените сили в човека се увеличават, той започва все повече да мисли и все по-малко да чувства. Поражда се погрешното убеждение, че с голям брой учени и мислещи хора ще се оправи светът. Не! - Изтънчените в мисълта хора, без чувства, раждат и създават, неволно или принудени, най-често идеи и пособия за унищожаване на заобикалящата ни среда и самите нас като човешки същества. Примерите в историята и времето, в което живеем, са достатъчно красноречиви. Всяка новост, всяко научно постижение веднага се ползва, употребява директно или косвено за унищожителни цели. Увеличаването на тези процеси довежда до взимане на предохранителни мерки от Първо Причината, Тя никога не допуска нарушаване на създадената хармония във Всемира, по която се движат Вечните Закони. На нейно разположение са неограничени сили, които Тя употребява в необходимия момент, на определено място и винаги справедливо. Когато расте големината на отсечката СА, нарастват силовите линии на чувствата, увеличават се възможностите на сърцето СА1. Сърдечните сили се увеличават, волята навлиза в относително подчинение на сърцето, намаляват силовите линии и възможности на ума СВ1. /фиг.4/

Duhovnite_uchenia_016.jpg?fbclid=IwAR2t6

Човек от мислещо същество се превръща в особено чувствителен организъм, който отреагира спонтанно, моментално на всички външни и вътрешни въздействия. Тези реакции се появяват и при най-малките промени на средата, в която живеем. Ето как се описват тези процеси в днешната напреднала част от човечеството /към която, за съжаление, се стремим в последните години - б.а./: „Тъй наречената западна цивилизация постигна много в областта на техническия прогрес и свързаните с него практически знания, разви извънмерно външните средства и методи за работа и научни изследвания, способства за развитието на интелекта и донесе един разцвет на дребния индивидуализъм... Тая цивилизация създаде една личност обезверена, без устойчив морал, без характер, без истински високи идеали, дребна, вечно недоволна, лесно податлива на всякакви пороци, извращения и болести - една личност, неспособна да се издигне над ограничените рамки на дребния егоизъм: тя създаде човека на израждането, безсилен да се справи с големите проблеми, които животът поставя пред цялото човечество.“ - Боян Боев. Всичкото това довеждало неспособността ни да се адаптираме към новосъздаващите се условия на живот. което води до гибелното ни трансформиране в по-нисши форми. Като народ би трябвало да благодарим на Разумната Сила, която ни ръководи повече от 60 века в Божия план за основоположници на Шестата раса. Независимо от това, че се намираме в т. н. „заден двор“ на западната цивилизация, в нас са развити и продължават да се развиват потенциалните възможности за осъществяване на нашата Велика Мисия. Която ще изпълним независимо от външните условия и противоречия!

Кои са причините, породили нарушаването на правилните съотношения между ума, сърцето и волята на човека? Кой ни поведе по пътищата на омразата, ненавистта и в крайна сметка към самоунищожението? Така ли сме създадени от Първопричината? - Не! Природата не е създала човека такъв, какъвто го виждаме сега. Той сам по ред причини се е отклонил от първоначалния си път на развитие, вследствие на което е загубил нещо от първоначалната си форма и е изменил строежа на своята човешка същност. Явно сме изгубили в своя величав поход в дълбините на материята някои от основните си връзки с Принципите на Разумната природа.

Какво е важното за нас в настоящия момент? - Постепенно да влезем в синхрон с ритмичните Разумни импулси на Всемира. Да приемем Трите Велики първично чисти сили Любов, Мъдрост и Истина, да възстановим равновесието във физическите си тела между мисли, чувства и воля.

Нека разгледаме квадрата АВСД и въведем следните обозначения: АВ - силови линии на сърцето, АД - силови линии на ума и ВД - силови линии на волята. Само в квадрата силовите линии на сърцето и ума са в постоянно равновесие от силите на волята /фиг. 5/.

Duhovnite_uchenia_034.jpg?fbclid=IwAR2t6

Получените два триъгълника са правоъгълни и равнобедрени, следователно силовите линии, изразени чрез Питагоровата теорема, се представят математически като ирационално число. Това число е безкрайно и крие в себе си незавършен Божествен процес. Да опишем окръжност около квадрата АВСД с диаметър, равен на диагонала ВД. Какво представлява тази окръжност, какъв е нейният смисъл? - Чрез окръжността ние можем да трансформираме силите и енергиите в Природата. Окръжността е проекция върху материята от сечение на фигура, енергия, сила от по-високо енергийните полета на Всемира. Диаметърът в кръга е уравновесяваща сила. която поставя в равни, разумни съотношения всичките волеви, умствени и сърдечни сили, а квадратът като фигура е проекцията на физическия човек в материални условия върху земята. Но само тези твърдения не са достатъчни. Трябва да можем да познаваме тези сили, да можем да им даваме приложими свойства в човешкия живот. Диагоналът като равнодействаща сила в квадрата показва, че човек в земни условия може да пази равновесие само в четири точки, те са допирни точки и с окръжността - т. А, т. В, т. С и т. Д. Това са другите проекции на четирите му тела, през които преминава в сегашната си еволюция: физическо, астрално, умствено и причинно. На всяко едно от нашите тела в съответните им енергийни полета действат различни по големина и интензитет сили. Ние трябва добре да се запознаем и изучим тези енергийни полета, силите в тях и нашите тела. Човекът не е само физическо същество!

Диагоналът на квадрата трансформирахме в диаметър на окръжност - равнодействаща сила, която поставя всички точки от обиколката на окръжността на еднакви разстояния, с еднакви възможности от една централна точка О. обща за двете фигури. Част от така направените трансформации ни дават възможност в централната т. О да създадем условия за слизане на равнодействаща сила от Божествения свят, която уравновесява и хармонизира всичките сили във физическия свят, в който живеем.

Навлизането в хармония на сърцето, волята и ума на човешкото същество с Божествените сили води до осъществяване на целта, за която сме дошли на Земята: Творчество и Усъвършенстване - усилна работа за влагане на форма, съдържание и смисъл в целокупния Живот на човечеството.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...