Jump to content

5. 3. Кръг, елипса и хипербола. Условия за Живот на човека


Recommended Posts

Кръг, Елипса и Хипербола.

Условия за Живот на човека.

В живата геометрия пътят на правилно протичащите процеси в човешкия живот се представя с окръжност. Тя се образува от въртенето на проекцията на физическото човешко тяло в трето измерение, проектирано като квадрат върху плоскостта на земята, /фиг. 1/. Тази проекция е получена от живата фигура куб, която може да се охарактеризира цялостно от по-високото четвърто измерение - света на тесаракта. Въртенето на квадрата става от център точката О, която е обща за пресечените диагонали на квадрата и диаметъра на окръжността. Равновесното положение, което се стреми да запази физически изявения човек, се дължи на допирните точки от върховете на квадрата с окръжността т.А. т.В, т.С и т.Д.

Duhovnite_uchenia_021.jpg?fbclid=IwAR2t6

Вписаният квадрат в окръжността ни дава геометрична интерпретация за възможно най-ниската форма, която може да изпълни човешкото същество на Земята, а площта, ограничена от обиколката на окръжността, е полето на неговата изява и възможности. Тази площ ни показва ограничените материални условия, в които живеем, нейната големина зависи от нашите физически, душевни и духовни сили. Страните на квадрата ни дават представа за четирите тела на човека, с които той съществува не само на земята, но присъства и в другите, по-високо измерими светове.

Кое ни дава права да извършваме тези геометрични интерпретации с човешкото същество тук на Земята? Мнозина от нас биха погледнали с насмешка и скептицизъм тези постановки, но нека се замислят и преценят сами: „Земният човек не е само триизмерното физическо тяло пред нас. но включва и друг образ, недосегаем за нашите пет сетива. Този именно образ е същественото, което създава и поддържа тялото /физическото - б.а./, качествата. способностите и условията, при които човек ще бъде поставен през даден негов живот... В света около нас /Макрокосмоса/ се наблюдават странности, които показват съществуването на други светове, проникнали в нашия. Така например, ако вземем един квадрат и в него прекараме диагоналите между два противоположни върха, ще се образуват правоъгълни равнобедрени триъгълници. С теоремата на Питагор. която е безспорна, се оказва, че е невъзможно с една и съща мярка да се измерят страните на квадрата и диагоналите, т.е., ако означим дължините на страните от квадрата с някаква мерна единица, то със същата мярка няма да можем да измерим дължините на диагоналите и обратно /навлизаме в областите на ирационалните, безкрайно неповтарящи се стойности на число - б.а./. Същото е положението и с диаметъра на дадена окръжност и нейната обиколка” - Николай Дойнов, „Звездният мир на Астрологията“.

В Духовното знание всяко едно от телата на човека е величина със специфична енергия, а четирите тела представляват координати, които са свързани в една по-сложна система. Физическото тяло е създадено по пътя на инволюционните процеси, през които са преминали част от човешките същества. С помощта на това тяло те са се приспособили за работа във физическите полета на материалния свят. Днес това физическо тяло служи за основа, база, върху която по еволюционен път се развиват наново останалите тела -астрално, ментално (или още наречено умствено) и причинно - това са все елементи от т. н. „звезден човек”. Едно от най-важните за момента тяло, което ускорено изграждаме в човешката си практика, това е причинното. Причинното тяло е основа на човешката права мисъл, то е постоянното убежище на нашата душа. Нашата мисъл се изгражда от образи, създадени в Причинния свят. проводник на които е причинното ни тяло. Образите на нещата се намират в причинните полета на Всемира, там причините и следствията се намират в единство и не съществува лъжата. Разумният и със силна мисъл човек живее в Причинния свят, от него той никога не прави грешни изводи, не предприема грешни действия. Всяко едно от телата ни е основа, върху която се гради следващото по-високо измеримо тяло: физическото тяло е основа за изграждане на астралното, астралното - основа за умственото, умственото - основа за развитие на причинното и т. н. За в бъдеше човешкото същество ще изгради всичките си дванадесет тела. което ще му предостави възможността да пребивава безпрепятствено във всичките енергийни полета на Вселената.

Голяма част от хората днес живеят на Земята в ограничени условия, в затворени кръгове. Затворени са техните възможности, тяхната енергия, техните физически и духовни богатства. Всеки един от нас прави едни или други усилия да се освободи от тези ограничени условия. Физическото усилие за придобиване свобода на душата и духа е неимоверно голямо. Защо е така? - Защото кръгът представлява проекция на БЕЗКРАЙНОТО в материята. Излизането от него не може да стане единствено с физическите усилия на волята, необходима е и активната помощ на скритите заложби в човешкото същество - човешката Душа и Дух. Първото необходимо и достатъчно условие за разширение на кръга, за излизане в жадувания простор на душата е да сме в непрекъсната връзка с Първо Причината. Не съществува ли тази връзка, никога не можем да говорим нито за разширяване възможностите на човешкото същество, нито за навлизането му в благоприятните условия на Вечен живот и развитие.

Талантливият човек е придобил лично условията за живот в площта, образувана от елипсата /фиг. 2/. Той през своята многовековна човешка практика е правил неимоверно много усилия и с помощта на организираните в хармонично взаимодействие сърце, воля и ум, от една страна, и душа, тяло и дух. от друга, е навлязъл в по-разширените възможности на елипсата. Но и в тези по-благоприятни условия - талантливият продължава своите усилия за разширяване на възможностите си. Кой човек наричаме талантлив? - Този, който въпреки ограничените условия, в които е поставен, със силата на своята воля, здраво свързана с Божествената, е развил и развива таланта си - скритите заложби на Абсолютното в човека. Талантлив е този, който е създал и създава със своя съзнателен ТРУД условия, почва за поникване и растеж на Божествените семена, посети в неговите душа и тяло.

Всичките хора. живеещи на земята, и обикновените, и талантливите, се стремят да се освободят от неподходящите за тяхното бъдещо развитие условия. Този стремеж е вложен в човешката душа и е вечен и безкраен, както вечна и безкрайна е Вселената. По пътя на съвършенството, в нови условия човек се стреми да достигне своята пълна свобода и да върви по безкрайния път на хиперболата СС1. Влязъл в този път, той е в Божествения Свят, в Света на неограничените възможности. Хиперболичният път, към който човек се стреми, е безкраен, вечен, не свършва никога. По него се намират незавършените, вечно развиващи се процеси, а всеки незавършен процес е идеала на човешката душа. Нека подредим в геометрични фигури условията и пътя, по който вървим във възходяща степен:'квадрат, кръг, елипса и хипербола.

Duhovnite_uchenia_022.jpg?fbclid=IwAR2t6

Трябва да отбележим, че движението по хиперболата се извършва в две посоки - С и С1 /фиг. 2/. Когато тези два безкрайни пътя се пресекат, се извършва една полезна работа за всички хора - изпълнява се Волята Божия. Тези процеси се извършват в т. н. Хиперболично пространство, то съществува и е част от координатната система, в която действат силите и възможностите на Първо Причината. По пътя на хиперболата вървят всичките напреднали човешки същества, наричани от нас Гении и Светии. Тук под Светия и Гений не бива да разбираме образно казано човек, който е гладувал дълго време в пустинята и далеч от хорските изкушения е живял абсолютно праведно. Не! -Гениалният и Светецът са хора, които носят, раздават и прилагат в човешкия живот Божествените идеи. Те идват и са тук на Земята в строго определени периоди от време, с единствен стремеж и задача да подпомогнат общото развитие на човечеството по пътя на еволюционното развитие. Кои хора живеят и творят в условията на площта от елипсата? - Това са напредналите човешки същества, които са приели и изпълняват Волята на Висшия Разум като своя воля и са изучили и прилагат т. н. закон за смаляване и увеличаване. Неговото съзнателно прилагане в земни условия допринася за движение по права линия, възходящ път, в който стои разумността и е предпоставка за навлизане в по-високо измеримите светове. За онагледяване на тези процеси ще ползваме знания от сегашния математически апарат. Централното уравнение на елипса се представя във вида:

Duhovnite_uchenia_023.jpg?fbclid=IwAR2t6    -    /7/

където: 2.а - голяма ос, 2.в - малка ос

F1 и F2 - фокуси на елипсата

х и у - правоъгълни равнини координатни оси /фиг. 3/

Условие за разумно движение в площта, образувана от елипсата, от точка F1 към точка F2 през точка О, е увеличаване и намаляване диаметрите на окръжностите с центрове по правата F1F2, които окръжности са образувателни на профила на елипсата.

Duhovnite_uchenia_024.jpg?fbclid=IwAR2t6

Когато стигнем до хиперболата или в т. н. Божествен път. работим с уравнение от вида:

Duhovnite_uchenia_025.jpg?fbclid=IwAR2t6    -    /2/

където: 2.а - реална ос, 2.bi - имагинерна ос, х и у - координатни оси, една от тях е имагинерна, скрита /фиг. 4/

С уравнения от този тип /2/ и графики от вида на фиг. 4 навлизаме в областите на имагинерните, скрити числа.

Duhovnite_uchenia_026.jpg?fbclid=IwAR2t6

Ще открехнем завесата за тяхното приложение. В духовното познание се говори, че за да дойде човешко същество в материята, тук на Земята, трябва да се трансформира през четири фокуса и да се смали милиони пъти. Образно представено, човешкото духовно същество преминава през центровете на четири Слънца, последното от които е нашето Слънце, претърпява трансформацията на четири енергийни полета и се смалява 87 милиона пъти! И не само това - тук на Земята той е в своя огледален образ. Поднесеното твърдение има нужда от доказателство. Нека имаме една имагинерна единица и последователно я повдигнем на втора и четвърта степен:

i2 = - 1     /3/

i4 = +1     /4/

Огледалният образ на -1 е + 1, но и самото получаване на 1 е свързано с повдигане в четвърта степен на имагинерната единица. Тези действия не влизат в противоречия на действията с комплексни числа в математиката. Можем да ползваме равенства /3/ и /4/ за основа, върху която могат да се докажат някои от твърденията в Окултните знания: „Това, което става на небето, се извършва и на земята. Човек е многократно умалено копие на Вселената. Теориите за паралелните светове, окултните твърдения за смяна на пола в процесите на прераждане и т. н.”..... Но по-същественото от тези твърдения е това, че този, който веднъж е влязъл в Божествения свят, може да се проявява и в материалния свят. За нас, земните хора. Той е видим или невидим, това се определя от нашата сетивност и Неговата степен на трансформация. Постоянно от високоизмеримите светове има представители тук на Земята. Това са все добри и благоразумни същества, те активно подпомагат нашия вървеж напред. Тяхната помощ винаги е невидима, никой не знае как ни се помага, намират посредници и чрез тях действат. Как да ги познаем, къде живеят? -Те живеят в области, където човешки крак не е стъпвал, живеят и между хората, ще ги познаем по особения белег на челото. И адептите. които са еталонна мярка за развитието на човечеството, също притежават този особен белег  Всъщност човешкото същество е една сложна математическа формула. Този. който успее да напише уравненията, да ги изрази геометрично и в цифров вид, донякъде може да даде някаква реална представа за човека. Правим един малък опит в това направление, като същевременно ще представяме и връзките на човека с другите по-високо енергийни светове. Работим с методите на живата геометрия и правим непрестанно връзка с живите геометрични форми, макар и проекция в материята, и живите числа. С тези живи форми и числа, в които в крайна сметка се крие Разумността, изразяваме човешкото същество и заобикалящите го условия на живот не само в материалните полета. Ще разгледаме в геометрична интерпретация различните по вид и съдържание енергийни състояния, нашите човешки вътрешни и външни връзки в различните по вид енергийни полета. Ще покажем и Абсолютното и Безграничното като подредена хармонична съвкупност от вътрешни и външни сили и възможности, тяхното проявление и смисъл. При това разглеждане ще навлизаме в области, в които се работи с трансцедентни и имагинерни величини, полето на тяхното действие е по-високо от триизмеримия физически свят. В това представяне ползваме познанията от математиката като едно от научните направления, което е най-близката врата към Духовното знание.

В разгледаните до сега въпроси показахме един от важните вътрешен и външен процес, който съществува в човешкото общество: в него като важни елементи определихме наука, религия и икономика. Стигнахме до изводи, че сборът от възможностите на религията и икономиката се равняват на възможностите на науката. И когато с помощта на науката поддържаме равенство между другите две сили, имаме реалните възможности да коригираме неправилните елементи в сегашния процес на развитие на човешкото общество. Същевременно отбелязахме, че те като елементи се съдържат в човешкия ум. Тогава стигнахме до друго положение на Питагоровата теорема: сборът от възможностите на сърцето и ума се равняват на възможностите на волята:

а22 = с2     /5/

След поредни трансформации определихме проекцията на физически изявения човек като жива фигура - квадрат и полето на неговите възможности - кръг, които човешки възможности могат да се разширят и да се премине в областите на елипсата или хиперболата, разбира се, единствено чрез волята на човешкото същество, движеща се паралелно /не в смисъл успоредно, двете понятия корено се различават - б.а./ с Волята на Първо Причината. Определените възможности за изява на човек не противоречат на уравнението за окръжност в правоъгълна координатна Декартова равнина система:

x2 + y2 = R2     /6/

Продължаваме да прилагаме Питагоровата теорема и въвеждаме уравнението

a2 + b2 + c2 = d2     /7/

което показваше сборът от възможностите на ума /а2/. сърцето /b2/ и волята 2/ се равняват на възможностите на душата /d2/.

Года е уравнение на сфера в пространствена Декартова координатна система от вида:

x2 + y2 + z2 = a2     /8/

Проекциите на аферата върху коя да е от координатните равнини е винаги окръжност. Продължаваме да разширяваме възможностите на силите и енергийните нива за тяхна изява:

a2 + b2 + c2 + d2 = Д2     /9/

Стигаме до положението, при което възможностите на сърцето, ума, волята и душата се равняват на възможностите на Духа 2/. Всичките тези уравнения представят силите в човешкото тяло, с които реално разполагаме и ни дават връзките със силите от по-високо измеримите светове. Тези по-високо измерими сили стигат до области на приложение, действащи до и над десетото измерение. Те имат реални стойности и с помощта на дадените формули може да се оперира безпрепятствено и леко в тези пространства. На добър час на тези, които се занимават с подобни въпроси от „духовната математика”.

До тук можем да направим следното обобщение: Волята е равнодействаща сила на сърцето и ума. Душата е равнодействаща сила спрямо волята, сърцето и ума. Духът е равнодействаща сила по отношение на душата, волята, сърцето и ума. В следващите разглеждания навлизаме в областите и границите на имагинерното, трансцедентното и Абсолютното, където времето, скоростта и пространството са в Единство:

а 2 + в 2 + с 2 + д 2 + Д 2 = Б 2    /10/

Възможностите на ума. сърцето, волята, душата и духа се равняват на възможностите на Бог. В това уравнение всяка точка от пространството е обхваната с единица скорост и време във вътрешна цялост. Създаваме още едно положение - възможностите на ума. сърцето, волята, душата, духа и Бог се равняват на възможностите на Абсолютното. Това изразяваме с уравнението:

а 2 + в2 + с2 + д2 + Д2 + Б2 = А     /11/

С помощта на тези наглед наивно прости уравнения - /9/, /10/ и /11/, ние можем да правим изчисления и да получаваме резултати от всичките области на научните познания в човешката практика, към които се стремим в научното всекидневие. Познания, които единствено ни водят по пътя на съвършенството: Бог - вечният стремеж на човешкия Дух. Съвършени Познания за Абсолютното: Любов, Мъдрост и Истина -неделими елементи на Всемира.

28.06.95 г., гр. Плевен

06.07.99 г., гр. Троян

КАНИСКА

___________________________

ЛИТЕРАТУРА

1. Дънов. П., „Допирните точки в Природата“ - МОК, год.II /1922-1923/, том II /3/, София, 94 г.

2. Дънов. П., „Добри навици” - МОК, год. II / 1922-1923 /, том II /4/, София, 94 г.

3. Дънов. П., „Методи на самовъзпитание” - Лекция, год. X / 1930-31 /. София, 94 г.

4. Томов. А., „Религиозно-философски мироглед на Петър Дънов“. В. Търново. 92г.

5. Кисьов. И., „Наръчник на инженера“, I част - Математика. София. 79 г.

6. Дойнов. Н., „Звездният мир на Астрологията“. Културна Асоциация Беинса Дуно, София, 1997 г.

7. Броншттейн. И. Н., „Справочник по математике”, Москва, 62 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...