Jump to content

8. 2. Сетива. Развитие на сетивните органи в човека


Recommended Posts

Сетива. Развитие на сетивните органи в човека.

Още в недалечна древност, III-ти век преди новата ера, гръцкият учен Аристотел отбелязва наличието на пет сетивни органа в човешкото тяло. Посредством тези органи човек се свързва и общува със средата, в която живее. Посредством петте сетивни органа се пораждат и пет сетивни чувства: обоняние, вкус, осезание, слух и зрение.

Обонянието, мирисът е предизвикан от частиците, които се изпаряват от повърхността на материята. Попаднали в сетивния орган - нос, те действат върху клетките на обонянието в мозъка на човека. За всеки вид миризма в човешкия мозък има заложени отделни групи клетки.

Вкусът се регистрира от езика посредством т. н. вкусови брадавички, групирани в области, които при съответните дразнения изпращат сигнали в мозъка по три нерва. Разумната Природа е направила интересно отклонение на влакната на трите нерва за вкус, те, след като напуснат стъблото на главния нерв, преминават през средното ухо и от там, заедно с лицевия нерв, се отправят към мозъка.

Осезанието се осъществява от специални образувания, концентрирани или разпръснати по повърхността на човешкото тяло - кожа, а също и в някои органи и тъкани. С тези образувания се възприемат усещанията за допир, натиск, болка, температура и т. н. Интересен е фактът, че сигналите, приети от съответните органи, преминават през множество централи, като една от тях е гръбначният мозък. Същевременно имаме вече постъпила информация за същото усещане и в главния мозък. Получава се наслагване и сравняване на едно и също усещане, по този начин се осигурява висока степен на достоверност за възприятието.

Слухът се проявява посредством постъпилите трептения от въздуха, които се улавят от човешкото ухо. Те влизат в слуховия център на мозъка по слухов нерв, чието начало започва от т. н. вътрешно ухо.

Зрението от гледна точка на историческото ни физическо развитие е възникнало най-последно в нашето физическо тяло. Върху него Разумната Природа е работила най-дълго, то се явява, като „преден мост” на човешкия мозък. Чувствителните на светлина елементи в окото предизвикват усещане за светлина - пръчици - и цвят - конусчета. Разбира се, съвременното научно познание добре знае, че възприетите образи на форми от външната действителност се подават в зрителните центрове на мозъка в обърнат вид.

В съвременната наука е дискусионен въпросът кое е първичното - съответният орган за възприемане или усещането за дадено сетивно чувство. Интересен е и изводът на съвременната Ембриология, в която след многобройни изследвания се установява фактът, че кожата се е развила от същия зародишен пласт, от който се развива и мозъка на човека. Човек вижда, опипва, опитва, чува и помирисва - с други думи той има пет сетива. Тези сетива не са така съвършени в огромен брой хора, както ние предполагаме. Много представители на минералния, растителен и животински светове в това отношение многократно превъзхождат човека с определени, характерни за тях сетивни органи. Независимо от това, ние притежаваме нещо със значително по-огромно значение за нашето по-нататъшно еволюционно развитие - ОСЪЗНАВАМЕ възприетото със зрението, слуха, обонянието, вкуса и осезанието. Това осъзнаване ни дава невероятно голямата възможност да усъвършенстваме сетивните си органи и да изграждаме нови - колкото и невероятно да звучи. Стига да имаме желанието, волята и стремежа да надникнем отвън сетивността на материалните полета.

При сегашните създадени условия за живот на Земята е невъзможно човек естествено да живее без наличието на основните пет елемента : почва, въздух, вода, светлина и топлина. Водата се явява естественият проводник, връзка между въздуха и почвата - земя. Въздухът се явява естествен проводник между топлината и светлината. В зависимост от елементите на заобикалящата ни среда, без които е невъзможно нашето съществуване като биологичен физически вид, имаме и изградени в процесите на еволюция и инволюция сетива. С тяхна помощ ние влизаме в обменен контакт със световете от третото измерение - материята. Съвсем понятно е, че за по-високо енергиен обмен е необходимо да имаме и съответните органи и сетива, които още явно не сме изградили. Но това е само едната страна на въпроса, и с наличните в момента сетивни органи можем да влезем в този по-високо измерим обмен. Как става това?....

Най-важният елемент, без който в земните условия не можем да съществуваме дори за няколко минути, е въздухът. Съгласно Окултната наука, посредством него ние възприемаме не само важни елементи за поддържане на жизнените процеси в нас, а и мислите от по-високо измеримите светове. Той, въздухът, е техен главен носител. Да. въздухът, който е главната причина за окислителните процеси в материята или в крайна сметка за нейното трансформиране, т. н. смърт, е носител на идеи и мисли от по-високите енергийни полета на Всемира. Окултната наука твърди, че сме притежавали дванадесет сетивни органа, но в процесите на навлизането ни в материята сме „изгубили“ седем от тях. В момента си служим в по-голяма или по-малка степен с пет сетива, с които поддържаме разумна връзка с Природата. Всяко едно наше сетиво служи за връзка с характерни форми и съдържащите се в тях енергии.

Постоянно ние не си даваме реалната представа, че влизаме в обмен не само с материално изразеното съдържание в тези форми. Посредством ушите си човек се свързва с разумния свят, те са причина и основа за създаване на говоримата реч. С очите си човек възприема светлината, която го запознава не само с външния триизмерим свят. но и със светлите същества, които живеят във вечната светлина. Чрез носа, посредством обонянието, човек се свързва с особен вид енергия; ако загуби напълно своето обоняние, той се превръща в механична кукла. Важен орган е носът в човешкото същество. Вкусът и осезанието на човека осъществяват връзките му с един обширен свят, в който вземат участие всичките пет сетивни органа. Можем да направим съпоставка колко и в каква степен сме загубили реални представи и връзки със заобикалящите ни светове, когато разгледаме простото цифрово отношение 12:5. Това съотношение показва броя на затворените врати и покрити знания за седем високо измерими свята, които наново преоткриваме по пътя на еволюционното си развитие тук на земята, при изграждане на новите сетивни чувства и органи.

Съвременният човек трябва добре да познава не само външните сили, действащи в Природата, но и вътрешните, които привидно им противодействат. Необходимо е да има усет и да предвижда всичките възможни ситуации и положения в сферите и пластовете на живота. Преди да предприеме извършването на определено действие или да отправи мисъл към нещо или някого, той трябва да си послужи с дадени сетива и тогава да започне определени разумни движения. Всеки един от нас може да развие такива чувства, които да му послужат за осъществяването на разумни връзки с вътрешните и външни сили на висшите светове. Когато притежаваме тази сетивност, тогава нямаме нужда от все по-сложни ненадеждни апаратури и съоръжения, които, като заместват и привидно разширяват нашите сетивни усещания, същевременно притъпяват естествените ни чувства и водят до закърняване на развитите до сега сетивни органи. Една от основните задачи на всичките човешки същества е да усъвършенстват и разширяват здравата връзка с Разума във Всемира. В основата за изпълнение на тази задача стои постоянното усъвършенстване на сетивността и развитието на нови сетивни органи. На определени етапи от нашето развитие е невъзможно навлизането ни във високите полета на Космоса екипирани с технически средства, там те са енергийно несъвместими. В дадени енергийни нива можем да изграждаме и си служим с определена екипировка, но не можем да я използваме в следващото по -високо ниво. Трябва добре да знаем, че единствено със своите чисти мисли и чувства, безгранична Вяра и Любов можем да отваряме вратите на Съвършеното. Съвсем недостатъчно е да познаваме и знаем само външната форма и страна на обектите в заобикалящата ни Вселена и да ползваме съвършени технически средства за тяхното покоряване и използване. Необходимо и достатъчно условие за осъществяване на Разумен контакт със световете от Всемира и тяхното изучаване е това да става с безгранична Любов. Това означава да открием и признаем техните вътрешни и външни сили, характерни особености и главни черти, с които се отличават от другите елементи, изграждащи Великата Природа. На първо място в нашата откривателска дейност трябва да стои пра-вилното разбиране за мястото във Вселенския организъм на изучавания обект и нас -човешките същества. Всичкото казано до сега означава само едно : да влезем и да сме в постоянен съзнателен и разумен диалог с изучаваните от нас елементи на Битието. Всичко друго, с каквито и средства да се постига, е само драскане с дървеното рало по лицето на Вселената... Да твърдим за реалността на даден елемент или явление в енергийните полета, трябва дълбоко да сме убедени в тяхното съществуване, уловено и потвърдено от сетивните ни чувства и интуиция.

Разбираемо е да си зададем въпросите: Защо Разумната Природа ни е поставила в такива ограничителни условия за живот? Защо сме били подложени на тези инволюционни процеси, в които сме загубили голяма част от сетивността си, а от там - и връзките с по-високо измеримите светове: Астрален, Умствен, Причинен, Космически и Духовен? Учителят отговаря на тези въпроси: „Казвам, когато Природата постави някого в известни ограничения, Тя има предвид неговото благо”. Материалният свят е условие да се родят велики черти в характера на човека. И сега, когато сме поставени в тези ограничени, материални условия, Тя цели да предизвика в нас скритите сили, скритите сетивни чувства, скритото богатство на нашата душа, да се изявят навън и да работим с тях за нашето повдигане и навлизане в световете, които сме загубили. Условието за изява на скритите несметни богатства в нас е Абсолютната Вяра.

Съществуват ли хора на Земята, които притежават повече от пет сетивни органа и чувства? - Съществуват! Това са наричаните от нас свети, духовни хора. Духовният човек вижда при всякакви външни условия и ограничения. От този човек излиза една мека вътрешна светлина, той няма нужда от електрическо осветление или специално създадени изкуствени условия, но може да ни води във всякакви ситуации по непреодолими от нас пътеки, свободно и безпрепятствено. Когато го попитаме как минаваме с него така свободно в тези непреодолими за самите нас условия, Той ще отговори, че е наследил тези способности от своите родители. След това ще добави, че и някои животни притежават тези умения и способности. Срещнем ли такъв човек на земята, той за всичко може да ни говори, но за духовната си лампа, която осветява всичките стръмни пътеки, по които вървим - нищо няма да каже. На този въпрос ще отговори с ... мълчание. Същият отговор ще получим и когато го попитаме за сетивата, които предстоят да се развият в бъдеще в нас, в човешкия организъм. Мълчание получаваме и от окултните науки. Единствено ни се пояснява, че с развитите всички дванадесет органа и сетивни чувства ще можем да общуваме свободно с висшите светове и Първопричината създала Всемира. Тогава нека се обърнем за помощ към Новото учение. В Него въпросите за сетивността се разглеждат и представят с вътрешните си и външни взаимовръзки в една хармонична среда от високоизмерими светове. То дава и отговор на въпроса кое възниква първо в нашето физическо тяло, сетивните чувства или сетивните органи. Същевременно, сетивността и сетивните органи се разглеждат в отношения, които съществуват и се осъществяват постоянно в целокупния свят. в който живеем не само с физическото си тяло.

Нека направим кратък „енергиен“ обзор на триединното човешко същество: Първият човек, създаден по образ и подобие на Бог. живее в Божествения свят със своите дванадесет сетива, те му служат за непрекъсната връзка и обмен със Създателя. След т. н. грехопадение той, под формата на дух. започва своята инволюция, навлизане в по-плътните енергийни полета и светове на Битието. В тези процеси човешкото същество „загубва“ своите дванадесет сетива, но оформя и се сдобива с физическо тяло и разум, развива пет сетивни органи и запазва в себе си в зародиш седем сетивни чувства. Такава е кратката история на човешкия дух до сега: инволюция в световете Духовен. Космически Причинен. Умствен, Астрален и Материален свят - Земята. Преминал през пет свята, пет раси и с наново оформени във физически условия пет сетивни органа.

В материалния свят на Земята ние работим с физическото си тяло. То в момента е добре създаден устойчив калем в клона - материя от дървото на Великия живот. В своите жизнени процеси ние сме изградили и най-съвършения инструмент за работа със заобикалящите ни минерални, растителни и животински форми - човешкия мозък. Човешката практика е тази. която ни помага постоянно или принудително да отговаряме на своите нужди, като преобразуваме грубата неорганизирана материя. В тази основна човешка дейност активно участват и се развиват сетивните ни органи и чувства. Тук. в земни условия. ни се дава възможност да развием в бъдеще, освен петте налични в момента сетивни органа, още два със съответните сетивни чувства. В следващите редове ще разгледаме освен физическото тяло на човека и някои други негови тела, които в момента са невидими за нас поради невъзможността да ги уловим с наличните си сетивни органа и технически средства. Тяхното присъствие се „проектира“ в нашето съзнание като чувства, трепет. мисъл и интуитивно усещане. В тези светове със съответните наименования ще поставяме и новите, за в бъдеще развиващи се сетивни органи и чувства.

Физическото ни тяло е защитено от етерна обвивка в слой с дебелина от няколко милиметра. Тази обвивка, освен че обхваща контура на физическото ни тяло, обвива и всичките негови органи и стига дори до клетъчно ниво. Тя е неговата здрава енергийна дреха, която го защитава много по-удачно от всичките други неестествени облекла или специални защитни средства. През тази здрава естествена наша обвивка постоянно преминават физически изявените Природно електричество и магнетизъм. Външните неблагоприятни влияния, на които постоянно сме подложени, не могат да преминат през нас и да ни доставят поражения, когато тя е цяла и неразпокъсана. Нарушената й цялост или дебелина са причина за появата на различни по вид болестни състояния във физическите ни тела. Истински духовно надарените хора „виждат” точно тази обвивка, когато тя е нарушена или с променена цветова гама, те имат възможности да я възстановяват. Това са наричаните от нас народни лечители, които постоянно се игнорират от официалната медицина. Както физическото ни тяло е свързано с етерната обвивка, така и тя е свързана с един Астрален свят, в който се намира нашето астрално тяло. Астралният свят управлява страстите в нас, той предпазва човешкото същество от желания за отмъщения, разрушения, унищожения и убийства.

Когато на Земята човек мисли, чувства и твори, той се пренася посредством своите мисловни чувства в Умствения свят. В този свят се крият образите на всичките наши мисли, не съществува във Вселената мисъл от каквато и да е форма, която да няма образ в тези умствени полета.

Търсейки причините за последствията на явленията, които постоянно ни съпътстват по нашият житейски път, допадаме в Причинния свят. В Причинния свят живеем със своето причинно тяло, то е постоянното жилище на нашата човешка душа.

Каквото и да говорим, в настоящия момент от нашето развитие физическото ни тяло е с най-ярко изразени жизнени функции. На неговата основа се развиват и растат астралното, умствено и причинно тела. Същевременно на определени земни периоди от физическо развитие, обикновено през седем години, в нас става една промяна - започва изграждането на ново тяло. В нашия еволюционен път на развитие ще настъпи моментът, когато всичките ни дванадесет тела с дванадесет сетивни органа ще бъдат изявени и активно действащи. Този момент ще настъпи, когато преминем през духовните полета на Битието и навлезем в Божествения свят. На всички нас, като човешки същества, ни е дадена малко или много тази възможност. Пребиваването ни във всеки един от дванадесетте свята става посредством съответното пригодено за даден свят тяло. Това, което сме съумели да построим като количество и вид тяло в своята лична човешка практика, това ни се и дава като възможности - да пребиваваме и живеем в енергийните полета, светове на Всемира. На всеки му се дава според вложения труд, придобитите знания и умения, преминали страдания и решени кармични задачи. Мярката е еднаква за всичките човешки същества, и не само за тях. И в животинското, растително и минерално царства нещата се измерват със същата мярка. Абсолютно същата мярка се прилага и при по-високо енергийните форми на живот. Интересен е фактът, че както физическото ни тяло има своя анатомия и физиология, така и другите ни тела, дори и тези от най-високоизмеримите светове, са с еднаква физиология и анатомия на физическото тяло за съответния енергиен свят, сфера. Във физическото ни тяло може да има някакъв недостатък, да липсва след лекарска интервенция или друга причина орган, но в астралното ни тяло анатомията и физиологията е ненарушена. Когато разгледаме по-подробно физическото, астрално и умствено тела на човешкото същество, все можем да открием известен недостатък, някакво едва забележимо несъвършенство, но в причинното ни тяло никога не можем да открием някакъв недостатък.

Новото учение разглежда всяко едно от телата на човека като определена, известна величина със своя специфична по форма и съдържание в нея енергия. Ние трябва да изучаваме и разбираме същността на тези енергийни форми, за да можем да ги трансформираме, превръщаме от една енергия в друга, това ни позволява да преминаваме и живеем от един свят в друг.

В започналия еволюционен процес на развитие на човечеството ускорено се изграждат новите тела в човешкото същество. Те са с по-висок ред енергия и в тези процеси нашата душа играе важна роля. Ние сме длъжни да подпомагаме активно душата си в нейната отговорна и трудна работа за изграждане на духовните ни тела. В противен случай, след физическата ни трансформация, наречена смърт, тя остава в ниските енергийни полета. От там тя няма възможност да се прояви отново във физическите човешки полета, изостава и заема места в животинския, растителен или минерални светове. Този закон е валиден в процесите на прераждането на човека и е част от Великите процеси във Всемира, в Които участници сме и ние.

Физическото тяло с неговите сетивни органи и чувства, както и по-високо енергийните ни тела, не са еднакво развити във всичките човешки същества. Предстои ни огром-

на и отговорна работа в изграждането на всичките наши съставки за достигане на Великото съвършенство, към Което всички разумни енергийни форми се стремят.

26.11.1995г., гр.Плевен

КАНИСКА

______________________________

ЛИТЕРАТУРА

1. Дънов. П., „Божествени условия” - Избрани беседи, том. II, год. 1928

2. Дънов.П., „Доброто оръжие” - Общ окултен клас, год. IX /1929-30/

3. Дънов. П., „Трите живота” - Общ окултен клас, год. I /1922/

4. Дънов. П., „Книга за здравето”, изд. „Астрала”, София, 94 г.

5. Д-р Митев. М., Марков. Й., „Чудеса в биологията на човека“, изд. „Н П” София, 77 г.

6. Проф. д.м.н. Байкушев. С., „Сериозно за почти свръхестественото”, изд. „X. Г. Данов”, 86 г .

7. Д-р Стратев. И., „Философия на здравето”, изд. „Бяло братство”, София, 94 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...