Jump to content

13. Четвъртото измерение


Recommended Posts

ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Точка в пространството е без измерение. При поява на движение тя създава линия - първо измерение. При движението на права линия се получава двуизмерима равнина. Движението на равнината перпендикулярно на себе си води до получаване на фигурата от трето измерение - куб. При движението на куба се получава т. н. фигура тесаракт, която има четири измерения. Тесарактът е получен от пространственото движение на осем куба в едно, той е в постоянно движение, в него всяка страна е куб, но и кубът от своя страна е малък тесаракт.

Човешкият живот протича в три свята: физически, духовен и Божествен. Физическият свят на човека се намира в третото измерение и е видим, останалите светове са невидими за човека и се намират в съответните по-високи измерения. Между духовния и физически свят съществува четириизмерим свят. Той е мост и същевременно граница за материята и духа, за видимото и невидимото. Тази особена област се нарича Астрал. Тя прониква едновременно във физическия и духовния свят. Духовният свят на човека протича в по-високо от десетото измерение. Божественият свят е реално неизмерим.

За всяко едно измерение съществува координатни система, чрез която се определят координатите на интересуваща ни фигура, плоскост, права, точка-обект или енергиен свят: Всеки един измерим свят е врата към следващия по-високо измерим свят. Това, което не може да се види и обясни в единия, може лесно да се види и обясни в другият по-висок свят. Единственото първоначално проникване в обширните многоизмерими полета на световете се осъществява посредством мисълта на човека, след което идват теоретичните научни методи и технически средства. Проникването вдадено измерение и неговото разбиране става посредством ограничаването му в координатна система на по-високо измерение, при което то придобива определена форма, която се намира в постоянно движение. Самото движение се дължи на разумността, която е в него. не съществува движение вън от нея. Следователно от вида на движението, по това в каква линия, плоскост или фигура се проявява то, ние можем да правим изводи за степента на развитие на неговата разумност.

Duhovnite_uchenia_031.jpg?fbclid=IwAR2t6

Аналитичната геометрия, като раздел от математиката, е научната основа за разглеждане въпросите за измеримостта на световете. Равнинната Декартова правоъгълни система /фиг. 1/ определя положението и координатите на фигурите от второто измерение - квадрата АВСД. Пространствената Декартова координатна система /фиг. 2/ определя положението и координатите на фигура от третото измерение. Ограничаването на част от пространството чрез две координатни системи, една от които е имагинерна /фиг. 3/, води до получаването на нова координатна система /фиг. 4/. посредством която можем да разгледаме фигура от четвъртото измерение - тесаракт - и напълно да определим координатите на фигура от третото измерение - куб. С уточнение: трябва да сме в постоянно движение по върховете на новата координатна система.

Duhovnite_uchenia_032.jpg?fbclid=IwAR2t6

В пространствената Декартова система, ако разглеждаме куба като геометрична фигура, можем да видим само три негови страни или да получим три негови координати - квадрати, останалите три са напълно неизвестни - те са от по-високо измерение.

Ще разгледаме света от четвъртото измерение – Астралният, той служи за преход, връзка на нашия физически свят с другите по-високо измерими светове. В неговите седем подразделения се намират душите, напуснали физическите тела от Земята. В първите три подразделения /чистилището/ се намират душите, които са в най-ниска степен на развитие. Тук се извършва тяхното т. н. пречистване от натрупаните им през земния живот грехове. В четвъртото подразделение са душите на хората, които са живели своя земен живот честно и справедливо. В последните три подразделения /първото небе/ се намират пречистените души от първите три подразделения, от четвъртото подразделение и на малките деца - по обясними причини.

Астралният свят е съвкупност от постоянно движещи се форми, цветове, чувства, желания и непрекъснато променящи се фигури, духовни същества от различно естество и неустойчиви създания. Чрез него и през него се извършва движението на душите „нагоре“ и движението „надолу“, към третото измерение - физическия свят.

Когато разгледаме физическия човек като жива геометрична фигура - куб в третото измерение, виждаме само три негови страни. При влизане в четвъртото измерение, в света на тесаракта или в Астралния свят. ще видим всичките му страни. „Триъгълникът и пирамидата представляват една малка отсечка от тесаракта. а кубът представлява едната страна на тесаракта. Как се проектират във вашия свят'? Ето една малка отсечка. Значи горе, на туй поле седи един цял невидим свят за вашето зрение“. - Учителят

Същевременно трябва да отбележим, че тесарактът като жива геометрична фигура е свързан с разумни същества, които могат да създават мъчнопреодолими условия за движение. Те могат да настроят против човека същества от по-ниските измерения, които ще ни създадат труднопреодолими препятствия по пътя на нашите изследвания. Как да постъпим в този случай? - Трябва да извършим движение за наблюдение на куба - физическия човек - в четириизмеримото пространство само от т. А към т. С и от т. С към т. Вi. /фиг. 5/

Duhovnite_uchenia_033.jpg?fbclid=IwAR2t6

При достигане на т. Вi можем да извършваме наблюдения от коя да е точка от върховете на новото координатно пространство /фиг. 4/. при това. в постоянно движение. Защо трябва да се извърши това движение, а не някое друго? - Нека т. А е едно живо същество, което иска да се прояви, т. е. да извърши едно разум но движение. Щом е изявило това свое желание, то се е свързало и е възприело мисъл от едно по-висше същество от т. Вi Съществото от т. А започва движение към т. С, тя го привлича - образува се път, права в триизмеримия свят, тук условията за движение са благоприятни. При достигане на т. С след натрупани знания и опит се явява желанието да се продължи движението по правата АС, но по-далеч от т. С не може да се върви, там условията са други - непреодолими. Остава движението към т. Вi към по-висшето същество. Всъщност преодоляването на пространствените бариери между измеренията става с движение перпендикулярно на по-ниското поле. свят. „Понеже тесарактът обема едно по-голямо пространство, гдето /където - б.а./ пресича физическия свят. в тия точки на пресичането се образува една права линия. А за другия свят те са една спирала. Движението е много бързо. Вследствие на бързината вие го схващате като права линия, само че пресича вашия свят. затуй се показва един перпендикуляр. А вие. като влезете в този свят. веднага се движите в кръгове. но с такава светкавична бързина се движите, че се образуват кръгове, за изминаването на които се изискват милиони години. А вие можете да извървите този кръг в една минута. в една секунда.“ - Учителят. 25.04.1923 г. За неподготвеното човешко същество от т. А е невъзможно директното движение към т. Вi по правата АВi, защото ще се сблъска с разумните същества от света на тесаракта - четвъртото измерение, където единственото възможно движение е подчинено на законите на Любовта.

Февруари 1994 година., Гр. Плевен

КАНИСКА

______________________________

ЛИТЕРАТУРА

1. Дънов. П., „Новата мисъл” - изд. „Хелиопол”, 93 г.

2. Дънов.П., „Началото на мъдростта” - изд. „Хелиопол”, 93 г.

3. Мургов. И. Д., „Човек и дух“ - София, 93 г.

4. Дочев. X., „Път към съвършенството” - София, 93 г.

5. Кисьов. И. „Наръчник на инженера” I част Математика - София, 93 г.

6. Бронштейн. И. Н.. „Справочник по математике”, Москва, 62 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...