Jump to content

486. Вътрешна култура


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 486-то

ВЪТРЕШНА КУЛТУРА

 По какво ученикът трябва да се различава От ония същества, които са представители на външния порядък, на външните условия. Ученикът се различава от тях по вътрешната култура, по вътрешното богатство, по вътрешното знание, по вътрешната сила, по вътрешния секрет на Божия Дух.

Когато застъпваме секретите на Божия Дух, ние имаме за задача да приобщим ученика към възможностите на тия секрети, които ще му дадат подобието на вътрешната божествена култура. Няма по-ценно от това, да бъдеш ухание на божествената култура. Няма по-силно, по-изящно, по-върховно от това, да провеждаш върховния Божествен промисъл чрез вътрешна култура, чрез вътрешни прояви, чрез вътрешни убеждения, чрез вътрешно знание.

Когато застъпваме света на вътрешните възможности, ние искаме да го уподобим, т. е. да го направим достояние, да го направим най-възможно за ученика, за да стигне строго очертания път, който го води към великите Божествени реалности, към великите божествени предели, към великите божествени състояния.

Може ли това да стане? Колкото повече ученикът се посвещава, толкова повече той овладява вътрешните културни начинания. Те се изразяват по форма, по образ, по състояние. Те се изразяват чрез тихия глас, чрез вътрешните прониквания, чрез вътрешния шепот и чрез вътрешните скъпоценности.

Ето, имате един завършен тип, един завършен характер, един завършен представител, един завършен по присъствие адепт.

Това не е ново. Това не е нов тип. Този тип го има в другите планети, в другите слънчеви ядра, в божествените полета, във висшите светове, но тепърва той се заражда на земята, тепърва го отглеждат силите на земята, тепърва го представят строителите на земята, тепърва ще го въведат във върховното ръководство на земята. Ние няма да казваме тил, а ще го наречем ученик, защото само ученикът може да представи божествената култура във всичките й варианти, защото ученикът изучава детайлно всичките нюанси, всички движения, всички енергии, всички представителни мисли, които идат от върховните светове, защото ученика се запознава детайлно с живота, с възможностите, с културата на всички същества, защото ученикът се запознава детайлно с прекрасните построени възможности на Божествения Дух, защото ученикът овладява детайлно възможностите на творческите сили.

Когато изнасяме въпроса за културата на вътрешните ценности, ние имаме за задача да представим един ден ученика като един съвършено културен ученик да владее възвишените постройки на мисълта, на съсредоточението, на съзерцанието, на проникването. От тия съвършени постройки ще зависи варианта на културата. От тия съвършени постройки ще зависи представителството на тия културни отношения.

Когато застъпваме въпроса за вътрешната култура, ние искаме да представим като образец вътрешното състояние, вътрешните особености на проява в ученика. Защо се иска такъв образец? Да може да се представи в своята чистота и красота божественото присъствие, за да може да се представен сила и абсолютност, в безсмъртие и в живот божествените възможности. Но за да може това да стане, трябва да превъзхождат силите на вътрешната култура. Какво значи духовна култура? За нея има много обяснения. Тук казват културен човек на този, който е завършил някоя дисциплина или е създал нещо за човечеството. Наистина, всяко създадено нещо, което помага, което улеснява има културен облик, но ученикът не трябва да бъде едностранчиво запознат с възможностите в битието. От ученика се иска една всестранна, една дълбока вътрешна култура, която да изрази вътрешния ритъм, вътрешния пулс на живота, вътрешните замисли, вътрешните стремежи, които са плод на дейността на Божия Дух.

Виждате, каква всестранна културна постройка е необходима. Защо я наричаме постройка? Нали всички неща за които знае историята, за които е писала историята са все постройки? Те са биле постройки и са станали обекти, ядра, центрове, точки, линии и т. н. Затова, най-културната придобивка за ученика е неговата постройка. Той трябва съвършено да се преустрои по вътрешни методи, по вътрешен образ, по вътрешно подобие. Тогава няма да се говори, че е необходима култура, защото самата постройка ще го представи като култура. Култура значи още да чувстваш такта на всички закони в битието. Всеки един закон си има известен такт, известен тон, чрез който той се проявява в битието. Благодарение на този такт и на този тон Духът се е поляризирал в дивни цветове, които красят битието, планетите, слънчевите ядра. Вие още не сте запознати с тия прекрасни цветове, които са като тон, като такт. Но колкото повече ученикът завладява тази вътрешна култура, т. е. колкото повече я проявява, толкова по-добре ще види как в нея доминира тактът и тонът. Строго са определени и тактът и тонът.

Но ще кажете: нали трябва да имаме свобода, защо трябва да живеем по такт и тон. Ако бихте разбрали какво е такт и какво е тон, не бихте се ограничили. Тактът е ръководство в живота на човека, а тонът е живота. Ръководство и живот. Значи, има една сила, която ръководи живота, т. е. разцъфтява, разкрасява живота. Това е такта на Духа. Той е който разкрасява живота. Когато отсъства този такт на Духа, този живот е мъртъв живот, непроявен живот, т. е. неразцъфтял живот. А какво е тонът? Тонът е прекрасното съчетание на душата. Душата изявява тона в пълните му цветове, защото душата само пее, само тя знае да пее, тя създава образите, тя провежда идеите на върховното строителство, защото тя е откъсната от върховния тон на Бога. От там тя е излъчена и е пратена в световете като тон за да продължи великата ария, великата симфония на върховната церемония при излизането й от Божията душа.

И тъй, има ли такт има и Дух. Има ли тон, има душа. Имаш ли тия вътрешни начала в себе си, ти ще се пресъздадеш като божествена култура. Ще проявиш навярно всички културни начинания на божествения промисъл.

Ученико, предстои ти да представиш своята постройка по всички правила на божествената вътрешна култура. Всичко у теб трябва да стане култура. Всички твои движения, всички твои мисли, всички твои способности и енергии трябва да бъдат. ухание на божествената култура.

Ние сега ви говорим от културния свят, не от върховно културния свят. Тук на земята се казва културен свят. Има известен кръг хора, които се представят като културен свят. И наистина по отношение съзнанието на хората, те се представят като културни. Те запознават ученика с някои детайли на живота. Представят му научните дисциплини. А щом ги представят, то това са културни данни и от общата върховна култура. Затова се казва и културен кръг. Специално за ученика обаче има едно друго мерило, една друга мярка - мярката на такта и на тона, т. е. мярката на Божествения Дух и на божествената душа.

Мъчно ли ученикът да се представи като такава постройка. Никой не му пречи и затова никой няма да го осъди и никой няма да му препятства. Защо? Защото това е един вътрешен метод, една вътрешна възможност. Никой не може да се бърка във вътрешния свят на ученика. Може да има такъв пакостник като покварата в мисълта на ученика, която ще внесе дисхармония в неговия вътрешен свят. Ние виждаме обаче, че мисълта на ученика няма да се поквари. Никоя сила не е в състояние да я поквари. Защо? Защото той е навлязъл вече в нюансите на такта и в хармонията на тона. Следователно, той извън закона не може да живее. Той не може да разбира света, той не може да се съгласява с прийомите на неопетнената мисъл. Къде може да отиде? На където и да обърне поглед, пред него се представят великите свидетели, делата на такта и делата на тона. Тактът е устройството на света, тонът е светлината в света. Не може да се абстрахирате от делата и от светлината. Къде ще отидете? Трябва да живеете в тъмнина. А това е най-неприятното, най-отегчителното състояние,

И тъй, вживей се в делото на такта и в делото на тона за да бъдеш един представител на вътрешната култура, защото както тактът е вътрешно движение, така и тонът е вътрешно движение. Може ли камъкът да даде тон? Той съществува като някой тон в природата, но няма трептенията, няма движенията на такта Същото е и за тона. Трябва да има движение, трябва да има хармония, съзвучие, които да представят цялото миросъздание като движение, като топлина, като Дух. Къде е спънката? Спънката е там, че ученикът понякога еднообразява явленията, не може да прави разлика, няма още този пълен, усъвърешенстван усет в себе си да прави една специфична, дълбока, вътрешна разлика във всеки даден момент при различните трептения, да усеща голямо разнообразие което съществува. Той още не може да прави тази разлика в движението на слънчевите лъчи. Той и там вижда еднообразие. А той трябва да прави различа. Той трябва да прави разлика още от първия слънчев лъч до последния. Какво голямо разнообразие има през целия ден, какви съвършено различни вариации се образуват. Ако не би било така, не би се осмислило гениалното творчество на Бога. Ако той би бил еднообразен, не би имало движеше, т. е. не би имало такт, не би имало и тон.

За да може по-дълбоко, по-близко, по-вътрешно ученикът да почувствува нюансите на вътрешната култура, т. е. да могат тия нюанси да го ангажират, т. е. да могат да го одухотворят, той трябва да бъде една възвишена постройка, трябва да представлява някого. Трябва да представя известни сили, известни епохи, векове, вечности и т. н., защото под думата постройка се разбира представяне.

И тъй, каква голяма задача се представя пред ученика. Той трябва да се представи. Като какво да се представи? Като вътрешна духовна култура. Ще му обърне ли някой внимание? Ще го оцени ли някой като културен? Силите на светлината, силите на такта, силите на тона ще го преценят. Защо? Защото тия сили ще бъдат в унисон със силите на ученика, с културните прояви на ученика. Това е една завършена симфония която е представена от живота на ученика. Новата култура е нов свят. съвършено различен от стария свят. Има ли ги тия възможности? Дадени ли са тия условия? Има ли сили, които са ангажирани в постройката на ученика? Да, цяла една вътрешна школа е ангажирана. Има сили, които са ангажирани. Това ученикът трябва да знае. Те денонощно работят върху него. Пренасят материали, пренасят скъпоценности, пренасят елементи при бързината на неговата постройка. Той бързо се построява. Благодарение на това, че са ангажирани специалисти майстори, както ги наричат майстори на мистериите. Ученикът е вече сродник с другия свят. Той има вече съученици от другите полета. Той има вече отношения с посветените. Следователно, неговото положение е най-прекрасното. Ако има някое красиво съчетание; богато на багри, богато на цветове, което да е издържано в такт, хармонизирано по тон, това е ученикът на вътрешната школа, защото във вътрешната школа преобладават всички способности на върховни същества. Тия способности на върховните същества се внедряват в способностите на ученика и той става дееспособен да външен образ вътрешната култура на тия същества. Ученикът вече не е стария ученик. Той е вече представител на върховната култура. Той е най-богатото същество, защото е построено с богати възможности. Такова е представителството, което дава подобието на ученика. Цялото проучване и посвещение се състои в това: ученикът да придобие подобието на най-съвършеното, на най-културното, на най-възвишеното.

Тежко ли е това? Съвършено не е тежко. Напротив, това е полет. Мъчно ли е това? Не е мъчно. Защо? Това е радост, щастие, светлина. Може ли светлината да. ти донесе тежест? Не. Светлината премахва всякакъв мрак. Има наистина същества на земята, които обичат мрака, чувствуват се най-щастливи при мрака, защото подържат културата на мрака. Но за ученика, който е кандидат за светлината. Който е пречупване на светлината, който е изявление на светлинните светове на светлината, за него е щастие и полет: царството на светлината.

Когато застъпваме този отдел, защото това е специален отдел - отдел вътрешна култура, ние искаме да запознаем ученика с многото отдели. Както виждате, темите в нашите занималия имат два отдела. Това са все отдели, т. е. това са все способности на Божия Дух, това са все варианти на Божия Дух. Ето защо, когато застъпваме този отдел специално за вътрешната култура, ние искаме да обогатим ума, сърцето и волята на ученика с нови енергии, енергии на вътрешната култура. Различават ли се тия енергии по нещо от енергиите на другите дисциплина? Има една разлика. И там има разнообразие. Енергиите на културата се различават от енергиите на скъпоценностите, от енергиите на вътрешния шепот. Всяка една енергия има свой цвят, свои тон и ритъм.

Но ще кажете: как да познаваме, как да откриваме тия цветове? Със съсредоточена мисъл всичко може да се извърши. Съсредоточената мисъл е едно пълно съзерцание на всички възможности на Духа. Чрез нея ученикът може да извърши чудеса в областта на културата. Защото всички тия особени скъпоценности на тия възможности идват все в полза на. културата като подготовка на отдела култура. Този отдел е много важен. За този отдел висшите светове имат специални професори, имат специалисти, наречени така, които застъпват само културния отдел. Те провеждат тази програма. Не че те не са просветени по другите дисциплини, но те се занимават специално с отдела на вътрешната култура.

Но може би ще се възрази: много дисциплини станаха. Коя по-рано да изучаваме? Наистина, много са дисциплините, но много са и възможностите. Целият слънчев свят, целият светлинен свят са все възможности. А всяка една възможност е цвят. Достатъчно е да прецените възможностите на цветовете. Всяко едно начало е цвят, и ако ученикът открие кой цвят преобладава в него, той ще го използува като възможност, защото този цвят е в тон с културата. Той изразява една културна Придобивка. Но ще кажете: ако се съберем различни цветове, няма ли да има различие? Напротив, ще има едно допълване, защото колкото по разнообразни мисли занимават ума на. ученика, толкова е той по-букетен, по-красив, по-разнообразен. Но що кажете: нали трябва, да има съсредоточена мисъл? Ако много сили присъстват, той не може да бъде съсредоточена единица. Напротив, всички тия цветове така го хармонизират, че той става вече една божествена песен, един божествен прилив.

И тъй, колкото повече ученикът е оцветен с много цветове, толкова повече той е културен, защото ред дисциплини ще бъдат застъпени в него. Нека да остане у вас този отдел култура, да се занимаете повече с този отдел, защото той що ви представи като способни ученици. За да може да влезете в по-специална аудитория, трябва да имате представителство, трябва да ви представят. Кой ще ви представи? Ще ви представят тия специалисти на Духа. Богатият ученик със специалностите на Духа е едно завършено сътворение, е една вътрешна постройка, която може да послужи като аудитория, като светиня. В какво се изразяват мъчнотиите? В неизвестността. Много неща има неизвестни. Благодарение на тия неизвестности ученикът е губил много време. Най-после обаче ученикът го въведоха в известностите. Тия известности се изразяват в добрата подготовка, в добрата специализация, в доброто запознаване, в доброто посвещение. Цялата земя представлява едно посвещение за ученика. Целият звезден свят представлява едно посвещение за ученика. Всичките абсолютности у Бога представляват едно посвещение за ученика. Следователно, ученикът има такива големи възможности, както никое друго същество на Земята.

Но ще се каже: съществата от другите планети нямат ли такава възможност? Всяко едно същество, което и построено себе си като вътрешна култура, има всички възможности. И в другите планети има също такива същества, които са така построени и са пълно олицетворение на вътрешната култура, всички ония същества които населяват Слънцето и другите слънчеви ядра са. все представители на новата вътрешна култура. Вие виждате тия слънчеви енергии, които прииждат на земята как неуморно, неотклонно, как хармонично, тактично извършват своята работа. А това наистина подразбира една висока култура. Всички, ония гении, които живеят на Слънцето, всички композитори които живеят на Слънцето, всички алхимици, всички математици, които провеждат идеите и плана на върховното строителство, са все проява на вътрешната култура. Благодарение на тия вътрешни културни сили, се създава културата на земята. Благодарение на тия посветени културни същества от другите планети и ядра, се изпращат добри мисли, добри идеи, добри чувства на съществата на земята. Благодарение на тази връзка, на това присъствие и съществата по земята се преустройват по метода, по образа, по мярката на вътрешната култура. Какви възможности предстоят, какви важни събития ще обладаят ученика! Той ще придобие един вътрешен образ, образ на вътрешна култура, т. е. той ще се ползува от всички богати наследствени прийоми на всички посветени същества от другите ядра, които са получили своята културна подготовка и са във връзка с върховното ръководство.

До. каква висота може да се издигне мисълта на ученика, в какви предели може да проникне и каква култура може да придобие щом има връзка с вестите същества? Щом е във връзка със съществата от другите планети, със съществата от слънчевите ядра. Всяко едно слънчево ядро е сборище, централа на светли сили. Благодарение на тия светли сили, това ядро има вече отражение като слънце. Това е истината.

Но може би ще каже някой: нали това са енергии? Да, на тия енергии трябва да има от къде да се излъчат, така както културните придобивки се излъчват от човешката мисъл. Иначе всички културни придобивки са енергии, излъчени от човешката мисъл. Така също и светлинните лъчи са излъчени от някой мислител.

Но ще се каже: как да докажем това? От нищо нещо не става. Щом има факти, щом има последствие, значи има причини. За всички прииждащи енергии има причинител, има мислител. Нищо в природата не е произволно. Ако има някакъв произвол, то той е по лицето на земята и то специално в животинския свят. Там само има произвол. В растителния и минералния свят няма никакъв произвол. Жалко е, че човек е наследил произвола на животното и сега се прави давление да се освободи от този произвол. Има ли произвол в едно слънчево ядро? Не, никога. Някои казват, че и в слънчевите ядра има изхвърляния, изригвания. Всичко това е процес на пречистване. Там нищо произволно не се търпи. Понякога някои отрицателни сили проникват и в слънчевото ядро, но такива веднага се отстраняват чрез изригвания, чрез бомбардировка, чрез излъчване и т. н.

И тъй, ако става въпрос за чистота в битието, в миросъзданието, ще я намерите в слънчевите ядра. И ако на ученика се препоръчва да посреща слънчевите лъчи, то е само за това, да приеме повече чистота, защото всеки един лъч, когато минава през ученика, той го пречиства, внася у него особени цветове. Там където е тъмно в ученика, веднага се оцветява и се получава светлинен ореол, светлинна аура.

И тъй, ученико, посрещай слънчевите лъчи, за да имаш една светлинна аура, един светящ ореол. Всяка заран посрещай слънчевите лъчи. Те са цветове за тебе. Те са такт за тебе, те са тон за тебе, те са вдъхновение, те са размишление за тебе.

Но ще кажете: защо не ни изпратите към центъра, към абсолютността на Бога, а ни препоръчвате слънчевото ядро? То е спомагателната станция между тебе и Бога. Чрез светлината, чрез чистотата на Слънцето, ти ще можеш да придобиеш възвишената духовна култура. Виждай пред какви известности си изправен - пред слънчевите ядра, пред звездния свят. В звездния свят ти ще видиш абсолютността на Бога. Ако Бог се е проявил, то той се е изявил като звезден свят.

Но ще кажете: нали Неговият Дух трябва да дойде в нас, за да ни каже нещо за Бога? Божественият Дух идва при вас и ви казва да се вселявате в звездния свят, за да опитате диханието на Бога, да опитате ритъма на Бога, да опитате проявата на Бога. Но ще се възрази тогава: трябва да бъдем астрономи. Наистина, че трябва да бъдете астрономи. Трябва да имате астрономическа култура, трябва да имате слънчева култура, да имате звездна култура. Това е специален отдел - отдел за култура. Трябва да представиш, ученико, тази култура. Като културен, като такт и тон, ти вече си една забележителност. Всички възвишени същества ще те забележат, ще те открият като ново творение. А това трябва да направиш, за да не бъдеш забравен в хаоса на живота или в произвола, защото няма друго отрицание освен произвола. Цялото отрицание се състои в произвола. Но препоръчвайки ти вътрешните културни ценности, ние ще бъдем при тебе вече като проникване, като вътрешен усет, като вътрешно съсредоточение, като вътрешна медитация, като вътрешно съзерцание. Така ще ни познаваш. Щом това състояние се възстановява, ще знаеш, че силите на вътрешната култура се занимават с тебе. Ти си като онзи елемент, който е открил някой ботаник или алхимик, забелязал е някои особености а него и специално се занимава с него. Така е и с ученика, който е открит. И с него се занимават специално. Виждаш, че с теб се занимава специално вътрешната Школа. За теб тя се създаде, а това не е малко. То, за тебе е едно от най-възвишените явления, едно от най-абсолютните възможности и събития, които са прилив на Божия Дух. Помни това. Не подценявай и не допущай никакъв дявол в себе си. Не ставай отражение на дявола, а стани вдъхновение на високата божествена култура. Така те искаме.

Вие сега сте присъствие. Присъствате в различни забавленията различни занятия, а различни предприятия, в различни специалности. Кое липсва обаче? Отсъства вътрешната божествена култура. Вътрешната божествена култура подразбира строго подчертани вътрешни специалности, вътрешни възможности, които така подържат силите на живота, така ги хармонизират, че ученикът става едно безстрашно същество. Защо става безстрашно? Защото овладява абсолютните истини. А щом се знаят абсолютните истини, страхът отпада.

И тъй, ние ви препоръчваме абсолютните истини, за да не се допуща страхът. Могат да станат различни събития, могат да ни занимават известни духове, но това абсолютно не трябва да поклати вътрешните, културните ценности на ученика. За нищо той не трябва да ги жертва. Държейки тая линия на подобно движение, той ще запази своята абсолютност, своето подобие, своя образ. Светът на ученика е светлина. А ние доста ви говорихме за светлината. Кога то има тъмнина, има отражение. И то големи отражения. Тия отражения стават непроизволния свят. Те трябва да бъдат толкова ясни на ученика, че той не трябва да се чуди. Нищо чудно няма. Извън ученика. нищо чудно няма. Ако име едно чудо, това е ученикът. И на това чудо именно големите посветени са обърнали внимание. Обърнали са своите телескопи, обърнали са своите големи тръби и го наблюдават.

Голяма, необятна е науката в древността, цар Соломон е искал да построи такъв храм, който да представи мировата наука, мировите тайни. Но в основата на тази постройка имаше произвол и тази постройка не можа да се създаде. И досега на земята не е създаден храм на мировите възможности, институт и академия за мировите възможности. Защо? Защото човечеството иска да ги построи по възможностите на произвола. Ще се създаде такава светиня, която ще има вътрешен образ, вътрешна постройка, но трябва работа, вътрешна свещена работа. Като казваме свещена работа, то значи, че трябва да светите. Продължавайте работата и то с най-голяма вътрешна активност, за да могат да се хармонизират духовните сили. Какво представляват тоновете от себе си? Цветове. Това са все прииждащи сили с особени цветове, ние казваме, че има седем основни цвята и седем основни тона, но има и други цветове, има и други тонове. Човешката възможност е можела да долови тия седем тона или тия седем явления. Ние казваме явления, но те са същини от Божествения Дух, които се явяват и като явления и като открития - открития на духовните възможности. За в бъдеще ще се открият и други тонове - осми, девети, десети, единадесети, дванадесети, както ще се открият и съответните чувства. На всяко чувство ще отговаря известен тон. Това е бъдещета работа. Но за да може да се създаде, както казахме, една вътрешна култура. ученикът трябва да провежда тия гами в своя живот. Животът му трябва да стане гама.

Когато казваме, че ученикът трябва да стане един тон, това не подразбира, че не трябва да се хармонизира с другите тонове. Не се ограничавайте. Ако бихте знаели как е започнало началото на сътворението, не бихте се ограничили. То е започнало с божествена симфония. Голямо тържество е било, най-велико и върховно тържество, което се помни за вселената.

И тъй, всички тонове са представителни композиции на божествения Дух.

7 Ноември 1957 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...