Jump to content

493. Реалността на Божествения свят


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 493-то

РЕАЛНОСТТА НА БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

Имахме размишление върху по-реални опитности в областта на трите свята.

Да се разгледат цялостно трите свята, се иска една по-сериозна работа. Ние казахме: под сериозна работа се разбира да застъпим принципно, основно, идейно, съдържателно, идеалистично дадения проблем.

За да не се чувстват никакви скокове на мисълта, минаване от една област в друга и връщане обратно, се иска сериозна работа. Сериозността на работата се състои още в това, ученикът да има изкуството, когато е навлизал в разсъждение из областите на даден свят, да има една централна мисъл. Без централна мисъл не могат нещата да се групират, да се организират правилно в съзнанието. Ние тук имаме работа и то сериозна работа със силите на съзнанието. Само съзнанието е, което може да запише истините така, както са в своето начало. Защо? Защото всяка истина трябва да бъде осъзната. Всяко едно явление трябва да бъде осъзнато.

Виждате колко сериозна е работата. Да осъзнаеш едно течение, което минава като мисъл през тебе, това е сериозна работа. А колко много мисъл форми, мисъл течения минават през вас. Вие сте под давлението на много същества, на много планети или слънчеви ядра. Следователно, за да може да имате една наистина сериозна работа по отношение на вашата абсолютна подготовка, вие трябва да вземете известна позиция и то такава позиция, която да бъде върху такава височина, от която да можете да съзерцавате, да заемете повече пространство, повече необятност, защото за ученика не трябва да има скрити неща. За него не трябва да има скрити неща зад планината, зад баира или зад сянката на някое дърво или друго явление. Сенките, тъмнините, далечините трябва да бъдат премахнати вече за ученика. Той трябва да има окото на прозрачността. Единствено прозрачността е, която се внася от по-висшите светове, защото макар и да съдържат в себе си реални субстанции, те са прозрачни. Не можеш да мислиш за някакво особено посвещение на земята, когато си под давлението на неизвестностите, на сенките.

Ние казахме, че ученикът трябва да завладее всички тия изкуства. Но пита се, как може да ги завладее, когато той живее при сенките, при тъмнината, при неизвестността? Затова се казва: сериозната работа се състои в осъзнаване на всички явления, на всички присъствия, на всички съществувания,

В миналото размишление ние засегнахме трите свята, като подчертахме връзката помежду им, но все пак между вас се явява мисълта, че няма връзка, че има нещо разхвърлено, нещо необяснено, нещо неясно, нещо неосветено. За да няма неща неосветени, съзнанието на ученика трябва да бъде прозрачно. Той трябва да има тази прозрачност, та когато живее на физическия свят, да се ползва от еманациите на астралния свят, на менталния свят и най-после и на божествения свят.

Може ли това? Това именно е целта на Вътрешната Школа, - да подскаже, да подчертае някои важни събития, които са станали на физическия свят и които могат да бъдат като поука за: ученика. Великите учители, великите пророци идват в помощ на ученика, да разбере той, че действително ще стане това. Нека възможностите, които са подчертани от тия великани на земята, на физическия свят бъдат опитни стъпала за подвига на ученика.

Както виждате, не сте вие първите, които ще заемате известна висока позиция. Не сте вие първите; които ще дадете първата стъпка. Пред вас стоят знаменитости, имената и делата на които са записани в божествения свят. Затова се казва, че Господ изпрати своя Син. Голяма знаменитост е синовете божии да посетят земята. Това е един голям свещен акт, едно голямо посвещение специално за живота на земята.

Това е действителността. която стои пред обзора на ученика. Това е истинската действителност. Факт е, че ученикът е на земята, че се ползува от много явления, от много събития, от много атрибути, от много продукти, които са условия за неговата подготовка да се изкачи в по-висшите върхове както по съзнание, така и по дух и душа.

За да може това да се зарегистрира, за да може ученикът да копира това като свещена идея в своя път, в своя живот, трябва да му дадат като фактори ония велики същества от духовния свят.

Застъпваме в това размишление специално духовния свят, но да бъдем логични, последователни, изчерпателни надали ще можем, тъй като мъчно можем да ви освободим от физическия свят, от астралния свят, пък и от менталния цвят, за да ви въведем в зарите, в осветлението на духовния свят. Но макар и да е мъчно, ние ще правим опити - не един, не два, но много опити, та вашата мисъл да бъде така оперираща, така да се отпечата върху плочата на вашето съзнание, че то да бъде вече един нов свят, в който да се прожектират енергиите от духовния свят. Не може без прожектиране на тия енергии. Тези енергии са, които ще обновят този ваш нов свят, света на вашето съзнание с делото, с трептението на вашата мисъл.

Какво може ученикът да научи чрез словото на действителността, за съществуванието на духовния или божествения свят? Когато ние застъпваме въпроса за духовния свято, то ние провеждаме тази лекция с участието на божествения свят. Да се издигнете до божествения свят трябва наистина напълно да сте освободили присъствието на божественото у вас. Виждате, че в ученика има присъствие на духовния свят, на астралния и на физическия свят, затова е сложна работата. Затова е сложна и самата лекция. Затова е сложна и самата философия на живота. Но когато се изкачваме по върховете, ние имаме вече свободата да провеждаме енергиите, силите на духовния, на божествения свят.

Ние провеждаме енергиите в този. дух, защото имаме за задача да се трансформира вашето съзнание. Ако то не бъде трансформирано, ако то не бъде осветено, вие няма да ни разберете. Пак ще останете с убеждението, че има нещо разхвърлено, нещо недоказано. Да се докаже реалността на божествения свят, трябва да се освободи божественото в човека, да вземе участие то при подреждането материалите на словото в съзнанието. Това слово да стане вече една безсмъртна същина в мисълта на ученика. Тук мисълта трябва да бъде такъв проводник, че да може да копира истинските, реални същини на божествения свят, които са началото в битието. Следователно, за да може ученикът да се добере до влиятелните сили на духовния и на божествения свят, неговата мисъл трябва да бъде устроена така, че да може да достигне до първите трепети на Божествения Дух.

Ето непонятна мисъл. Как може мисълта да достигне трепетите на Божествения Дух? И Божественият Дух има способностите на съзнание.

Но ще кажете: Каква нужда има Божественият Дух от способността съзнание?  Всичко това, което е проектирано в по-нисшите светове е копие на висшите светове. Нищо не би съществувало, ако не съществуваше горе. Нищо не може да се направи долу, да се провежда долу, ако не е заченато горе, ако не е подвижено от горе. Долното е слабото, горното е силното. Следователно, щом мисълта на ученика може да запише историята на физическия свят върху своето съзнание, защо тази мисъл да не може да запише историята на духовния свят върху своето съзнание.

Виждате, че мисълта има висок произход. Тя е най-голямата способност на Първоизточника. Първоизточникът се е проявил като една абсолютна гениалност, а то е благодарение на мисълта.

Кой ще открие, че това е така? Много капацитети, много учени ще дойдат, ще се занимават с тази мисъл, но мъчно ще могат да се справят със сложността на тази абсолютна способност на Бога, защото мисълта има такова светкавично движение, че никой уред не може да я измери.

Ние сега ви говорим за способностите на духовния свят. Няма уред, който може да измери движението на мисълта. Може ли да се създаде такъв? Може да се създаде само тогава, когато се копира от способността на Божественото съзнание. Но за да се копира този уред, съзнанието на ученика трябва да се втопи напълно в сложността, в тайните на божествения свят. Божественият свят е, който, съдържа кодексите на сътворението. Следователно, под думата сътворение ние разбираме деятелността и способността на божествената мисъл. Кога то става въпрос за духовния свят, ученикът трябва да си го представя само като способност на божествената мисъл. Не може да имате друго понятие за божествения свят извън божествената мисъл. А, за да имате представа за божествената мисъл, ще трябва да имате и възможността на Божествения Дух.

Какво е божествената мисъл и какво е Божествения Дух, Божествения свят? Ето тия начала са в Божествения свят, това е началото, проявата, на Духа и мисълта на Бога. Няма Божествен свят без присъствието, без действието на мисълта и Божия Дух.

И тъй, когато искате да хроникирате какво е това пространство, или какво е това време, или състояние, или каква необятност представлява Божествения свят, веднага имайте тази способност, това изкуство на вашата мисъл да стъпите на здрава почва, на здрави основи и да се оправите със сложните прояви на Божествената мисъл и на Божествения Дух.

И тъй, може ли действието, влиянието, присъствието на Божествения свят да зарегистрира своите същини върху съзнанието на ученика?  Това е нашата задача, това е и вашата цел. Това е сериозно посвещаваща работа - да имате вече опитността, присъствието на Божествената мисъл и присъствието на Божествения Дух. Иначе, не може да имате представа, не може да имате допирни точки с тия висши области.

Ние ги наричаме висши, защото вие нямате представа за необятността. Как ще си представите необятността? Вие все искате да имате някакви опорни точки, да имате предел, все искате да стъпите някъде в необятността. Няма такива състояния. Това е необятност. Необятността може да бъде хроникирана само в Божествената мисъл и в Божествения Дух. Защо? Защото те работят с тази необятност. Необятността подразбира да нямаш ограничение. А само Божествената мисъл и Божествения Дух нямат ограничения. Затова се казва, че царството на Божествения Дух, царството на Божествената мисъл, това е Божествения свят. Те го хроникират, те го изявяват като поток, като проникване в съзнанието на ученика.

Виждате, че пак става едно проникване. Следователно, чрез големите неизчислими движения мисълта прониква в съзнанието на ученика и той чувства, че има някакви ограничения. Защо? Защото има давление. А всяко едно присъствие на Божествената мисъл в ученика се отразява като едно абсолютно вдъхновение. Тогава пита се: може ли абсолютността, безкрайността да бъде обект на съзнанието на ученика? Съзнанието на ученика може да има опитности, проникването на Божията мисъл и на Божествения Дух. Това не е изключено, но за това се иска да потекат енергиите на Божествения свят, в света на ученика.

Когато застъпваме възможностите на енергиите на Божествения свят, ние имаме за задача да дадем една ясна картина от какво се състои движението, същините, реалностите на Божествения свят. Всички възвишени същества който са осветяла своята длъжност, своята дейност, своите дела, са от Божествения свят. Такава е истината. И това е най-голямата реална истина - да стане запаметяваме в Божественото съзнание. Прави се сега усилие някои от тези картини да бъдат запаметени в съзнанието на ученика. Но да се запаметят, той трябва да изтрие от своето съзнание някои картини от физическия свят, от астралния свят, дори бихме казали и от причинния свят. Защо?  За да има място, защото още ученикът работи с време и пространство. А щом работи и действува с време и пространство, ще има и ограничение. Вие знаете, че пространството е ограничено.

Това е сериозната работа на ученика. Но ще се зададе въпросът: как да се постъпи или как да се направи първата стъпка, за да могат да се осъществят някои проблеми в делата, в подвига на ученика? Ние казахме в миналото, че единствената възможност, единственото доказателство, единственото присъствие, това е, когато ученикът получи едно високо абсолютно вдъхновение.

Казваме високо, т. е. всестранно: Всички възможности и сили на духовния и на Божествения свят да бъдат вече едно всестранно вдъхновение. Трябва да се вдъхновят нещата. Трябва да се вдъхнови живота на земята. Трябва да се вдъхновят душите, които посещават земята. Той не може да се гордее с това, че е син на Слънцето. Ще бъде син на слънцето тогава, когато всецяло заживее в Божествения свят.

Но ще кажете: защо син на Слънцето? Нима Слънцето ражда синове? Не, ние ще кажем същество от Слънцето. Слънцето е една централа, т. е. един възвишен свят. И там се раждат същества, но законът на раждането и на прераждането там са съвършено други. Защо са съвършено други? Защото слънчевият свят е в пряма връзка с Божествения свят, т. е. божествените способности и възможности са в основата на Слънчевия свят. Ще знаете, че божествената мисъл е проекция на божествения свят. А Божествената мисъл се е проектирала, въплътила се е и е създала този слънчев свят. А посредством деятелността е способността на слънчевата мисъл от този слънчев свят, са създадени планетите и всичко по тях.

Тогава може би ще се зададе въпроса: къде е Божествения свят? Къде е Бог със своите възможности, способности и абсолютности? Достатъчно е ученикът да види Бога в Слънцето. Достатъчно му е това благо. Достатъчно е за него да види присъствието на Божествения свят в Слънцето. А когато заживее между слънчевите същества, когато се ползува от културата и науката на Слънцето, тогава ще се запознае с много по-изтъкнати, изтънчени специалности. Там той ще придобие един много по-изтънчен ум. Там той ще се оформи като едно слънчево съзнание и ще се ползува от енергиите на Божествения свят. Всички същества, които живеят на Слънцето, се познават. Те се посвещават в мисълта на Бога, в Духа на Бога. За тях няма незнание, няма невъзможни неща, няма безкрайни неща.

Но ще кажете: намериха ли те края? Не може да се намери края. Може ли да намерите края на едно кълбо? Вие ще се движите върху неговата повърхност, но няма да намерите край. Няма край. Всички слънчеви същества живеят в света на безкрая. А всички същества, които живеят на планетите. живеят в света на крайностите. Там има край. Щом човек се движи на земята, ще му изкопаят някъде една пропаст малко и ще го заровят там. Следователно, има край. В слънчевия свят няма пропасти защото няма как да се изкопаят. Там няма такива уреди, няма и такава почва. Можеш ли да копаеш върху едно ядро, което е съставено от енергии? Можеш ли да копаеш енергиите? Не. Те са движение трептение. Следователно, Слънцето е комплекс от енергии на Божествена мисъл, от енергии на светли същества, които обитават на това ядро.

Но може би ще се каже, че и тия слънчеви същества са ограничени, щом обитават ядрото. Но знаете ли каква деятелност е тяхната мисъл? Всички тия проектирани слънчеви лъчи, това са все мисли на тия същества. Те проникват из необятността кой знае от къде, но съществата там знаят, че тези мисли се връщат пак при тях, защото няма край. Ако би имало край, те може би някъде биха се спрели, но понеже няма край, те пак се връщат при тях. Нищо не се губи. Това което е казала истината, то е присъствието на Слънцето. Нищо се не губи, защото слънчевите очи виждат през цялата слънчева система. Нищо се не губи в слънчевата система. Нищо се не губи в никоя слънчева система. Няма свят, в който да се загуби Божествената мисъл, защото тя е самият свят, тя е самото сътворение, тя е самото начало. Следователно, нищо се не губи в божественото съзнание.

И тъй, ние искаме да бъдете свободни, да не бъдете скръжави, да не бъдете ограничени, да не се спъвате в разните форми, в разните системи, които предшествуват или които са вече ваше минало. То е вече назад. То не може да ви бъде преднина, не може да ви бъде щастие, не може да ви бъде настояще. То е вече назад. Имайте този обсег за нещата, растете и се развивайте, стремете се към тия върхове, към тия централни ядра, за да може да бъдете и пряма връзка с проектираната Божествена мисъл, която дава просветата на всички същества., които съставят божествения свят. Нека този Божествен свят ви бъде така близък, така познат, така проницателен, че да се радвате, че наистина имате щастливи дни, щастливи минути да присъстват божиите мисли във вас, за да имате подобието на Божественото съзнание.

Когато ви говорим за Божествения свят, ние имаме радиацията на неговите сили, които раждат у вас нов полет, нов обсег, съществование на висши идеали на. вашите души. Нека този Божествен свят бъде прозрачното око на вас, чрез който да се домогнете до най-висшите области, които вашият дух може да преброди. Нека вече той специализира тази способност, да може да се движи с по-голяма бързина, с бързината на Божествената мисъл. Бързина ви трябва на вас и то каква бързина! Трябва да имате достоверни справочници, да се справяте всеки момент, всеки даден момент. Да имате будна мисъл, която да бъде отражение на приливите на Божествения свят.

Имайте тази мисъл. Ние ще наблягаме, ще правим давление, ние ще обезсмъртим това начало у вас, за да може вашата мисъл напълно да освободи Божественото, което е заложба, което е начало у вас, за да може вашата мисъл да се осъзнае като прилив на Божествения свят. Надейте да спъвате Духа и да казвате: това е невъзможно. Ние сме нисши същества, ние сме грешни, ние сме объркани същества. Всички тия мисли трябва да се заличат основно. Трябва да застъпите теоремата на за висшето посвещение посредством присъствието на божествената мисъл и на божествения Дух, т. е. да реализирате идеите, възможностите на божествения свят във вашето съзнание.

Нека този полет, нека тази радиация така да манипулира, така да изгради у вас идеалния свят, така да го освети от всички страни, че да няма нищо опетнено, нищо тъмно. Да нямате вече петна по вашите дрехи, Да няма нищо оцапано, нищо непорядъчно.

И тъй, ученико, върви вече по този път. По него няма опасности от оцапване, от отклонение, от спъване. Колко лесно е да живееш в пределите на божествения свят. Колко сигурно е да живееш в пределите на божествения свят. Колко чисто и прозрачно е да живееш в пределите на божествения свят. Колко самостойно колко уверено, колко силно е да живееш в пределите на божествения свят. Колко гениално, идеално и красиво е да живееш в пределите на божествения свят. Нека соковете, нека сладчината на този божествен свят потекат, за да може да укрепне вашият съзнателен свят, чрез който да имате вече нови приливи, които като слънчеви лъчи да обагрят, да обгорят вашето лице, да осветят вашите очи, за да може да видите, да опитате реалността, живота на божествения свят.

Дано бъдем ясни, дано не кажете, че няма логика, че има прекъсване. Не, има логика. Щом има присъствие на божията мисъл, щом има присъствие на божествения, дух, има логика. Щом има запечатване на устройствените сили върху вашето съзнание, има логика. Логиката се състои в това: изграждане идеите на божествения свят, на системите на божествения свят във вашето съзнание. Имате ли това начинание, имате ли това явление във вас, вие сте логични. Не трябва да търсите логика в мисълта на лекцията, а да я търсите във вашите действия, във вашите постъпки, във вашето съдържание. Там е логиката. По начало божествената мисъл е логика. За нея няма нищо нелогично. Ако има нещо нелогично, то е в самите вас. Така че ако търсите логика, търсете я във вас. Всичко е вас трябва да бъде логично построено. Тогава ще имате право да кажете, има ли логика или не.

Сега вие я търсите. Къде? В пространството ли, в бурите ли, в огъня ли? Къде я търсите? Има логика там, къде то присъства божествената мисъл и божествения дух. Там всичко е изградено върху тия абсолютни възможности на божественото съзнание. Логично е сега да ви представим божествения свят в такива форми, които да могат да оформят някои начала у вас. Кои начала? Вашата мисъл, вашето съзнание, вашият Дух, вашата душа, вашият ум, вашата воля, цялата ваша деятелност. Ние искаме да видим вече тази логична постройка. Не се стремете да имате логиката на божествената мисъл, не се стремете да имате вашето логично построяване. А щом е логично построено, това значи, че логиката на Божия Дух, логиката на божествения ум или логиката на божествената мисъл са взели участие във вашето светлинно построяване. Тогава вие ставате напълно логични, без никакви дефекти. Оставате пълно олицетворение на божествения свят.

Това е истината. Ние сме говорили много за истината, но това е една от великите истини. Делта на вашето съществувание е да работите, да имате опитността на напредналите сили във вашето съзнание. Кой може да ви попречи на това? Ние казахме, щом очистите от плочата на вашето съзнание миналите наслоявания, няма да има сили, които да ви попречат. Точно това е сериозната работа на ученика - да очисти своето съзнание, да очисти своята мисъл и да даде простор, широта на своята душа, да няма вече ограничена мисъл у вас, било като понятие или идея за религия, за материализъм и т. н. Абсолютно свободни, защото под думата прилив се разбира, че прииждат сили. А за да дойдат тия сили у вас, бъдете свободни. Ако не сте свободни, вие ще ги категоризирате, ще им дадете форма, направление, ще ги окачествите. Не! Абсолютно свободни. Оставете Бог да работи, както Той знае, а не както вие знаете. Вашето знание е старо знание. То е остаряло вече. То е повторение. Вие ще повтаряте, че човек е произлязъл от маймуната. Това е стара история. маймунски свят. Освободете се от него. Вие доста сте ограничени и Духът не може лесно да работи.

Как лесно? Не че той не може да каже истина та, но той трябва да я пречупва през тези ограничения. Ученикът трябва да се освободи. Абсолютно да бъде свободен, така както се свободни съществата на божествения свят. Дори и съществата на слънчевия свят имат задължения, но нямат ограничения. Твоето задължение е да проведеш в себе си порядъка на божествения свят, да проведеш светлинните излъчвания на слънчевия свят в твоя ум. Това са все задължения. Те не са ограничения. Там където има и най-малко ограничение, има спъване. Там Духът не се спира. Да принудиш Духа да се спре върху тебе, божествената мисъл да заработи у тебе, трябва да бъдеш свободен. Има ли ограничение, божествената мисъл не спира.

Виждате какво изкуство е за ученика да бъде така построение да бъде принудена божествената мисъл да спре върху него. Има такова спиране. Благодарение на това спиране, се е създало Битието. Всички планети, това са все спирания на Божествения Дух, на божествената мисъл. Всички слънчеви ядра, това са все спиране на божествената мисъл. Има спиране, но няма ограничение. Никой не може да. ограничи Слънцето. То се движи в пространството, както то знае, т. е., както е узаконена Божествената мисъл там. И в Слънцето има закони, но слънчеви закони, светлинни закани.

Е тъй, да бъдем така логични, да не се отклоняваме. Ние не можем да не застъпим делата на божествения свят. Всичко това, което ви казахме, са все дела на божествения свят. И там е красотата. Следователно, когато мисълта бе проявява като дело и то като дело на божествения свят, това е трепет, това е радост, това е щастие за нас. Ако не бяха тия дела, на какво щяхте да се надявате? Какво бихте очаквали? Утре и в бъдеще ви очаква да ви посрещне едно божествено дело. Знаете ли това дело каква способност представлява, каква хармония, каква логика, какъв прилив? Щом те срещне едно божествено дело, това показва, че ти си подобен на това дело, че и ти си едно божествено дело. Като влезете в контакт с делата на божествения свят, ще се запознаете с този божествен свят.

Засягайки въпроса за делата на възможностите, за силите на божествения свят, за мисълта и за Духа, които съставят този свят, ние имаме искрената задача, за да може поне в даден момент да се ползува вашето съзнание от ония животворни мисли, които изнасяме тук. Вие можете да имате случай през други някои времена да ги чуете, но този случай е в дадения момент. Тези случаи са така важни за вас, както е важен хлябът, когато сте гладни. Вие се намирате при едни особени събития, при едни особени времена, времена на ликвидация, както се казва. Вие трябва да ликвидирате с някои стари прийоми. Това са именно ограниченията. Освобождавайте се, докато напълно се освободите. Иначе, не можете да бъдете дело Божие. Бог изключва всяко насилие. Следователно. щом сте насилие, вие не можете да бъдете свободни.

Нека идеята, нека представата, нека домогванията ви до този божествен свят бъдат най-голямата реалност за вас, най-голямото съсредоточение за вас, най-голямото вдъхновение и най-мощното ви обезсмъртяване. Знаете ли тогава в какъв поток ще се излеят божиите мисли върху вас? Вие няма да се познаете, защото вие се познавате като стари накупления. Трябва да се разтърси всичко у вас, за да освободите енергиите, които образуват вашия организъм. Вие сте съставени от енергия по подобие на слънчевите ядра. Както светлинните енергии съставляват слънчевите ядра, така и материалните енергии съставляват вашия физически свят, но вие имате преимуществото, че у вас присъстват и божествените енергии, които се изразяват като мощна душа. Имайте ясна представа за себе си. Стига вече да живеете в ограничение и невежество.

Това звучи като обвинение. Ние се отказваме от това определение - невежество. Ще кажем от незнание. Имайте ясна представа за себе си. Имайте реално изживяване за себе си. Не оставяйте да ви мачкат непросветените духове, да ви заблуждават и да ви казват: Ще слушаш, ще се подчиняваш, защото иначе нямаш право да живееш на физическия свят.

Ученико, физическият свят е свят за тебе, свят на свобода. Ще го направиш свободен. Как ще стане това? Когато, те притиснат духовете, веднага да се издигнеш и да заживееш в божествения свят. Как ще стане това? Да станеш невидим. Ще станеш онова, което си до начало. Ти си божествен свят. Духовете не могат да гледат божествения свят. Те не го виждат. Виждат го само ясновидците. Другите духове нямат това око да го видят;

Но ще кажете: какво ще стане с физическото тяло, когато ни притиснат духовете? Физическото ни тяло ще стане такова, че духовете няма да имат желание да го притискат. Няма да има храна за тях, няма да им доставя, удоволствие. Те ще минат край него, ще отминат и ще кажат: това е нещо случайно. За духовете има случайни неща, но за ученика са абсолютно изключени.

И тъй, бъдете случайности за духовете, а за божествения свят - реални. В една от другите срещи ние ще продължим да размишляваме върху реалността за прииждане на божествените дела във вашето съзнание. Вашето съзнание трябва да осъзнае вече божествените дела, т. е. божественото присъствие. Има ред и порядък, има логика и смисъл в Битието. Ако до сега са ви втълпявали идеята, че всичко е хаос, че всичко е безпорядък, беззаконие, изхвърлете това от вашата мисъл. Заличете го от вашето съзнание. Вие трябва да имате един жив свят, един идеален възвишен свят, когото ние наричаме божествен свят, защото божествените същини, божествените дела представляват този свят.

Бъдете и вие такива дела, бъдете и вие такова начало, за да имате привилегията на същества, които населяват божествения свят, които населяват и слънчевите светове и които да са така близки до вас, че да ги чувствате, да ги виждате, да ги изживявате. Тогава ще имате идеята за свободата.

Пак настояваме: Бъдете свободни. Ако бъдете свободни, ще имате възможностите на цялото осветено небе. Небето с всички същества по него, цялото миросъздание да бъде за вас свободна зона, да полетите из тази зона така, както сега пращат спътници в пространството и за миг да се пренесете в далечните светли ядра, които астрономията и астрологията са нарекли с различни имена. Ние няма да ги назоваваме, защото в божествения свят те се хроникират със съвършено други имена. Дори там няма нужда от имена. Там има друга представа, друга математика, небесна математика. Там те се назовават с известни цифри и числа. Небесната математика има една единствена задача да пресметне великите божии дела в сътворението. Всички прояви в сътворението си все божествени дела.

Виждате какво величие, каква абсолютност по сила, по смисъл, по Дух. Това наистина е едно велико абсолютно тържество.

11 Декември 1958 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...