Jump to content

500. По-близо до ангелският свят


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 500-но

ПО-БЛИЗО ДО АНГЕЛСКИЯ СВЯТ

Когато гениалният астроном иска да проучи едно вселенско ядро, чрез своя телескоп той го довежда до себе си по-близо. Така той щателно изучава бита, естеството, условията на това ядро. Благодарение на това, че е гениален, затова има и гениалното изкуство да проведе тия процеси.

Когато говорим за гениалност, ние не изключваме ученика. Той е запознат с условията на гениалността. Понеже е запознат, затова се призовава да има този телескоп, та ако ангелските сили не са го привлекли, той да ги привлече, за да може по-щателно, по-подробно да проучи условията, атмосферата и живота на тия полета.

Когато се апелира да бъдете по-близо до ангелския свят, то е, не само да имате условията, да имате похвата, да имате културата, да имате знанията, науката на, ангелите, но да имате и специалното изкуство, да проникнете в тях най-подробно, да имате възможността да проникнете в по-висшите полета, в по-висшите сфери. Да научи ученикът какво правят ангелите по отношение човешкия свят или другите по-нисши светове, това е лесно. Но тук става въпрос да проучи той възможностите на ангелите по отношение божествения свят. И ангелите се стремят да, открият по-висшите светове.

Ще кажете може би: Не знаят ли ангелите състоянията във висшите светове? Има неща абсолютни. Има неща, които абсолютно са скрити, неща, които ангелите се стремят да открият.

Но, нали те са абсолютни? Как ще ги открият? Те са абсолютни по отношение на съзнанието. Но по отношение на Божествения дух те не са абсолютни. Единствено Божият Дух е, който е разкрил цялата абсолютност. Пред него няма тайни глъбини, тайни сфери, тайни полета. За него всичко е открито. И понеже ангелите знаят тази истина, те се стремят да проникнат в Абсолютното. Значи, те още не знаят, но се стремят да проникнат. Излишно е да се задава въпрос, защо не знаят. То е все едно да се пита, защо човек не познава ангелския свят. Не тъй лесно може да се знае за абсолютното у Бога.

Като казваме по-близо до ангелския свят, той трябва да стане така близък за ученика, както е близък професора на студента в университета или в академията. За студента професора е ангел. Професорът знае нещата, т. е. държи всички тайни в себе си и може да ги даде на студентите. Така е и с ученика. Ангелите са ония големи професори, ония големи авторитети, ония посредници, които свързват ученика с тяхната гениална работа.

Ние засягаме божествената наука. Ангелите познават божествената наука, но до колко? Познават я до толкова, до колкото са техните възможности. Знайте, всяко едно същество познава нещата според своите възможности.

Няма ли изключение? Има изключения. Някъде едно на сто, другаде едно на хиляда, десет хиляди, сто хиляди, милиони и т. н. Зависи от степента на тяхното проникване. Единственото най-съвършено изкуство, то е да може, ученикът да се вглъбява в реалността. А реалността изключва всякаква лъжа, всякаква измама. И ако се апелира към ученика да бъде по-близо до ангелския свят, то е да се школува така, както ангелите са се посветили в своята велика работа, която са заслужили, която за тях е вече едни реални условия. Следователно, за да бъдете по-близо да света на ангелите, трябва да имате и техните възможности.

Може ли ученикът да има възможностите на ангелите? Това. е един от големите въпроси. Може ли малкото дете да има възможностите на своята майка или на своя баща? Може. Кога? Ще мине време.

Ще стане ли ученикът ангел? Дали ще стане ангел по форма, по съдържание, по битие, по състояние, не е толкова важно, защото за ученика е определена една специална йерархия. Не е единствено ангелската йерархия в миросъзданието. Има много йерархии - йерархия на посветени, йерархия на богове и т. н. Дали даден ученик, ще мине в йерархията на посветените или в йерархията на боговете, ще зависи в кой мистичен кръг се движи той. Нали движението е кръгообразно? Има материално движение, има астрално движение, има ментално движение. духовно, божествено и т. н. Ако човешките същества не могат да минат в йерархията на ангелите, това значи ангелите да останат по количество едни и същи. Ако има закономерност в сътворението, правдиво е да останат по количество едни и същи. Но ако има изключения в тази закономерност и ангелите ще се умножат;

Въпросът е сега, ако има едно такова изключение, от къде ще се вземат сили? Много от големите окултисти, много мъдреци ще кажат, че ще се вземат сили от посветените ученици. Ако посветеният ученик иска да влезе в йерархията на ангелите и да остане там като един посредник между двете ложи, може. Ще зависи от вътрешната специфичност на ученика.

Кои са в по-висока йерархия? Ангелските сили ли, посветените или боговете? Всички са посветени. Йерархията, това е едно голямо разнообразие пред съвършения Дух, пред съвършеното трансформиране на божествената монада.

Какви сили се изключват при трансформиране на тази божествена монада? Както има много цветове, така и тази божествена монада излъчва различни по качество, по висота, по състояние, по степен сили. Божествената монада дава физиономията, дава образа, дава подобието, дава състоянието във вселената. Това е великото у Бога.

Това е една ключова тайна. Кога тази ключова тайна ще стане достояние на ученика? Тя ще стане достояние на ученика тогава, когато той мине в по-висшите светове на посветените.

Може ли да се надява на това? Може ли да чувства той това състояние в себе си? Може. Затова и говорим: по-близо до ангелския свят. Най-идеалната атмосфера, това е ангелската атмосфера. Ангелите са дихание за тази богата атмосфера.

И тъй, за да- бъдете по-близо до атмосферата на ангелите, трябва да се трансформирате. Изкуството на ученика е как да се трансформира. Много лесно е, но е и много мъчно. Така както се трансформира божествената монада, така се трансформира и монадата на ученика.

Но как да стане? Какво изкуство, каква специалност е необходима за това трансформиране? При всяко едно трансформиране има опасност. Ако не знаем законите на трансформацията, можем да попаднем под влиянието на деградиране. Затова ученикът се подготвя, затова се сродява с тия ангелски сили. Те основно познават трансформирането и деградирането. Защо? Защото те са между тия същества, които се трансформират и деградират.

Става въпрос за по-нисшите светове. Във висшите светове няма деградиране. Там има само трансформиране.

Какво ще даде на ученика близостта му с ангелския свят? Ще му даде свобода, простор, красота, музика, чар, изкуство, чистота. А това е много важно за новата йерархия на ученика. Като казваме новата йерархия, това подразбира, че ученикът се готви чрез трансформация да влезе в една нова йерархия - ангелската йерархия. Друга йерархия няма. Между човека и ученика има една йерархия. А от ученика нагоре е вече ангелската йерархия. Той така трябва да я опознае, че тя да стане кръв и плът в него, да бъде водата в него, да бъде наследството в него и тържеството в него, да бъде виделината и светлината в него.

Може ли да стане това? Ученикът е пред вратата, пред прага на голямото трансформиране или посвещение. Този въпрос е вече надлежен и той трябва да го разреши. Той трябва да се анализира и да си отговори: е ли ученик или трябва да се приготовлява за такъв. Ако се приготовлява за ученик, той боязливо пристъпва към прага. А ако е вече ученик, минава смело прага. Знайте, че прагът се пази от особен йерархичен пазач и много от посветените в древността не са могли да влязат в окултните школи. Затваряла се е вратата на Школата.

Но и сега е така. Вие може да влезете в една стая, където се говори за трансформация, за деградация и т. н., но има една Вътрешна Школа, има една врата, през която мъчно може да се мине. За да минеш през нея, трябва да имаш вече сана на новата йерархия. Този сан не може да не бъде непознат на този пазач. През там са минали много висши същества, които са, слезли да помогнат на по-нисшите същества на земята. Това е една много страшна, много отговорна задача,. Много от тия висши същества са останали на земята, може би и вие някога по добра воля да сте слезли на земята да свършите една работа, нагърбили сте се с тежката, със страшната карма на тия същества и сте останали на земята. Но трябва да се реши въпроса с кармата.

Кой ще бъде облагодетелствуван? Ще бъде облагодетелствуван само този, който е решил да бъде ученик, който не се страхува да мине прага на Великата Вътрешна Школа. Сега е поставен този въпрос и пред вас: само ще се интересувате и ще опитвате нещата или сте решили да влезете направо в Школата. Вие трябва да го разрешите. Няма друг изходен път. Достатъчно опитвахте сладостта, тържеството на земята. Няма защо да съжалявате, че ще ви преведат в друга йерархия. Щом минете в една по-висока йерархия, вие завладявате едно голямо изкуство, чрез което можете да идвате на земята когато искате и колкото искате. Има такива духове. Те доста дълъг период прекараха на земята, но имат това съзнание, имат тази магия, имат и тази сила, да не скъсват с висшите светове.

Сега ние се обръщаме към вас да не скъсвате с ангелския свят. Бъдете в тясна връзка с ангелския свят. Той е който ще ви представи, който ще ви предпочита да бъдете във връзка с божественото съзнание. Той е най-големият авторитет във вселената. Няма друго по-съвършено същество, което да бъде в по-тясна връзка с всички поделения във вселената.

Ние провеждаме идеята как ученикът постепенно ще се доближи до реализирането на тази велика идея за божественото съзнание.

Може би ще се зададе въпроса: От къде да тръгнем? Как ще придобием тази смелост да пристъпим пределите на ангелския свят? Това материално няма да стане. То ще стане по вътрешен път, по духовен път. Изучавайте своята духовна същина. Тя е, която знае, тя е която може, тя е, която усъвършенства, тя е която носи светлина, тя е която обхожда всички предели на Вселената. Материално то е за материалния свят. Вие, математикът, ще живеете в математическия свят. Всички тия поделения са съществени състояния. Затова, ученико, изучавайте тия състояния, за да имаш едно висше състояние.

Ще кажете може би: Физически ги имаме, но ги нямаме духовно. Вие, духовния човек, имате всички възможности, но освободете този духовен човек, т. е. дигнете тежкия, камък от гробницата, където вашият Господ е погребан, т. е. премахнете този материален баласт от вашия духовен свят. Знайте, че когато духовните енергии, когато духовните сили прииждат в духовния човек, те го възпитават така, дават му такива надежда, дават му такава вяра, такова знание, че той става едно осъществено божествено съзнание. Ученикът е едно осъществено божествено състояние. Не бъдете материални, а духовни, божествени състояния.

Тия мисли са отвлечени, абстрактни за вас, които ще не познавате себе си като духовна същина. Но постоянно духовният човек се ражда, духовният човек израства, духовният човек възмъжава, духовният човек започва да мисли, да бе усъвършенства, да завладява всички изкуства на ангелите, всички възможности на ангелите. Духовният човек ще наследи тия изкуства, тия възможности. Това е и красивото и хубавото в божествената наука, че няма ограничение. Колкото и долу в материалния живот да е слязло едно същество, то не е загубило възможността да се върне обратно, да се издигне. Няма такъв божествен закон, който да заличи индивидуалността на дадено същество. Според кармичните задължения ще го посветят в много тежки условия, може би ще го поставят в материалния, в растителния или животинския свят, но няма закон, който да лиши това същество от божествената еволюция.

Но да не би да дойде мисълта: Щом е така, няма защо да бързаме. Когато и да е, ще се издигнем по стълбата на тази еволюция. Вярно е, но знайте: сега е един божествен, ангелски преход. Използувайте този преход, за да може да съкратите вашия кармичен път. Не че ще го избегнете, но да го съкратите в смисъл, вместо една ликвидация от десет на сто, да бъде двадесет на сто, петдесет на сто, сто на сто, Има такава възможност. Това се казва изключение в миросъзданието. Бъдете това изключение. Точно сега е то. Затова и съществата от висшите полета са дошли да помагат на ония духове, на ония души, които са слезли някога и са забравили да се върнат обратно.

Критическият ум може би ще каже: нека тия същества бъдат долу да помагат, но те забравиха това. Забравиха да помагат дори и на себе си. А това не е в порядъка на божествения стремеж.

И тъй, бъдете по-близо до ангелския свят. Когато апелираме да бъдете по-близо до ангелския свят, то е да се вживеете в него, да трансформирате себе си в него, да преобразите своя свят в ангелски свят, да преобразите своите чувства в ангелски чувства, своето съзнание в ангелско съзнание, своята мисъл в ангелска мисъл, да бъдете така широки и необятни, каквато е широтата и необятността на ангелите, да наследите свободата на ангелите.

Това значи да бъдете по-близо до ангелския свят. Абстрахирайте се от мисълта, какво лично ще получите от ангелския свят. Това не е толкова съществено. Това което ангелския свят ще ви даде, с най-голямата, привилегия във вашия йерархичен живот.

Може ли да ви даде нещо ангелския свят? Ако не бяха ангелските сили, можехте ли да стигнете до вратата на Вътрешната школа? Има същества, които са вън от Школата. Те разрешават още Световните проблеми - проблема за хляба, проблема за водата, за светлината, въобще проблема за човешките нужди.

Къде са те? На коя врата чакат? Кой праг искат да минат? Прага на материалните състояния. Тук обаче става въпрос за ученика. За него грее сега слънцето. И ако има някакво тържествено изживяване на слънчевите лъчи, то е, че те срещат ученика, че те се любуват на светлата мисъл на ученика и докладват за неговия прогрес.

Така трябва да мислите. Ако мислите като другите същества, не може да мигате вратата на Школата. Едно божествено изживяване е нещо величествено, нещо вселенско, нещо мирово. Но трябва да се нагодите, да влезете в унисон с тия висши напрежения. Ученикът трябва да бъде голям маг, та веднага да се справя със силните напрежения на Божия Дух. Това са все естества от висшите йерархии на тия светли сили. Ето защо, за да бъдете по-близо до ангелския свят, трябва да се подготвите при срещата си с едни такива същества, да издържите на напрежението, на енергиите на тия висши същества. Трябва да бъдете осветени, обгорени, закалени, за да се пробуди у вас. светлото съзнание, да просветне атмосферата около вас.

Светлина трябва. В тъмнината нищо не се ражда. Всичко е в застой. А при светлината всичко се разцъфтява, всичко дава плод.

Бъдете плодовити. Нека вашата мисъл бъде така гъвкава, така да просветне, та при всяко едно съпротивление, при всяко едно съпротивление, да знае веднага да се справя, защото има да разрешите много задачи. Една от задачите е да минете прага на посвещението.

Кой ще ви отговори? Ще кажете, че там има пазач, който наблюдава реда и порядъка. Но вие трябва да бъдете приятели на този пазач, за да ви даде ключа и да отворите вратите. Сам той няма да ви отвори вратата. Това е първия ви изпит - сами да завъртите ключа и да отворите тази прекрасна врата на Великото светилище, където Божият Дух провежда Божествената наука.

Ще кажете, че на земята има много тайни, които вие не познавате. Какво не знаете? Отчасти знаете математика, геология, биология, химия, физика, динамика, машиностроене и какво ли не още?

Ще възразите пак, че не сте специалисти в отделните науки. Това са науки от физическия свят и съществата от този свят ще изпълнят тази задача. И на тях ще се открият някои тайни, както се откри електричеството, магнетизма, етера, атома и т. н. Но това са следствия. А специалната работа, на ученика ще бъде да проучи причините на тия следствия, да проучи първичните причини, които са скрити в съкровищницата на Божия Дух. Вие много пъти сте идвали, изучавали сте тия специалности, но са бивали заличавани от вашето съзнание. Но те са реалност, те са вашата духовна същина. Ръководството има предвид тия неща, затова идва да ви помогне да се осъзнаете и да трансформирате в себе си всички ония заложби, всички ония запаси, които са в застой.

Ще стане ли това? Ще стане. Щете, не щете, ще стане. Ще кажете, че трябва да стане някакво сътресение. Пазете се от сътресенията. Сега е толкова спокойно и се плашите, а когато дойде страшния ден, какво ще правите? Голяма паника! А паниката не се препоръчва в човешкото развитие.

Но нали всяко едно събитие ще даде известни резултати. известни опитности. Да, но ние говорим за духовното развитие, за духовното посвещение, за духовното вглъбяване, за духовното изкуство, за духовното раждане.

По-близо до ангелския свят! Щом сте по-близо до радиоапарата, нали по-добре ще чуете музиката или известно събитие? Нека от днес нататък така да се представите, че да бъдете по-близо до живота на ангелите. Казахме ние, че животът на ангелите е красота в битието. Те са създали атмосфера, полета, пространство на красота. Целият растителен свят е свят на ангелски състояния.

Когато ви говорим за ангелите, не мислете, че те са някакво отвлечено понятие, нещо скрито, нещо недостатъчна. Така както вие сте достъпни за мравката или за някое друго насекомо, така и ангелите са достъпни да вас. Мравката може да ходи по вас и да се радва на простора, на свободата. Тя чувства, че има някакъв импулс, някакво дихание; което й помага; Така и вие ще живеете в тяхното дихание, в техния ритъм, в тяхното мислене, в тяхната красота, в тяхната светлина.

Нека ангелският свят бъде за вас нов простор, ново небе, ново битие. Обичайте ангелите, за да може да ви обича целият светлинен свят, целият посветен свят. Нека силите на ангелите бъдат ново въплъщение във вас, за да се почувствате като тях свободни, като тях красиви, като тях подвижни, радостни, щастливи, светлинни.

Обичайте ангелския свят. Той е свят на свободата, на простора, на безграничното..

Ще кажете може би: Нали те имат кръгово движение? Да, но всеки кръг е една школа за тях. Една е школата около планетата Земя, друга е школата около Марс или друга някоя планета. Ще минат после в друго някое слънчево ядро, още по-централно. Така ще завършат една велика божествена наука.

Пред вас стои великото бъдеще. Пред вас стои Мировото състояние на Божествения Дух. Обичайте ангелите. Движете се със силата на Духа. Имайте красотата на ангелите. Имайте движението на Духа. Само по този път ще стигнете един ден до състоянието на синове Божии. Вие и сега сте синове Божии, но сте още малки.. Вие сте още бебета по отношение големия посветен син.,

По близо до ангелския свят. По близо до вашите покровители. Някога трябва да станете техни помощници. На кого ще помагате? Ще бъдете в съгласие с тяхната велика мисия и ще подпомагате една по-висша йерархия. Това не ще рече че, че когато минете Школата на великото посвещение, ще бъдете някъде из царството на блаженството. О, не! Работа ви предстои. Същината на живота е работата. Няма ли работа, няма живот. Болният не може да работи. Щом отсъстват божествените същини у човека, той не може да работи.

Бъдете божествени същини. Бъдете онова божествено. които импулсира всички светове във вселената. Така хроникирайте живота в себе си, че да бъде той прилив във вашето съзнание.

Необятността е пред вас. Пределите са нещо ограничено. Ще кажете, че и ангелския свят е даден предел. Да, но необятен предел. Под необятен предел ние разбираме най-големите съвършени възможности, които могат да се дадат на един велик посветен. Щом има индивидуалност, има и предели. Не е изключен и върховния предел.

Бъдете смели, когато мислите за Божественото у вас. Всички тия възможности са и у вас благодарение на присъствието на божественото. До колко божественото у вае е в пълнота, до толкова и вашето съзнание е просторно, широко, необятно. Ангелите обичат божественото у вас. Те не се отвращават и от човешкото във вас, защото тия флуиди са ангажирани вече от божественото и придобиват една доста висша степенно съзнание. И това е хубавото, че божественото не напуска, а чака. То търпи, моделира, вае една вдъхновена за великата история скулптура. Ако бихте открили работата на това божествено у вас, вие бихте дали всичко, за да се извае един съвършен образ. Благодарение на божественото у вас, вие имате вече един доста съдържателен, един доста красив образ. Вие сте напуснали вече животинския образ.

Какво ви трябва сега? Трябва да заработите е всички сили, за да се изваете като една велика вселенска красота. Тогава, когато се срещнете, ще се вдъхновявате, защото красотата носи вдъхновение. А за вдъхновения дух препятствие не съществува. Духът се вдъхновява само тогава, когато ученикът и божественото у вас, изградите една велика, една красива скулптура, едно красиво духовно тяло.

Не забравяйте, че когато устройвате своето духовно тяло, вашето физическо тяло няма да бъде пренебрегнато. В него ще се създадат такива композиции, такива цветове, такива тонове, че ще бъде много привлекателно. Може да няма изящна красота, но когато едно същество се срещне с вас, ще пожелае и втори път и трети път да бъде с вас. Там където присъства божественото, винаги има вдъхновение. От количеството време на вдъхновение ще зависи и вашето щастие. Гледайте да прекарате повече време във вдъхновение, защото вдъхновението обезсмъртява и духа. Вдъхновението идва от ангелския свят. По това ще познаете до колко сте във връзка е този свят.

Нека при устройството на вашия свят се проявяват едни от най-гениалните сили, едни от най-големите Творчески сили, които да внесат живота на безсмъртието, да внесат живота на Бога във вас, за да се възкреси божественото във вас, да се отъждестви божественото с вашия духовен свят и да бъде той пълно олицетворение на ангелския и на божествения свят.

Нека Бог непреривно присъства във вашия Дух, за да може той да се ориентира по пътя на посвещението. Нека божественото присъствие отвори широко вратата на Великата Школа на познанието, за да се ознамени духа у вае, за да станете идейни светли сили, които да изпълват пространството, да обхождат безкрайността и да заживеят в слънчевите ядра като синове Божии.

Нека това устройство бъде безсмъртно начало у вас, което да внесе свободата, красотата, светлината, живота.

Бъдете велики представители на Божествения живот, велики сили на божествения Дух.

Нека Духът бъде ваш водач през царството на ангелите, царството на посветените, в царството на боговете и в царството на Великото Начало.

Бъдете светлината, която да проникне в душите, в съзнанието на всички по-нисши същества, на всички затруднени същества, които търсят спасение, които търсят посвещение.

Бъдете ново начало, което да даде израз на целия въплътен ангелски свят във вас.

Бъдете живото слово, бъдете живия огън, които да носят топлина и светлина по цялата земя. Преобразете цялата земя. Изпращайте по всички краища светли енергии, светлинни сили, за да може земята да просветне, да стане едно светло тяло по подобие на Слънцето.

Обичайте Земята, насаждайте я с най-красивите растения за да стане тя райска градина, да има богати условия, по-голямо благословение, та да дойдат по-светли сили, които да я осветят и да внесат живота на Бога, да внесат неговия Дух, да се изградят светлинни ядра, които да бъдат населени със светли същества.

Бъдете, нови представители, които да дадат на всяка отрудена душа живот, надежда, вяра, Дух.

Нека ангелските сили ви благословят. Нека посветените сили ви укрепят. Нека боговете ви вдъхновят. Нека сам Бог заживее във вас и внесе безсмъртния живот.

Бъдете благословени с великото Божествено присъствие което сега е над вас, което мисли за вас, което работи за вас.

Бъдете благословени от силите на ангелския свят, от силите на Божествения свят.

Бъдете благословени, за да се изгради царството Божие на земята, за да се родят новите синове - наследници на Бога.

* * *

СЛЪНЦЕТО В ЖИВОТА

Слънцето в живота

носи, носи светлината

Слънцето в живота

носи, носи чистотата.

Носи, носи светлината

Носи, носи чистотата

Носи, носи светлината

Носи, носи чистотата

*

Слънцето в живота

носи; носи свободата

Слънцето в живота

носи; носи красотата

Носи; носи свободата

Носи, носи красотата

Носи; носи свободата

Носи, носи красотата

8 Февруари 1960 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...