Jump to content

503. Отношение на ангелите към ученика


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 503-то

ОТНОШЕНИЕ НА АНГЕЛИТЕ КЪМ УЧЕНИКА

С няколко размишления ние ви направихме достъпен живота на ангелите, работата на ангелите, изкуството на ангелите, движението на ангелите, силата на ангелите и присъствието на ангелите, а сега искаме да ви кажем какви са специално отношенията на ангелите към ученика.

Казахме ви, че ангелската работа е специална. Тя е специална по отношение устройството на този свят, по отношение контакта им с йерархиите във вселената, до отношение връзката им с посветените и до отношение връзката им с Бога и с неговия Дух. А сега ще засегнем въпроса за техните отношения към вас по-специфично, по-определено. Ученикът се нуждае от строго определени потици, от строго определени понятия, от строго определени знания.

Заставени ли са ангелите да имат такива отношения към ученика? Ние казахме, че ангелите са посредници между Бога и ученика. Казано е, че Бог е един и че ученикът може да има пряма връзка с него. Трябва ли да има в такъв случай посредници? Понеже ученикът се намира в такъв стадий на развитие - между двата Бога - Бог на доброто и Бога на злото, Бога на светлината и Бога на тъмнината, станало е нужда да има посредници, т. е. да бъде верижно свързан с един по-напреднал свят, е едни по-напреднали същества, които са по-близо до голямата деятелност на Бога и знаят повече за неговото присъствие, за неговото проявление, за неговото начало.

При създаването на вселената е било необходимо да има същества, които да пренасят. Нали когато се строи една сграда, трябва да се донасят материали? Как иначе ще се построи тази сграда? Трябвало е да бъде така и при устройството на вселената. Трябвало е да има същества, които да пренасят. Тия същества са ангелите. Те са които представят, които се движат, които присъстват, които пренасят.

Тия същества трябва да бъдат най-просветените - да знаят какви материали да вземат, от къде да ги вземат, как да ги пренасят. Те трябва да знаят каква е тяхната стойност, каква е тяхната издръжливост, тяхното сцепление, тяхното относително тегло. Бог си е послужил с тия ангелски сили. Когато е устройвал вселената, Бог си е послужил със синовете Божии.

Понеже ангелите са ангажирани с устройството на вселената, затова те имат известни отношения към сътворението. А вие не сте извън сътворението, вие сте деца на сътворението, затова те имат пряма връзка с вас. Имат известни отношения. И те са дълбоки, специфични. Те знаят какво устройство сте, какъв комплекс, какво трептение сте, какво място заемате, в какво пространство се движите, каква е вашата малка вселена. И понеже знаят всичко това, те имат известни отношения.

Нека сега да размишляваме какво е тяхното съзнание към вас. То е най-важното сега. Но ще кажете: Не е ли по-важно да ни помогнат да ликвидираме с някои мъчнотии или да оправят някои наши объркани работи, т. е. да ни помогнат да проучим някои страни на живота? О, не! Когато ученикът се осъзнае, когато влезе във връзка с тия пионери на творчеството, когато влезе във връзка с тия пионери на творчеството, когато влезе във връзка с тия творчески сили на вселената, той всякога ще знае как да постъпи.

Защо засягаме този въпрос? Засягаме го, защото се налага. Ангелите трябва да вземат участие в развитието на вашето съзнание. На тях е предоставено да се даде широта, простор на вашето съзнание. Такава е системата в сътворението. Ангелските сили трябва да присъстват като безсмъртни сили във вас, за да се изгради вашия духовен свят. Вие имате ограден физически, материален свят. Тепърва тия пионери ще пренесат материали, за да се изгради вашия духовен свят. А когато се изгради вашия духовен свят, трябва да има сили, които да го охраняват. Това са ангелските сили, защото те са свързани с вашето съзнание.

Ако има същества, които са най-искрени, най-любящи, най-секретни към ученика, това са ангелите. Ако ученикът не изработи справедливи, истински отношения към ангелския свят. той не може да се справи със своите посвещения по-горе. Той трябва да мине през ангелския свят. Дали ще стане ангел, то е друг въпрос но той трябва да мине през стройната система на ангела. Така както минава сега през материалната система и изработва известни отношения на ангелите към него.

Това е належаща нужда на ученика, понеже ученикът е вече същество, което проучва, което разкрива божествените възможности, за това и ангелския свят е най-близо до него. Той най-добре чувства, най-добре изживява света на ангелите.

Ние не ви говорим за астралния свят, т. е. за света на духовете. Ние ви говорим за една висша йерархия. Нисшите йерархии са минали през вас и продължават да минават. Сега ние искаме ангелския свят да минава през вас, през вашата. душа. Ако се съчетае този контакт с ангелския свят, вие ще бъдете най-големите мъдреци. Ще знаете, че всички пророци в миналото, всички мъдреци са бивали посещавани от ангелски сили. Нямало е случай да се е издигнал някой по-високите върхове без ангелски сили. Нито композиторът, нито ученикът, нито звездоброецът, нито астрологът може да владее божественото изкуство без а представител на това изкуство. А представители на божественото изкуство са ангелите.

Ангелите знаят как да проведат чистото изкуство, положителното изкуство. Те представят светлинния свят. Налага се следователно, ученикът дълбоко да изживее отношението на ангелите към него. Ние знаем, че на физическия свят мъчно се възприемат тия трептения, тия озарения, но ние подготвяме ученика да насочи силите на своето съзнание към областите на ангелските сили. Знаете от старото битие на трите момци. хвърлени в огнената пещ.

Които са наблюдавали това, са видели, че ангели са присъствали там. Когато се е родил Синът Божи на земята, ангелите са предвестили за Него.

И тъй, много са случаите в живота на човека, където е подчертано присъствието на ангелите. Ангелските сили можаха да помогнат на Христа, но такъв беше пътя. Беше определено да се подчертае саможертвата на физическия свят. Жертвата се подчертава като едно сложно събитие единствено на физическия свят. Тя е изключена от по-висшите светове. Там тя е вече богослужение. Но понеже да физическия свят съществува Бог на доброто и Бог на злото, за да се ликвидира с Бога на злото, трябва жертва.

Как така, Бог на доброто и Бог на злото? Един е Бог на доброто, един е и Бог на злото. Няма двама Богове. Това е малко символично, но ученикът трябва да се замисли малко за сътворението на вселената. Не може да има само светлина в сътворението, т. е. не може да има само лесна работа. Има и трудна работа. Трудната работа се извършва от силите на злото, както ги наричат.

Ние ви представяме само една картина. В действителност обаче не е така. За да станат нещата достъпни, ние си служим с Бога на злото и с Бога на доброто. Вие трябва да знаете тия неща. Тогава няма да влизате в противоречие. Всяко едно противоречие е специалност, действие на ония сили, които изнасят тежката работа. Вие виждате как те са онеправдани. Хем извършват тежката работа, хем ги наричат сили на злото, порицават ги, анатемосват ги, но ученикът трябва да бъде положителен по този въпрос. Той трябва да знае, че необходимо да има сили, които да се занимават със света на тъмнината, защото непрекъснато трябва да се сътворява. Не трябва да се допуща светлите сили да вземат участие в тъмнината. Светлите сили имат специална работа с тъмнината. Следователно, непреривно със сътворението, тези две състояния се допълват горе долу и имат връзка.

Какво е отношението на Бога към светлината и какво е отношението му към тъмнината? Отношението е едно и също. Защо? Нали Бог трябва да се радва на светлината и да се възмущава от тъмнината? За Бога има само творчески сили. Той еднакво се радва и на светлината и на тъмните сили, ако става въпрос за радост. В него няма никаква радост, както ученикът разбира. В него има само отношение. Той знае, че при изявлението на неговите същини във вселената трябва да има и сили натоварени повече. Към тях той има отношение, и то особено отношение. Той не ги съди, но ако те не изпълняват закона, продължава им кармата, т. е. повече време ги задържа в тежката работа.

И тъй, както Бог има отношение и към едните, и към другите, така и ангелските сили имат отношение към вас. Дали те ви смятат от категорията на тъмните сили или от категорията на светлите сили, това е тяхно специално мнение. Ще зависи как ученикът ще се представи пред тях - дали натоварен и ангажиран с тежките събития във вселената или е свободен от тях и е в света на богослужението. Затова се препоръчва на ученика да се запознае по обстойно с вътрешните сили на своята вселена и на голямата вселена.

Отношението на ангелите към ученика е много важно. Те изпълняват своите обязаности към ученика най-щателно. Те не се възмущават от противоречията, които той изживява, но подтикват неговия дух към по-голяма деятелност, към по-голяма светлина. И когато засягаме въпроса за отношенията на ангелите към ученика, ние имаме специалната задача да разясним какви трябва да бъдат и неговите отношения към ангелите. Той трябва да има най-съвършените отношения.

Помнете, вие сте ученици на една Вътрешната Школа, която се ръководи, която се вдъхновява, която се осветява от едни ангелски отношения. Но нали Школата се ръководи от Върховното ръководство? Това ръководство използува ангелските отношения.

Защо трябва да имате връзка с ангелите? Защото ще минете през ангелския свят и трябва да имате карта, пътеводител, където строго да е очертан пътя, през който ще минете. Ако на физическия свят има безпорядък, не мислете, че и в ангелския свята е същия безпорядък, същия хаос и може да се мине някак незабелязано. Там строго са определени нещата и няма случайни явления. Ученикът трябва да има в себе си ръководство. А за да стане това, той трябва да има връзка с ангелския свят, трябва да се сроди с ангелите.

Как ще се сродят? Така както се сродяват хората на земята ли? Сродяваното на хората става посредством тяхното ученичество или посредством някакви роднински връзки и други такива. Може ли ученикът да има такива отношения с ангелските сили? Това е немислимо и не е необходимо. Той трябва да проникне в ангелския свят, т. е. да специализира тяхното изкуство на отношения. Има ли това изкуство, той се явява вече като една божествена възможност. Единствено ученикът може да се ползува от възможностите на вселената. Те идват вече като заложби - чувства. качества, движение, си ли. Колко то повече възможности наследи. колкото повече възможности наследи, въплъти и овладее, толкова повече неговото съзнание се развива, разширява и се раждат отношения. Отношенията са много важни строителни сили в подвига на ученика. Помнете това. Достатъчно е той да вземе едно само ангелско отношение, за да се ориентира.

Казано е, на физическото поле ученикът не трябва да има отношение, защото ще се ограничи. Ти можеш да се ограничиш, защото си в противоречие, в падение, в лъжа, когато има леност, но когато имаш отношение към истината, към възхода, тук вече няма ограничение, а има божествени задължения.

За да не попада ученикът в ограничение, той трябва да използува ангелските отношения, защото ангелските отношения не ограничават, но разширяват своята ерудиция, своето знание, своята свобода по отношение работата им с ученика. При строителството на вселената е изключено всякакво ограничение. Този който строи, той не се ограничава, а създава. Създаденото подчертава, че не е имало ограничения. При ограничението не се създава знание, култура, творчество.

И тъй, знанието се създава като свободен акт. Ако ученикът би се ограничил, щеше да помисли, че е грешно да се разбулват нещата. И ако до сега човек не е зарегистрирал осъден прогрес на земята, то е благодарение на това, че той се е страхувал да разбули истината. Той я е държал далеч от себе си. Искал е да мине спокойно някак. Христос казва истината, но вие знаете последствията.

И на ученика предстои да каже истината, но той ще я каже с помощта на ангелите. Колкото по-положителни са отношенията на ангелите към ученика, толкова по-силен е, толкова по-волеви, по-деен, по-свободен е при разбудените тайни на вселената.

И тъй, пред вас стои проблемът да разбудите тайните на вселената. Ще кажете, че знаете много неща за вселената. Нашето внимание е към вас, но трябва да се даде абсолютна свобода. Вътрешната Школа не се бори с никакви религиозни догми, форми, обреди и т. н. Тя иска да преобрази външния свят, да му даде свобода, т. е. да се освободят ония същества, които са най-много натоварени като понасят голямата жертва в сътворението във вселената.

Ние искаме ученикът да мине през ангелския свят. До сега той се е спирал до света на духовете и от там е разрешавал въпросите, но сега той минава от школа в школа и се освобождава от света на духовете. Други сили се занимават сега със света на духовете.

Но ще кажете: „Ангелите имат ли отношение и към тях?“ Те се занимават сега специално с ученика, а не с човечеството. Справедливо ли е това сега? Може да не е справедливо, но е редно. Не тъй лесно можеш да събудиш съзнателните сили в дадено същество. Така както не можеш да накараш един кон да мисли както човек мисли, да бъде съобразителен, тактичен. Както човека, не можеш също така лесно да преобразиш съзнанието на обикновения човек в ангелско съзнание. Трудна е тази процедура. Този въпрос се разрешава с идването на учители на земята. Само учителите могат да разкрият другите светове и да свържат ученика със съзнанието на другите сили. Следователно, ученикът трябва да бъде във връзка, за да може разумно да използува влиянието, присъствието на тия сили по лицето на земята.

Ето къде се явява въпроса: разумен ли е животът или не. Само ученикът може да докаже тия истини. На него е предоставено да проучи кодексите на божествената наука и да ги докаже на съществата на физическия свят и на ония същества, а които са в света на духовете. И той има отношение към тях, но и те имат отношение към него и доста още ще го задържат. Ще се явят бащи, майки, жени, мъже и т. н. Всеки ще иска да му се каже нещо утешително, нещо радостно. Но ако ученикът има отношенията на ангелите, той ще знае как да се оправя с тия полета. От физическия свят той трябва да мине в другите полета. Никъде не е писано, че трябва да стои на едно място. Той трябва да обходи цялата вселена. Ако го закрепостят на земята, ще излезе, че той е един затворник. А ученикът никакви ограничения не трябва да признава. Напущате да предположим физическото поле. Вие веднага трябва да се справите с положението. А за да направите това, ще зависи от отношенията на ангелите към вас. Защо? Защото ще се явят при вас ангели, които ще ви кажат какво ви чака, какъв път трябва да поемете и какво място. пространство или поле трябва да заемете. Веднага трябва да заемете длъжност. Ако останете без длъжност, няма да знаете каква е вашата съдба. Ще станете блуждаещи духове. А това е най-тежкото положение. За да не стане това, ученикът веднага се въвежда в Школата на отвъдния свят. Школата продължава и в отвъдния свят – астрален, ментален и т. н. Преминаването в отвъдния свят е едно кратко събитие. И за да може да се ориентира човек в това кратко събитие, трябва да му се помогне.

Дали ще ни въведат в Школата на ангелите? Ще зависи от степента на вашата подготовка. Когато един младеж завърши гимназия, той постъпва в университета. Като свърши и университета, може да вземе и докторат. Ако в една държава няма съответната специалност, изпращат го в друга държава. Така е и с ученика. Когато той напусне физическия свят и го преведат във Вътрешната Школа на духовния свят, той ще трябва да вземе и докторат в друг някой свят.

Къде? Ще се наложи да мине в Школата на ангелите. Може да не остане там, но ще ми не През ангелския свят, защото те имат връзка с физическия свят. А щом имат връзка с физическия свят. ученикът трябва да познава тяхната просвета, техния живот, тяхната работа.

И тъй, използувайте разумно отношенията на ангелите към вас. Но ще кажете: Всяко едно отношение е известно състояние. Как да разберем тия състояния? Ще ги разберете с помощта на знанието. Бъдете уверени в това. Колкото повече ученикът се вглъбява, за да издирва тайните на вселената, толкова повече тези отношения стават негови вътрешни състояния. Той пораства духом, разширява се душевно и физическия свят се намалява за сметка на духовния, на душевния свят. Щом се намаляват физическите възможности, увеличават се процентно духовните възможности. Сега човек се стреми да завладее повече материални състояния и доста много се е натоварил. Колкото повече се е натоварил, толкова повече се е усложнил животът му. А колкото повече може Да носи, толкова повече го товарят. Премества той камъни, пръст, вода от едно място на друго. Товарят го и то сериозно го товарят. В минало са правили вавилонски кули, гигантски пирамиди. И сега става същото, но в друга форма. Човек робува по всички правила.

Защо робува? Защото няма ангелски отношения.

Щастие е за ученика, че ангелите са му обърнали внимание и имат отношение към него. Затова той се явява като представител на ангелския свят. Защо? Защото само Той може да възприеме техните идеи. Ако става въпрос за красота, ученикът е, който знае за красотата. Ако става въпрос за музика. ученикът е, който познава музиката. Ако става въпрос за знание, за присъствие, ученикът е, който знае за тях. На него е предоставено да владее необятни пространства, ако става въпрос да ги владее. Но ученикът не владее. Той прониква.

И тъй, идва царството божие на земята и тя съвършено се преустройва. Предстои й да стане райска градина. Кога? Когато човечеството се ориентира. В какъв смисъл? Когато неговите нужди се преобразят. Неговите нужди сега са много сложни.

5 Май 1960 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...