Jump to content

510. Върховната разумност


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 510-то

ВЪРХОВНАТА РАЗУМНОСТ

Кой свят е най-тайнствен за ученика? Най-тайнствен е слънчевият свят. По пътя на Върховната Разумност се налага ученикът да определи едни върховни отношения към слънчевия свят. Единственият най-реален свят, който е във връзка с човека, специално с ученика, това е слънчевият свят. Всички други светове имат отношение към него. Другите светове не така подчертано са се отразили, са се ознаменили в съзнанието на ученика. Единственият свят, който занимава съзнанието, съдбата на ученика, това е слънчевият свят. Много се е говорило в миналото за Бога, наричала са го Бог на светлината, Бог на красотата, но Той е останал все още непознат за човека благодарение на това, че е отсъствала Висшата разумност. Единствено на ученика на Вътрешната Школа се дава тази привилегия да има изправно, отлично, величествено отношение към света на Слънцето.

За света на слънцето се е говорило. Древната астрология, древната наука се е занимавала с така наречения най-реално подчертан свят по отношение живота на човека, но има доста неща, които не са разбрани благодарение на това, че не са се занимавали с въпроса за отношенията на посветените към слънчевия свят. Сега ние ще засегнем отчасти този въпрос, който е така жизнен, така важен. Ученикът трябва да се примири с някоя положения в живота които са го отклонили. Много от учениците идват до положението да казват, че не могат да разберат тайнственото, че са същества, които идват отдолу, от земята, от долните сфери, от долните светове.

За да може ученикът да осъзнае тайнственото, той трябва да има правилни отношения към слънчевия свит. Че ученикът е. минал през долните сфери, през долните светове, това е вярно. Но е минал за да направи една експедиция и се запознае с всички Детайли във вселената. Колкото повече е странствувал из вселената, толкова повече опитности е придобил. И благодарение на тия опитности той прави една висша връзка, създава едни изрядни отношения. Много важно е отношението на ученика към слънцето. Ученикът и слънцето имат нещо общо. Затова ученикът трябва сериозно да се замиели по този въпрос, да може вече да влиза във връзка с по-долните отделения на слънчевия свят, та да може да се добере някога и до по-висшите.

Но за да стане това, той трябва да размишлява. Размишленията са метод, са преход, движение по отношение присъствието на слънчевите сили в съзнанието на ученика. Затова той трябва сериозно да се замисли, сериозно да вникне, сериозно да се въплъщава в деятелността, в проникването на слънчевия свят.

С това ние не искаме да подценим другите светове. И те са важни, както е важен физическия свят. Но когато става въпрос ученикът да влезе в глъбините на великата вселена, той трябва обезателно да се свърже със съществата от слънчевия свят, защото те знаят всички пътища във вселената. Те са ония архитекти, ония астролози, ония големи учени, които се занимават специално с историята на слънцето.

Понеже тия висши същества се занимават с историята на слънцето, налага се и ученикът, който е влязъл в една Вътрешна Школа, в една Вътрешна Светиня, която има връзка с вътрешния живот на слънцето, да се запознае основно с историята на слънцето. Много интересна и важна е историята на Слънцето, да се запознае с нея. Всички религии са проповядвали, че има Бог, че Бог е сътворил света, че той гледа съществата, че им помага, но всички тия обяснения са верни до толкова, до колкото човек е можал да влезе във връзка със слънчевите същества. Не може ли да влезе въз връзка със слънчевите същества, той ще живее в тъмнина. Щом не може да влезе във връзка със слънчевите същества, навярно ще бъде под сянката. Единственият най- близък, най-възможен за него свят е слънчевия свят.

Когато разглеждаме така въпроса, ще изникнат много други въпроси, на които трябва да се даде обяснение. Трябва да се обясни историята на по-нисшите светове, странстването на човека из по-нисшите поделения на вселената. Ученикът трябва да има слънчева култура, слънчева наука, слънчево трептение, слънчево проникване. Но за да има това, той трябва да влезе във връзка със слънчевите същества, които са големи майстори. Те изпращат своите мисли далеч от центъра на слънцето за да могат да подпомогнат всички същества от по-долните поделения, та да могат да излязат от тях.

И ученикът е свързан с тази дилема. И той трябва да разреши въпроса в едва по-висша степен, в едно по-висше проникване, в едно по-висше присъствие. А това е, което може да задоволи търсещия дух у човека. Той търся да открие тайнственото. А тайнственото е слънчевия свят. Можете ли да се свържете със съществата от слънчевия свят, вие ще знаете за тайнственото.

Защо а необходимо това? Необходимо е, защото ученикът се намира в едни долни поделения, в един долен свят, който напомня за някакво минало величие, за някакво минало събитие и той не може да бъде спокоен, не може да живее в тишина, в духовно безмълвие. А колко важно е духовното безмълвие. Затова се налага ученикът да има ясна представа за отношенията му към слънцето и за отношението на слънцето към него. Той трябва да разреши този въпрос. Той трябва да се почувства вече като член, като гражданин, като поданик на Слънцето.

Може ля да стане това? Всички учители, всички посветени така се чувствали живота. Затова погледът на Учителя е слънчев. Той гледа така, както гледа слънцето. Той работи така, както работи слънцето. Той се движи така, както се движи слънцето. Той мисли така, както мисли слънцето, както мислят съществата от слънцето. Учителите са велики показатели, велики представители на слънчевия свят. И ако проследите историята, ще видите, че всички Учители са препоръчвали ученикът да има връзка със слънцето, да посреща слънцето, да въплъщава неговите нюанси в себе си. Така той ще придобие тази слънчева жизненост, която ще му даде възможност да проучи в детайли всички трептения, всички нюанси, всички цветове, които се съдържат и слънчевия свят.

Историята на Слънцето е много важна и много забавна специално за ученика. Той няма с какво друго да се занимава. Доста много се е занимавал със света на долните поделения.

Не че той не трябва да държа едно равновесие по отношение законите на земята, но неговата цел е да влезе в лабораторията на тайнственото, за да проучи великата история на слънцето.

Ще може ли някога вашия ум да обхване тази велика история? Всички велики мъдреци са я схванали. Следователно, и вие трябва да се наредите в редиците на мъдреците за да можете да научите историята на Духа, да можете да говорите за историята на Духа, да можете да мислите като слънцето, да може да бъдете разумни като слънцето.

Може ли? Вие сте тръгнала но пътя на мъдростта, вие въплъщавате мислите на великите мъдреци. Ако трябва да имате един любим обект, една прекрасна пространствена необятност, това е слънчевия свят.

Стремето се към него. Изучавайте всичко онова, което са дали мъдреците. Мнозина например са свели слънцето до някакъв идол. Но то не може да бъде идол, защото в него няма материални заложби, материални натрупвания. То е една жизненост., едно велико трептение, което не може да се нарече идол. Идолите са направени от твърда материя, за да могат да представляват даден образ.

Ще кажете че я слънцето има образ. Слънцето не е нито образ, нито форма. То е жизнено подобие. То е отражение на нещо велико. На нещо вечно, безгранично. То е отражение на онова незнайното, на онова, което е извън Битието.

Може ли ученикът да си представи живота извън Битието? Трябва ли той да се интересува от извън Битието? Щом е дошъл до слънцето той вече вижда Битието. А щом вижда Битието, в него ще дойде мисълта за извън Битието. Той трябва да търси онази първична, вечна наука, защото тя е произлязла извън Битието. Всичко там е било складирано, ако може да се каже така на човешки език. Там са съкровищниците, там е тайнственото, там са глъбините, там са необятностите. А всичко онова, което се е проявило, то е вече дадено в подобие, образ и форма.

Сега, какво е отношението на слънцето към слънчевите ядра и какво е отношението на другите слънчеви ядра към вселената? Много интересен въпрос. Има ли някаква притегателна сила, някаква хармонична дистанция, която да държи всичко в равновесие? Ето къде е мъдростта, ето къде е разумността. Колкото повече ученикът се вглъбява в размишленията, толкова повече му идва на помощ висшата разумност. Висшата разумност може да стигне до най-необятните предели. И когато става въпрос дали вселената има предели, само висшата разумност може да открие това. Тя знае за тия необятни предели. Тя знае за отношението на Разумното към тия предели.

Пределите, това са еди бъдещи перспективи, едно бъдеще усъвършенстване, едно бъдеще проникване, едно бъдеще вселяване, едно бъдеще раждане, едно бъдещо възкресяване.

Колкото повече проникват ядрените сили па висшата разумност, толкова повече ученикът има способността да се вглъбява в слънчевия свят. Може ли да направи това, той ще бъде велик мъдрец, велик адепт, велик жрец.

Всички тия титли, които изброяхме са състояния, при която ученикът може да заеме едно място от първостепенните положения, една първостепенна йерархия, за да може най-после да задоволи своя глад, своята жажда, защото му предстои едно тайнствено бъдеще. Всичко в него е още тайнствено. Той се проявява на физическия свят, но и той е още загадка за него. И най-малките неща го смущават. Той не е още идеално оформен, затова търси великото, красивото, идеалното, А това е добър признах. Това е импулсът, който той получава от висшата разумност. Бъдете новите адепти на висшата разумност. Когато се говори за адепти, за посветени, за синове божии, за велики учители, ученикът трябва да трепне, защото това са негови бъдещи перспективи, негови бъдещи стремежи, негов бъдещ пристъп, неговата бъдеща върховност.

Колкото повече се запознава с историята на вселената, толкова повече той влиза във връзка с върховните сили, които му помагат да може да се добере до централните ядра, до светлинните ядра, до слънчевите ядра.

Завидно е положението на този, който е можал да направи първия пристъп към слънцето. Който е направил първия пристъп към слънцето, той ще направи пристъп и към другите слънчеви системи, по-големи, по-красиви, по-трептящи, по-великолепни.

Какво ще го ползват те? Той ще може да влезе във връзка с едни прекрасни, съвършени същества, които ще бъдат велик идеал за него. Слънчевите същества са идеал за ученика. Когато се посвещава, той име предвид да бъде във връзка със слънчевите същества, да бъде отведен при слънчевите същества. Слънчевите същества са най-реалното в живота. Няма живот без слънчево присъствие. Няма радост без слънчево присъствие. Няма поезия, няма музика, култура без слънчево присъствие.

Виждате какви са отношенията между слънцето и Духа на ученика. Той може да има присъствие на Духа само тогава, когато е във връзка със слънчевите същества. Той може да бъде във връзка с душата си само тогава, когато е във връзка със слънчевите същества. Не може да има и понятие за Дух и душа извън слънчевото влияние. Не може да има понятие за един прекрасен свят извън слънчевото влияние. Не може да има представа за идеалното художество, за съвършената композиция, ако не е във връзка със слънчевите съществата.

Но може би ще се възрази: „Как да имаме тази връзка? Кой може да я направи? Как ще овладеем това изкуство?“ Това именно се напомни на ученика - да не закъснява, защото доста много е закъснял в своята еволюция и сега всеки миг трябва да бъде използван.

Виждате колко важен е този въпрос и колко сериозно се поставя. Вие сега се занимавате с връзките си с известни духове. Освобождавайте се от влиянието на духовете. Не се стремете да уреждате работите на духовете.

Но ще кажете: „Дали някога те не са уреждали нашите работи и сега имаме отношение към тях и трябва да уреждаме техните работи?“ По-добре ще бъде, ако станете слънчеви лъчи. Така по-добре ще им помагате и работите им по-добре ще се уреждат отколкото сега. Когато търсите пътя към истината, пътя на слънчевия лъч, вие ще знаете и тяхното състояние, ще знаете как да им помогнете. Не е необходимо духовете да се въплъщават на физическия свят и тогава да им се помага. Има наистина духове, които трябва да минат през физическият свят. Това е закон, но тия същества повтарят нещата и така се забавят. Едни от тия същества сте и вие. И вие сте били под влиянието на различих закони, на различни хармонични отношения, но сега вече трябва да се освободите. Ученикът вече не трябва да мисли са физическо въплъщение, за психическо въплъщение. Той трябва вече да направи едни пристъп към слънчевия свят, за да стане и той слънчев лъч и реално да помогне на всички нуждаещи се духове. Всички духове, малки и големи; тъмни и светли очакват да провикне слънчевия лъч. Няма същества, които да бягат от слънчевото присъствие. Има наистина на физическия свят същества - насекоми и др, които бягат от слънчевия лъч, но и те не могат да бъдат без слънчево влияние, защото цялата земя е, напоена със слънчеви енергии, независимо от степента на тяхното развитие, са се проявили благодареше на слънчевите енергии. Те могат да бъдат микроби или амеби, но ние казахме, че във всички същества са се въплътили организмите на Духа в различни нюанси. Така са се проявили и затова се е създал такъв свят. Защо е трябвало така да стане, с това се занимават историците на слънцето. От тях ще научите защо е имало нужда от тия поделения, защо са се материализирали разни духове по планетите. Колкото и да ви се говори сега, колкото и да се подчертават някои факти, няма да може да ги разберете. Ще ги разберете само като слънчев лъч, защото като слънчев лъч ученикът ще минава през тяхното съзнание, през техните чувства и желания, през техните инстинкти. Всяко живо същество владее поне чувството на инстинкта. А владее ли това чувство, слънчевите лъчи могат да влизат във връзка с неговия живот.

Но ще кажете: „Имат ли живот тия същества?“ Имат неорганизиран живот, но слънчевите лъча имат задачата да организират живота на всяко същество, т. е. да разплодят всеки организъм на Духа, да го размножат. Виждате, че тяхната дейност е дала една прекрасна природа, едни прекрасна светове, една прекрасна вселена.

И тъй; между всички слънчеви ядра има едни велики отношения. Такива отношения могат да имат само върховните същества, главните богове.

Може ли да има много богове? Нали Бог в едни? Щом има един Бог, много близко е до ума да има още много богове, които са присъствие на вселената.

Ще кажете пак, че тук се проповядва многобожието. Не в такъв смисъл многобожие. Многобожието съществува. То не можа да се изключи,. защото животът, развитието е на степени. Всеки който се приближава до духовния първичен Бог, той трябва да придобие и състоянието, и физиономията, и образа, и подобието на върховния Бог. А щом придобие такъв образ, той естествено ще се таксува като един от боговете.

Но това не е нито най-важното, нито най-интересното. Интересно е само тогава, когато ученикът е съумял да овладее изкуството на върховната разумност.

Изкуство ли е върховната разумност? Да, тя е божествено изкуство, божествена възможност, божествена деятелност. Защо да не е изкуство? Какво трябва да разбираме под думата изкуство? Всичко трябва да бъде изкусно направено, т. е. трябва да бъде построено така, че да няма някакво петно, никаква тъмнина, никакво отрицание. Човек се вдъхновява от това изкуство, което с построено от върховните линии във вселената. Вселената е проекция. А щом е проекция, тя борави със съвършени линии. Не може да се проектираш, когато нямаш тази способност на право движение. Всяко право движение е жива линия. Цялата вселена е построена от живи линии, от трептящи линии, жизнени линии, линии пълни с живот, пълни с разумни отражения. Щом има разумни отражения, следва, че и вселената е върховна разумност.

Има ли нужда ученикът да се занимава с тия мисли? Ще го ползват ли нещо, т. е. ще му дадат ли възможност да може де се открие като някаква тайнствена идея? Да, има нужда. По отношение на някои същества все пак ученикът е тайнствена идея. Много пак други събития, вселени, много други присъствия са тайнствени за ученика. Всичко е тайнствено. Защо? Защото не се знае за началото. Понеже никой не знае за началото, то си остава вечно тайнствено. Няма същество, което да е казало: „Открих го. Това е то“. Няма такива силни духове, който могат да кажат тази истина. Няма, защото никой не е проникнал във вечно тайното.

Кой го таи? ВЪРХОВНАТА РАЗУМНОСТ. Колкото повече ученикът се усъвършенства във Върховната Разумност, толкова повече той прониква, толкова повече той прозира в тайнственото. То е една върховна разумна идеи.

Проникнал ли е ученикът в тази върховия идея? Той владее вече изкуството на освобождението. Трябва едно абсолютно освобождение. Докато не се получи това освобождение, той все ще бъде недоволен. Защо? Защото това е тегота на Духа. Духът се чувства отеготен от тия физически образи, от тия физически връзки с другите същества, с друга духове. Затова се налага да се свърже със слънчевите същества и да се освободи.

Но ще възразите може би: „Какво да правим с нашите немощи, с нашите болезнени състояния, с нашите родствени връзки?“ Един род имате - безсмъртния род на слънцето. Всички друга са индивидуални духове, които гледат по един или друг начин да ви използуват. Да се ползваш не е лошо, но не и да завладяваш. Ученикът се ползва от слънчевите енергии, но не трябва да ги завладява. Това е изкуство, това е разумност. Нищо не трябва да ограничава. И най-малкото явление в своя живот той не трябва да ограничава. Поискаш ли да ограничиш божественото, това показва, че ти си ограничен дух. Ученикът не трябва да си позволява да казва: „Това е мое.“ Той нищо няма извън светлината на слънцето. Това е негово право. А светлината никой, не може да ограничи. Следователно, правото на ученика е свобода до безграничие.

Може ли да се постигнат тия неща? Може ли този идеал да се въплъти в ученика? Може. Колкото повече възлюбва слънчевия лъч, толкова повече той се освобождава, защото само слънчевият свят дава свобода, само слънчевият свят дава светлина, разумност, полет. Не си правете илюзии, че някои от планетните светове могат да ви дадат някакви добри влияния. Те дават влияния, но слънцето е, което дава най-добрите влияния. Затова ученикът трябва да придобие вече слънчев образ, слънчеви очи, слънчев нос, слънчеви уши, слънчево чело, слънчева брада, слънчево тяло, слънчево движение.

Стремете се към това усъвършенстване. Не се спирайте пред това, че не сте родени в слънчев ден или в някоя друга планета. Всички планети са зависими от слънцето. Затова ученикът направо да почне да изучава великата история на слънцето.

В тази среща ние решихме да ви запознаем малко по-обстойно със слънчевия свят, защото ви предстои да влезете в света на пролетта. Знайте, че пролетта за вашата мисия, за вашето присъствие е един важен етап в живота ви. Енергиите през пролетта са най-благоприятни.

Но ще кажете: „Не са ли енергиите на слънцето еднакви през всичките сезони?  Защо трябва да надценяваме енергиите на пролетта, а енергиите през другите сезони да подценяваме?“ През пролетния сезон става едно пробуждане. А това пробуждане е много важно. То е индивидуално. Духът е проявял своите енергии в пролетен ден. И на слънцето има полета. Във всички слънчеви ядра има полета.

Какъв е този момент на пробуждане? Това е един специфичен, тайнствен момент в ученика и този момент трябва да го преобрази.

Но ще се възрази: „Защо има това различие в Бога?“ В Бога има прекрасния, величествени, разнообразни приливи и отливи, има възкресение, има възраждане, въплъщение, възходи, тържество.

Колкото повече ученикът се обогатява с тия идеални мисли, толкова повече той познава Бога като абсолютна красота, като абсолютно присъствие, като едно голямо разнообразие.

Художествен е живота. Всеки един ученик представлява един вариант, едно присъствие, едно движение в голямата върховна божествена разумност.

Две неща ви оставяме: слънчевия свят и върховната разумност. Можете ли да се ползвате от тяхната способност, от тяхната деятелност, вие сте вече големи историци, вие сте вече посветени, композитори, художници.

Отхвърлете онова, което ви потиска. Освободете се от него. Освободете се от онова, което ви внушава, че сте нисши същества. Всеки ученик е потиснат. Има едни същества, които не позволяват на човека по-широко да погледне и нещо винаги му нашепва: „Това не си ти. Ти си нещо друго. Това е тайнствено, далечно, отвлечено. То не е за тебе.“

Бъдете свободни. Освобождавайте се от всяка сянка. Откъдето иска да ви засенчи, минавайте веднага от другата страна. Не се подавайте на чужди влияния. Има същества, които се занимават с разни магии, но ученикът не се занимава е такива явления. Той трябва да бъде свободен, трябва да бъде божествен. Когато ви занимаваме специално със слънчевия свят, ние поемаме отговорността към този свят, защото слънчевият свят представлява тайнственост. И всеки, който прави опит да откриете това тайнствено, той има известна отговорност. Ние казахме обаче, че трябва да направим един пристъп към това тайнствено. И тук е интересното - да бъде тайнствено и същевременно да бъде възможно.

Защо е възможно? Защото между човешката душа и дух и слънчевите същества има нещо общо. Слънчевите същества се интересуват от човешката душа и от човешкия дух защото някога те ще направят доклад за своето обхождане на вселената. Ученикът и на физическият свят обхожда вселената, защото и физическият свят е от вселената. И той населява вселената. Затова съществата, които населяват физическия свят са изпратени с дадена мисия, да подържат живота на земята. И благодарение на тия по-разумни същества животът се развива правилно. Те заемат място, пространство, необятност, движение. Тя е подчертана в картата на вселената. Посветените на слънцето знаят най-добре и подробно за нея. Знаят каква е нейната култура, каква е нейната работа, какви са нейните отношения, какао е нейното движение. Те знаят за целия механизъм и динамизъм, за цялото устройство на земята. Те са големи историци. Изучават подробно всички планети. Земята е един фокус за тях. Те знаят за нея такива неща, каквито съществата на земята не знаят. Те се занимават с присъствието, с влиянията на другите планета, а специално със земята не се занимават, защото казват, че тя е действителност, но слънчевите същества знаят всичко за нея. Знаят колко века се е движила тя, знаят за нейното движение, знаят какви пертурбации е минала, знаят какво време, какво пространство, каква вечност е минала.

За да може да се въплъти повече светлина в ядрата, за да могат и те да затрептят както трепти слънцето, слънчевите същества трябва да знаят точно, с милиграм и най-малкото, и най-изящното, и най-прецизното притегляне. И там има големя астролози, големи геолози. Те знаят за геологичното развитие на земята. Знаят какви богатство са открити в нейните ядра, знаят къде има злато, сребро, скъпоценни камъни. Те имат специална карта, специален показател за това. Човек още не знае всичко. Стигнал е до няколко метра дълбочина, изровил е някое богатство, но под земята има още много, много богатства. Те са скрити под дълбоките океани, където човек още не е достигнал. Той не може да разрови земята на три, четири, пет хиляди километри. Няма да му се даде. На човека не се дава много, защото ще се забрави. Ще му се даде толкова, колкото да може да се ползва. Той е забравил, че е пътешественик. Духът пътешества из цялата вселена и се интересува от всички поделения. А човекът казва: „От тук по-нагоре не искам да отида“. Не, човек е от потеклото на духа и прониква така, както духът прониква. Има ученици, които ще ги командироват да проникнат в глъбините на някое слънчево едро и те трябва да бъдат готови за това. Така както духът е готов да подържа равновесието на миросъзданието, така и ученикът трябва да бъде готов и той да подържа това равновесие. Той трябва да бъде толкова хармоничен, толкова организиран, за да може така да съчетава слънчевите сили, че те да дадат едно божествено явление. Сам по себе са той е едно явление. Следователно, и той може да съчетава нови явления, да прави различни комбинации. В това се състои неговата математика. Знаете ли как прииждат тия явления в слънчевия свят? Колко се радват слънчевите същества, слънчевите учени, когато открият нови явления.

Защо се радват? Защото това е един възход, едно важно събитие за тях. Така и ученикът трябва да се чувства радостен и блажен, когато към него идат нови явления. Той трябва да бъде. вдъхновен, готов да пее, да съчетава, да създава. Всички явления, които прииждат към слънцето са все творчески сили, които са добре оценени от слънцето, от слънчевите същества.

И тъй, бъдете от тия изследователи, които търсят богатството на природата, богатството на планетите, на слънчевото ядро. Бъдете тия търсачи. Търсете и ще имате. Хлопайте и ще ви се отвори. Това са велики, заветни мисли, която ученикът трябва до приложи.

По пътя на слънцето що срещнете Учителя. До пътя към слънцето що срещнете синовете божии, що срещнете посветените, що срещнете всички ангели. Какво по-хубаво от това? То трябва да се опита, до стане дело. Със своето физическо тяло или със своя физически образ ученикът няма възможност да направя този опит, но той има пълната възможност до го направя със своето духовно тяло. При слънчев ден той трябва да правя тази връзка, за да може най-после да се срещне със слънчевите същества. Той трябва да се съсредоточава и да се излъчва от своя физически свят, за да може да даде полет, свобода на своя духовен свят да влезе във връзка със слънчевите сили. Те са проникващи същества. Навсякъде присъстват и всичко виждат. Какви ясновидци са те! Когото стане въпрос за някакво явление, та веднага ще ви кажат какво е неговото начало, каква е неговата история, каква е неговата важност като присъствие във вселената.

Най-добрите майстори, които могат до ви дадат великото изкуство, великата композиции, великата музика, великите идеи, които могат до ви запознаят с великата наука - историята на вселената, това са слънчевите същества.

Обичайте слънчевите същества, за да може да се подчертае тяхното велико присъствие във вас. Обичате ли ги, вие ще бъдете като красиви цветя. Те обичат красивите цветя, ще ви открият, ще се спрат при вас и ще се наслаждават от вашия аромат.

Обичайте слънчевите същества, защото само те са, които могат да направят връзка с вас. Всички други сили от другите планети, която могат да направят връзка с вас, са все духове, които са в процес на развитие. Слънчевите същества са изключени от процеса на развитието. Те имат един особен процес, процес на възлизане. Затова, дръжте връзка с тия сили, за до маже и вие да проучите това изкуство на възлизане. Развитието подразбира процес на раждане и прераждане, на усъвършенстване, а възлизането е проникване, е работа. Всички същества, които имат изкуството да проникват; са свободни от кармата, от ограничението. А онези духове, които са в процес на развитие, са ограничени. Затова ние апелираме към ученика да се свързва със слънчевите същества. Те ще създадат в него един слънчев център. Всеки ученик трябва да носи в себе си слънчев център, т. е. да се оформи в него една радиираща чакра. Колкото повече радиира този център, колкото повече се проявява, толкова повече и слънцето прониква в него и му дава сила. Може би ще имате възможност да срещнете такива слънчеви въплъщения на земята. Ще има същества с тези нови чакри, с този радииращ център, който излъчва слънчев аромат, слънчево обоняние, слънчева светлина.

Стремете се към това. Нека то бъде вашия идеал. Затова Върховното ръководство прави опити да бъде във връзка с вас. Затова Върховното ръководство създава Вътрешна Школа, където да придобиете една дълбока вътрешна тишина.

Важна е тишината във вас. Само когато сте в тишина ще можете да се освободите от атаките на различни духове.

Бъдете разумни, за да не попаднете под влиянието на отеготените духове. Може да има влияние, но вие да влияете на тях, а не те на вас. Това е изкуство.

Макар че възможностите на ученика са ограничени, все пак у него прониква повече светлина, затова е и повече защитен. Може би ще се явят някои болестни състояния. Това е следствие на минали изживявания, на минали недостойнства. Колкото повече ученикът навлиза в светлинния свят, толкова повече те се изразяват и се получава болезнено състояния. Нищо нечисто не може да влезе в светлинните области. Боледува ученикът, защото не може още да се освободи от миналите наслоявания. Необходимо му е светлинен живот, за да може да влиза във връзка със светлинните същества.

Затова, не отпадайте духом. Трябва да се заличи всичко. Иначе не можете да правите връзка със слънчевите същества. Трябва да стане известно изгаряне във вас. Всичко онова, което не е в хармония, което не е в такт с усъвършенстването, с развитието, трябва да изгори, т. е. да се изхвърли навън. И понеже то е сродно с вашия организъм, явяват се и болезнени състояния. Не се плашете. Всичко онова, което е непотребно, което е нечисто, ще се пречисти и ще изгори. А всичко онова, което е разум, съзнание, няма до пострада. Напротив, ще се освободи. Поставени сте наистина при доста сложни положения. Дали са ви един доста сложен организъм. Той е толкова сложен, че и най-големите медици не знаят какво представлява. Той е един перпетуум мобиле, казват те. Но човек с мисълта си твори.

Важен е вашият организъм, но ви трябва друг. Този организъм, това тяло не ви прилича вече. Колкото повече се осъзнавате и изкачвате нагоре, толкова повече ще се срамувате от него. Вие имате такива физиологически нужди, които са даже и малко срамни, но ще издържите. Няма как. Казва така поговорката: „Кой каквото е поискал, дали са му“. Та и вие сега. това сте пожелали, това имате.

Но не се отчайвайте, не се считайте виновни за своите нисши състоялия. Внасяйте Дух в своя организъм за да придобие и той една специална душа, одухотворена душа. Затова казахме в миналото: обичайте тялото си. Красиво, некрасиво, сложно или просто, обичайте го. Имате го вече и го гледайте като зеницата на очите си, защото все пак Духът се проявява чрез него. Затова ще трябва до го цените.

Това е специално за физическия свят. Като отидете в другите светове, там няма да има вече форми, а ще има образи. А когато влезете в по-висшите светове, ще имате подобие. Когато влезете в подобието, ще бъдат изключени всички слабости и недъзи, всички несъвършенства.

30 Март 1961 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...