Jump to content

Към обединена Европа


Recommended Posts

КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА!

Друг път няма!

Всеки друг път води към тъмното, жестокото, братоубийствено и разрушително минало - към кръвопролития, насилия и разрушения. Един единствен път остава, един единствен път има за европейските народи към мир, истинско благоденствие, към истинска култура и свобода - това е пътя към Обединена Европа, към Европейски съединени държави, към Общоевропейска Федерация. Името не е важно, важно е съдържанието. А то трябва да бъде съдържание на свобода, на истинска човещина, на истинска разумност.

Някои ще кажат, че при съвременната политическа обстановка това е нещо много трудно. Някои ще кажат, че то е невъзможно. Възможното и невъзможното са в ръцете на хората. От нас, от хората, зависи - да се мразим, да се убиваме и да разрушаваме, или - да си подадем братски ръка, да си помагаме, да заживеем в мир и любов. Нима не е възможно да престанем да мразим, да подозираме, да враждуваме с другите народи, каквито и да бъдат те? Нима не е възможно да престанем да мислим, да говорим и да пишем с омраза, с подозрение към другите?

Как е възможно един народ от просветени, културни хора, народ с мощен дух и големи заложби - германският народ - да тръгне след един полулуд водач, който заведе и него и хвърли цялото човечество в страшната, всеунищожителна касапница на втората световна война? Ако народите досега са се подчинявали на зова на безумието, защо сега да се не вслушат в гласа на разума? Защо безумието - братоубийството, омразата, разделението, разрушението, произтичащи от слепия, безразсъден и водещ към катастрофи егоизъм - да са възможни, а разумността - единението, мира, разумността, братската обич и взаимопомощ между хората и народите да не са възможни?

И какво чакаме още? Трета световна война ли? Знаят ли хората, знаят ли управляващите, знаят ли водачите на народите при съвременното състояние на всеунищожителната бойка техника, как ще излезем из нея? Нима човечеството трябва да оредее - да се намали на половина или да остане само една трета, та едва тогава да поумнее? Всред съсипиите на днешната култура ли само ще се отворят очите ни, за да видим къде е правият път за човечеството?

Какво ни пречи да видим и да тръгнем още сега по този прав, по този спасителен път? - Различните мирогледи, различните обществени строеве? Реалните противоречиви интереси на отделните народи и държави? - Не, не, и не! Единствено слепият, безразсъдният и безумен човешки егоизъм, който все още владее умовете и диктува постъпките на водачите на народите - единствено той пречи на народите да си подадат взаимно, искрено и безрезервно ръка. Глупави са, безумни се тия водачи, които мислят, че водейки народите си по пътя на националния егоизъм, с това те ще спечелят нещо? - Какво ще спечелят? - Ще спечелят смърт и разрушение!

Злото иде от злите мисли - от злите хора.

Доброто иде от добрите мисли - от добрите хора.

Не трябва ли да бъдат вързани - т. е. да бъдат обезвредени, да бъдат поставени в невъзможност да вършат зло тия, които с леко сърце биха хвърлили Европа и света в нова, още по-страшна, още по-жестока и по-разрушителна трета световна война?

Защо народите вървят след водачи, които ги водят към бездната? И защо да не се вземат мерки навреме, докато не е станало късно? Нима забравихме миналите, преживените ужаси?

Но идва краят на злото! Един мощен глас се надига по всички части на света - гласът на всички, която желаят доброто, гласът на добрите, на разумните хора, и този глас ще прозвучи с непобедима сила:

Стига!

Стига братоубийство, стига кръвопролития, стига разрушения, стига насилия и робство, стига омраза и разделение! Стига сляп, безразсъден и безумен, водещ към катастрофи егоизъм!

Който се противи на този глас на разума, ще бъде отхвърлен, ще бъде обезвреден, ще се отнеме силата му, властта му.

Народи на Европа, народи на цялата земя, не позволявайте безумци да ви управляват, безумци да ви водят към бездната на всеунищожението. Дайте път на разума, дайте път на човещината, на доброто, на свободата. Дайте път на Любовта!

Трябва да бъдат неутрализирани, трябва да бъдат обезвредени разрушителните сили - адските сили на разединението, жестокостта, насилието, на лъжата и омразата. Как ще стане това?

Нима докато царува правото на силния, може да има мир в света? Нима докато царува неправдата, може да се постигне обединение на Европа, като първа стъпка към обединението на света? Нима докато не се изправят извършените грешки - несправедливости, насилия - във взаимоотношенията на народите, може да се живее в мир и братска хармония?

Не трябва да се лъжем!

Обединена Европа може да почива само върху правдата, свободата и равенството между народите, а не върху неправдата, насилието и лъжата.

Великата задача иска велики жертви. Обединението на Европа няма да дойде, докато всеки народ мисли егоистично само за себе си. Ново съзнание трябва да се роди в човешките умове - съзнанието за единството на живота, за единството на интересите, за единството на идеала, към който трябва да се стремим и който трябва да реализираме:

Обединена Европа, Съединени европейски държави, Европейска федерация, в една или друга форма, като първа стъпка към обединението на света.

За това са необходими жертви, истински жертви пред величието и в името на поставената цел, а не търговски пазарлъци и стремеж към надхитряна. Чрез тия жертви могъщият човешки дух ще направи „невъзможното“ - възможно.

В същност, какво трябва да пожертвуваме ние, какво трябва да пожертвуват народите, за да стане възможно обединението на Европа и света? - Те трябва да пожертвуват туй, което винаги е било извора на техните страдания, извора на всички глини в техния досегашен живот - те трябва да пожертвуват националния егоизъм, който винаги досега ги е подтиквал към омраза, войни и разрушения, който отнема голяма част от националния доход и от националните енергии за целите на разрушението и това, разбера се, за сметка на недоимъка и мизерията на широките народни слоеве.

Трябва да се откажем от това, което ни разделя, трябва да се приближим. Трябва да се откажем от всяко насилие на един народ върху друг, от всяко ограничение. Трябва да отхвърлим „правото на силния“. Нека, в границите на Свободна обединена Европа всеки отделен народ се управлява напълно свободно - сам да избира политико-обществения строй на своя живот, на своето развитие. Никакво насилие, никакво принуждение, никакво ограничение! Държавен или частен капитализъм, социализъм от всякакъв вид, съобразно националните особености и степента на развитието - всеки народ сам свободно да решава и избира формите на своя обществен, стопански и духовен живот.

Възможно е това в една обединена Европа, без митнически и паспортни бариери, в която всеки народ не мисли, не се стреми да налага това или онова на другите. В едно свободно съревнование, в едно свободно състезание между отделните народи, без насилие, без войни, без налагане от която и да било страна, в края на краищата ще вземе надмощие по мирен, безболезнен начин, тая форма на управление и тоя политико-обществен строй, които дават най-големи резултати за всеобщото благоденствие, които дават най-голяма свобода, най-пълни възможности за проява на човешката индивидуалност и на творческите сили на даден народ, и които най-добре съответствуват на неговия национален характер.

Защото народите не са глина, от която да се правят еднакви по вид и по форма тухли. Всеки народ представлява една отделна духовна самобитност, с свои собствени възможности, национален характер и особености, и затова трябва да се остави свободно да се развива, без упражняване на каквото и да било насилие върху него. Само върху този принцип може да се постигне мир и обединение на Европа и на света. Само при тези условия може да се сложи край на войните и качало на истинско, всеобщо благоденствие и на истинска свобода. Не се ли приеме този принцип, не се ли ръководим от него в мислите си и в постъпките си, всякакви усилия и всякакви опити за постигане на колективна сигурност и за мир в Европа и в света, ще бъдат палиативни.

От друга страна, безспорно е, че светът - целият свят - се движи към социализъм. Не само страните от социалистическия блок, но също така почти всички арабски страни, Индия, Бангладеш, голямо число от новообразуваните африкански държави, някои държави от Латинска Америка, заявяват, че ще изграждат социализъм. В Швеция, Дания, Западна Германия, Англия, управляват социалисти. Във Франция, Италия има мощни комунистически и социалистически партии. Светът се движи към социализъм. Това е безспорно. „Религията на труда“ ще вземе надмощие, ще завладее света. Въпросът е как да дойде този социализъм - по пътя на насилието и кръвопролитието ли, или по пътя на разума - по пътя на мирното и спокойно развитие. Много страни вече се определиха - те изграждат социализъм по мирен начин, без кървави революции, без главоломни политико-стопански сътресения. Защо да не се откажем занапред от употребата на насилието, от употребата на оръжието, от кървавите жертви и огромни разрушения при промяна на обществения строй? Защо да не се откажем, изобщо, от всяко насилие?

Социализмът трябва да се равнява в своя ход напред към високия идеал. Социализъм - това трябва да означава преди всичко СВОБОДА! Трябва да се отхвърли всяка омраза, всяха лъжа, всяко физическо и психическо насилие върху отделния човек или върху народите. Това значи социализъм!

Свобода навсякъде и във всичко! Свобода на отделните народи. Свобода на отделната личност. Свобода на словото, на печата, на убежденията и вярванията. Свобода на труда. Свободи на обществената, идейната и стопанската дейност. Свободен социализъм, свободен, мирен, ненасилствен комунизъм!

Няма друг път към мира и сигурността. Няма друг път към обединението на Европа и света. Няма друг път към разумен живот. Няма друг път за избягваме на надвисналата над Европа и над целия свят опасност от трета, всеразрушителна и всеунищожителна война.

Нека разумът преодолее!

Иначе - страшна е съдбата на човечеството!

С. Калименов

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...