Jump to content
[[Template blog/front/view/coverPhotoOverlay is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  • entries
    2
  • comments
    0
  • views
    452

About this blog

Съзнателният живот

Лекцията на Петьо Цанов от Мадарския събор, 2021 г.

Встъпление

Приложението на Словото изявено чрез Учителя – Беинса Дуно изисква осъзнаване, разбиране и размишление. Следвайки етапите на тоя процес, като музикант – професионалист до сега съм говорил върху познанията дадени в лекциите и беседите от Учителя в областта на музиката. С течение на годините обаче, започнах да осъзнавам, че погледа ми върху реалността е ограничен само в областта на музиката. Сам Учителят обяснява, че  да се развиваме хармонично е необходимо  да изучаваме различните науки, изкуства, като части на единния живот.

Че това е така, можем да се убедим, като разгледаме темите за размишление дадени в школните лекции на Младежкия и Общия окултни класове.

И тъй, настоящото изложение е плод на стремежа да изучаваме проявленията на Светлината в законите на физиката.

Какво представлява, като процес и същност един закон в естествознанието? На физическия свят това е корелация – (математическо отношение) между величини, които обуславят дадено явление в Природата.

 В духовния свят корелацията е между разумни Сили, които произвеждат светлина в Съзнанието. Значи в духовния свят отношениято между Силите определя Законите!

Разумността в Природата се проявява чрез три вида Сили: на Светлината, на Топлината и на Силата. Или Електрически; Магнетични и Ритмични, които определят пулсациите на въздействието. И за да осъзнаем живота необходимо е да разберем проявите им в Трите свята.

            Първо започваме от физическия свят. Ако първо не проучим законите на проявлението на Светлината във физическия свят не бихме могли да ги разберем и в Духовните и Божествените светове!

            Учителят призовава първите си ученици в 1900-тната година и основава във Веригата и провежда почти редовни срещи – събори. На тези срещи Той извършва Пасхални Ритуали, които след това до края на Школата никога не се повтарят. Ето мисли от съборни срещи на Веригата 1908 година.

            „Духовете всякога са съществували в Бога и по това те са единосъщни с Бога и са съществували, като семена за бъдещо развитие и затова Бог във всякой един творчески принцип определя известни зародиши, които като влязат в този творчески принцип да придобият неговото Съзнание в това познаване на живота.

            Някога си вие сте били такива духове, които сте били в Бога, и сега се поражда един принцип, за да се повърнете назад та да образувате един кръг и по законите ще се повърнете с по-голям кръг на развитие.

            В Природата има една есенция, субстанция, която е толкова деликатна, щото човек през много съществувания може да хване много малко от нея. Тази Божествена есенция прави человека съзнателен  и всякога, когато Духът се опомни, тогава той образува около себе си нещо като водовъртеж със спирала, в която се образува БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, чрез което се започва творчество в материя, и така Бог твори, но винаги твори чрез духовете и чрез този творчески принцип“.

            „В този творчески принцип отрицателните мисли разрушават спиралата и човек се повръща в своето животинско състояние, защото този конус подразбира един принцип на Божествен център, който се върти около себе си, Духът го изкарва на повърхността, изхвърля го от себе си, а щом остане в своя център, няма условия за развитие, защото развитието е в периферията.

Тази материя, която ние ще изработим, ще я препратим на Бога, а Той ще я препрати на други светове и вие сте хората, които копаете от Божествената рудница ... В този смисъл всеки човек и всеки дух е толкова важен, колкото всичките, светове – такъв е законът!

Така и вие не можете да повдигнете себе си, ако не помагате на другите.

·        Духът твори чрез съзнанието и умовете на учените! Да разберем Неговите проявления необходимо е да познаем как се структурират законите на Светлината първо във физическата реалност.

До 19-ти век и в средата на 20-ти век в естествознанието имаме четири основни взаимодействия: гравитационно; електромагнитно и ядрени слабо и силно. През 90-те години на ХХ век е открито ново /пето/ фундаментално взаимодействие във физиката, а именно информационното.  Неговото проявление са Торсионните полета, носители на информацията в Духовните светове. С откритието на петото взаимодействие се създава Единна теория на полето, която става теория на физическия вакуум. В окултната наука физичския вакуум се интерпретира като етерно поле!

Физиката прави два съществени извода – динамични закони:

1/ Всички парапсихологични феномени са основани на фундаментналните взаимодействия в Микросвета.

2/ Съзнанието и мисленето имат носител – торсионните полета.

      Така може да се реализират Съзнанието, Мисленето и Колективния разум.

      За да разберем как Духът е творил трябва да проучим поетапно теориите и идеите на гениалните учени.

 В 1687 година Исак Нютон публикува своя труд: „Математически начала на натурфилософията“ с второ издание 1713 година.

Saznatelen_jivot_01.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Исак Нютон

Класическата физика се основава на трите закона на Нютон. Те постулират – абсолютно пространство и време независимо дали имаме покой или движение. Тук действа и принципа за относителност на Галилео Галилей, че при опити в неподвижна или подвижна отправна система – резултата е един и същ. В класическата физика формулата за събиране на скорости е:    

                                                  W=U+V

където U е източник на движение с предаване на тялото на скорост  U или средата, в която дадено тяло се движи със скорост U имат в едно и също направление скорост  V спрямо неподвижен наблюдател от скоростта на тялото W спрямо тоя наблюдател се определя по формулата W=U+V

Възниква въпроса за верността на тази формула! Но как да се проведе такъв експеримент? Оказва се обаче, че скоростта на Светлината може да се измери, като се използва явлението ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. [1]

Saznatelen_jivot_02.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Интерференция на светлината

Тя се получава при звукови, електромагнитни, радио и светлинни вълни. Интерферират само кохерентни[2] вълни, имащи постоянна фазова разлика във времето. Това означава, ако разликата в лъчите на две вълни, които се наслагват е цяло число имаме събиране на енергията им и картината точката е максимално светла, ако разликата е нечетно число енергиите се изваждат и картината е максимално тъмна. Следователно в зависимост от резонанса между вълните имаме Светлина или Тъмнина. Същия закон важи и при музикалните интервали!

      Френският физик Арман Иполит Физо през 1851 година осъществява този уникален опит!

Saznatelen_jivot_03.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Арман Иполит Физо

      Лъч светлина се разделя на два лъча с помощта на полупрозрачна пластинка. Единият се отразява в огледалото и минава през течаща вода в посока на движението и, а другият минава обратно на движението на водата. После двата лъча се събират с интерферометър! Резултатите са изненадващи и не отговарят на закона за събиране на скорости в класическата физика. Събирането става правилно по формулата: W=U+V /1-1n/

n- показател за пречупване във водата.

Тук може да се спомене и опита на Албърт Майкелсон.

Saznatelen_jivot_04.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Албърт Майкелсон

В 1826 година руският учен Николай Лобачевски казва: „не съществуват време и пространство неизменни и абсолютни по стойност!

Saznatelen_jivot_05.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Николай Лобачевски

Със силите и масите на телата е свързано самото време, от тях зависи и Пространството! Геометрията на Пространство-времето не е еднородна, а се определя от големината и разпределението на телата. Реално Пространството е не евклидово!

Saznatelen_jivot_06.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Евклид

На Евклид геометрията на пространството на Лобачевски е с отрицателна кривина! Геометрията на Постранството на Риман е с положителна кривина!

Сега като отворим книгата „Учителят говори“ – четем:

Ако не разберем Любовта, не може да разберем и живота, трябва да разберем - Времето и Пространството, в които Той протича, като непреривен процес.

·        „Ето защо гениалните учени физици постоянно се занимават с Пространство-времето. Учителят продължава – Под целокупен живот се разбира общата Мирова душа, която се проявява в цяата Жива Природа. Нашите индивидуални души са части или удове на тази  Велика Душа. Формата на Живота отговаря на неговия стремеж и движение. Стремежът е разумния вътрешен подтик, а движението е физическият му израз“ Който не разбира физическия фивот не може да има отношение към Светлината.

Да обърнем поглед към терията на относителноста, както казва един от „бащите“ на квантовата механика Макс Борн – „Създаването на Общата теория на относителността /О.Т.О./ от Айнщайн ми се струваше тогава и сега едно от най-великите достижения на човешкото мислене в изучаването на Природата“.

Saznatelen_jivot_07.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Макс Борн

О.Т.О. се базирана два основни принципа:

1.     Принципа на относителността на Галилей;

2.     Постоянство на скоростта на Светлината!

     Айнщайн обяснява, че тези два принципа са били непримирими, но специалната теория на относителността е успяла да ги примири чрез изменение кинематиката или представите за Пространство и Време. Той формулира закона за всеобщото привличане по следния начин: „Движението на масите се предизвиква от изкривяването на пространството, а изкривяването на пространството се предизвиква от намиращата се в него материя.  Айнщайн показва взаимовръзката на геометрическото понятие – кривина на пространството и физическите проблеми на Гравитацията.

Saznatelen_jivot_08.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Алберт Айнщайн

 Като направим превод на по-горното се убеждаваме, че Битието на живота се определя от творческото проявление на Светлината, Топлината и Силата, а те са елементите на Съзнанието! Сега какво се случва по-нататък в науката: Двете най-висши достижения на човешкия Дух – О.Т.О и Квантовата механика се обединяват от специфична среда, а именно Физическия Вакуум или в окултната наука Етера.  В квантовата механика Светлината се излъчва, поглъща и разпространява на „кванти“ – дискретни порции светлина наречени ФОТОНИ.

През 1922 година А. Комптън доказва, че светлината притежава вълнови и корпускулярни свойства (като вълна и частица едновременно).

Saznatelen_jivot_09.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Артър Комптън

През 1924 – Луи Дьо Бройл издига хипотезата за Всеобщ корпускулярно-вълнов Дуализъм не само на светлината, но на всички частици.

Saznatelen_jivot_10.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Луи дьо Бройл

През 1926 година Е. Шрьодингер извежда уравнение, описващо такива вълни – частици във силови полета и така възниква нерелативистката вълнова механика.

Saznatelen_jivot_11.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Ервин Шрьодингер

През 1928 година Пол Дирак създава уравнение описващо движението на електрона във външно силово поле, което има две решения  - с + и – показва частица с положителна енергия и положителен заряд и античастица с отрицателна енергия и така поставя основата на релативистката квантова механика.

Saznatelen_jivot_12.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Пол Дирак

Особената материална Субстанция, проникваща цялото пространство и регулираща всички сили на взаимодействие, която се отличава от ефира, както са си го представяли по времето на Нютон бе откритиа през ХХ век изследвана и наречена ФИЗИЧЕСКИ ВАКУУМ. Това е прародителят на всичко във Вселената, раждащ елементарни частици от които след това се образуват атоми и молекули“ казва руският учен А.Е. Акимов.

Saznatelen_jivot_13.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Анатолий Акимов

Гравитацията е присъща и на вакуума, затова, ако едно тяло се движи заедно с него ще се движи и съдържащия го Вакуум. Той не само се увлича след движещото се тяло, но изпълнява ролята на истински ръководител на всяко движение! Опитите на Фезо и Майкелсон показват, че в Природата не съществува абсолютно неподвижен вакуум!

Той се разглежда, като съставен от елементи, образувани от двойки частици – частица – античастица. Когато частица и античастица могат да се вложат една в друга, такава система ще бъде електронеутрална. Понеже и двете частици притежават спин такава система няма да има  магнитен момент. Тази система се нарича  - фитон.

Saznatelen_jivot_14.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

В заключение за вакуума – енергията на вакуумните флуктуации[3] е твърде голяма в сравнение с всеки друг вид енергия! Чрез торсионните смущения може да се освободи енергията на вакуумните флуктуации!

Както виждаме науката смело навлиза в етерния свят!

В контекста на по-горното да разгледаме какво представляват ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА.

Френският математик Ели Картан  в доклад на френската академия на науките през 1913 година е първият учен, който казва:  „В природата трябва да съществуват полета породени от въртенето!“

Saznatelen_jivot_15.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Ели Картан

Теорията за торсионното поле е разработена от японския учен Утиема, който предполага, че елементарните частици притежават набор от независими параметри, а именно електромагнитно, гравитационно и спиново /или торсионно/ поле.

            След като торсионните полета се явяват носители на Светлината на мисълта и определят Новото Съзнание би трябвало да познаваме техните свойства!!!

            За разлика от електромагнитото и гравитационното поле, които имат централна симетрия, торсионното поле има осева симетрия!

Saznatelen_jivot_16.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

Преносител на торсионните взаимодействия се явява физическия вакуум.

            Всяко съоръжение, построено на Земята, всяка линия, начертана на хартия, написана дума и буква нарушават еднородността на Пространството на физическия вакуум и той реагира на това със създаване на торсионни полета. Ето най-важните им свойства:

·        Торсионно поле се образува около въртящ се обект и представлява съвкупност от пространствени микровихри

·        За разлика от електромагнетизма, където едноименните заряди се отблъскват, а разноименните се привличат, торсионните заряди, от един знак се привличат!

Saznatelen_jivot_17.jpg?fbclid=IwAR3ZXEn

·        Торсионните полета се пораждат от класически спин, в резултат на въздействието им ще се измени само спиновото състояние на другия обект.

·        Скоростта на разпространение на торсионните вълни не е по-малка от 10 с, където с е скоростта на Светлината  с = 300 000 км/сек. Те практически мигновенно се разпространяват от една точка на Всемира до друга Негова крайна точка!

·        Торсионните полета преминават през вкякакви естествени среди, без загуба на енергия!

·        Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира Вакуума.

·        Радиотехническите и електронните прибори създават торсионни полета при което дясното поле подобрява самочувствието на човека, а лявото го подтиска! При паневритмията  движението е от дясно наляво!

·        Торсионното поле не предава енергия, а информация. Измененията в полетата се съпровождат с изменение характеристиките им и отделяне на Енергия!

·        Мисълта представлява самоопределени торсионно полеви образувания. Ние ги усещаме като  образи – идеи.

·        За торсионните полета няма ограничения във Времето и Пространството. Те могат да се възприемат от Миналото, Настоящето и Бъдещето.

Руският учен академик Генадий Шипов обръща внимание, че в известните уравнения липсват компоненти на въртеливо движене, което съпровожда всчко в приодата от елементарните частици до Вселената! Основна роля в

Entries in this blog

ПЕТ СРЕЩИ С УЧИТЕЛЯ (Разказва Стефан Лазаров Опев)

Разказва Стефан Лазаров Опев, роден на Изгрева на 21.03.1928 г., в семейството на Лазар и Марина Опеви Записала Юлиана Василева, на гости сме при брата на 12.11.2020 г. със Сашо Георгиев Лазар Опев с трите си деца, съпругата си Марина и с гостуващата си баба Екатерина Камберова, 1933 г., на Изгрева. Стефан Опев е най-голямото дете в семейството, роден е на 21 март 1928 г. в София, а от 1930 г. младото семейство се пренася да живее в барачка на Изгрева ПЕТ СРЕЩИ С УЧИТЕ

Ани

Ани

ЛАЗАР ОПЕВ. КАК ЖИВЯХМЕ ПЕТНАДЕСЕТ ЛЕТНИ ДНИ

ЛАЗАР ОПЕВ КАК ЖИВЯХМЕ ПЕТНАДЕСЕТ ЛЕТНИ ДНИ (предисловие) (Записала Юлиана Василева и Сашо Георгиев - 2020-2021 г. ) Историята, която се опитвам да разкажа е истинска и вярна по съдържание. Уверявам ви също, че не съм писател и не претендирам да съм такъв. Написах я за спомен на децата си, защото тя заема един епизод от живота ни, както моя, така и на някои членове от семейството ми и, отчасти – на някои близки, приятели и познати нам. Все пак ще кажа, че ако и на д

Ани

Ани

×
×
  • Create New...