Jump to content

Recommended Posts

1. ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО ОКУЛТНА ШКОЛА

Учителят казва, че Християнството е било една Окултна Школа. Но това не значи, че Християнството е преповторило ученията на древните Окултни Школи и не е внесло нищо ново в света. Това е едно повърхностно разбиране. Всяко едно окултно движение, което идва в света, идва със специална мисия и задача, има да извърши нещо специфично в света. И това е примерно новото, което то внася в света и за което е дошло. Защото ако ще донесе това, което е било донесено по-рано, то си съществува, няма защо да го донася. Всяко едно окултно движение е един нов импулс на Духовния свят, един нов импулс на Божествения Дух, един нов импулс на Бялото Братство, с който се цели да се внесе нещо ново в света, което дотогава не е съществувало.
Така че, всяко едно окултно движение, което се явява в света, то не е единствено преповторение на това, което е съществувало в миналото, а е нещо ново. Действително, Окултната Наука във всички времена и епохи е една и съща и Принципите на окултното обучение и развитие са вечни. Учителят казва, че Законите на Бялото Братство от сто милиона години не са претърпели никаква промяна. Тогава в какво се състои новото, което всяко едно окултно учение внася в света? Новото е във формата, в метода, с който си служи и в целта и задачата, която му се поставя. Защото във всяка една епоха на човешкото развитие се развиват различни страни на сложната човешка природа и затова са необходими различни методи за да може да се развият тези страни.
Когато в човешкото развитие трябва да се даде импулс за развиване на човешкото сърце, например, Бялото Братство ще си послужи със специфични за това методи и заедно с това ще даде такава форма на Учението, което да въздейства на сърцето, за да може да се развие и обла­городи. Когато трябва да се въздейства на човешкия ум, ще се дадат други методи и Учението ще се изложи в друга форма, която ще стимулира човешкия ум, да развива неговите способности. Когато трябва да се въздейства върху човешката воля, тогава ще се създадат съвършено различни методи и съответно на това съвършено различна форма на Учението. Когато пък трябва да се работи за хармонизиране и едновременното развитие на ума, сърцето и волята, тогаз ще се дадат комбинирани методи и формата на Учението ще бъде специфична. Защото за Окултната Наука формата играе голяма роля. Тя е път, канал, по който се проектират енергиите и силите, за да свършат известна определена работа. Затова една форма, която в миналото е била на място, е била добра и полезна в развитието на човечеството, следващата епоха вече, когато на развитието се поставят нови задачи, тя губи своя смисъл и става една спънка за развитието, става едно зло.
Животът в своята целокупност е едно Велико Училище с най-различни класове и отделения. И човечеството в своята цялост преминава, следователно, през всички степени на това Училище на Живота, като във всяка една степен се прилагат различни методи на обучение. Букварът на първо отделение дава елементарни знания, които въвеждат децата в пътя на познанието. Колкото по-нагоре се отива в развитието, знанието се разширява, познавателните способности и въобще духовните интереси се разширяват и заедно с това и начинът, и методът, по който се предава знанието, стават все по-разширени и по-сложни. И в основното училище, и в прогимназията, и в гимназията, и в университета се преподава, например, естествознание, но колко се различава естествознанието на отделенията от това на университета! Принципите са едни и същи, основните начала са едни и същи, но в отделенията те са дадени много повърхностно, дадени са, така да се каже, само известни факти. Когато, като се мине в гимназията и в университета, там вече се изнасят законите и принципите, върху които се обосновават тези факти. На същият принцип и основа почива и предаването на окултните знаци в света в различните епохи, в различните фази на човешкото раз­витие. Това е едната страна на въпроса за новото, което всяко окултно учение внася.
Второто положение: всяко едно окултно движение идва със специална цел и задача, става проводник на специ­фични сили и енергии, които трябва да се влеят в човешкото развитие, за да може човечеството да се издигне на една степен по-високо в своето развитие. А всяка енергия и сила в света е свързана с определено съзнание, с определен клас от същества в Космоса, които поемат ръководството на човечеството в дадена епоха. Защото развитието не е един механичен процес, а един органическо-психически процес, който се извършва под контрола на разумни същества, които действат чрез определени сили и енергии. Та всяка сила и енергия идват от определена област на космичното пространство и носят със себе си нещо специфично, от което човечеството има нужда в дадена епоха. Силите и енергиите не са прости елементи, а са сложни процеси, комплекс от много елементи. Това ни показва и светлината, която на пръв поглед е еднородна, но науката ни показва, че светлината, светлинният лъч се състои от седем лъча, всеки от които има специфичен брой вибрации и следователно е носител на специфични сили и енергии и оказва специ­фично въздействие, и въпреки това са комплектувани като едно цяло. От такъв род са силите и енергиите, които дадено окултно движение внася в света. В общия си вид и форма те може да изглеждат хомогенни, еднородни, но се отличават с голямо вътрешно разнообразие и съдържание.
Тогава конкретно можем да кажем, че всяко окултно движение изявява Същества от различна йерархия на космоса, които са проводници на Божествената Мисъл и Воля. Всяка една йерархия представя специфичен провод­ник на Божествените енергии и има специфично влияние, което дава специфични и определени резултати. Затова Учителят казва, че досега Ангелите, т. е. различните чинове на Ангелската йерархия са се занимавали с ръководството на човечеството, а сега вече сам Бог, Божественият Дух поема това ръководство. В Окултната Наука има едно твърдение, което е същото, само че е дадено в друга форма, а именно, че в миналото ръководителите на човечеството са идвали от различни планети, сфери на нашата Слънчева система. А от епохата на Христа самият Божествен Дух, Логосът, Космичното Слово поема ръководството на човечеството, като само се всели в физическо тяло. И колкото по-възвишени Същества поемат ръководството на човечеството, толкова по-фини сили и енергии се турят в действие. Същото нещо се наблюдава и в развитието на човека. Окултната Наука твърди, че в различните възрасти на човека действат различни сили и енергии, както за оформянето на човешкото тяло, така и за оформяне и развитие на човешката психика, на човешкото сърце и на човешкия ум. В детето действат едни сили, в юношеството - други сили, във възмъжалата възраст - трети сили и в старостта действат вече съвсем други сили. Същото нещо е и в развитието на човечеството. А всяка една сила и енергия е свързана или изтича от едно Съзнание, от едно Космично Същество. И от колкото по-възвишено Същество идва импулса, който носи дадена енергия, толкова по­мощни и широки въздействия има тази енергия.
Като имаме предвид всичко гореказано, като кажем, че Християнството е една Окултна Школа, ние не го отъж­дествяваме с Окултни Школи на миналото, да се явява като едно преповторение на тези Школи. Някои така схващат Християнството, като повторение на древната Мъдрост, на това, което е дадено в Древността. Това е едно погрешно разбиране на Християнството. Фактът, че Християнството е Окултна Школа и Учение не показва, че то трябва да преповтаря това, което е казано в миналото. Окултната
Наука е безбрежна. Принципите са вечни и неизменни, и Учителят даже казва, че Принципите на Окултната Наука са едни и същи и при Бялото Братство, и при Черното Братство, но се различават по формата на изложението и по методите на приложението на Принципите. После друго едно положение: понеже Окултната Наука е безбрежна, то никое окултно движение не е я изнесло в целостта и пълнотата й. Всяко едно движение изнася част от тази Велика Наука, в зависимост от целите и задачите, които му са поставени. Принципите са вечни и неизменни, но приспособяването на тези Принципи и Закони, и методите, които произхождат от тях, са също така безбройни и всяко движение изнася това, което е в кръга на неговите цели и задачи. Всички изнасят общите Принципи, които са едни и същи, както казах и в Бялото, и в Черното Братство, но когато се дойде до подробностите и приложението, там вече се явява различието. Конкретно казано, всяко едно движение дешифрира част от Великото Знание. Защото Окултната Наука е достояние на Невидимия свят, а на земята се правят само преводи от нея.
Тук пак изпъква въпросът за значението на формата. В Окултната Наука формата е един много важен фактор. Една форма, която в миналото е била носител на нещо ново, в следващата епоха вече губи своята стойност и ако продължаваме да се придържаме към нея и да си служим с нея, вече се натъква на противоречия и се явява злото. Злото не е нищо друго, освен опит за приложение на ста­рите форми при новите условия на развитие на живота.
Така че, когато говорим, че Християнството е една Окултна Школа, с това ние подразбираме, че то повтаря миналото, но само че то изнася Вечните Принципи на Живота и Битието, които са изнасяни много пъти в миналото. Но ги изнася в нова форма, която е носител на нови сили и енергии. Те идват от по-възвишените области на космичното пространство, които идват от по-възвишени Същества на космоса, идват от Божествения Дух.
Изследването на християнските Писания показват, че в тях са отразени Ученията на древните Окултни Школи. Но това не показва, че те са взети от тях. В проявлението на дейността на Бялото Братство съществува един Закон, че всяко следващо проявление във физическия свят се явява самостоятелно, независимо от това, което е дадено в миналото. Миналото е дало своя резултат в развитието на човешката психика и върху това развитие, като върху основа новият импулс действа, независимо от предшестващия импулс, който е една стара форма, която е изиграла своята роля. И второто нещо, ученията на всички окултни движения идват от Божествения Дух, от Христа и затова Учителят казва: "Христос е Вдъхновител на всички Откровения във всички времена и епохи." Следователно, всички импулси, които идват от Центъра на Бялото Братство, от Христа, няма защо да наследяват по физически начин ученията на миналите импулси, когато новият импулс е във връзка със самия Източник на това Знание. Всяко ново окултно движение получава началото си от Единия Източник - Христовият Дух, който е Глава на Бялото Братство и от Него приема задачата, която има да изпълни в света. От него приема кредита и енергията, с които трябва да работи. За всяко едно окултно движение Божественият Дух туря в действие специфични сили и енергии, защото Божественият Дух, който е проявление на Абсолютния Дух, разполага с безкрайни възможности и разнообразие на проявленията и енергиите. Всеки следващ импулс е с по-големи възможности и работи с по-мощни енергии, които идват от по-възвишените сфери на Битието.
За да можем да разберем характера на Христовия импулс, трябва да поставим пред съзнанието си въпроса за инволюцията и еволюцията, за слизането и възлизането на човешките души. Защото, когато човешките души са излезли от Божественото Съзнание и са поели пътя на странстването в безграничната вселена и са се озовали в гъстата материя, която ги привлича със своите сили, това е пътят на слизането от Божествените висини в най-гъстата материя. Учителят задава въпроса: "Защо е трябвало човешките души да слизат в гъстата материя?" И отговаря: За да се облекат във все по-плътни обвивки, които да по­служат като основа, като база за доставяне на материал за изграждане на трите безсмъртни тела, в които трябва да се облече човешкият дух. В процеса на инволюцията се изграждат обвивките на човешкото тяло, чрез които се проявява човешката личност. В процеса на еволюцията се изграждат трите безсмъртни тела, с които трябва да се облече човешкия дух, за да добие Вечния Живот, свобода и гражданство във вселената. Учителят сравнява процесите на инволюцията и еволюцията с едно витло, което като се движи отдясно наляво слиза надолу, когато се завърти отляво надясно, то почва да се качва нагоре. Онзи, който е турил това световно витло в движение, това е Божественият Дух. И когато това движение стигне до определеното място, трябва да се спре по-нататъшното слизане, защото процесът на слизането е процес на сгъстяване на материята, която все повече ограничава възможностите на човешката душа. И моментът, когато трябваше това витло да почне да се движи отляво надясно, за да почне да се издига и материята да почне да се разрежда, е слизането на Божествения Дух в лицето на Христа на Земята. Със слизането си на Земята Христос обърна движението на това витло в обратна посока на досегашното движение и всички сили, които действат в Земята и в човешкото развитие, получиха обратно на­правление, получиха възходящо направление. До този момент те са имали едно низходящо направление към центъра на Земята. След слизането на Христа на Земята и след Голготското събитие, тези сили добиват възходящо направление.
Така че, Християнството като Окултна Школа има специална мисия и задача в развитието на човечеството, откъдето иде неговото значение и място в развитието.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...