Jump to content

IX.A. ДЕСЕТ ЗРЪНЦА


 Share

Recommended Posts

IX.A. ДЕСЕТ ЗРЪНЦА

За гр. Русе

Мили сестри и братя,
По случай 22 март 1958 г. поднасям ви десет зрънца - бисери за душата, от голямата съкровищница на милия Учител.
Нека всеки според силите си да ги използува в този живот.
Ние знаем защо сме дошли на земята, какво да учим, какво да правим в живота си, за което се стремим. Затова, нека всички запазим вътрешните си сили в равновесие! Това е нашето богатство, нашият капитал - сигурност за пълно здраве.
Придобитото никой не може да ни го вземе от ума, сърцето и твърдата воля. То е вечно, ако ние сме стабилни и го запазим.
Нека всички изпитания, които преживяхме, кой - по-малко, кой - повече, за което и не сме виновни, да благодарим на Учителя, на Бога.
Нека постоянно благославяме, у всички да проникне светлина в умовете и топлина в сърцата, за да проучат безкористно Словото, и всичко ще се обърне на добро!
Моля, прочетете си 8-а глава от първото послание на апостол Павел към Коринтяните, в Свещеното Писание, гдето е казано:
«Един е Бог Отец, от Когото е всичко и един е Господ Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние - чрез Него.» Но това знание не всеки го знае - казва Апостолът.
Нека ние, които вярваме в това, да се радваме и благодарим, а и всички добри, честни и трудолюбиви хора, които работят и за цялото, да прилагаме и следното:
а) Да се стремим да не грешим, а ако случайно съгрешим, да се разкаем и искаме прошка. Ако някой ни съгреши или ни обиди, да прощаваме.
б) Да живеем само с положителното - доброто в живота си.
в) Да виждаме и съзнаваме, че в най-малкото живо същество е и най-Голе­мият, и да не му правим насилие. (Но не и паразитите - плод на лошите човешки мисли.) И най-Големият живее и в най-малкото живо същество.
г) Всичко, което вършим, да бъде безкористно и за благото на цялото, а не само за себе си - егоистично.
Това е истинският человек!
Ние не само сме създадени, но и събудени от Този, който ни е дал и живо­та. Той е и Който ни помага с Духа Си, заедно със светлите братя. Че има някои, които не вярват и не вършат волята Божия, нищо от това. Те са наши мили братя, ние ще ги обичаме, но не ще се тровим с техните отрицателности. У тях също са вложени всичките добродетели в душата им, но те ще се пробудят, когато време­то им дойде.
Ето, нашите братя, 10-и ангелски чин, възгордял се, и той да създава жи­вот, както Творецът създава, според легендата, за някои. И че тази земя била създадена за тях. Иначе ние не бихме се родили и изпратени на тази земя, да проявим Божиите дела и да помогнем на падналите братя ангели, да разберат правилния път на еволюцията. Обаче, още от самото начало, чрез Ева се роди и прояви злото!
Досега, може би и от милиарди години, човечеството се бори с това зло, но то не може да се унищожи. Защо? Защото злото и доброто са две сили на живата природа!
Злото само може да облагороди, за да му се намали силата и да се впрегне тази сила на работа! Обаче това ще бъде, когато човекът се издигне духовно, с всички добродетели, и да не се занимава с отрицателностите, плод на егоизма от падналите братя ангели.
Но нека оставим това настрана, ако някой не разбира тази легенда.
Нека видим какво ни се поднася от живата природа, за да ни подтикне към по-правилно разбиране, и какво трябва да се стремим да постигнем за нашето добруване на земята.
 
1. Ето, Слънце, Луна, планети, звезди, трите царства: минерално, расти­телно. и животинско, а и цялата природа, които ни са пред очите, не са ли те картини да се пробудим с нашето съзнание, да се радваме, да благодарим и да мислим вътрешно за тази Велика Сила, с тази дивна хармония? Да! Също ни се дават и всички блага за живота, за да развием всичките си дарби, да станем истински человеци и за да достигнем и до живота на съвършения человек? Да!
 
2. Ето, светлината, топлината и влагата, въздухът, храната, водата, не са ли те условия за всички човеци, да съзнаят, че има една разумна сила, която е създала всичко, и да благодарим? Да!
Но тази сила, нито верующите, нито неверующите са я открили досега коя е, къде е и каква е. Тя е скрита във всичко живо: В храната, водата, въздуха, светлината, топлината. Тя обаче е непостижима, но е изследима! Обаче, тя е изследима за разумните хора, за да се облагородят всички благородни заложби в душата на човека и да се достигне до живота на съвършения человек - Хрис­тос.
 
3. Ето защо едно правилно хранене, пиене, дишане, използване на слънче­вата топлина, това са условия да придобием пълно здраве, светъл ум, чисто сър­це и силна воля, за да достигнем дългоденствие. Обаче силата ще бъде голяма, ако човек вътрешно и доброволно е прегърнал и въздържанието, и природосъобразното хранене.
 
4. Проявени в живота: Любовта, мъдростта, истината, справедливостта и добродетелта, това са условия за братолюбие между человеците, като частици на цялото и като братя и сестри на един духовен баща.
Всички тия добродетели всеки ги има в душата си, но от всеки се иска да ги прояви в тяхната пълнота и чистота.
 
5. Проявени правилно: Чисти мисли, благородни чувства и разумни постъп­ки, това са условия за по-правилното разпределение на всички блага в живота.
 
6. Проявени правилно: Търпението, красотата и смирението, с разбира- ние вътрешната им сила и проява в живота, това са условия за правилно и безко­ристно изследване в живота, за обичане всяка човешка душа, всяко живо съ­щество, за проява на чистия живот, заглушаване на гнева и яростта, на гордос­тта и тщеславието, а същевременно - за развиване на милосърдието.
 
7. Придобито и проявено едно правилно будно съзнание, това е условие да се бди над всичко, а и над злото и доброто, за да се избегнат много от страдани­ята.
 
8. Хармония между ума, сърцето и волята, с разумно работене, самообла­дание и постоянство, това са условия да се придобие чистата мисъл, да се лекува човек от болести, чрез силата на кръвта, и да постигне възвишеното.
 
9. Правилно развити: Съзнанието в ума, самосъзнанието в сърцето, под­съзнанието в душата, това са подтици за пробуждане мистичния огън на светли­ната в душата и път за развитие на свръхсъзнанието в човека. Това е постиже­ние на висшия духовен живот - възкресението и вечният живот.
10. Развити и проявени в живота: Вярата като основа, любовта като гради­вен материал, нашия дух като творител на формите, а надеждата като украса на всичко, тогава човек работи без страх, без тъмнина, без съмнение, безспир, защото силата е в неговия ум, а принципът - в неговото свръхсъзнание.
А заедно с описаните качества и 9-те плода на Духа, това са условията за влизане в Царството Божие.
Скромен дар от милия Учител Петър Дънов.

Събрал и наредил от съкровищницата:

Брат Михаил Стоицев, зъболекар, 87-годишен, непрактикующ.

Забележка:
Тези зрънца са посадени в душата на всеки човек, остава с приложението да ги възраснем, да дадат плод и да се храним и ние, и всички, които гладуват и търсят.
За получаването, моля, съобщете на адрес:
Пловдив, ул. «Болярска» 16.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...