Jump to content

1929_10_04 Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато)


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Архивна единица

От книгата, Служене, почит и обич", Младежки окултен клас - година девета, (1929-30),

Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.,

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата „Служене, почит и обич“, 1-24 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.), държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1940 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

4 октомври 1929 г.

Органическо злато

Т. м.

Чете се резюме на темата: „Разлика между растителното и животинското царство.“

Тема за следния път: „Разлика между животното и човека.“

Често слушате хората да казват, че нямат настроение или че са изгубили настроението си. Какъв е смисълът на думата „настроение“? Какви елементи съдържа настроението? Кой изпада повече в настроения: младият или старият? Казвате, че някой човек се намира в добро или в лошо настроение. Значи, думата „настроение“ има двояк смисъл: положителен и отрицателен. Когато цигулката не е добре настроена, цигуларят взема камертон и я настройва. За настройване на цигулката има известни правила. Когато вие се настройвате, какви правила спазвате и с какъв камертон си служите? Когато е добре настроена, цигулката издържа повече време. Колко време продължава доброто настроение в човека? От какво зависи продължителността на доброто и лошото настроение на човека? При какви случаи човек може да изгуби настроението си? Който се състезава и падне в състезанието, губи настроението си. Когато ученикът пропадне на изпит, също губи настроението си. Когато учителят пише единица на ученика си, последният губи настроението си. Една малка пръчица е в състояние да развали настроението му. За да запази настроение, човек трябва да си представи, че единицата, т.е. пръчицата, е от злато. Златото е в състояние да подобри разположението на човека.

Изобщо, приятните чувства са причина за доброто настроение, а неприятните – за лошото. Когато някой ученик свърши гимназия с отличие, той има добро настроение, което продължава известно време, докато влезе при нови условия. В първо време той се чувства самоуверен, горд; мисли, че знае много. Обаче, като влезе в университета и разбере какво се иска от него, той постепенно губи настроението и смелостта си. Щом се убеди, че може да преодолява мъчнотиите, той отново придобива смелост и добро настроение. Когато човек очаква отнякъде да получи много нещо, но остане излъган в очакванията си, той всякога губи настроение. Нека всеки си постави задача да намери метод, чрез който да превръща лошото настроение в добро.

Като ученици, вие трябва да работите върху самообладанието, да се справяте с настроенията си. Причината, поради която човек губи настроението си, се дължи на неустойчивостта на материята. Проявеният или физически свят е преходен. Ето защо, на физическия човек не може всякога да се разчита. Достатъчно е да дадете на човека един скъпоценен камък, за да повдигнете духа и настроението му. Скъпоценните камъни, благородните метали имат магическа сила. Като види златото или диаманта, колкото и да е бил неразположен, човек се развеселява и започва да говори.

На какво се дължи способността на човека да говори? Коя планета оказва влияние върху говора? Меркурий. Като секретар на боговете, той всякога дава отчет за направеното. Живакът има отношение към Меркурий. Когато в кръвта на човека има достатъчно живак, той говори много. Защо? Защото живакът търси място да излезе вън. Всеки метал има отношение към някоя планета. Като знаем свойствата на метала, можем да определим някои характерни черти на дадена планета. Златото има отношение към Слънцето, медта – към Венера, среброто – към Луната, желязото – към Марс, калаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – към Уран.

Сега, като знаете влиянието на планетите върху човека, а оттам и свързаните метали с тях, вие можете да си въздействате с металите. Например, когато не сте разположени, мислено внесете в кръвта си известно количество злато. Ако разположението ви не се подобри, увеличете количеството на златото. Направете този опит няколко пъти, докато разположението ви се измени. Колкото повече злато има човек в кръвта си, толкова по-благороден и устойчив е той. За такъв човек казваме, че има самообладание. Значи, той има такова количество злато в кръвта си, че може да издържа на големи изпитания без да се разколебае, без да измени убежденията си.

При какви условия трябва да се намира човек, за да развива самообладание? Контрастите на живота развиват самообладание. Например, някой човек тръгва на екскурзия при хубаво време, но веднага след това времето се разваля. И обратно: тръгва в лошо време, но скоро след това времето се оправя. За да развива самообладание, човек трябва да се отнася еднакво и към хубавото, и към лошото време. Той трябва да се радва еднакво и на вятъра, и на дъжда, които го брулят, както и на слънцето, което грее. Той гледа на явленията в природата като на език на природата. Знаем при това, че природата говори със символи. Топлото и дъждовно време говори на чувствата в човека, вятърът – на неговия ум. Дъждът казва на човека, че чувствата му трябва да се пречистят. Вятърът говори същото на мислите в човека. Следователно, съществуват два начина за пречистване на човешката кръв: чрез мислите и чрез чувствата. Чувствата се пречистват чрез даване. Като дава с любов, сърцето на човека се разширява. Колкото по-широко е сърцето на човека, токова по-лесно се пречиства. Ако някой е беден и не може да дава, той трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Като остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си. Яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто. Изобщо, недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да чисти човек сърцето си, не е нужно даже да прави умствени упражнения. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Ако е въпрос за даване, човек може да дава и материално, и сърдечно, и умствено. Помнете, че колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие.

Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. Първото нещо, което се иска от ученика, е чистотата. Колкото и да се стреми към чистота на ума и на сърцето си, човек все ще се натъкне на мисли и чувства, които ще го покварят. Условията, при които съвременните хора живеят, са такива, че, било чрез мисъл, чувство или постъпка, те ще внесат известна нечистота в себе си. Това е неизбежно, обаче, разумният човек използва тия условия за съзнателна работа върху себе си. Ако не работи върху себе си, сам да се чисти, природата ще го застави насила да направи това. Много методи има за чистене на човешкото сърце, но той сам трябва да си избере метод, съответен за него. Както правите избор в храната, в облеклото си и в начина на живеенето, така можете да правите избор в методите за работа върху себе си. Колкото малка да е една мисъл, тя е в състояние да внесе подем в ума ви и да ви освободи от недоволството.

Когато един млад и богат човек отишъл при Христа да иска метод за придобиване на вечния живот, Христос му казал, че едно му недостига. И на съвременните хора недостига нещо. Те се нуждаят от злато в кръвта, наречено органическо. Благодарение на отсъствието на органическо злато в кръвта им, те страдат от анемия, физическа и духовна. Златото е символ на живота. То има отношение към съзнателния, разумен живот, който иде от слънцето. Тъй щото, първото нещо, от което човек се нуждае, е да има достатъчно злато в кръвта си. После той се нуждае от стая, в която да прояви своя живот. Стаята му трябва да има поне два прозореца, които да бъдат обърнати, единият към изток, а другият към юг. Казано е в Писанието, че когато човек се моли, трябва да влезе в своята тайна стаичка. За тази тайна стаичка говорим и ние. Тя трябва да има два високи и светли прозорци – умът и сърцето, пред които да се намира висока планина – идеалът на човешката душа. Като става от сън и като ляга да спи, човек трябва да поглежда към високата планина, да се стреми да я постигне. Влезе ли в своята тайна стаичка и отправи погледа си към високия връх, човек се домогва до онова вътрешно познаване на нещата – вечен идеал за постигане.

И тъй, задачата на всеки човек е да се домогне до онова вътрешно знание, чрез което да намери златото, нужно за неговата кръв. После, той трябва да намери ключа на своята тайна, свещена стаичка, в която може да решава правилно задачите си. – Възможно ли е това? – Възможно е. Като се обремени в живота, всеки чувства нужда да се уедини някъде, от никого несмущаван. Уединението може да стане само в тайната стаичка, осветена от двата прозорци. Докато дойде до това знание, човек трябва да работи върху себе си, да придобива органическо злато в кръвта си, т. е. светли мисли и възвишени чувства и постъпки. Иначе животът не може да се осмисли.

При новото възпитание човек трябва да спре вниманието си на влиянието на различните елементи върху човешкия организъм. Например, забелязано е, че липсата на злато в кръвта прави човека несигурен в живота. Той ходи свит, прегърбен, няма смелост. И в материалния живот е същото. Докато има злато в касата си, човек върви смел, изправен, самоуверен, разчита на нещо. Щом изгуби златото си, той изгубва смелостта и самоувереността си. Какво трябва да прави, за да върне изгубеното си злато? Да работи. Като работи съзнателно, човек може да придобие малко злато. Един милиграм органическо злато в кръвта е достатъчно да повдигне духа на човека.

Следователно, като методи за придобиване на злато в кръвта са: съзнателна работа върху себе си и употреба на храни, които съдържат злато. Новите химици знаят кои храни съдържат повече злато. Такива храни, именно, са употребявали гениалните и свети хора. Мислете по този въпрос и пишете върху темата: „Храната на гениалния човек“. Вие знаете, че активните хора обичат повече кисели, лютиви и солени храни. В този смисъл, гениалните хора се хранят със съответна на развитието им храна. От храната, която човек употребява, зависи донякъде какви прояви ще има. Ако физическата храна оказва влияние върху характера на човека, колко по-силно ще бъде влиянието на психическата храна върху неговия организъм.

Като ученици, вие трябва да изучавате, от една страна състава на храните, а от друга – състава на своите мисли и чувства. Значи, човек трябва да се занимава, освен с физическата химия, още и с психическата. Бъдещата наука, новото възпитание изискват тънко познаване свойствата на елементите, които влизат в кръвта на човека. Той трябва да знае какво влияние оказват върху човека благородните метали – среброто, златото и платината. Алхимиците са търсили начин за превръщане на неблагородните метали в благородни. Това е задача и на сегашните химици. Какво по-голямо постижение за човека от това, да превръща всичко неблагородно в себе си в благородно? Златото е меко и огъваемо. Такава трябва да бъде и човешката мисъл. Щом има това свойство, тя ще бъде в състояние да позлатява неблагородните метали в човека, за да го предпази от отравяне. Златото насърчава и обнадеждава човека. Щом изгуби настроението си, той губи и надеждата си. Внесете ли в кръвта на човека малко злато, той веднага се насърчава.

Желая ви всеки ден да внасяте по малко злато в кръвта си, за да се облагородите, да придобиете здраве и сили в себе си, да се домогнете до новия живот.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

6. Лекция от Учителя, държана на 4 октомври, 1929 г. София – Изгрев.

Книги:

* Златото в кръвта

Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). София, 2004)

48 беседи от 30 август 1929 г. до 15 август 1930 г.

* Органическо злато

Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1940)

25 беседи от 30 август 1929 г. до 28 февруари 1930 г.

Начало: 06:00

1929_10_04 Златото в кръвта.pdf

Link to comment
Share on other sites

От книгата, Служене, почит и обич. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930).

Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ЗЛАТОТО В КРЪВТА

(Органическо злато)

Тайна молитва

(Прочете се резюме от темата “Разлика между животинското и растителното царство”.)

Пишете сега върху темата “Каква е разликата между животните и човека”. Дайте си едно вътрешно определение, тъй широко, върху темата. Нали всеки един човек си има по едно животно. Каква е разликата тогава?

Какво разбирате вие под думата “настроение”? Често казвате човек е под известно настроение, или мени се настроението му. Може ли някой от вас да каже елементите на настроението? Нали и настроението има елементи. В какъв смисъл употребявате вие думата “настроение”? Тогава ще ви задам другия въпрос: кой има по-голямо настроение старите или младите? (“Младите.”) Защо? Въобще как схващате вие настроението? Имате добро и лошо настроение. Вие казвате, че си настройвате цигулката. Човек, след като си настрои цигулката, започва да свири. С какъв камертон си нагласяш цигулката? Да изясниш термина, сравнението. Когато цигулката е разстроена, цигуларят я настройва. Той си има правила за това. Когато вашето настроение не съответства на камертона, как се нагласявате? Какъв камертон имате вие? Имате ли някои правила у вас за нагласяване?

Допуснете, двама ученици се състезават. Англичанинът се състезава за някаква златна чаша. Единият взел чашата, има добро настроение. Другият не я е взел, има лошо настроение. Мисля, ние сме се спирали и друг път върху настроението. Каква е дълбочината на настроението на човека? Забелязали ли сте колко трае настроението на човека? Когато си добре отспал, на сутринта имаш добро настроение. Щом не си отспал, имаш нещо неприятно в себе си. Вие не сте правили психологически наблюдения върху себе си. Ако вземем една игла и я забием един сантиметър на някое деликатно място, на ръката на човек, който е в добро настроение, какво ще стане с неговото настроение? Ще се измени, нали? Добре. Вие сте ученичка в гимназията. Другарката ви дойде до ухото и ви каже: “Знаеш ли, онзи ден учителят ви е турил единица по математика.” Вие веднага казвате на другарката си: “Остави ме, моля, нямам настроение, не съм разположена.” Защо? Единицата е това, една права линийка 1. Но ако тази линийка беше направена със злато и тежеше два килограма, какво щеше да бъде вашето настроение тогава? Нали човек трябва да сменя състоянието си. Ето имате тази единица. Направете я в ума си от злато, за да смените вашето състояние. Най-после кажете си: “Заслужава ли човек да си губи настроението за една единица?”

Сега кое е което се крие в настроението? Какви чувства се крият в настроението? Когато човек има добро настроение, какво усеща? Да допуснем, някой от вас има следната опитност. Свършили сте матура в гимназията, по всички предмети сте били освободени. За колко дена трае това настроение? Може да трае до следващата година, докато дойде да следвате в университета. Най-първо мислите, че сте разрешили един важен въпрос. Ходите, разположен сте, носите си дипломата. Но лека-полека тази диплома започва да губи своя смисъл, състоянието ви се сменя. И вие почнете да мислите за друго положение. До известно време дипломата и тия бележки внасят в ума ви една самоувереност, че много нещо можете да направите. След една година вие почвате да губите вашата самоувереност и се намирате в това положение на онзи ученик във Варна. Свършил той гимназията и почнал той да ходи да търси служба. Носи си той дипломата, тук не му дават работа, там не му дават работа. И най-после купува си той едно точило, турил си дипломата в рамка и тръгва да точи ножове. Всички казват за него: “Колко способен момък, да носи туй точило на гърба си.” След време той си уредил работата. Сега може ли вие да предвидите какво е било настроението на този момък? В настроението има един елемент всякога човек очаква повече, отколкото може да му дадат. Затова човек губи известна част от настроението, или губи известна енергия. Да допуснем, даде ви се една задача. Някой от вашите другари изгубил настроението си, как ще го настроите?

Сега ние престъпяме закона на самообладанието. Светът, в който сега живеете, материята, се намира в едно преходно състояние, или казано на психологически език, проявеният свят, защото реалността, това е едно проявление на съзнателния живот, минава едно преходно състояние. Някой път казвате: “Учителят е неразположен към мене.” Той, като ви погледне, има едно неразположение. Колкото и хубаво да отговаряш, той ще ти тури три. Учителят е неразположен към вас, но не знаете защо. А на някой друг ученик, той и средно да отговори, учителят му пише шест. Ти усещаш една несправедливост, но на какво се дължи, не можете да си разгатнете, защо единият отговоря отлично три му турга, а на другия турга шестица. Казвате: “Защо учителят постъпва по този начин?” Вие имате някоя ваша другарка или другар, с когото сте разположени да говорите, а с друг не сте разположен да говорите. После с някого говорите повече, а с друг по-малко. Вие казвате, че говорите с този повече, защото той разбира повече, а другият разбира по-малко. Може би до известна степен е така, но имаме разположение да говорим с някои хора повече, с някои нямаме. Казвам, при самовъзпитанието на човека докато той не разбере в какво седи естеството на настроението и да си даде един отчет. Стане сутрин, той е неразположен. Да знае правилата, чрез които може да смени състоянието си. Човек трябва винаги да знае да сменя настроението си. Кое е следующото състояние, което иде след настроението? Онези от вас, които са изучавали психология, как класифицирате тези състояния? След настроението кое иде? Ако ви дадат едно перо или злато, плодове или дрехи или ви назначат на служба, какво настроение ще добиете? Към каква категория спадат тези различни чувства, които ще изпитате при различните състояния? Ако ви дадат един скъпоценен камък, голям колкото едно кокоше яйце, може ли да се смени настроението ви?

Да кажем, имате едно песимистично настроение, не се интересувате от живота, но щом ви се даде това кокоше яйце диамант, щом погледнете на него, веднага ще се смени вашето настроение и умът ви ще заработи. Най-първо този знак ще заработи във вас, с ножа човек става смел. После и тези знаци...

Когато човек е разположен да говори, коя от планетите има влияние върху него? Към коя от планетите спада говорът, речта? (“Към Меркурий.”) Той, като секретар на боговете, все ще има да дава някакъв отчет. Всъщност планетата Меркурий упражнява ли някое влияние? Какъв е елементът, който тургат при Меркурий? (“Живакът.”) Значи, когато в човешкото тяло има живак, той говори повече, живакът търси място да излезе навън. Тогава ще турим за Слънцето златото, нали? Меркурий живакът. Венера медта. Месечината среброто. Марс желязото. Юпитер калай. Сатурн олово. Уран платина. Нептун?

Сега вие можете да направите най-елементарен опит. Да допуснем, че нямате настроение, искате да смените състоянието си. Най-първо почнете да тургате 500 грама злато в ума си. Да кажем, състоянието не се сменя. Увеличавайте едно кило, две, може да дойдете до десет килограма. Турете в ума си златото по алхимически начин и като го турите тъй в ума си, ще забележите каква смяна ще стане с настроението ви. Тогава направете и с други елементи опита. Вземете калая, съединете Слънцето с Юпитер и с тия пари купете си няколко хиляди паници, направени от мед, от бакър. Турете парите в обръщение. Купете си сахани, ибрици, котли. Да кажем, вие си купите всички тия медни съдини и ги калайдисате. Каква ценност ще имате тогава? Ще турите калая на работа, всички тия калайдисани сахани, ибрици, котли ще ги турите в обръщение, ще ги изнесете за продан на пазара И си представете тогава, че вие сте млад, но според закона в тази култура все млади хора ще идват да купуват вашите саханчета, ибрици и котли. Какво ще бъде настроението ви? Колко ще турите да струва един сахан, тъй направен хубаво и калайдисан? (“30 лева.”) Тридесет, това е законът на ума ви. Ще разложите туй число на три триъгълници вие ще имате един покрив отгоре над себе си. Щом имате числото 3, това са условията. Ще работите, или казано с други думи, ще изучавате закона за самообладанието.

Който иска да изучава закона на самонаблюдението, той трябва да избере две противоположни състояния. Запример избирате да идете на екскурзия, когато вали дъжд като из ведро. И след като се върнете, да считате, че екскурзията е отлична. Или избирате, когато денят е ветровит и целия ден ви е духало. И може да изберете, когато времето е хубаво. Три екскурзии ще имате: едната на дъжд материалистическа, другата когато има вятър, колкото искате, и третата когато времето е хубаво. Хубавото време аз наричам време на чувствата. Щом вятърът ви е духал, това е време на ума. А когато дъжд ви е валяло, имате пак време на чувствата. Тридесет това е първата паница. Второто продавате ибрика. Каква цена ще турите на ибрика хубав, меден? (“150 лева.”) Сто и петдесет като се съкрати 15, значи трябва да извадите всички вредни елементи на вашия организъм. Петнадесет е пречистване на кръвта, на чувствата. Е, знаете ли как се пречистват чувствата?

Има два начина за пречистване на чувствата. Най-първо ще започнете със закона на даването. Ще си представите, че сте богат човек, имате няколко милиона и после ще ги раздадете на бедните, и ще раздадете всичките, ще останете само с едни дрехи, едни обуща и една шапка. Тъй у вас ще остане един процес на пречистване. Ще следите, след като сте раздали мислено всичките си пари. Ако сте доволен, добре. Ако сте доволен от даването на парите, значи вървите по един правилен метод. Но ако след даването на парите у вас остане едно недоволство, процесът е неправилен. Ще кажете това е една игра. Но такива игри ги има навсякъде. Да кажем, вие изучавате тия вредните, бобоническите микроби. Кое е онова, което вас ви радва, като изучавате тая микроба? Вие изучавате техните качества и техните свойства. И най-после си въобразявате, че ставате един учен бактериолог, всички вестници пишат за вас и вие се радвате. Тази идея изпъква в ума ви. Може да станете учен бактериолог и да не станете. Тази идея е хубава, но каква полза ще ви донесе тя, след като сте научили нейните вътрешни черти? Приложението на туй знание, което можете да добиете в даден случай, то може само да ви въздигне. Та казвам, правете пречистване на вашата кръв, на вашите чувства и на вашите мисли.

Сега вие продавате и един котел, който събира 10 килограма вода. Каква цена ще му турите? (“380 лева.”) Това е един котел, с който вие можете да се прехраните. Ще занесете вода тук-там, все ще ви платят нещо. При най-добрия случай да знаете за какво може да се употреби една паница, един ибрик и един котел. Представете си, че пътувате на едно място. Вие обичате мед. Където отивате, вас ви отрязват едно парче от пита мед и ви го тургат в паницата, второ, трето парче, и вие ядете. Представете си другото положение. Вие сте пътник, носите вашия ибрик с най-хубавата вода, гърлото ви е засъхнало и вие вкусите от тази вода малко. Вие можете да превърнете тази паница, ибрика и котела, вие можете да организирате нещата, тъй както онзи художник. Да видоизменяте нещата, като започнете от физическия свят и да свършите с най-възвишеното у човека. Но при всеки случай и трите тези съдини да вървят с вас. Където ходите, навсякъде да им намирате място. Тогава вие ще бъдете учен човек. Пък ако ги оставите тук и там и останете сами, не сте от много учените. Ако ти можеш навсякъде да ги носиш и да им намираш място, да сменяш енергиите си от едно състояние на друго, ти си учен човек. Запример с какво можете да смените един турски сахан? Или един ибрик, или един котел с какво можете да ги смените, ако е смяна?

Природата ни възпитава по същия начин. Тя влага разни мисли в човешкия ум и турга разни желания в човешкото сърце и разни постъпки на човешката воля. Значи тя влага всевъзможни положения, за да ви вкара от едно положение в друго. И ако не искате доброволно да я слушате, тя чрез хитрини ще ви застави по един или друг начин да възприемете.

Да кажем, някой от вас ви застави да облечете някоя простичка дреха. Кое ви заставя да се облечете тъй или инак? Някой път казваш: “Тази дреха не ми се харесва.” А друга ви е приятна. Питам, в дадения случай кое ви е накарало да се облечете по един или по друг начин? Да кажем, поглеждате на една маса, виждате едно перце. Вие като дете не обръщате никакво внимание, но иде време в живота ви, когато като поет или като писател вие обръщате много внимание на перото. В дадения случай и някой цар да е, все и той ще вземе туй перо и най-малкото ще подпише някой указ. Кое е важното в перото дръжката или перото? Перото, след туй иде дръжката.

Сега запример най-важното за сегашното ви състояние кое е? На вас според моето схващане, на всинца ви липсва злато. Всинца сте малокръвни, злато нямате. Липсва ви златото. И даже доста злато ви трябва, по 10 милиграма в кръвта. Всички страдате от анемия. Първото условие злато ви трябва. Второто нещо на вас ви трябва един триъгълник отгоре. Някои от вас нямате триъгълник, нямате покрив, стая, къде да живеете. След туй креватът ви не е добър, покривки нямате, свивате се. Най-първо, човек трябва да има изобилно злато разбирам слънцето, живота. След туй място, къде човек да прояви своя живот. Една хубава стая, най-малко с два прозореца, един към изток, друг към юг. Сутрин, като стане, да го огрее слънцето. После стаята да е висока и да има някоя планина насреща, да може да наблюдава. В такъв случай човек има едно добро настроение.

Допуснете сега, вие сте достигнали до степента на това вътрешно познание, да знаете положително къде се намират тия 10 килограма злато. Ако са затворени в някоя монета или затворени в едно голямо парче злато и изваждате ги. Като ги вземете в някоя торба или в някое куфарче и ги носите из пътя, в позата ви ще има нещо тежко-тежко, една самоувереност ще има и едно особено поглеждане. Представете си сега, че един ден туй може да стане. Вие сега се забавлявате, но представете си, че туй го направим да стане? Тогава няма да бъде залъгалка. Сега все предполагаме ще бъде както онзи търговец, който се учил да смята. Един отива при един бакалин и му носи една банкнота от 100 лева, взима нещо за 5 лева. Дава банкнотата и този му казва: “Колко имаш да вземаш?” “Е, 95 лева.” “Хубаво, предположи, че ти ги давам.” Този си прави сметката, така е, но връща се вкъщи, казва: “Как е така? Аз му дадох 100 лева, а той какво ми върна?” Някой път човек се забърква в своите идеи. Защо? Има нещо криво. В тия 95 лева, които бакалинът му е върнал, има нещо криво.

При сегашното самовъзпитание непременно трябва да изучавате влиянието на елементите в човешката кръв. Когато ръцете изстинат на човека, какво му липсва? Показва липса на влага. При него стават повече изпарения и поглъщат топлината. После липсата на златото образува едно свиване у човека. Човек, който няма пари, винаги се свива някак си. Щом има пари, у него има едно разширение. Тури десния си крак малко напред, един триъгълник се образува. Обаче, щом загуби парите, прибере краката си на едно място и се свие. Те го казват на дълбоко размишление е. Или той размишлява къде отиде златото. Но злато всякога може да имате. Малко количество злато всякога може да добиете. Една стотна от милиграма всеки може да има. Като работите в природата, може да добиете една стотна от милиграма злато.

После в някои храни се намира повече злато. В кои от храните има повече злато? В житото има ли злато? Колко злато има в човешкия организъм? Чели ли сте някоя статистика, в кои храни колко злато има? Може ли за втория път да прегледате какво количество злато има в човешкия организъм? Съвременните химици все са определили колко злато съдържа човешкият организъм.

Пишете върху темата “Храната на гениалните хора, с какво се хранят гениалните хора”. Каква храна повече употребяват гениалните хора? Можете да намерите някой автор, който е писал нещо върху храната на гениалните хора. Един доста важен въпрос е това. Един гений какво обича повече? Има известна храна, която е нему присъща. Онези активните хора ядат повече кисели, солени и люти работи, онези хора с един възвишен и благороден характер ядат повече сладки храни.

Та казвам, когато изучавате астрологията, вие трябва да превърнете елементите в химията. В плодовете има елементи, в храните, вие трябва да ги изваждате. След туй и във всяка мисъл се съдържат известни елементи. По естество всяка мисъл съдържа повече от някой елемент. Ще изучите какво съдържат мислите ви, желанията ви. За бъдещото самовъзпитание трябва да има една наука положителна, с която да боравите и да имате резултати. За втория път целият клас да вземем предвид “Проучване и употребление на среброто”. За какво може се употреби среброто?

Тайна молитва

(Няколко бележки след лекцията.)

Златото показва средата, в която животът се проявява. Ако знаете да позлатявате работите, можете лесно да се справяте. Да позлатите мислите, желанията.

Има някои хора, мязат на сахани, други на ибрици, а трети на котли. Ти, като знаеш, че някой мяза на сахан, ще постъпваш с него като сахан.

На всинца ви трябва една гъвкава мисъл. Човек трябва да знае всичките положения. Всички работи в природата трябва да се турят намясто. Няма неща маловажни. Има неща маловажни, когато не можеш да ги разрешиш.

Онзи, който е сменил настроението си, трябва постоянно да се обнадеждава. На хора на настроението не може да се говори истината. А ще ги забавляваш, те са като деца, ще му дадеш една кукла. После няма кой да им прави забележки, че не е постъпил добре.

В малките загуби човек страда повече, а в големите той претърпява едно пречупване на гръбнака. Той се претъпи и по-лесно изтърпява. Среброто изстудява и образува огрубяване, а топлината образува леност. В природата стават смени.

Констатирано е между учителя и ученика няма допирни точки.

Щом едно живо съзнание няма допирни точки със съзнанието, което направлява обектът на неговото желание, образува се настроение.

С един искате да говорите, имате помежду си невидими точки, с друг не искате да говорите, нямате допирни точки.

Да дадеш, значи да образуваш контакт. С каквото и да е, ти ще направиш контакт, и тогава вече има резултат.

Шеста лекция

на Младежкия окултен клас

4 октомври 1929 г., петък, 67.30 часа

София Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...