Jump to content

1929_10_25 Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение)


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Архивна единица

От книгата, Служене, почит и обич", Младежки окултен клас - година девета, (1929-30),

Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.,

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата „Служене, почит и обич“, 1-24 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.), държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1940 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

25 октомври 1929 г.

Здраве, богатство и учение

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Представете си, че двама първокласни цигулари се срещнат някъде. Как ще покажат своето изкуство? Те ще извадят цигулките си и ще започнат да свирят. От свиренето им ще познаете, доколко те са добри цигулари. Обаче, какво ще бъде положението им, ако те не носят цигулките си? Колкото да познават музикалните правила и закони, те не могат да докажат това. Друг е въпросът, ако те са едновременно и добри певци. Ще се изправят пред публиката и ще започнат да пеят. Следователно, когато човек се намери пред известни мъчнотии, той може да ги разреши по два начина: или със сърцето си, или с мисълта си. Ако сърцето не може да вземе участие, умът трябва да дойде в помощ на човека. Ако умът не може да вземе участие, сърцето трябва да му дойде в помощ. Това значи, да бъде човек едновременно и цигулар, и певец.

И тъй, когато се намира в мъчнотии, човек трябва да си служи и с ума, и със сърцето си. С други думи казано: човек трябва да има и топлина, и светлина в себе си, за да може правилно да се развива. Каква къща е тази, в която няма светлина и топлина? Който влезе в къща без светлина и топлина, той е осъден на смърт. Казано е в Писанието: „От сърцето излиза всичко.“ Наистина, сърцето е причина да излива човек топли или студени думи, които да сгряват, или да замразяват. Топлите думи подразбират топли чувства, а студените думи – студени чувства. Дойдем ли до ума, и там имаме две категории мисли: едните произвеждат светлина, а другите – тъмнина. Дето горенето е силно, там влагата е повече. Защо? Предполага се, че там е имало повече водород и кислород, които, съединени заедно, дават вода или водни пари. Ако при съединяването на водорода с кислорода остане излишен кислород, той, като активен газ, може да се съедини с друг елемент, например, с въглерода, и да образува въглероден двуокис, задушлив газ, който пречи на горенето. От друга страна, макар и по-мъчно, кислородът може да се съедини и с азота, да образува азотни окиси. Оттук виждаме, че главните елементи, които взимат участие в органическия живот, са въглерод, водород и кислород. Като второстепенни елементи идат азот, фосфор, сяра и други.

Когато определяме четирите главни посоки в света, става нужда да ги наричаме със специални имена: изток, запад, север и юг. Също така определяме и четирите главни посоки в органическия свят с четири елемента: кислород, водород, азот и въглерод. Тези четири елемента представят четири състояния на материята: светлинна, въздухообразна, течна и твърда. Не е достатъчно човек да познава състоянията на материята, но той трябва да ги превръща, за да ги използва в живота си. Превръщането е един от важните и необходими процеси в човешкия живот.

Като ученици, вие трябва да познавате законите на живота, да ги прилагате правилно. За всеки даден случай вие трябва да знаете, от какво имате нужда. Ако постъпвате в университет, вие се нуждаете първо от здраве. Щом сте здрав, ще можете да учите, да свършите успешно започнатата работа. На второ място вие се нуждаете от злато, т. е. от пари, да посрещате нуждите си. След това трябва да учите, да придобивате знания. Най-после вие очаквате успех, т. е. реализиране на първите три условия. Значи, златото и учението водят човека към успех или постигане на известни резултати. Кабалистически тези процеси се изразяват в числа. Числото девет представя парите, с които човек работи. Остане ли само с тази величина в себе си, той се излага на големи изпитания. Парите са най-неустойчивата величина в света. На тях не може да се разчита. Каквото представят разпуснатият мъж и разпуснатата жена, такова нещо са парите. Дълго време трябва да възпитавате разпуснатите мъже и жени, за да излезе нещо от тях. Алхимикът ще каже: Много време трябва да се работи върху неблагородните метали, за да се превърнат в злато.

Числото осем представя здравето, което можем да уподобим на честолюбив човек. По-голямо честолюбие от това, което здравето крие в себе си, не можем да намерим. То не може да понася никаква обида. Най-малката обида е в състояние да наруши целостта на здравето. Като знаете това, вие трябва да бъдете крайно внимателни към него.

Числото седем пък символизира учението. То може да се уподоби на строг господар, който не взима предвид нито здравето, нито материалното положение на човека. Здрав ли си или не, имаш ли пари или нямаш, учението, като строг господар, изисква работа, усилие, труд. Колко часа на ден ще употребиш за учене, той не иска да знае. Строгият господар изисква от човека да учи – нищо повече.

И тъй, като разглеждате силите, които се крият в числата 9, 8 и 7, виждате, че всички са положителни и динамически. Ако не познава силите, които се крият в тия числа, и не може правилно да ги използва, вместо да придобие нещо, човек губи. Човек казва: Аз искам да бъда богат, здрав и учен – нищо повече, Така е за онзи, който не разбира силите, с които работи. Обаче, онзи, който разбира тия сили, знае, че и парите, и здравето, и учеността се нуждаят от нещо. Всички се нуждаят от ум. За да се ползва разумно от парите си, човек се нуждае от ум, да знае, как да ги употреби. За да се ползва от здравето си, човек трябва да бъде умен, да знае, как и къде да приложи ръцете и краката си, за добро или за зло. За да бъде учен, човек също така трябва да бъде умен, да придобива знание и да го прилага на място.

Богатството е резултат на работата, която човек е свършил. Значи, парите са величина, равноценна на работата. Колкото пари има човек, толкова енергия е изразходвал в работа. Природата държи точна сметка за енергиите си. Тя не позволява да се изразходват енергиите й напразно. Въз основа на този закон човек няма право да изразходва повече енергия, отколкото в дадения момент е необходимо. Той няма право да разполага с чужда енергия. Той може да изразходва само толкова енергия, колкото му е дадена. Изразходва ли повече от тази, която му е дадена, той е взел от другаде, послужил си е с чужда енергия, за която ще носи морална отговорност. Природата не позволява да се изразходват енергиите й безразборно и неразумно.

Като ученици, вие трябва да спазвате законите на природата. Ядете ли, дишате ли, учите ли, работите ли, трябва да прилагате природните закони. Природата е определила за всеки човек, колко храна е нужно дневно. Не само това, но той трябва да употреби тази храна разумно, да използва правилно енергията й. Употреби ли повече или по-малко храна, отколкото му е определено, това се отразява на здравето му. Богатите хора обикновено употребяват повече храна, отколкото им е нужно и отколкото природата им е определила, вследствие на което нарушават здравословното състояние на организма си. Сиромасите пък употребяват по-малко храна, отколкото им е нужно, вследствие на което често боледуват. Разумният човек трябва да спазва правилата, които природата дава при храненето. Само при тези условия той всякога е здрав и работоспособен. Както човек спазва законите на природата при храненето, така трябва да спазва нейните закони и при дишането, при работенето и т. н.

Следователно, дойдете ли до въпроса за придобиване на здраве, богатство и знание, ще мислите право. Да мисли, да чувства и да постъпва човек правилно, това значи, да знае, каква енергия е вложил в природата и какво може да му даде тя в замяна на тази енергия. Смешно е човек да очаква богатство, без да е вложил срещу него известно количество енергия, изразена в работа и труд. При какви условия човек може да тегли пари от някоя банка? Човек може да изтегли известна сума от някоя банка, само когато се яви при касиера с нужните документи. Значи, за да получи нещо, човек непременно трябва да работи. Днес повечето хора живеят от подаяние. Те казват: Бог е милостив, и на нас ще даде нещо. Обаче, това може да се продължи само известно време. Всякога човек не може да живее от подаяние. Човек живее в един разумен свят, обиколен с разумни същества, които строго пазят законите на природата. Разумният свят е Божествената банка, а разумните същества – банкерите на тази банка. Явите ли се при тях, те веднага взимат книжата ви и гледат, колко капитал сте вложили. Според вложения в банката капитал, вие можете да теглите определено количество пари всеки ден. Позволите ли си да теглите повече, отколкото ви е определено за деня, скоро ще фалирате.

В дадения случай вие ще изпаднете в положението на един от английските лордове, който хранил десет арабски коня, с единствената цел да излезе на определения ден да се състезава. За всеки кон той взел специален слуга. Ако в надпрепускването спечели златната чаша, разходите, които е направил за конете и слугите, се оправдават. Ако не спечели златната чаша, разходите му не се оправдават, и той свършва с пълен фалит. Какво печели човек, ако храни няколко коня и няколко слуги, без да придобие нещо от тях? Освен че нищо не печели, но губи. Има случаи, когато човек научава урока си още при първата загуба; има случаи, когато човек продължава да се впуща в надпрепусквания, да прави опити за печалби, докато напълно се изтощи и фалира. Какъв смисъл има човек да прави безуспешни опити? Ще кажете, че човек трябва да се стреми към придобиване на богатство. Богатството не е крайната цел на живота. Придобиването на богатство и на здраве са само средства в живота на човека, но не и цел. Да придобие човек известна ученост, това значи, да дойде до някакъв резултат. Зад учението се крият условията на живота. Само здравият и богат човек, външно и вътрешно, има условия да учи. Щом има здраве, богатство и знание, човек може вече да живее разумно.

В какво седи силата на парите? В разумно изразходваната енергия. Колкото повече енергия е изразходвал човек, толкова повече злато има на разположение. Значи, здравето и златото са величини, с които всеки човек трябва да работи. Както слънцето има отношение към здравето на човека, така и златото, което е в кръвта му, също има отношение към здравето. Оттук казваме, че златото има отношение и към слънцето. При това, можем да кажем, че само здравият човек е способен да учи. Когато говорим за богатството, ние имаме предвид онова богатство, което има отношение към вътрешния живот на човека.

Като ученици, вие трябва да изучавате астрология, да познавате влиянието на планетите върху човека. Едни от планетите, специално тия, които се намират вътре в орбитата на земята, оказват влияние върху субективния, или вътрешен живот на човека. Това са планетите Слънце, Меркурий, Венера и Земя. Ония планети пък, които са вън от орбитата на Земята, оказват влияние върху външния или обективен живот на човека. Това са планетите Марс, Юпитер и Сатурн. Като знаете това, ще можете при специални случаи в живота си да се отправяте към една или друга планета. Например, ако имате нужда от пари, ще се отправите първо към Юпитер, който ще ви изпрати при Сатурн – секретар и касиер на боговете. Сатурн е крайно строг. Като се явите при него, той ще ви изгледа от главата до краката, да види, какво представяте, дали носите със себе си документи, на които може да се разчита. Той ще погледне лицето, главата, ръката ви, да прочете името на поръчителите, които се застъпват за вас. Като види, че сте благонадежден човек, ще ви изпрати при Марс – съдебният пристав, който издава решението. Щом се явите при Марс, и той ще ви изгледа, но докато ви даде пари, ще ви изпрати при Венера, към която има приятелски отношения, да чуе и нейната дума. Какво ще направи Венера? Тя ще удари печат на чека, който носите, и ще ви изпрати при Меркурий, който изплаща чековете. Оттам ще минете през Слънцето и ще слезете на Земята, да използвате парите, които сте получили. Земята е мястото, дето човек изразходва парите си. Каква е ролята на Луната при тази сделка? Луната играе роля на разсилните в банките. Като минете край нея, тя ще ви се усмихне, ще ви покаже номера на гишето, дето трябва да се отправите, и ще ви запита: За мене има ли нещо? Вие ще бръкнете в джоба си и ще й дадете една малка сума.

Когато говорим за влиянието на планетите върху човека, ние имаме предвид известно количество енергии, които действат съзнателно върху човека. От правилното съчетание на тия енергии зависи посоката, която човек взима в живота си – нагоре, или надолу. Задачата на науката се свежда, именно, към това, да изучава влиянието на различните енергии върху човека, за да може правилно да ги използва. На влиянието на планетите върху човека се дължи неговия стремеж към придобиване на здраве, богатство и знание. Това са три необходими условия в човешкия живот. Щом се домогне до тях, той трябва да ги използва разумно, за да придобие истинския живот. Придобие ли този живот, той оправдава идването си на земята. Да оправдае човек идването си на земята, това значи, разумно да използва всичко, което му се дава, и съзнателно да дава онова, което е обработил.

И тъй, за да работи, човек трябва да бъде здрав, богат и умен. Само при тези условия той може да се освободи от дребнавия, ежедневен живот. Колкото и да е богат, човек не трябва да се влияе от богатството си, защото днес може да бъде богат, а на другия ден да осиромашее. Истинско богатство е това, което съставя част от човешкия организъм. Човек е богат дотолкова, доколкото има злато в кръвта си. Човек е умен дотолкова, доколкото мисълта му е права. Човек е добър дотолкова, доколкото сърцето му е богато с топли чувства. Обаче, ще знаете, че умът не създава мислите, и сърцето не създава чувствата. Мислите и чувствата са капитал, с който човек работи. Ако умът и сърцето не знаят, как да работят със своя капитал, те в скоро време ще осиромашеят. Затова казваме, че освен парично обедняване, съществува още умствено и сърдечно обедняване. Няма по-страшно нещо за човека от умственото и сърдечно обедняване.

Често хората се оплакват от неуспех в живота си. На какво се дължи техният неуспех? Причината за неуспеха на някои хора се дължи на факта, че те очакват повече на чужда, външна помощ, отколкото на себе си. Ако проследите положението на болния, ще видите, че три фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят – 25% и болният – 25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропаднат. Същото става и в училищата, в учителските съвети. Там директорът има последен думата. Той решава въпросите. Това се забелязва особено в случаи, когато, при решаването на известен въпрос, няма болшинство.

Родителите са един фактор в живота на ученика, учителите – втори, а ученикът – третият, но решаващият. Без участието на ученика никаква работа не може да се свърши. От болния зависи да оздравее или не; от ученика зависи да учи, или не; от човека зависи да живее, или да умре. Помнете: последният и главен фактор в живота на човека е самият той. Той не е единствен фактор в своя живот, но решаващ. Ако природата не го кредитира, той нищо не може да направи. Ако лекарят и учителите не му помогнат, нищо не може да направи. Обаче, ако той не участва при първите две условия, нищо не може да постигне. Природата не желае нейния пациент да умре, защото няма, къде да пласира капитала си. Лекарят също няма интерес да умори пациента си, защото от него черпи своята издръжка. Като оздравее болният, лекарят очаква и втори път да се разболее, да има работа. Обаче, най-заинтересуван от положението е самият болен. Той иска да оздравее, за да може да учи, да забогатява, да върви напред. Каже ли някой, че не иска да живее, това означава неразбиране на живота, на целта и смисъла, които великата природа е вложила в него.

Като се говори за окултните науки – астрология, хиромантия, физиогномия, френология и др., някои ги разглеждат като Божествени науки. Като кажат, че някой човек е окултист, те мислят, че е Божествен. Всъщност под окултни науки разбираме ония, които изучават тайните сили на природата. Да изучаваш тайните, т. е. скритите, сили на природата, това още не значи да бъдеш Божествен човек. Друг е въпросът, като познаваш скритите сили на природата, да можеш разумно да се ползваш от тях и да ги прилагаш, както за своето добро, така и за доброто на своите ближни. Не можеш ли разумно да използваш тия сили, ти може да си окултист, без да си Божествен човек. И на запад има окултисти, но те нямат такова значение, каквото мнозина им предават. Под думата „окултист“, западните народи разбират човек, който се занимава с тайните науки, каквато е, например, магията. Ако е въпрос до магията, и апашите познават тази наука. Достатъчно е да попаднете под окото на апаша, за да ви омагьоса така, че да отвлече вниманието ви. Успее ли да постигне това, той бръква в джоба ви и изважда кесията с парите. След това вие се чудите, как е станала тази работа. Голям магьосник е апашът!

Един богат търговец отишъл в Цариград по работа. Понеже слушал, че в Цариград има много апаши, той решил да провери слуховете за тази цел, като излизал по работа, той оставял златния си часовник у дома си, а на златния синджир закачвал една лукова глава. Той прекарал десетина дни в Цариград, но никой не се осмелил да бръкне в джоба му, да извади луковата глава вместо златния часовник. Един ден, като седял в трамвая, той видял един свой познат, с когото започнал да се разговаря: Слушал съм, че в Цариград има много апаши, но ето, десет дена вече откак съм тук, златният часовник още стои в джоба ми. Един от присъстващите в трамвая се обадил: Това, което носиш в джоба си, е лукова глава, а не часовник. Търговецът се почудил, кой може да знае, че той носи лукова глава в джоба си. Той не подозирал, че в тия десет дни най-малко десет пъти е бъркано в джоба му. Като видели, че лукова глава е закачена на синджира, никой не пожелал да я вземе.

Днес много учени се занимават с окултните науки, които, вместо за добро, прилагат за зло. Истинският окултист трябва да бъде високо просветен. Не е ли духовно просветен, той ще приложи знанието си за унищожение на човечеството. Това става и днес. Всички съвременни науки – химия, физика, могат да минат за окултни. Те се прилагат не само в полза на човечеството, но и за неговото изтребление. Какво ще кажете за задушливите газове, за бомбите, за аеропланите и самолетите, които химията и физиката са открили? Днес тия ценни изобретения са впрегнати за унищожаване на човечеството. Ние не признаваме за истински окултни науки тия, с които се вършат престъпления. Някой ще обере едного, или ще го умъртви със своите задушливи газове, или ще обстрелва хората от аероплан и след това ще се нарече окултист. Наистина, и това е окултист, но отрицателен. Ние поддържаме положителния окултизъм, а не отрицателния. Положителният окултизъм се занимава с положителните сили на природата, които се употребяват за благото и доброто на всички живи същества. Много сили крие природата в себе си, но не ги открива на хората, докато те не достигнат онова развитие, което ги определя като истински човеци. Съвременните хора не са дошли още до абсолютната честност и справедливост, които ще ги поставят в положението на истински човеци. Ще дойде ден, когато природата ще открие скритите си сили, но не на всички хора, а само на разумните.

Днес от всички се изисква разумност, да знаят, какво представят те сами, както и окръжаващите. Първо човек трябва да знае, какво число и каква фигура представя той сам. След това той трябва да знае, каква задача му е дадена в живота. Ако иска да бъде ученик на Божествената школа, човек трябва да знае, какво число е той. Като започне от 1 – 10, той трябва да знае своето число; също така трябва да знае, в категорията на коя десетица и стотица влиза. Като знае своето място и предназначение в природата, човек може да дойде до истинските, положителни знания.

Съвременните хора се нуждаят от положителна, обективна наука, която се движи по стълбата на еволюцията, а не по инволюционен път, както са вървели досегашните науки. Сегашните науки са верни по отношение на слизането, но не и по отношение на възлизането. За да придобият онази абсолютна точност, трябва да се допълнят с оглед на това, което те носят от миналото. Това допълнение могат да направят само окултните науки. Например, ако даден човек е нервен, причината за това не се крие само в настоящето, но и в неговия минал живот. Това могат да проверят астрологът, хиромантикът, френологът и др. Когато се натъквате на свои добри и лоши наследствени черти, вие трябва да знаете, кога, именно, в кое от миналите поколения на вашия живот сте придобили тези качества. Човек трябва да знае, отде носи своите наследствени черти. Като знае това, той лесно може да се освободи от някои отрицателни прояви в характера си. Опитният астролог може да проникне в далечното минало на човека и да намери причините на всички лоши прояви в характера и да му покаже начин за освобождаване от тях. И това още не е достатъчно. Като знае причините на своите отрицателни черти и слабости, човек трябва да има силна воля, да работи върху себе си, да преодолее слабостите си и да върви напред.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

9. Лекция от Учителя, държана на 25 октомври, 1929 г. София – Изгрев.

Книги:

* Здраве и злато

Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). София, 2004)

48 беседи от 30 август 1929 г. до 15 август 1930 г.

* Здраве, богатство и учение

Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1940)

25 беседи от 30 август 1929 г. до 28 февруари 1930 г.

Начало: 06:00

1929_10_25 Здраве, богатство и учение.pdf

Link to comment
Share on other sites

От книгата, Служене, почит и обич. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930).

Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ЗДРАВЕ И ЗЛАТО

(Здраве, богатство и учение)

“Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.”

Размишление

Само трима души да четат темите си от миналия път. Кажете основната мисъл на миналата лекция.

Представете си, двама велики цигулари се срещат и са с цигулките си. Това е едно щастливо срещане. Но представете си, че тия двама цигулари се срещат, но и двамата нямат цигулки. Двамата, които са със своите първокачествени цигулки, работата върви там успешно, но какво, мислите, ще направят тия цигулари, които са без цигулки? Допуснете, че те не само знаят да свирят, но и пеят, същевременно са и певци. Тогава, щом нямат цигулки отвън, те ще пеят. В дадения случай, щом съществуват известни мъчнотии в живота, тогава у човека трябва да се прояви мисълта. Когато цигулките на тия двама цигулари ги няма, с какво ще се занимават те? Тъй са писали египтяните по йероглифически къща.

MOK_9_9_1.GIF

Представете си, че в тази къща огнището гори, а къщата не се стопля. Защо? Как ще си обясните това? Ако в една къща гори огън, силен колкото една свещ, вие ще кажете огънят е малък, а обемът е голям, затова не може да се стопли. Но представете си, гори един порядъчен огън вкъщи, а къщата не се стопля. Тогава как ще обясните? Но представете си сега, че този квадрат представлява човек. Ако пренесете едно явление от физическия свят в духовния, този квадрат представлява едно разумно същество. Ти му говориш-говориш, а то ти казва: “Твоите чувства не ми стоплят сърцето.” Защо не го стоплят? Има известни думи, които у човека произвождат топлина, а други произвождат студ. Някой път казвате: “Поляха ме със студен душ.” А има думи, които произвеждат топлина у човека. Вярно е, че има известни мисли, които произвеждат един вид известна вътрешна топлина, а други произвеждат едно изстиване. Запример, когато човек се уплаши, стопля ли се, или изстива? Каква е вашата опитност? (Едно куче лае вън силно.) Кажете на кучето, че лекция има тук, да мълчи.

Представете си, че тази къща е създадена така, че от горната страна е от кислород О. Другата страна е от азот N, третата от водород H, и четвъртата е от въглерод C.

MOK_9_9_2.GIF

Представете си, че кислородът се запали и гори. Кои от елементите между тези страни, имат сходство? Нали тук има сродни страни. Между водата и слънцето има известно съотношение водата лесно се изпарява, ако се нагрява. Между H и O има сродство. Значи, ако се влезе в къщата, след като има известно горене, ще се забележи, че има повече влага. Повече пари ще има вътре. Тогава, ако водата погълне всичката енергия или по-голямата част от енергията, която се е образувала от кислорода, на кой елемент тя ще окаже влияние? На въглерода. Какво ще се яви тогава? Известни мъгли. Представете си, че въгленът погълне всичката тази топлина и енергия в себе си и почне да се развива скритата топлина във въглена. На кого ще окаже влияние? За да има горене нали трябва да има въздух? Ще се яви азотът N. И азотът ще вземе известно участие в този процес. Той е главният банкер. След като излезе процесът от кислорода, през водорода, във въглерода, че в азота, той, азотът, ще събере всичкия капитал, защото той е главният отчетник.

Добре, когато една енергия е минала през тия 4 полярни страни тия страни на тази къща, това са полюси, кои страни тук са плюс и кои са минус? (“Кислородът и водородът може да се вземат като положителни, а въглеродът и азотът като отрицателни.”) Съгласни ли сте всички. (“O и N са плюс, а C и H са минус.”)

Сега каквато и да е човешка мисъл или каквото и да е желание, то ще мине през тъй наречените 4 състояния. Състояния, в които се указва сила на движението и едно разширение. След туй водата е едно сгъстяване, организиране във въглерод C почва да се организира тази идея вътре и най-после тя се пласира в азота. Азотът в дадения случай е място, дето всички енергии завършват своето действие. Да кажем сега, че това е научната страна. Ако вие не можете да намерите една връзка на кислорода, онова влияние, което той упражнява върху организма, ако вие не можете да намерите онова влияние на водорода, на въглерода, на азота, това ще бъде само една философия на живота и вас ще ви интересуват само най-дребните работи.

Да кажем, вие сте студент по математика, първи семестър. Кое е най-важното за вас? В дадения случай най-важното за вас са парите. Вие казвате: “Щом имам пари, имам хляб, стая, обуща, дрехи.” Това е най-важното за вас. Щом имате парите, веднага отивате в университета, работата отива добре. Това е първата категория нужди за университета. Сега иде втората категория. Парите имате, пак сте в университета първи семестър. Кое е най-важното след парите? Кое ви е нужно сега? Здравето. На второ място здравето ви е необходимо. Но има още нещо. Пак сте студент от първи семестър. Кое е най-важното още, третата категория? Да се учите. Сега, след като имате парите, здравето и се учите, тогава какво може да се каже? Успехът ви. Има една формула в света, по която в даден случай може да отгадаете за разни неща. Представете си, че някой човек има 100 хиляди лева в банката. Това сега е само за изяснение. Той изважда 10 хиляди, остават 90 хиляди. Изважда още 10 хиляди, остават 80 хиляди. Изважда още 10 хиляди, остават 70 хиляди. Още 10 хиляди 60 хиляди. И още 10 хиляди, остават 50 хиляди. В старо време, когато хората са изучавали фигуративната наука, кабалистичната наука, тогава хората не са имали толкова занаяти, колкото сега, и тогава хората са се занимавали с тази отвлечена наука, с философията на гаданието. Тогава се е създала кабалата. Ако имате като студент само 9 дена на разположение за постъпване в университета, по този закон може да се определи в кой ден вие ще постъпите в университета или няма да постъпите. Или ако имате 9 билета, може напълно да се определи кой от тия билети ще може да спечели. Разбира се, вас сега ви интересува да знаете тази наука. Ако вие знаехте точно кой билет ще спечели, щяхте да купите този билет, и първият въпрос за парите ще се разреши за вас.

Казвам, тази наука съществува у човека. Ако чувствата на човек са чрезмерно чисти, да няма нищо, което да смущава неговия ум, в дадения случай просто като наука можеш да знаеш кой от деветтях билета ще спечели и кой няма да спечели. Обаче, ако ти разрешиш кой от деветте билета ще спечели, ти си разрешил само един от проблемите. Разрешил си само въпроса за парите. Но 9 в дадения случай не разрешава въпроса за здравето. Следователно за здравето имате друго число. Имате числото 8. Осем показва кога ще бъдете здрав. Дойдете до учението. Имате числото 7. И тъй 9 е човекът, който борави с парите. Понеже те са една неустойчива сила. Няма нищо в света по-непостоянно от парите. Парите, това са една крайно разпусната жена или един крайно разпуснат мъж и трябва да го морализирате. Здравето, това е един крайно честолюбив човек. По-честолюбив човек от здравето няма. Щом го обидиш, вдига си партакешите и си заминава. И ти трябва да бъдеш крайно учтив със здравето. И за най-малката обида, която можеш да му нанесеш, веднага си взема шапката и си заминава. И скъсва с тебе. А пък учението, да се учиш, то е един строг господар. По-строг господар от учението няма. Може да те накара по 16 часа да учиш на ден, и ти ще учиш. Можеш да се разболееш, нищо не значи, ще учиш. После имаш-нямаш пари, ще учиш. Имаш-нямаш здраве, ще учиш. Нищо повече.

Вие искате да бъдете богати, искате да бъдете здрави, искате да бъдете учени. Вие имате три динамически сили, те са все положителни. +9, +8, +7. П 9, З 8, У 7. И без да тургаме тия знаци, величините са положителни: 9, 8, 7. Най-първо казваш: “Пари ми трябват мен.” На парите какво трябват? И парите се нуждаят от нещо. От какво се нуждаят парите? От ум. В света от ум се нуждаят само двама души. Онзи, който краде, и онзи, който прави добро. Когато човек намисли да краде, казва: “Ум ми трябва.” И когато намислиш да правиш добро, пак ти трябва ум. Когато намислиш да биеш някого или да направиш добро някому, какво ти трябва? Здраве ти трябва. Здрави ръце ти трябват. Искаш да направиш някому добро, казвам, здрав трябва да бъдеш. Но и лошият иска здравето, и добрият иска здравето. Лошият, за да може да си отмъсти, добрият, за да може да направи доброто. Та ще знаете, и лошият иска ум, и добрият иска ум.

В дадения случай парите, това са равносилното за известна изработена работа. Богатството в която и да е страна е един резултат на работата, която е свършена. Значи парите, това са равноценното на работата. Имате 5 лева. Какво означават те? Състоянието на петте лева показва изразходената енергия в природата. Та на всеки човек му се пада да има само толкова пари, колкото има изразходена енергия. Ти можеш да имаш 100200 хиляди лева, но това е един фиктивен капитал в тебе. А някой път можеш да имаш само 5 лева в джоба си, но тия 5 лева показват, че ти си вложил повече енергия в природата. И тия 5 лева могат да се превърнат на 50 или на 500, на 5 хиляди, на 50 хиляди или на 500 хиляди могат да се превърнат тия пари. Тъй щото в природата се държи една математика, един счот. Не може да харчи човек това, което не е негово. И всякога, когато харчиш това, което не е твое, държат те отговорен. Ти можеш да харчиш, но можеш да се ползваш само от тази енергия, която е излязла от тебе. А за всяка друга енергия, която ти си изразходвал безразборно, тебе те държат морално отговорен, че не си постъпил разумно.

Също в здравето, в яденето има закон. Определена е дажбата ти. Колко ти трябва и колко пъти на ден трябва да ядеш и колко грама трябва да изяждаш. Сега нито един от вас не яде с грамове. Вие отчупите хляба и казвате: “Гладен съм.” Никаква наука не е да ядеш тъй. В ума си трябва да имаш едно определено количество, колко хляб можеш да изядеш и каква енергия може това количество да развие в тебе. Ти, като имаш известно количество хляб, да знаеш, че тази енергия ти е потребна, за да ти придаде нещо към здравето. И ако не изядеш колкото трябва, здравето ще пострада. Ако така не разбираш, тогава ти ще работиш много повече, а здраве ще имаш по-малко. А ако вземеш повече ядене, и тогава те държат отговорен. Богатите хора, които ядат много, и боледуват много. Пък и сиромасите, които ядат малко, и те не са толкова здрави, но са по-здрави от богатите, в някой случай.

Та казвам, идейно в ума ви, щом дойдете до богатството, ще мислите правилно. Правилната философия е да знаете каква енергия сте вложили в природата и какво може да ви даде тя в замяна на това. Ще бъде смешно, като казвате: “Ама аз искам да имам пари.” Разбира се, един човек, който е работил, който е вложил нещо, тогава другият ще дойде и ще плати, или ще даде равноценното на това, което ти си вложил. В природата е така. Когато ние се явяваме на земята, има нещо вложено заради нас. И следователно, когато ти се явиш при една банка, трябва да се явиш със своите книжа, за да изтеглиш нещо. Вие трябва да разбирате закона на природата. За да получите, трябва да работите. Сега всички вие, живелите от подаяние, казвате: “Ще даде Господ.” Но вие сте в разумен свят. Има разумни същества. Щом дойдете при тях, те са вашата банка, вашите банкери. И те гледат колко сте вложили в банката. И точно е определено колко може да теглите всеки ден, защото, ако вие съсредоточите вашия ум и изисквате повече богатства, отколкото трябва, вие ще загубите.

Туй богатство ще мяза на онзи човек, който има 10 хубави арабски коня, които е турил в обора си и ги храни. Мисли някой ден да направи едно препускане и да спечели. За всеки кон му трябва по един слуга, значи десет слуги му трябват. И трябва да платиш на този слуга по 2 хиляди лева на месеца. Десет слуги по 2 хиляди лева, 20 хиляди лева на месеца. На година това прави 240 хиляди. Понеже в годината само веднъж става препускането, както е в Англия, за някоя чаша, можеш да спечелиш, но ако не спечелиш, ще имаш тогава в годината толкова разход. Питам тогава, какво ще спечелиш от тия коне, като само ги храниш в обора си? Това са парите, това е енергията. Казва някой: “Аз искам да забогатея.” Та и този човек храни 10 коня, за да може да забогатее. Хубаво, допуснете, че този човек десет години поред все се надпрепусква и все не може да спечели тази чаша или туй богатство. По 240 хиляди на годината, за десет години колко правят? Два милиона и 400 хиляди. Значи толкова са похарчени за десет години. Времето е изгубено и толкова пари са похарчени, и конете не са постигнали целта. Питам тогава, какъв смисъл има този човек, който се занимава с тези арабски коне, да ги държи повече?

Да определя сега по-ясно. Представете си сега един банкерин, който оперира с 10 милиона лева. Тургам на всеки кон по един милион. Десет години той оперира с тия десетте милиона, за да спечели, но дойде една криза, както сегашната, и завлече всичките 10 милиона. Питам, какво остава тогава? Защото крайната цел на света не са парите. Парите са едно средство. Здравето, и то е едно средство. А учението трябва да бъде един резултат. Казват, зад учението, седят условията на самия живот. Човек, след като има пари, след като е здрав, той иска да се учи. И тогава той ще може да живее правилно. Ако човек разбира правилно парите, здравето, учението, те ще дадат подтик на живота. И той ще почне да живее разумно. На тия коне той ще им намери работа. Коя е най разумната работа за тия коне? Да кажем, вие имате тия коне. Каква работа ще им дадете? Хайде, на едного от вас давам тия 10 арабски коне. На най-бедния от вас. Каква работа ще дадете на конете си? Сега аз се поставям на вашето място, на когото дадох тия 10 арабски коня. Всеки ден аз щях да взема по 10 бедни деца, да ги разхождам по един километър и да ги връщам назад. И то ще избера слабички деца, които ще тургам на конете и ще ги разхождам.

Сега силата на парите де седи? Когато вие искате пари, не си представяйте книги в ума, но всякога тургайте злато в ума. Здраве и злато. Парите или златото е само тогава ваше, когато вие сте изразходили енергия. И следователно на тази енергия съответства златото. В дадения случай златото, колкото и да е малко, то съответства на изразходената енергия, изразходената енергия към вашето здраве. Златото има отношение към вашето здраве, както и слънцето има отношение към вашето здраве. И златото е емблема на слънцето. Слънцето има отношение към вашето здраве, а здравето има отношение към вашия ум. Защото само здравият човек може да учи. Сега трябва да преведете. Ако вие считате богатството извън себе си като една механическа сила, тогава отношението е друго. Но един ученик на Божествената наука, той трябва да сведе богатството към вътрешния живот.

Сега, които от вас се занимават с астрологията, какво отношение имат вътрешните планети, които спадат към орбитата на Земята, и онези планети, които са извън орбитата на Земята? Тия планети, които са в орбитата на Земята, имат отношение към субективния живот на човека. Слънцето, Меркурий, Венера, самата Земя имат влияние към вътрешния наш живот. А Марс, Юпитер, Сатурн имат отношение към обективния живот на човека. Дойдеш до безпаричието. До кого ще се отнесеш? При Юпитер ще идеш. Тогава Юпитер ще те прати при Сатурн, той е касиер, счетоводител. Той е такъв дребнав счетоводител, ще дойде, ще те погледне и ще ти каже: “Дай насам документите, да видим кой си ти. Едно време аз пострадах от това.” И ще разгледа ръката ти, после очите ти, че ще погледне главата ти, има ли някой да гарантира дали си същият, или не. Десет пъти ще те погледне, и тогава ще тури печата си и ще ти каже: “Ще идеш при Марс.” Той е съдебният пристав, който ще изпълни решението, да вземеш или не. А де ще ти платят парите? Към коя планета има съотношение Марс? С кого се намира Марс в приятелско отношение в Слънчевата система? От астрологическо гледище от кого се влияе Марс най-много? (“От Венера.”) Той тогава ще те заведе при Венера. И ти влизаш в живота.

Това са всички обективни външни неща. Каква роля играе Венера в тази система? Тя изплаща чековете. И ще си удари печата, че си взел. След туй ще идеш при Меркурий, той ще ти доизплати. И тогава ще идеш при Слънцето и ще се върнеш на Земята, да ги изядеш. Земята е място само дето парите се изяждат и харчат. Представете си само това, за да извадиш един чек, трябва да идеш при Юпитер, при Сатурн, при Марс, при Венера. Ние забравихме Луната. Тя е като разсилните по кюшетата в банката. Ти като вземеш чека си, тя ще се усмихне и ще каже: “От туй, което ще вземеш, няма ли да оставиш нещо?” И ти ще бръкнеш в джоба си и ще оставиш нещо на нея. И тя ще ти покаже по кой път да идеш на Земята, да ядеш и да пиеш. Сега, ако вие преведете старата астрология, тия хора, които са живели в миналото и са работили, и ако преведете всички сили у човека, вие ще знаете как да оперирате със силите на Юпитер, на Сатурн, на Марс. Това са силите, които действат, които имат отношение, тъй както една химия действа. Това са сили, които оперират в дадения ум, в твоя организъм.

Та, когато ние говорим за планетите от астрологическо гледище, ние разбираме известно количество от силите, които са складирани при единия съзнателен живот. Тия сили се складират, развиват, имат известни отношения и от правилното съчетание на тия енергии ще зависи какъв ход ще вземе животът на човека. Та именно в съвременната наука, след като имаме тия определения, ние трябва да сведем науката към сегашното положение на живота, за да можем да използваме живота, който живеем, правилно. Човек, след като се е родил, му трябват пари, трябва му здраве, трябва му учение. И след като има тия трите условия, той трябва да пристъпи за реализиране на живота или за развиването на своя живот. А в живота всеки един човек има една голяма задача. Всеки човек трябва да оправдае своето идване на Земята. Сега вие можете да мислите, както всички хора мислят човек иде така на Земята. В съзнателния живот човек трябва да оправдае идването си на Земята и харченето на всички енергии, които той е дал. Той трябва да оправдае всичко, което взема, и всичко, което дава. Това се нарича създаването на един вътрешен характер у човека.

Сега коя мисъл остана у вас? Кажете само една мисъл. Я, Н., кажи основната мисъл. (“Човек трябва да оправдае своето идване на Земята. Всички енергии от планетите трябва да бъдат добре съчетани и човек трябва да бъде умен, да има достатъчно способности, за да даде на тези енергии една правилна насока.”)

И човек трябва да има далечни стремежи. Разумните хора не трябва да се влияят от ежедневните влияния на живота. Да кажем, някой забогатее. Това нищо не значи, че е забогатял. Богатството е всъщност само това, което става част от човешкия организъм. Вие сте богати само дотолкова, доколкото злато имате в своята кръв. Вие сте умен дотолкова, доколкото мисли имате. Къде? В ума ви. От това зависи. Или вие сте добър дотолкова, доколкото чувства имате във вашето сърце. Сърцето не създава чувствата на човека и умът не създава мислите. Умът само оперира с мислите и сърцето с чувствата. Това е капиталът в тях. Мислите и чувствата са като едно богатство на човека. Ако умът не знае как да оперира със своите мисли, той ще обеднее. И ако сърцето не знае как да оперира със своите чувства, и то може да обеднее. Тъй щото има умствено забогатяване и умствено обедняване. Има сърдечно забогатяване и сърдечно обедняване. Но не е толкова страшна физическата сиромашия, колкотo е страшна умствената и сърдечната сиромашия.

Сега вие се намирате в едно положение на земята, дето чакате други отвън да оправят живота ви. Това е право донякъде, но да ви дам едно обяснение. Да кажем, че имате един болен човек. Три фактора има, които спасяват болния. Първата среда на болния е природата, втората лекарят и третата самият болен. Природата дава един капитал на болния от 50, лекарят му дава 25 и 25 остават на болния. Но в края на краищата от болния зависи дали да оздравее, или не. Той е последният, който гласува, както в един бюджет. Председателят е той. Той като си каже думата, това и става. Като си тури той гласа, той разрешава въпроса. Както е в учителските съвети, всички си дават гласа, сумата, но най-последен е директорът, като си даде той гласа, той е последният и той печели. Тъй е и болният, като даде своите 25, всичко печели той. Природата може да му е дала дарби, способности, учителят може да му е дал да направи всичкото усилие за ученика. Законът е все същият. Учителят може да е вложил всичкото свое желание за доброто на ученика, но ако ученикът сам не учи, той не може да напредне. Така и от болния зависи да стане здрав или не.

Ние казваме, когато имаме дадени условията на болния или на ученика: онова, което баща му и майка му дават за неговото здраве, това, което учителят дава, за да учи ученикът, но най-после от ученика зависи дали ще се учи, или не. Та ще знаете, вие сте решаващият фактор. Не че вие сте единственият фактор, но последният фактор във вашия живот сте вие, който можете да решите в една или друга насока. Вие можете да решите да оздравеете или да се разболеете, или да живеете, или да умрете. От вас зависи. Разбира се, зависи и от самата природа, ако тя не ви кредитира и ако лекарят не ви помогне, но последният фактор, който решава, сте вие. Три случая има. Запример лекарят няма желание да умре неговият клиент по единствените съображения, че ако умре, той няма какво вече да тегли. Той е заинтересован болният да живее, за да може и друг път да се разболее, че да има той работа. Природата, и тя не иска да умре болният, понеже и тя иска да пласира някъде своя капитал. И най-после заинтересовани сме и ние от гледището на правилното разбиране. Някой казва: “Аз не искам да живея.” Вие не разбирате какво говорите.

Казвам ви сега, при изучаването на окултната наука вие имате съвсем погрешно понятие за това, което се разбира под окултна наука. Окултната наука не включва в себе си никакъв морал. Казвате: “Ама аз съм окултен ученик или окултист.” Нищо не значи. А той подразбира нещо Божествено. Окултната наука е наука за тайните сили на природата. Да знаеш скритите сили на природата, това е да учиш окултната наука. Окултната наука е един банкерин, който оперира с известен капитал. Има и вземане, и даване. А вие вземате думата “окултист” в много висока степен. Например, ако идете на Запад, там не дават такова голямо значение, както тук. Там “окултист” не означава туй, което в България. Тук, в България, му дават идеен смисъл. А англичаните под “окултист” разбират човек, който учи тайните науки. Това са магията, магьосничеството, а него изучават и апашите. Апашът седи пред тебе и тъй ти отвлича вниманието някъде, но той те следи и при най-малкото отвличане на ума, той бръква в джоба ти и те обира. Ти никак не си подозрял, даже и се чудиш.

Отива един в Цариград, чувал е, че там имало много апаши. Турил си една лукова глава на златния синджир наместо часовник, така ходил десет дни. Казва на един: “Казват, че тук имало много крадци, но всички са честни. Ето на, нито един не е бръкнал в джоба да ми вземе часовника.” “Ама това в джоба ти е лукова глава” обадил се един. Тия апаши са го опитали най-малко десет пъти досега. А той досега мисли, че никой не е пипал джоба му. Магьосници са те. И той се чуди как са съумели през палтото му да проверят, че лукова глава има вътре.

Та, ако вие изучавате тази окултна наука, тя е наука, с която се вършат много престъпления. И сегашните химици, и сегашните физици всички се занимават все с окултните науки. Че тия бомби, които хвърлят, тия съединения, тия газове, това са все окултни науки. Снемането на един аероплан, който хвърчи горе, че да го катурнат долу, това е една окултна наука. Казва някой: “Аз съм окултист.” Като смъкна един аероплан, аз съм окултист. Като запаля един снаряд, тогава пак съм окултист. И като те приспя вкъщи и те обера, пак съм окултист. Но окултизмът има и добра страна, когато се работи с ония разумните сили аз ги наричам има една разумна страна на природата. Разумната страна на природата, дето тя е скрила своите тайни. И има причини, дето тя ги е скрила, защото хората не постъпват справедливо. Нечестно постъпват или неразумно постъпват. И затова природата е скрила, има хиляди неща, които тя е скрила. За кого ги държи тя? Тя ги държи за разумните.

Сега трябва да се стремите да бъдете разумни. Да имате едно определено понятие за себе си. Като седиш, да знаеш какво число си ти. Каква фигура си. Какво представляваш в природата. Какво място завземаш. Каква ти е функцията и ролята. Един ученик, който влиза да изучава Божествената наука, непременно като число трябва да знае къде е той. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 10 да знаеш в коя категория си. Ако е до 100, в коя десетица си. Ако е до 1000, в коя стотица оперираш. Тогава ти ще имаш един закон за ония истински познания.

Та казвам, може да се създаде и тепърва ще се създаде една положителна наука, обективна наука. Всички науки са вървели досега по един инволюционен път, затова по закона на слизането те са верни, но по закона за качването, за еволюцията, не са верни. Има едно изключение, което трябва да се попълни. Френологът трябва да попълни и хиромантикът, и астрологът, и графологът, и той трябва да попълни. Защото, ако един човек днес е нервен, то е едно състояние на миналото, то не е едно сегашно състояние. После вие имате известни наследени качества. Трябва да знаете преди колко поколения, преди колко хиляди години сте придобили тия качества. Аз трябва да зная кога е влязла неврастенията у мене. Да оперирате с времето, когато сте добили тия качества. Понеже тия качества носят силите на това време, а сега се изразяват.

Запример астрологът не може сам на себе си да предскаже. Като се предскаже нещо, не се сбъдва. Астролозите предсказаха много неща и не се сбъднаха. Защо? В данните има нещо, което им липсва. Не че самите изчисления не са верни, но липсва още нещо. Запример онова, което се отнася за реалния живот, за появяването на някоя болест, това се случва. Но щом дойде до някои неща по-осезателни, пророчества, които има да стават, не стават. Там науката е още по-сложна. У човека има един апарат, който трябва да се тури в движение. Но за да се тури този апарат в движение, човекът трябва да има една воля. Той трябва да има една воля тъй силна като диаманта и да бъде като Хималайските планини. Тогава можем да турим този апарат в движение, и всичко ще стане. Но ако нямаш устойчивостта на тази воля и нямаш туй разположение на Хималаите, по-хубаво е този часовник да почака, докато се уякчи стабилността му.

Станете сега.

“Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.”

(Една забележка.)

Сега можем да направим един опит с вас. Ще направим една лотария. Ще се теглят билети. Всеки ще си вземе по един билет, да видим кои билети ще спечелят и кои не. И ще видим в колко случая изчисленията ще бъдат верни. Един опит ще бъде това. Можем да вземем до сто билета или до хиляда. И да видим какви вариации ще има. После ще вземем под съображение деня, часа, в коя минута. Точна сметка ще направим. Да кажем, например в 9 часа, 25 минути и 30 секунди се тегли билет, пада се 556 или и 7. И ще видим колко билета ще спечелят. Ама искам онези от вас, които се занимават с астрологията, да предскажат щастливите случаи. Този билет ще спечели или няма да спечели. Тъй ще направим опита. Едно малко забавление ще бъде. Кога мислите да направим опита? (“За Коледа.”) Хубаво, ще имаме известни данни.

Девета лекция

на Младежкия окултен клас

25 октомври 1929 г., петък, 67.15 часа

София Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...