Jump to content

1930_05_30 Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Архивна единица

От книгата, Служене, почит и обич", Младежки окултен клас - година девета, (1929-30),

Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.,

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата "Закони на доброто", 25 - 48 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.II, (1929 г. - 1930 г.),

държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1940 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

Къртица, славей и пчела

Т. м.

Пишете върху темата: "Влиянието на светлината върху човешкия организъм."

Какво е нужно на едно живо същество, за да се развива правилно? Щом живее на физическия свят, това същество трябва да има преди всичко здрава стомашна система, добре развита дихателна система - дишането да става правилно, и напълно нормална мозъчна система. Ако това същество е работник, на първо място, стомашната му система трябва да е здрава; ако е певец, дихателната му система трябва да е добре развита, дишането му да е правилно; ако е учен човек, нервната, мозъчната му система трябва да е напълно нормална. Значи, за да работи човек трябва да има здрав стомах, за пеене - добре развити дробове, а за мисъл - нормално построен мозък. Ако не може да се справи с работата, с пеенето още по-мъчно ще се справи. Пеенето е от по-висок свят. Ако човек се справя с работата, а с пеенето не може, с мисълта още по-мъчно ще се справи. Мисълта е от още по-висок свят и от пеенето. Когато работи повече със стомашната си система, човек е ученик в отделенията; когато работи със стомаха и с дробовете си, той е ученик от прогимназията и гимназията. И най-после, когато работи със стомаха, с дробовете и с мозъка, той е влязъл вече в университета. За такъв човек казваме, че има добре развити стомах, дробове и мозък, вследствие на което има всички условия за правилно развитие.

Когато се говори за същество със здрав стомах, имаме предвид къртицата. Ако нямаше здрав стомах, тя не би могла да живее под земята и да рови пръстта. Къртицата има отношение към вашия стомах. Следователно, ако стомахът ви е слаб, изучавайте живота на къртицата. Като я изучавате, вие се свързвате с нея, и понеже здравината на стомаха й е силно подчертана, вие ще усилите и вашия стомах. Това може да ви се вижда странно, но е факт. Ако сте жаден и отидете на някой извор да измиете ръцете и лицето си, даже и да не пиете вода, все пак ще глътнете малко от нея. Жаждата ви донякъде ще се задоволи. Следователно, достатъчно е да мислите за къртицата, за да подобрите състоянието на стомаха си.

На кое живо същество може да се уподоби добре развитата дихателна система? - В кое живо същество става пълно дишане? - В славея. Понеже славеят е добър певец, дихателната му система е добре развита. Щом престане да пее, той е болен. Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея, като певец. Другояче казано: за да усили и разшири дробовете си, човек трябва да мисли за пеенето, а същевременно и да пее. За каквото мисли човек, с това се свързва. Чрез физическата работа той се свързва със стомаха; чрез пеенето - с дробовете, а оттам и с процеса на дишането; чрез мисълта той се свързва с мозъка.

Сега дохождаме до мозъка, до мисълта, която регулира нервната система на човека. За да развива мозъка си, същевременно и мисълта си, човек трябва да се свърже с пчелата, която постоянно хвърчи. Тя непрекъснато излиза и влиза в кошера, мисли как и къде да намери сладък сок. Пчелата е в непрекъснато движение из въздуха. В това отношение тя е образец на работник в умствения свят, вследствие на което мозъчната система в нея е нормално развита. Където живеят пчелите, там владее пълна хигиена - чистота и умерена температура. Каквото и да е времето отвън, температурата в кошерите е умерена. Чистота в мисълта, разумност и равновесие, са първите условия за нормалното развитие на мозъчната система на човека.

Това са разсъждения, чрез които човек може да усили мисълта си. Преди да усилят мисълта си, преди да са развили своите способности, чрез които да възприемат истината, хората се питат едни други, вярват ли в Бог, вярват ли в съществуването Му. Да се задават такива въпроси, това е все едно да питате малкото дете, което едва е влязло в първи клас, вярва ли в числата. Детето не знае още какво нещо е число, а вие го питате вярва ли в числата. Когато детето се запознае с числата, тогава можете да го питате вярва ли в тях. Следователно, всяка идея става ясна, когато се приеме от съзнанието на човека, когато мине през физическия, сърдечния и умствения му живот. Това значи: една идея е ясна, когато има отношение към стомаха, дробовете и мозъка на човека.

Сега, да определим конкретно какво нещо е вярата. Представете си, че очите на някой човек са затворени от детинство. Той минава за сляп. Където ходи, все тояжка си носи. С тояжката той опитва пътя; чрез нея се запознава с външната обстановка. Вие го питате, вижда ли слънцето, вярва ли в него, познава ли го. Той ще ви каже, че усеща слънчевата топлина, но слънцето не е виждал, не може да ви говори за него. Фактът, че носи тояжка и се подпира на нея, показва, че му липсва нещо. Един ден, когато прогледне, той ще види слънцето, ще се запознае с него и ще вярва, че има слънце в света. Следователно, да вярва човек, това значи, да вижда нещата ясно, да ги е опитал и познал. Безверието подразбира слепота, а вярата - виждане.

Като ученици, вие трябва да изучавате онези процеси в Природата, които оказват влияние върху вас чрез стомашната, дихателната и мозъчната ви система. Стомахът, дробовете и мозъкът са три велики проводници, чрез които Природата влияе на човека. Когато стомахът е здрав, работата върви добре. Наблюдавайте как ядат различните животни, които имат здрав стомах. Ако животното е преживно, ще видите, че то яде енергично и бързо преживя храната си. Ако е месоядно, като види месо, очите му започват да светят. То се хвърля върху месото и бързо го изяжда. Ако наблюдавате как човек яде, ще видите, че още със сядането си пред трапезата, той става весел, разположен. Щом види яденето, активността му се увеличава, и той започва да яде живо, енергично. Като се нахрани добре, той е готов за работа. Каквато работа хване в ръцете си, добре я свършва. Следователно, ако искате работникът ви навреме да свърши работата, която сте му дали, нахранете го добре. От доброто състояние на стомашната система зависи доброто състояние на дробовете и на мозъка.

Много от страданията на съвременните хора се дължат на неправилното хранене. Те ядат механически. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща. Той яде, без да мисли за храненето, като процес, който се извършва в организма. Той не мисли и за храната, която приема в стомаха си. Същевременно той не благодари за благото, което му се дава в момента. Следователно, искате ли да бъдете здрави, мисълта ви трябва да присъства във време на храненето. Яжте и мислете за това, което ядете; яжте и благодарете, че има, какво да ядете. Изобщо, здравият човек се отличава с непреривност в процесите. В него мисълта, дишането и храненето са непреривно свързани. Като яде, той едновременно мисли и диша правилно. Той яде бавно и съсредоточено. Разумният свят следи човека, как се храни. Ако видят, че яде бързо, не дъвче добре храната, те имат особено мнение за него. Те знаят, че работите на този човек няма да вървят добре. Обаче, ако той яде бавно и добре дъвче храната си, те му помагат във всичките работи. Колко време е определено на човека за хранене? Времето е капитал, който се определя на човека със специален бюджет. Щом се съкрати този капитал до минимум, човек заминава за другия свят. За да не замине преждевременно, той трябва да спазва времето за хранене, определено от самата Природа.

Съвременните хора очакват големи постижения, без да познават основните закони на храносмилането, дишането и мисленето. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът, сам по себе си, ще остане неразбран. Животът изисква от човека, мисълта му да взема участие във всички процеси. Хранене, без участието на мисълта, не е здравословно. Дишане, без участие на мисълта, не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.

Мнозина се оплакват от неразположение на духа. Те търсят причината за неразположението си вън някъде, но не могат да я намерят. Неразположението се дължи на самите тях и се крие в три причини: в стомаха, в дробовете или в мозъка. Значи, или стомахът не е свършил работата си, както трябва, или дробовете, или мозъкът. Щом се подобри състоянието на стомашната, дихателната или мозъчната системи, където се е криела причината, неразположението веднага изчезва. Каже ли някой, че не може да мисли спокойно, или не може да разсъждава правилно, нека търси причината за това в стомашната и в дихателната си система. Забелязано е, че хора, които имат някакъв недостатък в дихателната си система, са сприхави, нервни, лесно се сърдят. Най-малката причина може да ги изкара от равновесието им. Такъв човек се сърди, че стомната е празна и не може да пие вода. Той взема празната стомна и я хвърля настрана. После отива към долапа да вземе хляб, да си хапне. Обаче и хляб няма. Той бързо затваря долапа и се връща сърдит на мястото си. Сяда на стола, но не може изведнъж да се намести добре. Той захвърля стола настрана и сърдито излиза на двора. На кого се сърди? Причината е в него. Щом подобри състоянието на стомашната и на дихателната си системи, ще започне да мисли право и ще се успокои.

Един знаменит английски проповедник страдал от стомашно разстройство, вследствие на което и дихателната му система не била в нормално състояние. Проповедите му били придружени с такива страшни примери, като че светът се свършвал. Слушателите му се изплашили от неговите проповеди. Един ден той решил да се заеме с лекуването си. Отишъл в една частна болница и се отдал на грижливо лечение. Лекарят го поставил на диета, промил няколко пъти стомаха и червата му и след четириседмично лекуване го изпратил в дома му. Като оздравял, проповедникът продължил работата си. Първата проповед след завръщането му от болницата била върху стиха: "Бог е Любов." С оздравяване на стомаха му и с възстановяване на нормалното състояние на дихателната му система, той започнал да мисли право и да държи в ума си идеята, че светът е изправен, че хората са добри по естество и т.н. Ако има някакво зло в света, то е вън от човека. Когато съзнанието на човека е будно, злото не може да проникне в него.

И така, за да не гледате мрачно на живота и да не плашите себе си и окръжаващите, дръжте в изправност стомашната, дихателната и мозъчната си система. С други думи казано: За да бъдете оптимисти и да гледате реално на живота, поддържайте стомашната система на животното в себе си, дихателната система на птицата в себе си и мозъчната система на човека в себе си. Животното се отличава по своята здрава стомашна система, защото живее на земята. Птицата се отличава със здрава дихателна система, защото живее във въздуха. Човек се отличава със здрава мозъчна система, защото живее в света на мисълта. Ето защо, за да бъде в изправност мозъчната система на човека, преди всичко, той трябва да разбира онези закони, през които са минали съществата преди него, т.е. той трябва да знае законите на храненето и дишането.

Какви са отличителните качества на добрия човек? Като наблюдавате добрия човек, виждате, че той всякога е весел и добре разположен, готов на всякакви услуги. Той прилича на узрял плод. Неговата стомашна, дихателна и мозъчна система са в изправност. Тази е причината за доброто разположение на духа му. Човек, в когото тези системи не са в изправност, не може да бъде разположен. Той е мрачен, сърдит, недоволен от живота. Този човек има някакъв недостатък в една от трите системи. Понякога и трите системи не са добре развити в него. Всяко живо същество, което не се храни правилно, свършва зле. В това отношение вълкът, лисицата, котката служат за пример. Вълкът напада овцете, лисицата - кокошките, котката - мишките, но в храненето са крайно нетърпеливи. Котката, която е образец на външна чистота, вътрешно е нечиста. Като хване мишка, тя веднага я изяжда с козината и с вътрешността и.

Сегашните учени изучават трите системи анатомични и физиологически, но въпреки това, не знаят същественото. Много неща знаят, но до същественото не са дошли. Те мислят, че човек може да има някакъв органически недостатък и пак да бъде гениален. Това е невъзможно. Гениалният е здрав човек. Трите системи в него се намират в пълна изправност.

Изобщо, стомахът е трансформатор на енергията, която се образува от храната; дробовете са трансформатори на енергията, която се образува от превръщането на въздуха; мозъкът е трансформатор на енергията, която възприема отвън. Следователно, когато стомахът изпраща трансформираната енергия в дробовете, дробовете - в мозъка, а мозъкът - към цялото тяло, човек е напълно здрав. Той познава своя организъм и на всеки орган дава съответна храна. Като стане от сън, здравият човек веднага отваря прозореца на стаята си, да поеме чист въздух. Това значи съзерцание с дробовете. Той чувства нужда от чист въздух. Да отворите прозореца на стаята си, не подразбира отваряне в буквален смисъл на думата. Всяко дълбоко поемане на въздух означава отваряне на прозорците на дробовете. Като вървите по улиците, или в гора, където въздухът е чист, от време на време се спирайте, да поемете дълбоко въздух. Ако вървите бързо, без спиране и поемане на въздух, това показва, че има нещо ненормално в дихателната ви система.

Един от методите за усилване на дихателната система е ходене по екскурзии. Ако след всяка екскурзия човек не даде изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е постигнала своята цел. Когато дробовете се напълнят с чист въздух, стомахът работи добре. Когато стомашната и дихателната системи са в изправност, и мозъчната система е в изправност. Тогава човек мисли добре и лесно се справя с мъчнотиите си. Следователно, за да се справя с мъчнотиите си, човек трябва да познава законите, които управляват неговия организъм. Щом знае тези закони, той може да трансформира енергиите, които минават през всички системи на неговия организъм.

Новото възпитание на човечеството се стреми към регулиране на стомашната, дихателната и мозъчната системи на човека, да става правилна обмяна между енергиите му. За това се препоръчва на всички пълно спокойствие. Всяко безпокойство нарушава правилния ход на мисълта, на чувстванията и на храносмилането. Както стомахът приготвя материали за дробовете, дробовете - за мозъка, така и обикновеният човек представя условия за развиване на талантливия; талантливият - за гениалния, а гениалният - за светията.

И така, който има здрав стомах, той е добър човек; ако дробовете му са здрави, той е добър певец; ако мозъкът му работи добре, той е добър поет. Значи здравият човек се отличава с доброта, със способност да пее и да пише, да се проявява като поет и писател. Да бъдеш истински поет, това значи, да виждаш във всичко доброто и да го прилагаш в живота си. Истинският поет живее в светлина. Той вижда нещата светли и красиви.

Помнете трите думи: доброта, песен и поезия. Мислете върху тях. Дръжте стомаха си в изправност, за да бъдете красиви. Дръжте дробовете си в изправност, за да пеете добре. Дръжте мозъчната си система в изправност, за да мислите добре и да се справяте лесно с мъчнотиите си. Работете върху себе си, външно и вътрешно, да бъдете здрави, красиви и разумни.

- Само светлият път на мъдростта води към истината.

- В истината е скрит животът.

38. Лекция от Учителя, държана на 30-ти май, 1930 г., София – Изгрев.

1930_05_30 Къртица, славей и пчела.pdf

Link to comment
Share on other sites

От книгата,
Служене, почит и обич
. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930).
Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004.

на томчето

КЪРТИЦА, СЛАВЕЙ И ПЧЕЛА

Тайна молитва
Пишеше върху темата „Влиянието на светлината върху човешкия организъм".
Какво е нужно на едно живо същество, за да се развива правилно? Щом живее на физическия свят, това същество трябва да има преди всичко здрава стомашна система, добре развита дихателна система - дишането да става правилно, и напълно нормална мозъчна система. Ако това същество е работник, на първо място стомашната му система трябва да е здрава. Ако е певец, дихателната му система трябва да е добре развита, дишането му да е правилно. Ако е учен човек, нервната, мозъчната му система трябва да е напълно нормална. Значи, за да работи, човек трябва да има здрав стомах, за пеене - добре развити дробове, а за мисъл - нормално построен мозък. Ако не може да се справи с работата, с пеенето още по-мъчно ще се справи. Пеенето е от по-висок свят. Ако човек се справя с работата, а с пеенето не може, с мисълта още по- мъчно ще се справи. Мисълта е от още по-висок свят и от пеенето. Когато работи повече със стомашната си система, човек е ученик в отделенията, когато работи със стомаха и с дробовете си, той е ученик от прогимназията и гимназията. И най-после, когато работи със стомаха, с дробовете и с мозъка, той е влязъл вече в университета. За такъв човек казваме, че има добре разбити стомах, дробове и мозък, вследствие на което има всички условия за правилно развитие.
Когато се говори за същество със здрав стомах, имаме предвид къртицата. Ако нямаше здрав стомах, тя не би могла да живее под земята и да рови пръстта. Къртицата има отношение към вашия стомах. Следователно, ако стомахът ви е слаб, изучавайте живота на къртицата. Като я изучавате, вие се свързвате с нея и понеже здравината на стомаха й е силно подчертана, вие ще усилите и вашия стомах. Това може да ви се вижда странно, но е факт. Ако сте жаден и отидете на някой извор да измиете ръцете и лицето си, даже и да не пиете вода, все пак ще глътнете малко от нея. Жаждата ви донякъде ще се задоволи. Следователно достатъчно е да мислите за къртицата, за да подобрите състоянието на стомаха си.
На кое живо същество може да се уподоби добре развитата дихателна система? В кое живо същество става пълно дишане? В славея. Понеже славеят е добър певец, дихателната му система е добре развита. Щом престане да пее, той е болен. Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея като певец. Другояче казано: за да усили и разшири дробовете си, човек трябва да мисли за пеенето, а същевременно и да пее. За каквото мисли човек, с това се свързва. Чрез физическата работа той се свързва със стомаха, чрез пеенето - с дробовете, а оттам и с процеса на дишането, чрез мисълта той се свързва с мозъка.
Сега дохождаме до мозъка, до мисълта, която регулира нервната система на човека. За да развива мозъка си, същевременно и мисълта си, човек трябва да се свърже с пчелата, която постоянно хвърчи. Тя непрекъснато излиза и влиза в кошера, мисли как и къде да намери сладък сок. Пчелата е в непреривно движение из въздуха. В това отношение тя е образец на работница в умствения свят, вследствие на което мозъчната система 6 нея е нормално развита. Дето живеят пчелите, там владее пълна хигиена - чистота и умерена температура. Каквото и да е времето отвън, температурата в кошерите е умерена. Чистота в мисълта, разумност и равновесие са първите условия за нормалното развитие на мозъчната система на човека.
Това са разсъждения, чрез които човек може да усили мисълта си. Преди да усилят мисълта си, преди да са развили своите способности, чрез които да възприемат истината, хората се питат едни други вярват ли в Бога, вярват ли в съществуването му. Да се задават такива въпроси, това е все едно да питате малкото дете, което едва е влязло в първо отделение, вярва ли в числата. Детето не знае още какво нещо е число, а вие го питате вярва ли в числата. Когато детето се запознае с числата, тогава можете да го питате вярва ли в тях. Следователно всяка идея става ясна, когато се приеме от съзнанието на човека, когато мине през физическия, сърдечния и умствения му живот. Това значи: една идея е ясна, когато има отношение към стомаха, дробовете и мозъка на човека.
Сега да определим конкретно какво нещо е вярата. Представете си, че очите на някой човек са затворени от детинство. Той минава за сляп. Дето ходи, все тояжка си носи. С тояжката той опитва пътя, чрез нея се запознава с външната обстановка. Вие го питате вижда ли слънцето, вярва ли в него, познава ли го. Той ще ви каже, че усеща слънчевата топлина, но слънцето не е виждал, не може да ви говори за него. фактът, че носи тояжка и се подпира на нея, показва, че му липсва нещо. Един ден, когато прогледа, той ще види слънцето, ще се запознае с него и ще вярва, че има слънце в света. Следователно да вярва човек, това значи да вижда нещата ясно, да ги е опитал и познал. Безверието подразбира слепота, а вярата - виждане.
Като ученици вие трябва да изучавате ония процеси в природата, които указват влияние върху вас чрез стомашната, дихателната и мозъчната ви системи. Стомахът, дробовете и мозъкът са три велики проводници, чрез които природата влияе на човека. Когато стомахът е здрав, работата върви добре. Наблюдавайте как ядат различните животни, които имат здрав стомах. Ако животното е преживно, ще видите, че то яде енергично и бързо преживва храната си. Ако е месоядно, като види месо, очите му започват да светят. То се хвърля върху месото и бързо го изяжда. Ако наблюдавате как човек яде, ще видите, че още със сядането си пред трапезата той става весел, разположен. Щом види яденето, активността му се увеличава и той започва да яде живо, енергично. Като се нахрани добре, той е готов за работа. Каквато работа хване в ръцете си, добре я свършва. Следователно, ако искате работникът ви навреме да свърши работата, която сте му дали, нахранете го добре. От доброто състояние на стомашната система зависи доброто състояние на дробовете и на мозъка.
Много от страданията на съвременните хора се дължат на неправилното хранене. Те ядат механически. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща. Той яде, без да мисли за храненето като процес, който се извършва в организма. Той не мисли и за храната, която приема в стомаха си. Същевременно той не благодари за благото, което му се дава в момента. Следователно искате ли да бъдете здрави, мисълта ви трябва да присъства във време на храненето. Яжте и мислете за това, което ядете, яжте и благодарете, че има какво да ядете. Изобщо здравият човек се отличава с непреривност в процесите. В него мисълта, дишането и храненето са непреривно свързани. Като яде, той едновременно мисли и диша правилно. Той яде бавно и съсредоточено. Разумният свят следи човека как се храни. Ако видят, че яде бързо, не дъвче добре храната, те имат особено мнение за него. Те знаят, че работите на този човек няма да вървят добре. Обаче, ако той яде бавно и добре дъвче храната си, те му помагат във всичките работи. Колко време е определено на човека за хранене? Времето е капитал, който се определя на човека със специален бюджет. Щом се съкрати този капитал до минимум, човек заминава за другия свят. За да не замине преждевременно, той трябва да спазва времето за хранене, определено от самата природа.
Съвременните хора очакват големи постижения, без да познават основните закони на храносмилането, дишането и мисленето. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран. Животът изисква от човека мисълта му да взима участие във всички процеси. Хранене без участието на мисълта не е здравословно. Дишане без участие на мисълта не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.
Мнозина се оплакват от неразположение на духа. Те търсят причината за неразположението си вън някъде, но не могат да я намерят. Неразположението се дължи на самите тях и се крие в три причини: в стомаха, в дробовете или в мозъка. Значи или стомахът не е свършил работата си както трябва, или дробовете, или мозъкът. Щом се подобри състоянието на стомашната, дихателната или мозъчната система, дето се е криела причината, неразположението веднага изчезва. Каже ли някой, че не може да мисли спокойно или не може да разсъждава правилно, нека търси причината за това в стомашната и в дихателната си система. Забелязано е, че хора, които имат някакъв недостатък в дихателната си система, са сприхави, нервни, лесно се сърдят. Най-малката причина може да ги изкара от равновесието им. Такъв човек се сърди, че стомната е празна и не може да пие вода. Той взима празната стомна u я хвърля настрана. После отива към долапа да вземе хляб, да си хапне. Обаче и хляб няма. Той бързо затваря долапа и се връща сърдит на мястото си. Сяда на стола, но не може изведнъж да се намести добре. Той захвърля стола настрана и сърдит излиза на двора. На кого се сърди? Причината е в него. Щом подобри състоянието на стомашната и на дихателната си системи, ще започне да мисли право и ще се успокои.
Един знаменит английски проповедник страдал от стомашно разстройство, вследствие на което и дихателната му система не била в нормално състояние. Проповедите му били придружени с такива страшни примери, като че светът се свършвал. Слушателите му се изплашили от неговите проповеди. Един ден той решил да се заеме с лекуването си. Отишъл в една частна болница и се отдал на грижливо лечение. Лекарят го поставил на диета, промил няколко пъти стомаха и червата му и след четириседмично лекуване го изпратил в дома му. Като оздравял, проповедникът продължил работата си. Първата проповед след завръщането му от болницата била върху стиха: „Бог е любов". С оздравяване на стомаха му и с възстановяване на нормалното състояние на дихателната му система той започнал да мисли право и да държи в ума си идеята, че светът е изправен, че хората са добри по естество и т.н. Ако има някакво зло в света, то е вън от човека. Когато съзнанието на човека е будно, злото не може да проникне в него.
И тъй, за да не гледате мрачно на живота и да не плашите себе си и окръжаващите, дръжте в изправност стомашната, дихателната и мозъчната си системи. С други думи казано, за да бъдете оптимисти и да гледате реално на живота, поддържайте стомашната система на животното в себе си, дихателната система на птицата в себе си и мозъчната система на човека в себе си. Животното се отличава по своята здрава стомашна система, защото живее на земята. Птицата се отличава със здрава дихателна система, защото живее във въздуха. Човек се отличава със здрава мозъчна система, защото живее в света на мисълта. Ето защо, за да бъде в изправност мозъчната система на човека, преди всичко той трябва да разбира онези закони, през които са минали съществата преди него, т.е. той трябва да знае законите на храненето и дишането.
Какви са отличителните качества на добрия човек? Като наблюдавате добрия човек, виждате, че той всякога е весел и добре разположен, готов на всякакви услуги. Той прилича на узрял плод. Неговата стомашна, дихателна и мозъчна системи са в изправност. Тази е причината за доброто разположение на духа му. Човек, в когото тези системи не са в изправност, не може да бъде разположен. Той е мрачен, сърдит, недоволен от живота. Този човек има някакъв недостатък в една от трите системи. Понякога и трите системи не са добре развити в него. Всяко живо същество, което не се храни правилно, свършва зле. В това отношение вълкът, лисицата, котката служат за пример. Вълкът напада овцете, лисицата - кокошките, котката - мишките, но в храненето са крайно нетърпеливи. Котката, която е образец на външна чистота, вътрешно е нечиста. Като хване мишка, тя веднага я изяжда с козината и с вътрешността й.
Сегашните учени изучават трите системи анатомически и физиологически, но въпреки това не знаят същественото. Много неща знаят, но до същественото не са дошли. Те мислят, че човек може да има някакъв органически недостатък, и пак да бъде гениален. Това е невъзможно. Гениалният е здрав човек. Трите системи в него се намират в пълна изправност.
Изобщо стомахът е трансформатор на енергията, която се образува от храната. Дробовете са трансформатори на енергията, която се образува от превръщането на въздуха. Мозъкът е трансформатор на енергията, която възприема отвън. Следователно. когато стомахът изпраща трансформираната енергия в дробовете, дробовете - в мозъка, а мозъкът - към цялото тяло, човек е напълно здрав. Той познава своя организъм и на всеки орган дава съответна храна. Като стане от сън, здравият човек веднага отваря прозореца на стаята си, да поеме чист въздух. Това значи съзерцание с дробовете. Той чувства нужда от чист въздух. Да отвориш прозореца на стаята си, не подразбира отваряне в буквален смисъл на думата. Всяко дълбоко поемане на въздух означава отваряне на прозорците на дробовете. Като вървите по улиците или в гора, дето въздухът е чист, от време на време се спирайте да поемете дълбоко въздух. Ако вървите бързо, без спиране и поемане на въздух, това показва, че има нещо ненормално в дихателната ви система.
Един от методите за усилване на дихателната система е ходене по екскурзии. Ако след всяка екскурзия човек не даде и изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е постигнала своята цел. Когато дробовете се напълнят с чист въздух, стомахът работи добре. Когато стомашната и дихателната системи са в изправност, и мозъчната система е в изправност. Тогава човек мисли добре и лесно се справя с мъчнотиите си. Следователно, за да се справя с мъчнотиите си, човек трябва да познава законите, които управляват неговия организъм. Щом знае тези закони, той може да трансформира енергиите, които минават през всички системи на неговия организъм.
Новото възпитание на човечеството се стреми към регулиране на стомашната, дихателната и мозъчната системи на човека, да става правилна обмяна между енергиите му. Затова се препоръчва на всички пълно спокойствие. Всяко безпокойство нарушава правилния ход на мисълта, на чувстванията и на храносмилането. Както стомахът приготвя материали за дробовете, дробовете - за мозъка, така u обикновеният човек представя условия за развиване на талантливия, талантливият - за гениалния, а гениалният - за светията.
И тъй, който има здрав стомах, той е добър човек. Ако дробовете му са здрави, той е добър певец. Ако мозъкът му работи добре, то е добър поет. Значи здравият човек се отличава с доброта, със способност да пее и да пише, да се проявява като поет и писател. Да бъдеш истински поет, това значи да виждаш във всичко доброто и да го прилагаш в живота си. Истинският поет живее в светлина. Той вижда нещата светли и красиви.
Помнете трите думи: доброта, песен и поезия. Мислете върху тях. Дръжте стомаха си в изправност, за да бъдете красиви. Дръжте дробовете си в изправност, за да пеете добре. Дръжте мозъчната си система в изправност, за да мислите добре и да се справяте лесно с мъчнотиите си. Работете върху себе си - външно и вътрешно, да бъдете здрави, красиви и разумни.
„Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът."

Тридесет и осма лекция

на Младежкия окултен клас

30 май 1930 г., петък, 6 часа

София - Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

От книгата "Сборник лекции", беседи от младежки окултен клас, неделни беседи,

рилски беседи, общ окултен клас от периода (1917-1943),

Първо издание, ИК "ЖАНУА-98", 2009 г.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

КЪРТЪТ, СЛАВЕЯТ И ПЧЕЛАТА

Тайна молитва

Имате ли някоя зададена тема или упражнение? („Не.") Можете да пишете върху темата „От какво произтича влиянието на светлината върху организма". Нали има обикновени познания в света - допуснете, че имате да разгледате едно органическо същество, А. Дали това е човек, дали животно, или птица - какви неща са потребни, за да имаме едно органическо същество? Най-първо на А е потребно неговата стомашна система да е здрава; след това или едновременно на А е потребно и неговата дихателна система да има пълно дишане, и неговата мозъчна система да е напълно нормална, С3Д"М". Тогава казваме: най-първото отношение на А е към стомаха, след това А има отношение към дихателната система - Д, и най-после А има отношение и към мозъка - М:

А : С А : Д

А : М

Тогава ние казваме: С има отношение към Д (С:Д) и С има отношение към М (С:М). Да допуснем, че стомашната система е здрава - това същество ще започне работата. Как? Най-първо ти искаш да узнаеш ще може ли то да работи. За да работи работникът, непременно трябва да е здрав стомахът му - да има здрав стомах. Ако искате да приемете А за добър певец, непременно той трябва да има здрави дробове, пълно да диша. Или ако искате да вземете А за някой учен човек - за някоя умствена работа, неговата мозъчна система трябва да е напълно нормално развита.

А - С3Д''М''

Значи за работа - нужен е стомах, за пеене -дробовете, а за мисълта - мозъкът. Следователно, когато ние кажем, че не трябва да стоим, значи ние трябва да се свържем с основното в живота - работата. Ако ти не можеш да се справиш с работата, ако ти не знаеш как да започнеш с основното в живота, тогава другата работа - пението - как ще се справиш с него? Пението е една още по-висока от храненето работа. Пък ако не можеш да се справиш с пението, мисълта е още по-високо нещо. Следователно ще почнем с работата на стомаха, или стомахът е първата работа в живота. Това е човекът в отделенията. После иде науката за дишането - това е вече в прогимназията и гимназията, а науката за мисленето или за мисълта -това е човекът в университета.

И тогава в науката казваме така: А е нормалният човек, или той има съвършено нормално развити С, Д и М.

Асдм-''

А има всичките качества, необходими за неговото развитие: здрав стомах, пълна дихателна система и добре развита мозъчна система. Значи този човек е нормален във всичките си системи и отношения. Това ние наричаме човекът А.

За кърта ние имаме понятие, че той има здрав стомах. Отличен стомах има той, за да може да ходи, да рови пръстта. Той за да може да ходи и да прави дупки в земята, трябва му здрав стомах. И при тази работа мие никога няма да предполагаме, че къртът има развален стомах. Следователно, ако ти имаш една болест и искаш да я излекуваш, например стомахът ти е слаб - имаш една болест, по кой начин ще се лекуваш? Щом почнеш да мислиш и изучаваш кърта, твоят стомах ще оздравее. Вие ще попитате: „Защо това да е така?" Представете си, че вие сте жаден човек. Аз ви пращам да си миете лицето във водата. Питам, ако вие си турите ръцете във водата да се миете, ще останете ли жаден? Все-таки ще близнете, ще пиете малко. Ако вие почнете да мислите за кърта, и вашият стомах ще оздравее. Някой път вие питате: „Защо рови къртът земята?" За да бъдете вие здрави. За да бъде стомахът ви здрав.

Сега втория процес аз от вас ще поискам. Аз ви дадох сравнение за стомаха - стомахът работи и къртът работи. И ако неговият стомах би бил развален, той никога не би изкопал нито една дупка. Къртът работи, защото стомахът му е здрав. И когато той се разболее, той вече не копае. Сега вие дайте едно същество, на което дихателната система е напълно развита. На кое органическо същество бихте уподобили пълната дихателна система? („Славеят.") Защо? („Защото той пее.") Неговата дихателна система е напълно развита, пълно дишане става у него. Славеят пее - това е емблема, че неговата дихателна система е добре развита. Щом престане да пее славеят, значи има нещо болно у него. Имате ли вие слаба дихателна система, вижте как пее славеят, мислете за него - как пее. И всеки един човек, който има слаба дихателна система, трябва постоянно да мисли за пението. Като мислиш за пението, това подразбира един процес, който не става в стомаха. Ти можеш да мислиш. В природата процесите, които стават, те стават на определено място. Следователно ти като мислиш за пението, този процес няма да стане в стомаха ти - той ще стане в дробовете ти. Всички тези процеси стават все в тази област - дробовете, дишането. Значи за втория пример взехме славея.

Сега - третият пример. А трябва да има здрав мозък, нормално развит. За кого трябва да мислим? („За някой гениален човек.") Не, за пчелата трябва да мислим, която влиза и излиза из кошера си. Тя не може да влиза и излиза в кошера си, ако не мисли. Значи мисълта отваря ума. В нея има едно постоянно хвърка-не в пространството, тя не седи на едно място. Движение има у нея постоянно през въздуха. Значи това е -умствен процес има там. И у пчелата имате един образ напълно за умствена работа, мозъчната система е напълно нормално развита. Ще забележите и друго - те се отличават с отлична хигиена, после - умерена температура има в техния кошер. Каквото и да е времето отвън, те имат умерена температура в кошера. Следователно при мисълта, както се развива човекът, в природата съществува първо чистотата и разумността, и второ - пълно определена температура - мисля, около двайсет и два градуса - кой е изучавал колко градуса има в кошера? Ще намерите в някое ръководство за пчелника.

Сега това са ред нови разсъждения, до които трябва да дойдете по един естествен път, за да засилите вашата нова мисъл. Пита някой: „Ти вярваш ли в Бога?" Питането „ти вярваш ли в Бога" е много глупаво. Допуснете сега, че дойде едно дете в училището - постъпи в първо отделение. Но учителят не му е разправял още нищо - трябва ли да го питаш: „Ти вярваш ли в числата?" Че как ще вярва това дете в числата - то още не знае какво нещо е число. „Вярваш ли в Бога?" Ако вярването в Бога е една идея, когато учителят пита ученика си: „Ти вярваш ли в числата", той казва: „Не вярвам, не съм ги виждал." Тогава учителят трябва да извади няколко ябълки и казва: „В света съществуват ябълки", но детето не знае какво е ябълка. И учителят казва: „Ето една ябълка - тъй се пише „една ябълка" - 1, когато е само една; а когато тази ябълка има другарче, стават значи две ябълки - 2. Тъй се пише „две ябълки" - 2. Две другарчета са това. Ти вярваш ли в това?" В какво вярва детето? То вярва в реалните ябълки, понеже те съществуват като предмети в природата.

Та казвам, когато една идея не се изнесе в нашето съзнание, ние не можем да вярваме в нея. Най-първо трябва да се изнесе идеята в съзнанието. Запример питането „има ли Бог" - това не е наука. Като питаш така, какво подразбираш с това питане „вярваш ли в Бога"? Ги трябва да знаеш как да представиш конкретно тази идея на физическото поле - или като идея на чувствения свят, или като идея на умствения свят; като идея, която се занимава със стомаха ти; като идея, която се занимава с дробовете ти [или] като идея, която има отношение с мозъка ти.

Запример идеята за Бога какво отношение има -тъй, както вие я разбирате? Защо трябва да вярваме в Бога? Да определим конкретно какво нещо е вярата. Представете си, че вашите очи са били затворени - че някой човек ви е турил восък на очите. Казва: „Не трябва да си отваряте очите." Представете си, че имате един господар и той ви тури капаци на очите; вземе една пръчка - дава ви я, и ти с пръчката трябва да напипаш нещата. Каже ви: „Слушай, няма да си отваряш очите, само ще пипаш нещата." Представете си сега, тази пръчка - това са логическите разсъждения. Логика е това. Той гледа да няма някой камък на пътя. Ти си проправяш пътя с пръчката, но има голяма мъч-ност в движението. Дойде някой човек и ви попита вас: „Ти вярваш ли в слънцето. Че със затворени очи, казва, не съм го виждал - какво ще вярвам." Най-първото нещо - трябва да заставите този човек да снеме тези люспи от очите си и да отвори очите си. Той след като види слънцето, какво ще стане с него? След като извадите превръзките и той като види слънцето, какво ще каже? Той най-първо е носил един бастун, с който се е подпирал постоянно. Този господин, който носи бастуна, все му липсва нещо. Този човек е сляп или е слаб. Значи в някой свят му липсва нещо - това е за човек, който носи бастун. Вземете в каквото и да е отношение - ако вие носите бастун, какво означава това? Или е слабост, или е едно оръжие. Сегашните бастуни, които носят хората, това са магически тояжки. И всеки, който носи бастун, иска да стане маг. Но този бастун е потребен да направи някой магически опит. Сега резултатите какви ще бъдат? Той ще хвърли тояжката си. Когато очите ти са отворени, кажи: „Аз нямам нужда от нея." Онзи човек, на когото очите са отворени, той няма нужда да се подпира на бастуна си; а този, на когото очите са затворени, той има нужда ца се подпира на бастуна си. Ако ти носиш бастун [и] десният крак те боли, тогава бастунът изпълнява една рол. Има значи един дефект като стъпваш, пък на левия крак ще се подпреш. И всеки, който носи бастун, има известен дефект или този бастун трябва, за да извършва известна работа. Но работа трябва да върши бастунът. От какво произтича „бас-тун"? Как се казва на френски „бастун"? („Батон.") Какво означава? („Тояга. Това е същият корен на „бия".") А, не - работа означава.

Сега ние идваме до онези процеси, които стават в природата и обществото. Ние говорим за онези процеси, които стават в природата. Природата най-първо упражнява своето влияние чрез стомашната система, след това упражнява своето влияние чрез дихателната система и на трето място тя упражнява влияние чрез мозъчната система. Това са трите велики канали, чрез които природата действа. Когато природата действа чрез стомашната система, какво ще произведе тя у човека? Устата ще се намира в постоянно движение, положението на тялото в известни места ще се подобри, ще се урегулира стомашната система. Един човек, на когото стомашната система не е добре сложена, той не може да има един тънък кръст като някоя оса. Какво ще има до известна степен? Тогава ние трябва да имаме една мярка в какво състояние именно е стомахът или при какви условия той е нормален. Когато човек яде добре, той си мърда устата. Един човек, когато го гледаш как си мърда устата, когато яде, ще знаеш има ли той здрав стомах, или нс. Виждали ли сте вие преживните животни, които са здрави? Когато животното е здраво, то преживя; когато не е здраво, то не преживя. Това е за тревопасните животни. Когато едно от месоядните животни има здрав стомах, тогава в разкъсването на жертвата е първо -много бърза всякога. Щом бързо пипа, то има здрава стомашна система - в него има желание по-скоро храната да влезе в стомаха, да уталожи глада.

Но за човека как ще знаете кога има здрав стомах, като го гледате на трапезата? Аз ви казвам: правете наблюдения, за да познаете здравия човек. Онзи, който е здрав, той има много интензивен поглед към яденето - в него се създава едно движение. Пък ако той е тъй индиферентен или е много бавен в яденето - стомахът му не е здрав. Онзи, който има здрав стомах, очите му са отворени и весел е той. Най-първо, като гледа на яденето, той е весел. Такъв човек ти можеш да го ангажираш за работа. Ти най-първо дай на човека един обяд и тогава го ангажирай да работи. Ако има един интензивен поглед, като яде, той добре ще си върши работата. Та когато ние казваме, че човек трябва да работи, ние подразбираме, че трябва да се подобри. Най-първо природата иска ние да бъдем в изправно състояние със своята стомашна система, понеже от нея зависят условията на живота.

По-далечните процеси на мисълта, на дишането -те са от по-високо естество, но те напълно зависят от тази основа на физическия свят. Те са в зависимост от здравословното състояние на стомашната система - как става нашето храносмилане, как храносмиламе храната. И сега съвременните умни хора страдат от неправилното приемане на храната. Ти ядеш, но твоят ум се занимава с много други въпроси. И ти ядеш механически, защото мисълта ти е заета с други неща. Помнете едно: механически не трябва да ядете. Умът ти, мисълта ти трябва да присъстват в работата на стомаха, в храненето - да не става едно прекъсване на работата. Ако ти добре приемаш храната си, от невидимия свят ще дойдат разумни същества и ще ти дадат един банкет. А ако ти седнеш, и дето го казват, „без да се прекръстиш", без да се помолиш, и бързаш да ядеш, за да свършиш това - тази работа не е свършена, както трябва. В невидимия свят имат едно определено мнение за хора, които бързат в яденето. Ще ви попитам: в яденето трябва ли да има бързане? Но ще знаете - от яденето ще зависи каква ще бъде и вашата работа.

Според вас колко време е определено за яденето? Какъв бюджет има отпуснат от природата за яденето? Има един бюджет отпуснат. Времето е един капитал -отпуска се. Защото, ако човек няма това време, той не може да яде. Щом се съкрати този бюджет за яденето, този човек си заминава за другия свят. Докато има определен бюджет, той живее; щом се свърши бюджетът, той свършва училището и си отива с диплом или без диплом. Та казвам, вие искате да имате известни постижения в живота - ще започнете основно да изучавате вашето храносмилане, кога и как трябва да става; защо именно сегашните организми са създадени по този начин, че ние най-първо трябва да ядем, че после трябва да дишаме и трябва да мислим. Ако вие не можете да разберете смисъла на яденето, ако не можете да разберете смисъла на дишането и не можете да разберете смисъла на мисленето - то и животът сам по себе си остава неразбран. Животът изисква това - мисълта да присъства в храненето. Това са трите велики процеса в живота - хранене, дишане и мислене.

Та казвам: има известни отношения, които трябва да се пазят. Да допуснем, че вие сте неразположен - на какво се дължи вашето неразположение? То може да се дължи на три причини: или че работата ви в стомаха не е свършена, или че работата в дихателната система не е свършена, или че работата в мозъчната система, в мисловния свят, не е свършена. Например нали казват: „Този човек е неразположен духом." Сега, отде се явява неговото неразположение? Има три неща, които можем да допуснем за неразположението на пуха - има нещо, което липсва в стомашната система или което липсва в дихателната система, или липсва в мисловната система. Щом се премахнат тези дефекти, веднага неразположението ще изчезне. Например често вие казвате тъй: „Не съм разположен днес", или: „Е, духом не съм разположен." Какво означава това? Да допуснем, че за някого казвате: „Той не може да мисли." Кажете сега, защо не може да мисли? Този човек, който не може да мисли, има известни дефекти в стомаха си, има известни дефекти в дробовете си, нищо повече. Казвате: „Той не разсъждава." Имате същия закон: щом не разсъждава, непременно има известни дефекти в стомашната система, има дефекти и в дихателната система.

Всички онези хора, които имат известни дефекти в дихателната система, всички са много сприхави, обичат да се сърдят за нищо и никакво. Какво значи за нищо и никакво да се сърди човек? Тоест абсолютно няма никакъв повод, а той се сърди. Той се сърди запример, че стомната е празна, и като се разсърди, хвърли стомната настрани. Отиде ли да пие вода и намери стомната, че е празна, той я захвърля - как е възможно тя да е празна! После, отвори ли долапа да търси хляб и не намери вътре хляб, веднага той блъска вратата - как да не се знае, че той е гладен и има нужда от хляб! Този човек има известен дефект в дихателната система. После седне на стола и не може да се намести добре - той става, ще хвърли стола и ще се разсърди на стола за нищо и никакво - просто че не може да седне добре. Това е без причина да се разсърди човек. Казвам: причината за това ще търсите и в стомаха, и в дихателната система. И щом поправите този дефект, веднага ще се възстанови нормалното ви състояние.

Сега ще ви приведа един пример. Един от знаменитите проповедници в Америка, на когото стомахът е бил развален - храносмилането е било ненормално, пък и дихателната система не е била добре; та той е неразположен и проповядва ужасни проповеди и изпоплашва цялото събрание, като че светът отива. Пращат го в болницата, промиват му стомаха един-два пъти, червата три-четири пъти, седи там четири седмици и се връща с поправен стомах, с установена дихателна система, весел, бодър; изважда Библията и чете: „Бог е любов." Той вижда, че всичкият свят се е поправил и говори за съвсем други неща. Та казвам: необходимо е да държите в изправно положение стомашната система, която ви е дадена от природата; също така в изправно положение трябва да държите и дихателната система, за да функционира добре вашата нервна система.

От какво зависи нервната система на човека? Човек се отличава именно по това, че неговата нервна и мозъчна система е по-добре развита и устроена, отколкото у птиците. У животните стомашната система е добре развита, у птиците дихателната система е добре развита, а човек се отличава с това, че у него мозъчната система е добре развита. Следователно човек трябва да държи в изправно положение своята мозъчна система. Но той не може да държи това положение, ако не разбира законите на онези същества, които са го предшествали, които са учили и държат в изправно положение храносмилането и дихателната система.

Та казвам, според вас в какво седи качеството на добрия човек? Сега да определим кои са качествата на добрия човек. От ваше гледище какъв е нашият идеал за добрия човек? Как ще определите това? Кои качества давате на добрия човек? Вие ще разсъждавате по същия начин, ако аз дам на едно дете една череша и попитам другите деца и кажа: „Деца, по какво се отличават хубавите череши?" Какво ще ми кажат децата? Да кажем, че децата вече са имали опитност от черешите, как ще определят те по какво се отличават хубавите череши? („Че са сладки и сочни.") Да. Е, по какво се отличават хубавите орехи? Че са пълни. Един орех трябва да е пълен, за да е добър.

Сега да дойдем до въпроса, по какво се отличава добрият човек? Добротата е едно качество на добрия човек. Добрият човек се отличава по това, че той всякога е весел и всякога е добре разположен. Когато го срещнеш, той е като една запалена свещ, като узряла диня, узряла череша, ябълка; като спретната мома е той - хубаво облечен. Във всяко положение като го срещнеш, той е готов за услуга; той може да направи всякога услуга или едно добро и не счита, че прави добро. Като срещнеш добрия човек на пътя, ако той носи вода, ще снеме кърчага или стомната, ще ти даде вода и ще ти каже: „Заповядайте!" Ще се засмее на пътя ти, пак ще вдигне стомната и ще си отмине. Сега разбрахте какво значи добрият човек. Той всякога има отлично разположение. Аз казвам: добрият човек има здрава стомашна система, здрава дихателна система и добре развита мислова система. У добрия човек тези три системи са много правилно развити. Човек, у когото тези три системи не са правилно развити, той не може да бъде добър. Аз така определям: човек, у когото стомашната, дихателната и мисловната системи са нормално развити, той не може да бъде лош човек.

Лошият човек винаги има дефекти в тези системи. Лошите хора, убийците, разбойниците, все имат нещо анормално в стомаха, в дихателната система, в дробовете и в мозъка си. Не само привидно. Запример, като казват, че вълкът е нормален, колко години живее? Естествениците да кажат. („Не повече от двайсет-двайсет и две години.") Е, двайсет и Две години -живот ли е това? И то - крадешки живот. Вълкът не е здрав, вълкът всякога е образ на едно болезнено състояние. Колко години живее лисицата? („И тя не живее много.") И тя не е от здравите. Вземете котката, и у нея липсва нещо. („Тя живее дванайсет-петнайсет години.") И тя не е здрава, защото в котката има крайно нетърпение. Котката е много нечиста. Чистотата е отвънка - тя знае само да се гизди, да си чисти дрехите, но в яденето тя е много нечиста. Като хване мишката, тя няма търпение да я одере, а изведнъж с козината я яде. Следователно, ако вие имате навика на една котка в яденето си, зле ще свършите. И тогава ще кажа тъй: нямай навика на котката при яденето. Нито вълкът е за препоръчване в яденето, нито лисицата. Те са болезнени типове, крайно анормално живеят.

Сега какво разбрахте, защо повдигам аз този въпрос? Понеже вие минавате за учени хора, казвате: „Аз съм изучил храносмилането, дишането и мисленето." Вие имате известни познания за тях. Всичките съвременни физиолози в този смисъл още не са изучили стомаха. И те тепърва още имат да изучават стомаха, дробовете и мисълта. Има една функция на стомаха и на дробовете, на дихателната система, която физиоло-зите и учените хора не са засегнали. За много работи говорят в анатомията и физиологията, но за същественото още не са казали нищо. Не че те не мислят, но на тях наум не им е дошло да бутат на тази врата. Сегашните хора мислят, че един човек може да има един дефект в стомаха или дробовете си, и пак да бъде гениален. Ще знаете едно: в гениалния човек всички системи са в изправност. В гениалния човек А непременно трябва да има едно съотношение между стомаха, дихателната система и мисълта. Между С, Д и М обмяната на тия енергии става правилна. Защото стомахът е един трансформатор на човешката енергия и той трансформира напълно всичката материя без излишък. След това дробовете, и те са един трансформатор; и мозъчната система, и тя е един трансформатор за човека. Следователно, ако твоят стомах не може да трансформира енергията за дробовете и ако твоите дробове не могат да трансформират тази енергия за мозъка, и ако мозъкът не може да трансформира тази енергия; и тогава, ако този човек не може да трансформира енергията вън от тялото - тогава този човек не е здрав.

Вие ще кажете тогава: „Кой може да бъде здрав?" Всеки. Всеки може да бъде здрав. На стомаха трябва да дадеш съответстващата храна, на дробовете трябва да дадеш съответстващата храна, съответстващия въздух, и на мозъка си трябва да дадеш съответстващите мисли, нищо повече. Сега няма да се спирам повече, но ако при второто положение - ти не дадеш на дробовете съответстващия въздух, който да трансформира организма, ти не можеш да бъдеш здрав. Най-първото, като станеш сутрин, ако ти е затворен прозорецът на стаята, отвори го. Щом като станеш от леглото си, иди и отвори прозореца си. Един човек, който има здрава дихателна система, непременно в него има желание да отвори прозореца и да поеме изобилно въздух. Той не мисли за нищо друго в света, освен да се предаде на едно вътрешно съзерцание. И ако ти това не можеш да направиш по отношение на твоята дихателна система, тебе ти липсва нещо. И когато излизате на разходка, ако вие не можете да се спрете, като вървите, да поемете хубаво въздух. Сега, кое е отваряне на прозореца? Запример ти вървиш, дойдеш до едно място и се спреш, поемеш дълбоко въздух - това аз го считам отваряне на прозореца. Спреш се няколко минути, поемаш дълбоко въздух - ти имаш непременно здрави дробове. Ако вървиш без спиране, това пак не е нормално развита дихателна система.

Най-първо всяка една екскурзия служи за един повод да усили дихателната система. Това е яденето, това е отваряне на нашия прозорец. Другояче ние не отиваме да освободим своята мисъл. Във всичките екскурзии ние имаме за цел да усилим дихателната система. Това е ядене. Във всяка една екскурзия имаме за цел да имаме един отличен обяд. И ако в една екскурзия ние не можем да нахраним дробовете си, тази екскурзия не е постигнала целта си. Екскурзията се дава, за да се даде един банкет на дихателната система; това имаме предвид - да усилим дихателната система. А щом усилим дихателната система, значи ще се усили и онова нормално състояние - ще може дихателната система да функционира правилно и да трансформира правилно онази енергия, която е в мозъка. Ако отношенията в стомаха и дробовете са изправни, тогава и третата система - мозъчната система ще бъде изправна. И този човек ще може да се справя лесно с всичките мъчнотии, понеже мозъчната му система ще бъде нормална. Човек, който има здрави дробове и здрав мозък, той може да се справи с всички мъчнотии, понеже неговите дробове ще бъдат здрави.

Това значи възпитание. Най-първо трябва да започнат да се премахват всичките вътрешни мъчнотии и препятствия за трансформиране на енергията. Ако ти не можеш да трансформираш енергията, която е в дробовете ти, пътищата на твоето развитие са затворени. Нормална стомашна система трябва, дишане трябва и мисъл трябва. В новото направление ще запазите три неща в ума си. Вие не можете да имате една нова култура, ако нямате тези новите идеи за тялото и това схващане. Ако вие разбирате, аз ще се спра и повече върху тази област. Можем да направим и опити, физиологически опити. Колкото за това, мога да ви дам един нов начин, физиологически, да разгледате стомаха си. Или опит за проучването на дихателната система - как може и как трябва да се диша.

Вие забелязали ли сте някой път, когато ходите, тъй, като се поставите на краката си, какво усещате, какво самочувствие имате? Някой път се случва - стъпвате много тежко, всичката тежест пада на петите ви. Сега, на какво се дължи тази тежест? Нали всички от вас искате да живеете добре? Всеки един от вас иска да живее един добър и щастлив живот. Сега, ако не знаете методите, как ще живеете? Това не е един упрек. Преди хиляди години са живели, без да знаят как да живеят. Земеделците, които орат земята, и те не живеят, както трябва. Защо? Даже и сегашните птици, по причина на хората, и те не живеят, както трябва. Защо? Животът на птиците не е нормален. Този вътрешен страх, постоянно те прекарват в безпокойствие - и те не могат да живеят добре. И човек, за да диша правилно, той не трябва да се безпокои. Щом се безпокоиш, ти не можеш да дишаш правилно. Та когато ние казваме да не се нервира човек, то е за дишането - понеже нервирането спъва дишането. Щом ти се смущаваш, ти не можеш да дишаш правилно, дишането се спира. А дишането много зависи от дихателната система на човека и от стомашната система. Това са само условията - не че те ще създадат хубава система.

Така обикновеният човек става условие за талантливия човек, талантливият човек е условие за гениалния човек. И гениалният човек е условие. Условия са това. После и друго. Качествата на талантливия човек могат да се развият само върху почвата на обикновения човек и качествата на гениалния човек могат да се развият само върху почвата на талантливия човек. Всяка една система - това са условия, при които човек може да развие известни качества. Ако той нямаше добра стомашна система, тези качества на дихателната система не могат да се развият; ако тези качества на дихателната система не са добре развити, тогава у тебе тези качества на мозъчната система не могат да се развият; и ако твоят мозък не е правилно развит, тогава и другите качества не могат да се развият. Тогава, щом стомахът ти не е добре развит, и ако дробовете ти не са добре развити, и ако мозъкът ти не е добре развит, тогава де е човекът? И доброто се развива.

Доброто разположение на човека зависи от стомаха, това трябва да го знаете. Добротата на човека зависи от неговия стомах. Ако стомахът е добре развит и е нормален, такъв човек е добър. Ако дихателната система е хубаво развита, този човек е пъргав, подвижен и той е весел. Онзи човек, на когото дробовете са здрави, той е винаги весел, той е всякога на краката си и винаги работи. А пък онзи, на когото мозъчната система е добре развита, той е практичен, той е поет. Каквото види, навсякъде пише - поезията е хубаво развита. Навсякъде вижда хубавата страна.

Следователно, ако стомахът ти е здрав, ще бъдеш добър. Ако дробовете ти са добре развити, ти ще бъдеш певец. Ако мозъкът ти е добре развит, ти ще бъдеш поет. Тогава ще бъдем добри, ще бъдем певци и ще бъдем поети. Аз мога да туря така: здравият човек е добър човек, добър певец и добър поет. Може да турите това като норма, за да бъдете здрави. Най-първо ще бъдете добри - дръжте връзката си със стомашната система. Свържете здравето си с дихателната си система, да бъдете добри певци - турете дихателната система на работа; и най-после - да бъдете поети, искам да разбирате своята мозъчна система. Не само да пишете рими, но мисъл да има. Поет като си, да виждаш хубавото на нещата. Като видиш един предмет, да виждаш светлината отгоре. Като виждаш изворите, всичко това да внася една нова идея в ума ти. Да виждаш хубавата страна на живота - това е поезия.

Та казвам сега, помнете тези три неща: доброта, пение и поезия.

Станете сега.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.

Една забележка: сега тази лекция е свързана с Добрия ден - Добрият петък. Тази е една от най-хубавите лекции, които аз съм направил. Добрина във всички посоки! За да виждате добрината, трябва да ходите в светлина. Трябва да имате здрава стомашна система, пълна дихателна система и нормално развита мозъчна система.

Защо пее славеят? Казва ти Провидението: „Дръж в изправно положение дихателната система." Един човек, който има здрав стомах, може да бъде красив; дихателната система придава извивания, мисленето ще даде една подвижност на лицето. Всичко въобще работи за красотата на човека. Умът ще прави едно преливане. Човек трябва да внесе своята увереност в стомаха. Очите да бъдат живи. Устата да бъде жива. Когато стомахът е нормално развит, устата са червени, но това показва, че и дробовете са в нормално състояние.

Девета година на МОК (1929-1930)

Тридесет и осма лекция

30 май 1930 г., петък, 6:06 ч.

София - Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...